Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej."

Transkrypt

1 Trade Media International Holdings Seminarium Jak zmniejszyć koszty energii w zakładach przemysłowych 9 marca 2011, Warszawa Audyty energetyczne w zakładzie przemysłowym. Osiągniesz więcej, zużywając mniej. Dr inż. Ryszard Wnuk Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Plan prezentacji Cele i instrumenty poprawy efektywności energetycznej w Polsce obecne i planowane Potencjał efektywności energetycznej Bariery wdrażania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej Audyt energetyczny znaczenie przez analizę do oszczędności Oszczędność energii w powszechnych urządzeniach i systemach Wyniki audytów, rekomendacje technologiczne

3 Realizacja polityki efektywność energetycznej w Polsce Główne cele to: Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną. Główne działania: Ustawa o efektywności energetycznej wprowadzenie system białych certyfikatów jako gwarancji finansowych dla przedsięwzięć charakteryzujących się dużymi oszczędnościami energii (wdrożenie dyrektywy 2006/32/WE). Dalsze stymulowanie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, wspieranie inwestycji pro-oszczędnościowych oraz badań naukowych. Ścieżka dochodzenia do osiągnięcia celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii na poziomie 4,5 Mtoe przewidzianego na 2016 r. Projekty w zakresie efektywności energetycznej realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ok. 0,7 Mtoe Wg szacunków NFOŚiGW Fundusz Termomodernizacji i Remontów ok. 0,2 Mtoe Wg szacunków Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A Tzw. działania miękkie ok. 1, 5 Mtoe Wg szacunków Ministerstwa Finansów System białych certyfikatów ok. 2 2,5 Mtoe Wg szacunków MG

4 Wybrane instrumenty wsparcia finansowego Program Priorytetowy NFOŚiGW Efektywne wykorzystanie energii, , 820 mln zł. Program EBOiR Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSEFF), 150 mln EURO. PARP Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie projektów celowych Bank Ochrony Środowiska - Niestandardowe produkty bankowe w finansowaniu efektywności energetycznej Agencja Rozwoju Przemysłu - Fundusz pożyczkowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE Nr L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.). Fundusze Strukturalne. Inne stymulacje wzrostu efektywności energetycznej PN-EN

5 kgoe/euro05ppp Trendy efektywności energetycznej potencjał poprawy efektywności energetycznej w przemyśle 0% -2% energochłonność 160 ODEX -4% -6% energochłonność w stałej strukturze % -10% efekt zmian strukturalnych % 0,5 0, ,4 0,35 0,3 0,25 0,2 Polska UE-15 UE-27 Przemysł przetwórczy Ogółem 0,15 0,1 0, Energochłonność finalna przetwórstwa przemysłowego w średniej strukturze europejskiej (euro05, ppp)

6 Bariery obniżania energii w zakładzie przemysłowym audyt sposobem na ich przezwyciężanie Brak stanowisk menedżera ds. energii Brak wewnątrzzakładowych audytów energetycznych Brak nawyków oszczędzania energii Problemy z oceną energochłonności: Brak monitorowania zużycia oraz parametrów nośników energii, niewystarczające opomiarowanie nośników energii: Mocy elektrycznej pobieranej przez wydziały / grupy urządzeń Przepływu mediów, na przykład sprężonego powietrza Zasilania paliwem i wodą poszczególnych kotłów oraz ilości generowanej pary / gorącej wody,... Często - niepełne wykorzystanie dostępnych danych pomiarowych Niesprawność zainstalowanych urządzeń pomiarowych Trudność zidentyfikowania obszarów dużych strat energii Nie są powszechnie stosowane wskaźniki jednostkowego zużycia energii

7 Audyt energetyczny instrument poprawy efektywności energetycznej/element systemu poprawy - skuteczne narzędzie ograniczania energochłonności zakładu przemysłowego Istotne jest wyrobienie nawyku przeprowadzania systematycznej oceny możliwości zmniejszenia zużycia energii wraz z analizą ekonomiczną. Dla zakładu przemysłowego narzędziem takiej oceny jest audyt energetyczny lub bardziej precyzyjnie audyt efektywności energetycznej. Audyt energetyczny będący oceną oraz podstawą wdrażania systemu zarządzania energią ma wpływ, po podjęciu wskazanych w audycie działań, na ograniczenie kosztów i wzrost konkurencyjności. Identyfikuje on zatem możliwości poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji określa ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcie. Audyt energetyczny - Rozpoznanie obszarów, w których następuje strata energii - Oszacowanie potencjału oszczędności - Wskazanie kierunku działań dla ograniczenia zużycia energii - Warunek powodzenia wsparcie ze strony kierownictwa zakładu

