Dedukcja transcendentalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dedukcja transcendentalna"

Transkrypt

1 Dedukcja transcendentalna Problem Hume a-kanta Immanuel Kant ( , Krytyka czystego rozumu 1781, Prolegomena 1783, fragmenty): Na podstawie (samego) doświadczenia poznanie naukowe nie jest możliwe, co udowodnił Hume (zob. wykład 4). Ale mamy poznanie naukowe. Wniosek: mamy jakieś poznanie a priori. Powstaje zatem pytanie transcendentalne (problem transcendentalny): Jak można w poznaniu przekroczyć treści doświadczenia? (łac. transcendere = przekraczać). Co się zmieniło od Hume a? Dzieło Izaaka Newtona, Philosophiae naturalis principia mathematica 1687, po blisko stu latach niedowierzania idei oddziaływania na odległość, wreszcie zyskała uznanie dzięki sukcesom w wyjaśnianiu i przewidywaniu. Wstępna analiza: Poznanie zawiera się w sądach (a nie w pojęciach). Sąd jest połączeniem pojęć. Podstawową formą sądu jest (za Arystotelesem) Każde/niektóre S jest/nie jest P. Sądy dzielą się na analityczne i syntetyczne oraz empiryczne i a priori. Sąd jest analityczny wtw można go uznać na podstawie analizy pojęć (orzecznik P okazuje się częścią składową podmiotu S). o np. Każde ciało jest rozciągłe (pojęcie rozciągłości jest częścią składową pojęcia ciała). W przeciwnym razie sąd jest syntetyczny. o np. Niektóre ciała są ciężkie (pojęcie ciężkości nie jest częścią składową pojęcia ciała). Sąd jest empiryczny, jeżeli do jego uzasadnienia niezbędne jest doświadczenie. W przeciwnym razie sąd jest a priori. Każdy sąd analityczny jest a priori. Nie istnieją sądy analityczne empiryczne. Każdy sąd empiryczny jest syntetyczny. Pytanie: czy istnieją sądy syntetyczne a priori? Jeśli tak, to mamy odpowiedź na pytanie transcendentalne. Pytanie transcendentalne milcząco stawiano również wcześniej. Na przykład Kartezjusz na pytanie, jak moje myśli odnoszą się do czegoś poza umysłem, odpowiadał, że dzięki temu, iż prawdomówny Bóg nie jest demonem-zwodzicielem. Jednak Kant po raz pierwszy to pytanie wyraźnie sformułował. Trzy części pytania transcendentalnego: Jak możliwa jest czysta matematyka? Jak możliwe jest czyste przyrodoznawstwo? Jak możliwa jest metafizyka? Dedukcją transcendentalną, inaczej argumentem transcendentalnym, nazywa się rozumowanie prowadzące do odpowiedzi na pytanie transcendentalne. Pierwsza część pytania transcendentalnego. Sytuacja problemowa: sądy matematyczne są prawdami koniecznymi a zatem są a priori; nie są analityczne; o do dowodu twierdzenia matematycznego prócz zasad logiki trzeba mieć bowiem jeszcze aksjomaty o treści matematycznej, czyli inne sądy syntetyczne; są zatem syntetyczne a priori. Pytanie: jak możliwa jest synteza, czyli połączenie pojęć w sądzie matematycznym? A. Grobler, Wprowadzenie do filozofii 6 1

2 Droga do rozwiązania (skrót trudnego wywodu Kanta): pojęcie matematyczne trzeba przedstawić sobie w czystej naoczności (wolnej od treści empirycznych); czyli trzeba go oglądać a priori; jak można coś a priori oglądać? o czyli zanim doświadczenie podsuwa przedmiot do oglądania? tylko wtedy, gdy oglądam nie dane doświadczenia, lecz formę zmysłowości (naoczności), która jest we mnie Objaśnienie: przedstaw sobie dwa jabłka i dodaj do tego dwa jabłka. Otrzymasz cztery jabłka. Odejmij teraz od tego empiryczne przedstawienie jabłek, zostanie czyste 2+2 = 4. Objaśnienie: Przypomnij sobie Locke a koncepcję tabula rasa: zanim doświadczenie zapisze znaki na czystej tablicy, mogę oglądać samą tablicę. Problem polega na tym, jak zauważył Hume, że u siebie zawsze znajduję jakieś idee, pochodzące z doświadczenia. Dlatego sądził, że pod ideami nie ma już nic (żadnego czystego ja). Kant uznał, że Hume się pomylił. Pytanie zatem brzmi: jak odróżnić to, co we mnie pochodzi z doświadczenia, od tego jest we mnie a priori (jest formą czystej tablicy ). To, co jest we mnie, jest koniecznym warunkiem doświadczenia (gdy nie ma tablicy, doświadczenie nie ma na czym zapisywać znaków), zaś to, co pochodzi z doświadczenia, jest przygodne (mogłoby być inne niż jest, albo mogłoby go nie być wcale). Rozważając, co jest, a co nie jest konieczne w doświadczeniu, dochodzę do wniosku, że koniecznymi warunkami, a nie danymi doświadczenia są: Formy zmysłowości: przestrzeń i czas. Nie ma doświadczenia bez przestrzeni i czasu. Bez przestrzeni i czasu mielibyśmy chaos wrażeń. Sądy matematyczne, jako syntetyczne a priori są zatem możliwe dlatego, że sądy geometryczne dotyczą przestrzeni a sądy arytmetyczne dotyczą czasu. Przestrzeń i czas są formami zmysłowości, które znajdują się u podmiotu i służą porządkowaniu wrażeń oraz konstruowaniu z nich zjawisk. Argument (transcendentalny): Gdyby nie było przestrzeni i czasu, doświadczenie nie byłoby możliwe. Inaczej: przestrzeń i czas są koniecznymi warunkami doświadczenia. To dowodzi, że przestrzeń i czas nie są danymi doświadczenia, te bowiem są przygodne. Zatem przestrzeń i czas są apriorycznymi formami zmysłowości. Stanowisko Kanta zaskakująco rozwiązuje spór między substancjalizmem (I. Newton) a relacjonizmem (W. G. Leibniz). Pierwszy głosił, że przestrzeń i czas istnieją niezależnie od ciał, możliwa jest zatem pusta przestrzeń i pusty czas. Zdaniem Newtona, który nie znał pojęcia lepkości cieczy, podnoszenie się poziomu wody przy brzegach wirującego wiadra świadczy o istnieniu ruchu absolutnego, tj. ruchu względem absolutnej przestrzeni, a nie względem innych ciał. Wedle drugiego przestrzeń i czas istnieją tylko jako ogół relacji między zjawiskami. Nie jest możliwa pusta przestrzeń, ani pusty czas. Leibniz bowiem za absurdalną uważał myśl, że Bóg mógłby stworzyć świat godzinę wcześniej, niż faktycznie stworzył. Bóg zatem musiał stworzyć czas razem ze światem. Por. teorię kategorii Arystotelesa: miejsce i czas można orzekać tylko o substancji, co znaczy, że każde miejsce jest miejscem czegoś, a gdyby nic się nie działo, czas nie płynąłby. Obecnie spór między substancjalizmem i relacjonizmem toczy się z uwzględnieniem wyników dzisiejszej nauki, zwłaszcza teorii względności. Porównania i komentarze: Przestrzeń i czas są, według Kanta, pojemnikami na wrażenia, a nie na ciała, jak u Newtona. Zjawisko nie jest wiązką wrażeń (idei) połączonych jedynie wspólną nazwą, jak tak zwany przedmiot materialny w ujęciu Berkeleya, lecz wiązką wrażeń połączonych odpowiednim ich usytuowaniem w przestrzeni i czasie. Zjawisko jest konstrukcją z wrażeń dokonywaną przez podmiot za pomocą form zmysłowości. Zjawisko (fenomen, gr. phainomenon = zjawiający się) należy odróżnić od rzeczy samej w sobie (noumen, gr. noumenon = rzecz pomyślana, niem. Ding an Sich = rzecz sama w sobie). Zjawisko nie jest rzeczą, lecz tym, za pomocą czego rzecz się nam jawi. Rzecz sama w sobie jest niepoznawalnym źródłem wrażeń. W szczególności, nie można wiedzieć, czy źródłem wrażeń są przedmioty materialne (jak sądził na przykład John Locke), czy Bóg (jak sądził George Berkeley). A. Grobler, Wprowadzenie do filozofii 6 2