8 Audyt energetyczny skuteczne narzędzie ograniczania energochłonności zakładu przemysłowego Rozpoznanie obszarów, w których następuje strata energii Oszacowanie potencjału oszczędności Wskazanie kierunku działań dla ograniczenia zużycia energii Audyt wewnętrzny Wymaga posiadania przygotowanej kadry Audyt zewnętrzny Gdy przeprowadzenie audytu w odpowiednim zakresie własnymi siłami zakładu nie jest możliwe

9 Audyty energetyczne Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Audyty: - uproszczone - pełne Audyty: - energetyczne - elektroenergetyczne - źródeł wytwarzania i sieci dystrybucyjnych energetycznych - budynków

10 Audyt jako narzędzie wdrażania normy EN Etapy w pracy z programem zarządzania energią Etap 1: Ocena obecnej sprawności zarządzania energią Etap 2: Ustalenie celów zmierzających ku oszczędności energii Efektywne użytkowanie energii staje się elementem standardu prowadzenia biznesu Etap 7: Ponowna ocena programu zarządzania energią Etap 3: Opracowanie Planu Działania Etap 6: Rozpoznawanie i komunikowanie osiągnięć Etap 4: Wdrażanie planu działania Ustanowienie systemu informacji o energii Etap 5: Monitorowanie i ocena osiągnięć

11 Procedura audytu Lista checikingowa Walk through procedura Doświadczenia japońskie w PJCEE Informacje Dokumentacja Przykłady Przygotowanie Rozpoczęcie Audyt energetyczny jako kompleksowe działanie Cele ilościowe Benchmarking Audyt wstępny/ Audyt uproszczony Audyt szczegółowy Kwestio nariusz danych Wizyta w zakładzie Wizyta w zakładzie spotkanie Baza danych o ESCOs Ustalenie faktów Deagregacja zużycia energii Lista oceny jakości Komputerow a akwizycja danych Wzory raportów Identyfikacja ESCO+wstępna ocena Raportowanie Monitorowanie EEAP Ocena szczegółowa+ plan zastosowania ESCO

12 Podstawowe obszary audytu energetycznego Główne obszary zużycia energii w przemyśle Napędy elektryczne Piece przemysłowe Pompy i wentylatory Sprężarki Kotły Oświetlenie Wewnątrz zakładowe systemy transportu energii Hale i budynki Środki transportu Specjalistyczne procesy technologiczne Kwantyfikacja przepływów energii, wszelkich strat i rezultatów ulepszeń

13 Środki wzrostu efektywności energetycznej w przemyśle Procesy przemysłowe Kontrola obciążenia Odzysk ciepła Sprzęt EE Sterownie Napędy regulowane Efektywne technologie Wymiarowanie urządzeń Izolacja cieplna HVAC EE Chłodzenie Sterowanie Regulacja Folie w oknach Izolacja cipelna Wymienniki ciepła Oświetlenie T8-EB CFLs, LED Sterowanie Konserwacja i utrzymanie 13

14 Przykłady potencjału poprawy efektywności energetycznej Audyty energetyczne PJCEE w zakładach przemysłowych: - spożywczego - elektromaszynowego - gumowego - kosmetycznego - chemii gospodarczej - szklarskiego - wydobywczego - chemicznego - pasmanteryjnego Energia Elektryczna, MWh/rok Możliwe oszczędności Zużycie energii Potencjał oszczędności, % Energia Cieplna, GJ/rok W sumie, GJ/rok Energia Elektryczna, MWh/rok Energia Cieplna, GJ/rok W sumie, GJ/rok Energia Elektrycz na, % Energia Cieplna, % W sumie, % Zakład ,3% 12,4% 9,6% Zakład ,4% 5,1% 4,1% Zakład ,3% 3,3% 3,7% Zakład ,9% 11,9% 7,3% Zakład ,7% 16,0% 17,5% Zakład ,5% 8,1% 4,9% Zakład ,7% 9,5% 7,3% Zakład ,5% 3,0% 2,9% Zakład ,4% 15,7% 4,1%

15 Potencjał oszczędności w 15 zakładach przemysłowych (Polska) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9,8% 9,5% 11,2% Paliwa Etap 3 Etap 2 Etap 1 1,5% 6,5% 4,6% En. Elektr. Etap 1- Wdrożenie lub usprawnienie procesu zarządzania energią i wzmocnienie procesu kontroli operacji technologicznych (działania beznakładowe) Etap 2- Zastosowanie dodatkowego wyposażenia (działania niskonakładowe) Etap 3 - Modernizacja procesu technologicznego (działania wysokonakładowe)