3 Druga część pytania transcendentalnego: Jak możliwe jest czyste przyrodoznawstwo? Poznanie przyrody wyraża się w sądach ogólnych na temat stałych związków między zjawiskami. Do tego trzeba władzy wydawania sądów, zwanej intelektem (w innym przekładzie: rozsądkiem). Hume udowodnił, że pojęć niezbędnych do wydawania sądów o stałych związkach między zjawiskami (formułowania praw przyrody) nie można utworzyć na podstawie doświadczenia (zob. wykład 4). Zatem te pojęcia muszą być a priori. Nazywają się one kategoriami czystego intelektu. Należą do nich pojęcia przyczyny, substancji, i dziesięć innych. Powyższe rozumowanie jest kolejnym przypadkiem argumentu transcendentalnego: (i) mamy autentyczne poznanie przyrody, (ii) nie byłoby ono możliwe bez pojęć przyczyny, substancji i paru innych, (iii) tych pojęć nie da się utworzyć na podstawie doświadczenia, (iv) zatem muszą być one a priori (bo inaczej poznanie przyrody nie byłoby możliwe). Mieć a priori kategorię przyczyny znaczy mieć a priori formę sądu X jest przyczyną Y, którą intelekt wypełnia treściami zaczerpniętymi z doświadczenia (dokonując odpowiednich podstawień za X i Y). Inaczej: mieć a priori kategorię przyczyny znaczy kierować się a priori zasadą przyczynowości, która głosi: podobne przyczyny wywołują podobne skutki. Mieć a priori kategorię substancji znaczy mieć a priori formę sądu X jest zjawiskiem tej samej substancji, co zjawisko Y. Inaczej: mieć a priori kategorię substancji znaczy kierować się a priori zasadą, w myśl której przedmiot poznania składa się z odrębnych substancji (przedmiotów konkretnych, czyli czasoprzestrzennych). Kategorie czystego intelektu służą zatem do łączenia zjawisk ze sobą. W ten sposób powstaje przyroda: konstrukcja ze zjawisk, dokonywana przez podmiot za pomocą kategorii czystego intelektu. Charakter a priori ma forma, narzucona przez podmiot na przedmiot poznania. Forma przestrzennoczasowa, przyczynowo-skutkowa, dzieląca przedmiot na odrębne substancje itd. Natomiast treść poznania pochodzi z doświadczenia. Tym m.in. różni się aprioryzm Kanta od natywizmu Kartezjusza, według którego mamy a priori jakieś idee wrodzone, czyli treści, a nie tylko formy. Kant zajmuje oryginalne stanowisko w sporze o granice poznania, który schematycznie przedstawia następująca tabelka: Realizm epistemologiczny Przedmiot poznania istnieje rzeczywiście (niezależnie od podmiotu poznającego) Idealizm epistemologiczny Przedmiot poznania zależy od podmiotu poznającego transcendentalny (Kartezjusz) przedmiot poznajemy takim, jaki jest immanentny/krytyczny (Locke) przedmiot poznajemy takim, jaki się nam jawi immanentny (Berkeley) poznajemy idee w naszym umyśle transcendentalny/krytyczny (Kant) przedmiot jest konstrukcją podmiotu, która jednak zależy też od rzeczy samej w sobie Realizm krytyczny rozróżnia jakości pierwotne i wtórne (Locke). Pierwsze przysługują przedmiotowi jako takiemu, drugie nie są rzeczywiste, a są jedynie skutkiem oddziaływania przedmiotów na zmysły. Należą do nich barwy, dźwięki, czucia dotykowe, smaki, zapachy, nie ma bowiem sensu mówić o barwach, których nikt nie widzi, ani o dźwiękach, których nikt nie słyszy itd. Inaczej rzecz się ma z jakościami poznawalnymi za pomocą więcej niż jednego zmysłu: kształtem, wielkością, liczbą i ruchem. One istnieją niezależnie od poszczególnych postrzeżeń, u samego przedmiotu, są jakościami pierwotnymi. Zaś jakości wtórne powstają przez działanie na nas jakości pierwotnych rzeczy. Innego zdania był Berkeley. Według niego tzw. jakości pierwotne są poznawalne tylko dzięki tzw. jakościom wtórnym. Zatem te drugie są pierwotne w porządku poznania (w odróżnieniu od przyjętego przez Locke a porządku istnienia). Współcześnie realizm krytyczny rozróżnia jakości przypadłościowe (occurent) oraz dyspozycyjne, tj. takie, które przejawiają się jako skłonność (dyspozycja) do reagowania przedmiotu na określone bodźce z otoczenia. Na przykład zabarwienie przedmiotu polega na skłonności jego powierzchni do pochłaniania jednych, a odbijania innych fal świetlnych, zaś inteligencja ludzka polega na skłonności człowieka do pewnego typu zachowań (zwanych inteligentnymi) w sytuacjach, które takich zachowań wymagają (na przykład na egzaminie). Tezą realizmu krytycznego jest, że jakości dyspozycyjne muszą być ugruntowane w jakichś (nienazwanych) jakościach przypadłościowych. Na przykład zabarwienie w określonej fakturze powierzchni, a inteligencja w określonego rodzaju połączeniach między komórkami mózgu. A. Grobler, Wprowadzenie do filozofii 6 3