16 Doświadczenia japońskie Oszczędności energii wykazane we wstępnych audytach Średnie oszczędności, w różnych gałęziach przemysłu japońskiego Na podstawie audytów w zakładach Drukarski Maszynowy Drzewny Odzieżowy Gumowy Wodociągi Chemiczny Tekstylny Meblarski Spożywczy Petrochemiczny Przerobu odpadów Średnio 7.4% Źródło: ECCJ (Energy Conservation Center, Japan)

17 Doświadczenia PJCEE Obniżenie energochłonności systemów sprężonego powietrza Przykład - zmniejszenie zużycia energii w układzie sprężonego powietrza (jedno z najdroższych źródeł energii w fabryce. Ogólna sprawność generowania sprężonego powietrza w fabryce może wynosić ok. 10%). Obniżenie ciśnienia tłoczenia W wielu zakładach ciśnienie utrzymywane jest na wysokim poziomie dla skompensowania chwilowych spadków i dużych wahań ciśnienia w instalacji. Jeśli część urządzeń wymaga wyższego ciśnienia niż pozostałe warto rozważyć zastosowanie dla nich oddrębnego zasilania sprężonym powietrzem. Przebieg ciśnienia Tłoczenie powietrza Bieg jałowy sprężarek Bieg jałowy Poprawienie sterowania pracą grupy sprężarek skrócenie czasu pracy w stanie odciążenia (na biegu jałowym); Zastosowanie odpowiednich nastaw eksploatacyjnych; W przypadku większej liczby maszyn zastosowanie sterownika nadrzędnego.

18 Doświadczenia PJCEE Obniżenie energochłonności systemów sprężonego powietrza Usunięcie wycieków sprężonego powietrza z instalacji i urządzeń, wdrożenie okresowych kontroli. Straty powietrza spowodowane wyciekami z instalacji mogą sięgać kilkudziesięciu procent. Bardziej oszczędne korzystanie ze sprężonego powietrza; zastosowanie powietrza z dmuchaw gdy wystarczy niższe ciśnienie. Koszt powietrza z dmuchaw jest kilkukrotnie niższy niż ze sprężarek. Typowe zastosowania powietrza z dmuchaw to: - Suszenie elementów, usuwanie chłodziwa - Napowietrzanie i mieszanie płynów - Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni. Obniżenie temperatury w sprężarkowni Zbyt wysoka temperatura zasysanego powietrza powoduje zwiększenie zużycia energii przez sprężarki. Wykorzystanie ciepła generowanego przez sprężarki Kierowanie powietrza chłodzącego sprężarki duktami do hal, magazynów - ogrzewanie pomieszczeń; podgrzewanie wody.

19 Doświadczenia PJCEE Przykład polepszenia wydajności produkcji pary wodnej

20 Doświadczenia PJCEE Kotłownie i instalacje pary oraz gorącej wody Obniżenie nadmiaru powietrza do spalania w kotłach Ograniczenie największej straty energii z kotła straty wylotowej Poprawienie stanu izolacji termicznej rur i armatury Dopasowanie wydajności kotłów w stosunku do zapotrzebowania na ciepło Ograniczenie pracy kotłów przy małym obciążeniu, gdy sprawność jest niska. Usprawnienie odwadniaczy instalacji parowych Ograniczenie strat pary: przez uszkodzony odwadniacz może wypływać duża ilość pary. W zakładach gdzie nie ma programu systematycznej konserwacji odwadniaczy, ok. 30% tych urządzeń może być niesprawnych. Usunięcie wycieków pary z instalacji

21 Doświadczenia PJCEE Kotłownie i instalacje pary oraz gorącej wody Dostosowanie sieci przesyłu pary i gorącej wody do zapotrzebowania; usunięcie niepotrzebnych fragmentów instalacji Ograniczenie niepotrzebnej emisji ciepła Zastosowanie odzysku ciepła gazów wylotowych Podgrzewanie wody zasilającej kocioł i powietrza do spalania Zastosowanie odbioru kondensatu Wykorzystanie ciepła zawartego w gorącym kondensacie Automatyzacja odsalania i odmulania kotła Zmniejszenie ilości gorącej wody odprowadzanej z kotła