4 Trzecia część pytania transcendentalnego: Jak możliwa jest metafizyka jako nauka? Przedmioty metafizyki (odpowiednio: kosmologii, psychologii i teologii): kosmos, dusza, Bóg, nie są przedmiotami doświadczenia, zatem nie stosują się do nich formy zmysłowości, ani kategorie czystego intelektu. Na przykład pierwsza z czterech antynomii (sprzeczności, gr. anti = przeciw, nomos = prawo, antynomia = dwuznaczność prawa) czystego rozumu (władzy prowadzącej dociekania na temat przedmiotów metafizyki) dowodzi, że formy przestrzeni i czasu nie stosują się do kosmosu. Antynomię tę tworzy para zdań sprzecznych: Kosmos jest skończony/nieskończony (w przestrzeni i czasie). W pierwszym przypadku powstaje niedorzeczne pytanie, co znajduje się poza kosmosem (lub przed jego powstaniem): musiałaby poza nim być pusta przestrzeń, a pusta przestrzeń jest niczym (podobnie jest z czasem), w drugim kosmos musiałby się składać z nieskończenie wielu części, a więc (zgodnie z pojęciem nieskończoności potencjalnej, zob. wykład 4) nie mógłby nigdy być gotowy. Inny przykład: dowodząc, że pojęcie przyczyny nie stosuje się do Boga (bo Bóg nie jest zjawiskiem), Kant kwestionuje dowód z przyczynowości. Podobnie Kant kwestionuje inne, tradycyjne dowody na istnienie Boga. Ostatecznie Kant po raz pierwszy w historii filozofii wyraźnie odróżnił metafizykę od nauki. Niemniej Kant, kwestionując tradycyjne podejście do metafizyki, nie odrzuca samej metafizyki. Przeciwnie, uważa ją za bardzo istotne przedsięwzięcie rozumu, a kosmos, duszę i Boga za idee regulatywne poznania, wyrażające odpowiednio jedność przedmiotu poznania, jedność podmiotu poznającego oraz jedność wszystkiego. Metafizyka (inaczej niż nauka) nie jest możliwa na drodze rozumu teoretycznego, tj. na drodze intelektualno-zmysłowej, ale jest możliwa na drodze rozumu praktycznego. Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie (Krytyka praktycznego rozumu 1788, zakończenie). Niebo gwiaździste jest przedmiotem rozumu teoretycznego, prawo moralne rozumu praktycznego. Dedukcja transcendentalna przykładowych prawd metafizycznych: Czasami myślę, że powinienem był postąpić inaczej niż postąpiłem. o czyli mam wyrzuty sumienia. Zatem mam prawo moralne. Powinność zakłada możność. o jeśli powinienem, to mogłem, miałem wybór. Zatem jestem wolny. Wolność postulatem rozumu praktycznego. o gdy nie ma wyboru, nie ma prawa moralnego, jest tylko prawo przyrody. Jestem wolny jako rzecz sama w sobie, zdeterminowany jako zjawisko. Prawo moralne zakłada pojęcie dobra najwyższego. Pojęcie dobra najwyższego nie miałoby sensu, gdyby nie było Boga. Bóg jest postulatem rozumu praktycznego. Ogólny wzorzec dedukcji transcendentalnej: (i) przesłanki, (ii) hipotetyczny wniosek, (iii) gdyby wniosek nie był prawdziwy, przesłanki nie mogłyby być (wszystkie naraz) prawdziwe, (iv) zatem wniosek jest koniecznie prawdziwy. Dedukcja transcendentalna nie jest rozumowaniem dedukcyjnym w sensie logiki klasycznej. Zawiera bowiem modalności ( możliwe, konieczne ) oraz nierzeczywisty okres warunkowy ( gdyby ). Modalności i gdybania zachowują się bowiem nieekstensjonalnie, to znaczy zamiana w zdaniu złożonym składnika na inny składnik o tej samej wartości logicznej (to znaczy, zamiana składnika prawdziwego na inny prawdziwy lub fałszywego na inny fałszywy), może zmienić wartość logiczną zdania złożonego. A. Grobler, Wprowadzenie do filozofii 6 4

5 Przewrót kopernikański w filozofii Takim mianem sam Kant określił swój wkład do filozofii. Polega on na odkryciu, że nie wszystkie pojęcia pochodzą z doświadczenia, lecz przeciwnie, niektóre pojęcia muszą poprzedzać doświadczenie (są koniecznym warunkiem doświadczenia, bez nich doświadczenie nie byłoby możliwe). Przewrót kopernikański w filozofii jest konsekwencją odwrócenia przez Kanta porządku pytań o źródła i granice poznania. Poprzednicy Kanta z odpowiedzi na pierwsze pytanie wywodzili odpowiedź na drugie. Na przykład Kartezjusz uważał, że skoro mamy idee wrodzone od miłosiernego Boga, który nie może nas łudzić, możemy wiedzieć w zasadzie wszystko. Nie wiemy wszystkiego tylko dlatego, że popełniamy błędy (w stosowaniu niezawodnej metody), ponieważ jesteśmy niedoskonali. Z kolei Hume zakładał, że całe poznanie pochodzi z doświadczenia i doszedł do wniosku, że możemy znać tylko fakty, a nie można znać związków między faktami. Kant natomiast założył, że (współczesna mu) matematyka i fizyka (mechanika Newtona) są rzetelnym poznaniem i zadał pytanie, jak ono jest możliwe, skoro przekracza doświadczenie. Idąc tym tropem uznał, że mamy jakąś wiedzę a priori dzięki apriorycznym formom zmysłowości i kategoriom czystego intelektu. A. Grobler, Wprowadzenie do filozofii 6 5

Filozofia, Germanistyka, Wykład IX - Immanuel Kant

Filozofia, Germanistyka, Wykład IX - Immanuel Kant Filozofia, Germanistyka, Wykład IX - Immanuel Kant 2011-10-01 Plan wykładu 1 Immanuel Kant - uwagi biograficzne 2 3 4 5 6 7 Immanuel Kant (1724-1804) Rysunek: Immanuel Kant - niemiecki filozof, całe życie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA RACJONALIZM XVII WIEKU [COPLESTON] A. KARTEZJUSZ: 1. metoda matematyczna i) cel metody ii) 4 reguły iii) na czym polega matematyczność metody 2. wątpienie metodyczne i) cel wątpienia

Bardziej szczegółowo

IMMANUEL KANT ETYKA DEONTOLOGICZNA

IMMANUEL KANT ETYKA DEONTOLOGICZNA IMMANUEL KANT ETYKA DEONTOLOGICZNA PROJEKT ETYKI KANTA W POSZUKIWANIU OBIEKTYWNYCH PODSTAW ETYKI Wobec krytyki Huma Immanuel Kant stara się znaleść jakąś obiektywną podstawę dla etyki, czyli wykazać, że

Bardziej szczegółowo

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda GWSP Filozofia z aksjologią dr Mieczysław Juda GIGI Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm Hume a Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza

Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza Filozofia, Historia, Wykład IX - Filozofia Kartezjusza 2010-10-01 Plan wykładu 1 Krytyka nauk w Rozprawie o metodzie 2 Zasady metody Kryteria prawdziwości 3 Rola argumentów sceptycznych Argumenty sceptyczne

Bardziej szczegółowo

RENÉ DESCARTES (KARTEZJUSZ)

RENÉ DESCARTES (KARTEZJUSZ) (1596-1650) mal. Frans Hals (1648) RENÉ DESCARTES (KARTEZJUSZ) NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁA Discours de la Méthode (Rozprawa o metodzie) 1637 Meditationes de prima philosophia (Medytacje o filozofii pierwszej)

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Germanistyka, Wykład VIII - Kartezjusz

Filozofia, Germanistyka, Wykład VIII - Kartezjusz 2013-10-01 Plan wykładu 1 Krytyka nauk w Rozprawie o metodzie 2 Idea uniwersalnej metody Prawidła metody 3 4 5 6 Krytyka Kartezjusza Podstawą wiedzy jest doświadczenie Krytyka nauk Kartezjusz - krytyka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dreinert Zagadnienie "rzeczy samej w sobie" w transcendentalizmie Immanuela Kanta. Pisma Humanistyczne 3,

Tomasz Dreinert Zagadnienie rzeczy samej w sobie w transcendentalizmie Immanuela Kanta. Pisma Humanistyczne 3, Tomasz Dreinert Zagadnienie "rzeczy samej w sobie" w transcendentalizmie Immanuela Kanta Pisma Humanistyczne 3, 137-143 2001 Tomasz D reinert ZAGADNIENIE RZECZY SAMEJ W SOBIE W TRANSCENDENTALIZMIE IMMANUELA

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne: problem źródeł i granic poznania

Wiadomości wstępne: problem źródeł i granic poznania Wykład 1/2 Wiadomości wstępne: problem źródeł i granic poznania 1. Sceptycyzm Sceptycyzm jest kierunkiem zapoczątkowanym przez Pyrrona z Elidy (III w. p.n.e.), przeciwstawiającym się dogmatyzmowi i filozofii

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant ( )

Immanuel Kant ( ) Immanuel Kant (1724-1804) Studiował logikę, metafizykę i nauki przyrodnicze (fizykę) na uniwersytecie w Królewcu, stolicy Prus Zakonnych (lenna polskiego w latach 1466-1525), Prus Książęcych (lenna polskiego

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych

Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych Filozofia, ISE, Wykład III - Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych 2011-10-01 Plan wykładu 1 Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych 2 Podział dyscyplin filozoficznych Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część pierwsza KRYTYKA ESTETYCZNEJ WŁADZY SĄDZENIA

SPIS TREŚCI. Część pierwsza KRYTYKA ESTETYCZNEJ WŁADZY SĄDZENIA SPIS TREŚCI Przedmowa tłumacza................. XI KRYTYKA WŁADZY SĄDZENIA Przedmowa do pierwszego wydania............ 3 Wstęp...................... 11 I. O podziale filozofii............... 11 II. O suwerennej

Bardziej szczegółowo

Filozofia przyrody - Filozofia Eleatów i Demokryta

Filozofia przyrody - Filozofia Eleatów i Demokryta 5 lutego 2012 Plan wykładu 1 Filozofia Parmenidesa z Elei Ontologia Parmenidesa Epistemologiczny aspekt Parmenidejskiej filozofii 2 3 4 Materializm Ontologia Parmenidesa Epistemologiczny aspekt Parmenidejskiej

Bardziej szczegółowo

Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa

Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa 2011-10-01 Tematyka wykładu 1 Arystoteles - filozof systematyczny 2 3 4 Różnice w metodzie uprawiania nauki Krytyka platońskiej teorii idei Podział

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład V - Filozofia Eleatów.

Filozofia, ISE, Wykład V - Filozofia Eleatów. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia Parmenidesa z Elei Ontologia Parmenidesa Epistemologiczny aspekt Parmenidejskiej filozofii 2 3 Ontologia Parmenidesa Epistemologiczny aspekt Parmenidejskiej filozofii

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład V - Filozofia Arystotelesa

Filozofia, Historia, Wykład V - Filozofia Arystotelesa Filozofia, Historia, Wykład V - Filozofia Arystotelesa 2010-10-01 Tematyka wykładu 1 Arystoteles - filozof systematyczny 2 3 4 Podział nauk Arystoteles podzielił wszystkie dyscypliny wiedzy na trzy grupy:

Bardziej szczegółowo

O argumentach sceptyckich w filozofii

O argumentach sceptyckich w filozofii O argumentach sceptyckich w filozofii - Czy cokolwiek można wiedzieć na pewno? - Czy cokolwiek można stwierdzić na pewno? Co myśli i czyni prawdziwy SCEPTYK? poddaje w wątpliwość wszelkie metody zdobywania

Bardziej szczegółowo

FILOZOFOWIE UMYSŁU. Angielskie oświecenie

FILOZOFOWIE UMYSŁU. Angielskie oświecenie FILOZOFOWIE UMYSŁU Angielskie oświecenie JOHN LOCKE (1632-1704) NOWY ARYSTOTELES Locke w 1690 roku wydaje swoje podstawowe dzieło filozoficzne: En essay concerning the human understanding (Rozważania dotyczące

Bardziej szczegółowo

George Berkeley (1685-1753)

George Berkeley (1685-1753) George Berkeley (1685-1753) Biskup Dublina Bezkompromisowy naukowiec i eksperymentator Niekonwencjonalny teoretyk poznania Zwalczał ateizm Propagował idee wyższego szkolnictwa w Ameryce Podstawą badań

Bardziej szczegółowo

Krytyka czystego rozumu obejmuje teorię poznania, druga etykę, trzecia estetykę oraz filozofię świata organicznego.

Krytyka czystego rozumu obejmuje teorię poznania, druga etykę, trzecia estetykę oraz filozofię świata organicznego. Immanuel Kant opracowanie na postawie W. Tatarkiewicza, Historia filozofii, t II. 1724-1804. Urodził się w Królewcu i w Królewcu przeżył i zakończył życie. W pracy konkursowej z 1764 roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, źródła i drogi poznania

Przedmiot, źródła i drogi poznania Wieloznaczność pojęcia poznanie Czynność (uświadomiona) Rezultat czynności Pozostałe czynności, mające na celu uzyskanie informacji 1.Relacja poznawcza. Przedmiot Podmiot Akty poznawcze 1.1 Przedmiot poznania:

Bardziej szczegółowo

Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom (Szekspir)

Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom (Szekspir) Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom (Szekspir) Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk (Księga Daniela) 1605-20,

Bardziej szczegółowo

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii Andrzej L. Zachariasz ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2004 Opiniowali Prof. zw. dr hab. KAROL BAL Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

David Hume ( )

David Hume ( ) David Hume (1711-1776) Chciał być Newtonem nauk o człowieku. Uważał, że wszystkie nauki (oprócz matematyki i logiki), również filozofia, powinny kierować się metodą eksperymentalną, opartą na doświadczeniu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2010 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2010 FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 2010 2 Zadanie 1. (0 2) problemów i tez z zakresu ontologii, epistemologii,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA a FILOZOFIA

INFORMATYKA a FILOZOFIA INFORMATYKA a FILOZOFIA (Pytania i odpowiedzi) Pytanie 1: Czy potrafisz wymienić pięciu filozofów, którzy zajmowali się także matematyką, logiką lub informatyką? Ewentualnie na odwrót: Matematyków, logików

Bardziej szczegółowo

Rodzaje argumentów za istnieniem Boga

Rodzaje argumentów za istnieniem Boga Rodzaje argumentów za istnieniem Boga Podział argumentów argument ontologiczny - w tym argumencie twierdzi się, że z samego pojęcia bytu doskonałego możemy wywnioskować to, że Bóg musi istnieć. argumenty

Bardziej szczegółowo

6. Zagadnienia źródła poznania I Psychologiczne zagadnienie źródła poznania

6. Zagadnienia źródła poznania I Psychologiczne zagadnienie źródła poznania 6. Zagadnienia źródła poznania I Psychologiczne zagadnienie źródła poznania Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Dwa zagadnienia źródła poznania

Bardziej szczegółowo

Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI

Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI Filozofia INFORMATYKA Metodologia Wykład 1. Wprowadzenie. Filozofia, metodologia, informatyka Czym jest FILOZOFIA? (objaśnienie ogólne) Filozofią nazywa się

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych O CO CHODZI W TYM ARGUMENCIE Argument ten ma pokazać, że istnieje zewnętrzna przyczyna wszechświata o naturze wyższej niż wszystko, co

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant ( )

Immanuel Kant ( ) Immanuel Kant (1724-1804) Filozof z Królewca, jeden z najwybitniejszych myślicieli wszechczasów Duchowy ojciec Unii Europejskiej (w traktacie O wiecznym pokoju wprowadza pojęcie pokój jako podstawowy termin

Bardziej szczegółowo

Spór o poznawalność świata

Spór o poznawalność świata ROMAN ROŻDŻEŃSKI FILOZOFIA A RZECZYWISTOŚĆ Spór o poznawalność świata Wydawnictwo WAM Kraków 2012 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział I Myślenie filozoficzne w cieniu zwątpienia 15 1. Wprowadzenie 15 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NAUKOWEJ ETYKI ETYKA OSIEMNASTEGO WIEKU

PROJEKT NAUKOWEJ ETYKI ETYKA OSIEMNASTEGO WIEKU PROJEKT NAUKOWEJ ETYKI ETYKA OSIEMNASTEGO WIEKU ETYKA I METODA NAUKOWA Metoda naukowa uniwersalne narzędzie poznania prawdy. pozwala ustalić prawdę ponad wszelką wątpliwość powoduje bardzo dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii

O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii II semestr: Racjonalizm-Kartezjusz Pascal Leibniz Spinoza Locke_Hume Kant Hegel_Marks_Mill Kierkegaard Nietzsche Fenomenologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa. Wstęp do filozofii. Typ przedmiotu. Jednostka prowadząca Jednostka dla której przedmiot jest oferowany

Nazwa. Wstęp do filozofii. Typ przedmiotu. Jednostka prowadząca Jednostka dla której przedmiot jest oferowany Nazwa Kierunek Poz. kształcenia Jednostka prowadząca Jednostka dla której przedmiot jest oferowany Typ Opis Wstęp do filozofii kognitywistyka studia st. stacjonarne Wydział Filozofii i Socjologii, nstytut

Bardziej szczegółowo

LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW

LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW Logika Logika jest nauką zajmującą się zdaniami Z punktu widzenia logiki istotne jest, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy nie Nie jest natomiast istotne o czym to zdanie mówi Definicja

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Germanistyka, Wykład I - Wprowadzenie.

Filozofia, Germanistyka, Wykład I - Wprowadzenie. 2010-10-01 Plan wykładu 1 Czym jest filozofia Klasyczna definicja filozofii Inne próby zdefiniowania filozofii 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady 3 Metafizyka Ontologia Epistemologia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16 SPIS TREŚCI P r z e d m o w a... 5 P r z e d m o w a do d r u g i e g o w y d a n i a... 7 P r z e d m o w a do t r z e c i e g o w y d a n i a... 9 P r z e d m o w a do c z w a r t e g o w y d a n i a...

Bardziej szczegółowo

12. Idealizm subiektywny i idealizm obiektywny. Metafizyczny realizm

12. Idealizm subiektywny i idealizm obiektywny. Metafizyczny realizm 12. Idealizm subiektywny i idealizm obiektywny. Metafizyczny realizm Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Metafizyka a ontologia Jak dotąd

Bardziej szczegółowo

Dlaczego matematyka jest wszędzie?

Dlaczego matematyka jest wszędzie? Festiwal Nauki. Wydział MiNI PW. 27 września 2014 Dlaczego matematyka jest wszędzie? Dlaczego świat jest matematyczny? Autor: Paweł Stacewicz (PW) Czy matematyka jest WSZĘDZIE? w życiu praktycznym nie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład VIII - Wprowadzenie do filozofii nowożytnej

Filozofia, Historia, Wykład VIII - Wprowadzenie do filozofii nowożytnej Filozofia, Historia, Wykład VIII - Wprowadzenie do filozofii nowożytnej 2010-10-01 Plan wykładu Epistemologia centralną dyscypliną filozoficzną W filozofii starożytnej i średniowiecznej dominującą rolę

Bardziej szczegółowo

Argument teleologiczny

Argument teleologiczny tekst Argument teleologiczny i piąta droga św. Tomasza z Akwinu Tekst piątej drogi (z celowości): Piąta Droga wywodzi się z faktu kierowania rzeczami. Stwierdzamy bowiem, że pewne rzeczy, które są pozbawione

Bardziej szczegółowo

1. Dyscypliny filozoficzne. Andrzej Wiśniewski Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016

1. Dyscypliny filozoficzne. Andrzej Wiśniewski Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 1. Dyscypliny filozoficzne Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Pochodzenie nazwy filozofia Wyraz filozofia pochodzi od dwóch greckich słów:

Bardziej szczegółowo

J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata: s

J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata: s J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata: s. 50-59 Dedukcja - intuicja Czym jest wiedza? Pojęcie wiedzy ukształtowało się w filozofii greckiego oświecenia, przy czym stanowiło ono opozycję w stosunku

Bardziej szczegółowo

Argument teleologiczny

Argument teleologiczny tekst Argument teleologiczny i piąta droga św. Tomasza z Akwinu Argument z celowości 1. W świecie obserwujemy celowe działanie rzeczy, które nie są obdarzone poznaniem (np. działanie zgodnie z prawami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom rozszerzony Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów B. Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 204/205 FORMUŁA DO 204 ( STARA MATURA ) FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MFI-R MAJ 205 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie

Bardziej szczegółowo

K o n cep cje filo zo fii przyrody

K o n cep cje filo zo fii przyrody K o n cep cje filo zo fii przyrody Podręczniki filozofii przyrody rozpoczynają się zwykle rozdziałem, w którym uzasadnia się - odwołując się zazwyczaj do historii nauki - że coś takiego jak filozofia przyrody

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Socjologia, Wykład II - Podział filozofii. Filozofia archaiczna

Filozofia, Socjologia, Wykład II - Podział filozofii. Filozofia archaiczna Filozofia, Socjologia, Wykład II - Podział filozofii. Filozofia archaiczna 2011-10-01 Plan wykładu 1 Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych Metafizyka Ontologia Epistemologia Logika Etyka Estetyka

Bardziej szczegółowo

IMMANUEL KANT DZIEŁA ZEBRANE. TOM II Krytyka czystego rozumu. Wydanie Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK

IMMANUEL KANT DZIEŁA ZEBRANE. TOM II Krytyka czystego rozumu. Wydanie Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK IMMANUEL KANT DZIEŁA ZEBRANE TOM II Krytyka czystego rozumu Wydanie Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK Przekład Mirosław Żelazny Redakcja naukowa Marta Agata Chojnacka, Milena

Bardziej szczegółowo

10. Zagadnienia granic poznania I

10. Zagadnienia granic poznania I 10. Zagadnienia granic poznania I Idealizm epistemologiczny Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Wprowadzenie: Sceptycyzm metodyczny Kartezjusza

Bardziej szczegółowo

Sylabus LICZBA GODZIN. Treści merytoryczne przedmiotu

Sylabus LICZBA GODZIN. Treści merytoryczne przedmiotu Sylabus Nazwa Przedmiotu: Teoria bytu (ontologia) Typ przedmiotu: obligatoryjny Poziom przedmiotu: zaawansowany rok studiów, semestr: I rok, semestr II; II rok, semestr I (studia filozoficzne I stopnia)

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

EPI 17/18 Podsumowanie. Paweł Łupkowski

EPI 17/18 Podsumowanie. Paweł Łupkowski EPI 17/18 Podsumowanie Paweł Łupkowski 1 / 17 Dziś i dalej Wykłady 12 kwietnia (dzisiaj) ostatnie dwa wykłady. 19 kwietnia, 11:30-13:00 (A) Test końcowy Ok. 60 minut 10 pytań testowych. 3 pytania otwarte

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego KRZYSZTOF WÓJTOWICZ Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wojtow@uw.edu.pl 1 2 1. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU Czy są empiryczne aspekty dowodów matematycznych? Jeśli tak to jakie stanowisko filozoficzne

Bardziej szczegółowo

Filozofia człowieka. Fakt ludzki i jego filozoficzne interpretacje

Filozofia człowieka. Fakt ludzki i jego filozoficzne interpretacje Filozofia człowieka Fakt ludzki i jego filozoficzne interpretacje Spotkanie źródłem poznania i nauk POZNAWANIE 2 Jedność doświadczenia filozoficznego Filozofia nauką o zasadach ( principia) Do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Pedagogika, Wykład III - Filozofia archaiczna

Filozofia, Pedagogika, Wykład III - Filozofia archaiczna Filozofia, Pedagogika, Wykład III - Filozofia archaiczna 2009-09-04 Plan wykładu 1 Jońska filozofia przyrody - wprowadzenie 2 3 Jońska filozofia przyrody - problematyka Centralna problematyka filozofii

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże

Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże Słowo wstępne Rozdział 1. Filozofia i jej podstawowe zagadnienia Wstępne pojęcie filozofii Działy filozofii Filozofia a inne formy ludzkiego poznania Praktyczny wymiar filozofii Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2011 Recenzował prof. dr hab. TADEUSZ BUKSIŃSKI Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Epistemologia. Organizacyjnie. Paweł Łupkowski Instytut Psychologii UAM 1 / 19

Epistemologia. Organizacyjnie. Paweł Łupkowski Instytut Psychologii UAM 1 / 19 1 / 19 Epistemologia Organizacyjnie Paweł Łupkowski Instytut Psychologii UAM 22.02.2018 2 / 19 Epistemologia https://plupkowski.wordpress.com/dydaktyka/ pawel.lupkowski@gmail.com (mówiacy tytuł wiadomości!)

Bardziej szczegółowo

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA

UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA UJĘCIE SYSTEMATYCZNE ARGUMENTY PRZECIWKO ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY PRZECIW ISTNIENIU BOGA ARGUMENTY ATEISTYCZNE 1 1. Argument z istnienia zła. (Argument ten jest jedynym, który ateiści przedstawiają jako

Bardziej szczegółowo

Dialektycy i antydialektycy. Filozofia XI w.

Dialektycy i antydialektycy. Filozofia XI w. Dialektycy i antydialektycy Filozofia XI w. Stanowiska Odrodzenie filozofii w XI w. rozpoczęło się od postawienia pytania o to, jak możemy poznać prawdy wiary. Czy możemy je w pełni zrozumieć przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant. Dzieła zebrane

Immanuel Kant. Dzieła zebrane Immanuel Kant Dzieła zebrane tom iii Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka Ugruntowanie metafizyki moralności Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa Krytyka praktycznego

Bardziej szczegółowo

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 Fichte i kant Kant odniósł tylko częściowy sukces szukając transcendentalnej jedności naszego poznania, ponieważ był pod zbytnim wpływem empiryzmu. Treść nie jest nam po

Bardziej szczegółowo

PÓŁFINAŁ VIII GIMNAZJALNEGO KONKURSU FILOZOFICZNEGO

PÓŁFINAŁ VIII GIMNAZJALNEGO KONKURSU FILOZOFICZNEGO PÓŁFINAŁ VIII GIMNAZJALNEGO KONKURSU FILOZOFICZNEGO Informacje do testu: - Test jest zapisany na 5 stronach - Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów. - Odpowiedzi należy zapisać

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI

Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI Elementy filozofii i metodologii INFORMATYKI Filozofia INFORMATYKA Metodologia Czym jest FILOZOFIA? (objaśnienie ogólne) Filozofią nazywa się Ogół rozmyślań, nie zawsze naukowych, nad naturą człowieka,

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład VI - Sceptycyzm

Filozofia, Historia, Wykład VI - Sceptycyzm 2010-10-01 Plan wykładu 1 Klasyczna koncepcja prawdy 2 3 Klasyczna koncepcja prawdy Prawda = zgodność myśli z rzeczywistością. Klasyczna koncepcja prawdy Prawda = zgodność myśli z rzeczywistością. Sceptycy

Bardziej szczegółowo

Czy świat istnieje w umyśle?

Czy świat istnieje w umyśle? Czy świat istnieje w umyśle? W XVIII wieku żył pewien anglikański biskup irlandzkiego pochodzenia, nazwiskiem George Berkeley (1685-1753). Ten erudyta, który za cel postawił sobie zwalczanie ateizmu, studiował

Bardziej szczegółowo

MIND-BODY PROBLEM. i nowe nadzieje dla chrześcijańskiej antropologii

MIND-BODY PROBLEM. i nowe nadzieje dla chrześcijańskiej antropologii MIND-BODY PROBLEM i nowe nadzieje dla chrześcijańskiej antropologii CZŁOWIEK JEST MASZYNĄ (THOMAS HOBBES) Rozumienie człowieka znacząco zmienia się wraz z nastaniem epoki nowożytnej. Starożytne i średniowieczne

Bardziej szczegółowo

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga?

Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? Przymioty Boga Czy możemy coś powiedzieć o istocie Boga? dowody na istnienie Boga ustaliły, że On jest, ale czy poza wiedzą o Jego istnieniu możemy coś wiedzieć o Jego istocie? Św. Tomasz twierdzi, że

Bardziej szczegółowo

Czy świat istnieje w umyśle?

Czy świat istnieje w umyśle? Czy świat istnieje w umyśle? W XVIII wieku żył pewien anglikański biskup irlandzkiego pochodzenia, nazwiskiem George Berkeley (1685-1753). Ten erudyta, który za cel postawił sobie zwalczanie ateizmu, studiował

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY

FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 015/016 FORMUŁA OD 015 ( NOWA MATURA ) FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MFI-R1 MAJ 016 Uwaga: akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Kod przedmiotu:

Sylabus. Kod przedmiotu: Sylabus Nazwa Przedmiotu: TEORIA POZNANIA Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany rok studiów, semestr: rok I i II, semestr i (rok akad. 009/010, 010/011) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do logiki. Klasyczny Rachunek Zdań III

Wstęp do logiki. Klasyczny Rachunek Zdań III Wstęp do logiki Klasyczny Rachunek Zdań III Przypomnijmy: Logika: = Teoria form (schematów, reguł) poprawnych wnioskowań. Wnioskowaniem nazywamy jakąkolwiek skończoną co najmniej dwuwyrazową sekwencję

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FILOZOFIA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MFI-R1 MAJ 2018 Uwaga: akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI!

NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI! * Jacek Własak NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI! Zdania: 1. Ziemia krąży wokół Słońca 2. Słońce krąży wokół Ziemi Są jednakowo prawdziwe!!! RUCH JEST WZGLĘDNY. Podział Fizyki 1. Budowa materii i oddziaływania 2. Mechanika

Bardziej szczegółowo

3. Spór o uniwersalia. Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016

3. Spór o uniwersalia. Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 3. Spór o uniwersalia Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Nieco semiotyki nazwa napis lub dźwięk pojęcie znaczenie nazwy desygnat nazwy każdy

Bardziej szczegółowo

John Locke ( )

John Locke ( ) John Locke (1632-1704) Ojciec założyciel tradycji liberalnej w filozofii polityki Oddziałał w dwóch dziedzinach: w epistemologii i w filozofii politycznej W Rozważaniach dotyczących rozumu określił możliwości

Bardziej szczegółowo

Epistemologia Kanta jako rozwiązanie sporu empiryzmu z racjonalizmem

Epistemologia Kanta jako rozwiązanie sporu empiryzmu z racjonalizmem Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom I 2012 Numer 2 s. 155-168 www.filozofiapubliczna.amu.edu.pl ISSN 2299-1875 by Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna & Author Epistemologia Kanta

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ 1 Tezy KRZ Pewien system aksjomatyczny KRZ został przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Germanistyka, Wykład I - Wprowadzenie.

Filozofia, Germanistyka, Wykład I - Wprowadzenie. 2011-10-01 Plan wykładu Program zajęć 1 Program zajęć 2 3 4 5 Klasyczna definicja filozofii Inne próby zdefiniowania filozofii 6 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady Plan wykładu - informacje

Bardziej szczegółowo

P L SJ A I W WAM K 2014

P L SJ A I W WAM K 2014 P L SJ E W WAM A I K 2014 Spis treści 1. O filozofii w ogóle......................... 13 1.1. O filozofii najogólniej...................... 14 1.2. Filozofia czy historia poglądów................ 16 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

5. Rozważania o pojęciu wiedzy. Andrzej Wiśniewski Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016

5. Rozważania o pojęciu wiedzy. Andrzej Wiśniewski Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 5. Rozważania o pojęciu wiedzy Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Wiedza przez znajomość [by acquaintance] i wiedza przez opis Na początek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie Specjalność: teologia nauczycielska i ogólna Sylabus modułu: Filozofia logika i epistemologia (11-TS-12-FLEa)

Bardziej szczegółowo

Elementy rachunku różniczkowego i całkowego

Elementy rachunku różniczkowego i całkowego Elementy rachunku różniczkowego i całkowego W paragrafie tym podane zostaną elementarne wiadomości na temat rachunku różniczkowego i całkowego oraz przykłady jego zastosowania w fizyce. Małymi literami

Bardziej szczegółowo

Kultura logiczna Wnioskowania dedukcyjne

Kultura logiczna Wnioskowania dedukcyjne Kultura logiczna Wnioskowania dedukcyjne Bartosz Gostkowski bgostkowski@gmail.com Kraków 25 IV 2010 Plan wykładu: Intuicje dotyczące poprawności wnioskowania Wnioskowanie dedukcyjne Reguły niezawodne a

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

Gotfried Wilhelm LEIBNIZ Ostatni z wielkich, którzy wiedzieli wszystko

Gotfried Wilhelm LEIBNIZ Ostatni z wielkich, którzy wiedzieli wszystko Gotfried Wilhelm LEIBNIZ Ostatni z wielkich, którzy wiedzieli wszystko matematyka logika metafizyka historia (1646-1716) inżynieria Dwa cytaty: o matematyce i informatyce Leibniz był przekonany, że świat

Bardziej szczegółowo

Ogólna metodologia nauk

Ogólna metodologia nauk 1. Podział logiki: - semiotyka logiczna - logika formalna - ogólna metodologia nauk Ogólna metodologia nauk 2. Ogólna metodologia nauk zajmuje się metodami (sposobami postępowania) stosowanymi w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Zadanie 1. (0 4) Obszar standardów Opis wymagań Znajomość i rozumienie

Bardziej szczegółowo

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie

Chcę poznać Boga i duszę. Filozofowie o Absolucie Chcę poznać Boga i duszę Filozofowie o Absolucie W jaki sposób można poznać Boga? Jak poznać Kogoś, Kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny? Szukając argumentów na istnienie Boga Świat (np. Teoria Wielkiego

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY

FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 016/017 FORMUŁA OD 015 ( NOWA MATURA ) FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MFI-R1 MAJ 017 Uwaga: akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie

Bardziej szczegółowo