22 Power consumption/ Pobór mocy [kw] Doświadczenia PJCEE Zużycie energii elektrycznej do napędów Przykład - efekt energetyczny różnych sposobów regulacji wydajności wentylatora Rodzaj napędu Procentowe zużycie energii elektrycznej [%] Wentylatory, pompy - zastąpienie regulacji wydajności dławieniem przepływu przez bardziej energooszczędną regulację, na przykład przy pomocy przemiennika częstotliwości 7 Napędy pomp 30 Napędy wentylatorów i dmuchaw Napędy kompresorów Napędy obrabiarek Napędy środków transportu Pozostałe napędy regulacja dławieniowa P [kw] Flow / Przepływ [Nm3/h] regulacja obejściowa regulacja przemiennikiem częstotliwości Suction regulation/ Regulacja po stronie ssącej Discharge regulation/ Regulacja po stronie tłocznej Inverter regulation/regulacja przemiennikiem częstotliw ości Q [l/min]

23 Doświadczenia PJCEE Jak zredukować zużycie energii w budynkach przedsiębiorstwa Zdefiniowanie oraz, w miarę możliwości, redukcja zapotrzebowania na HVAC Przyzwyczajenia i poziomy komfortu Aspekty konserwacji Minimalizacja strat ciepła w budynkach odzysk ciepła i inne możliwości oszczędności energii Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej (oświetlenie i sprzęt biurowy) Oświetlenie Racjonalizacja czasu załączenia oświetlenia w halach produkcyjnych, magazynach, biurach oraz oświetlenia zewnętrznego Zastosowanie czujników ruchu, wyłączników zmierzchowych i czasowych Wprowadzenie załączania sekcjami Instalowanie oświetlenia bezpośrednio ponad stanowiskiem pracy Lampy są często umieszczone wysoko pod stropem hali więc nieefektywne Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła Oświetlenie magazynu przy pomocy LED

24 Obserwacje z przeprowadzonych szkoleń i audytów, typowe zalecenia: wymiana oświetlenia rtęciowego na metalohalogenkowe zastosowanie układów sterowania oświetleniem zastosowanie czujników ruchu w magazynach wymiana stateczników elektromagnetycznych na elektroniczne zapłonniki wraz z oprawami z odbłyśnikami wymiana zewnętrznego oświetlenia sodowego na oświetlenie LED wykorzystanie ciepła odpadowego do ogrzewania magazynów wymiana dużych węglowych kotłów gorącej wody na małe lokalne kotły gazowe zastosowanie systemów odwróconej osmozy w cyklu przygotowania wody do kotłów (wydłużenie żywotności kotłów, redukcja kamienia kotłowego) poprawienie stanu izolacji termicznej rur i armatury obniżenie ciśnienia tłoczenia w instalacji sprężonego powietrza poprawienie sterowania pracą grupy sprężarek skrócenie czasu pracy na biegu luzem usunięcie wycieków sprężonego powietrza z instalacji i urządzeń, wdrożenie okresowych kontroli szczelności instalacji zastąpienie regulacji wydajności dławieniem przepływu przez bardziej energooszczędną regulację przy pomocy przemienników częstotliwości zmniejszenie zużycia energii przez centrale klimatyzacyjne poprzez zmianę cyklu sterowania uwzględniającą okresy przerw produkcyjnych

25 Podsumowanie Wdrażanie innowacji, działania wysokonakładowe, polegające na zastosowaniu nowoczesnej techniki i zmianie procesu produkcyjnego, pozwalają na znaczne zredukowanie zużycia energii. W polskim przemyśle istnieją nadal znaczne możliwości obniżenia energochłonności produkcji poprzez działania beznakładowe bądź niskonakładowe należy je wykorzystać. W licznych zakładach istnieje zainteresowanie racjonalizacją wykorzystania energii, jednakże często brak doświadczenia i praktycznej wiedzy na ten temat. Audyt jest istotnym elementem systemów pomocy/instrumentów wsparcia (białe certyfikaty, systemy pomocy finansowej np. udzielanej ze środków NFOŚiGW)

26 Dziękuję za uwagę Ryszard Wnuk Stanowiska demonstracyjnobadawcze PJCEE Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. tel. (-22) , Fax. (0-22)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki

Zielone Biuro. czyli ekologia w biurze. dobre praktyki Zielone Biuro czyli ekologia w biurze dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2011 -1- Redakcja: Aleksandra Pacułt Zespół autorski: Małgorzata Bartkiewicz Maciej Kłaczyński Iwona Kłosok-Bazan

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochr ony Śr odowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH www.fewe.pl AUTORZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo