BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu"

Transkrypt

1 BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW Próbka Raportu

2 Spis treści 1 Zawartośd raportu Przedstawienie YPI Wyniki analizy Preferencje inwestycyjne studentów Preferowane cechy doradcy finansowego Szacunkowa wielkośd rynku Wnioski YPI CONSULTING Strona 2 z 14

3 1 Zawartośd raportu 1 Cel badania 2 Metodyka 3 Podsumowanie 3.1 Wnioski 3.2 Analiza wielkości rynku 3.3 Rekomendacje 4 Wyniki 5 Załączniki na CD 5.1 Akademia Górniczo-Hutnicza 5.2 Krakowska Szkoła Wyższa 5.3 Uniwersytet Ekonomiczny 5.4 Uniwersytet Jagiellooski YPI CONSULTING Strona 3 z 14

4 1. Przedstawienie YPI YPI Consulting jest firmą konsultingową działającą na rynku od 12 lat. Oferowane przez nas usługi obejmują szeroko rozumiane doradztwo strategiczne oraz badania marketingowe. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, jednak naszymi partnerami są również przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje sektora publicznego oraz Klienci indywidualni z innych części kraju i zagranicy. Na terenie Polski mieliśmy przyjemnośd współpracowad z takimi firmami i instytucjami sektora publicznego jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, ProOptima, Opera Krakowska, BMS Creative i inprogress. Do grona naszych międzynarodowych Klientów należą natomiast m.in. Amnesty International, EmergentSky, Netherlands Business Support Office oraz Johnson&Johnson. YPI Consulting razem z ponad 200 firmami doradczymi, działającymi na terenie wielu europejskich krajów, należy do Europejskiej Konfederacji Junior Enterprises (JADE). Dzięki tak szerokiej sieci pozostających z nami w ścisłej współpracy firm na terenie niemal całej Europy, jesteśmy w stanie bez większych utrudnieo realizowad duże projekty wymagające badao poza granicami Polski. Do takich badao należą m.in. przeprowadzane wraz z naszymi partnerami Plany Rozwoju Eksportu. YPI CONSULTING Strona 4 z 14

5 2. Wyniki analizy 2.1 Preferencje inwestycyjne studentów Wykres 1 prezentuje główne źródła finansowania wśród ankietowanych studentów. Ponad połowa z nich utrzymuję się z dochodów rodziców, stypendium albo pracy wakacyjnej (łącznie 68%). Wynika z tego, że są oni niezależni finansowo tylko w czasie wakacji. Mniejsza częśd ankietowanych pracuje na podstawie stałej umowy o pracę lub umowy zlecenia/umowy o dzieło (po 11% każda). Wskazuje to na samodzielnośd finansową, czyli możliwośd rozporządzania swoimi dochodami w sposób nieograniczony przez nikogo np. członków rodziny. Wykres 1. Główne źródła finansowania studentów. 38% 16% 14% 11% 11% 7% 3% Pieniądze od rodziców lub innych członków rodziny Stypendium Praca wakacyjna Umowa o dzieło/umowa zlecenie Stała umowa o pracę Prace dorywcze w trakcie roku akademickiego Inne

6 Studenci wskazują różne sposoby inwestowania lub oszczędzania posiadanych wolnych środków finansowych, co przedstawia Wykres 2. Wykres 2. Najpopularniejsze formy inwestowania/oszczędzania wśród studentów. Konto studenckie Domowa skarbonka Rachunek oszczędnościowy 15% 17% 35% Fundusz inwestycyjny 11% Lokata krótkoterminowa 8% Lokata długoterminowa Żadna Giełda Rynek walutowy np. FOREX Polisy inwestycyjne Inne 5% 4% 4% 0.4% 0.4% 0.2% Prawie 60% ankietowanych studentów oszczędza lub oszczędzałoby pieniądze, aby móc uzbierad daną kwotę na określony wcześniej cel. Ponad 30% zamierza przeznaczyd swe oszczędności np. na życie z odsetek lub na bliżej nieokreślone cele w przyszłości. Jedynie 10% z nich odkłada pieniądze z myślą o emeryturze. W przeważającej części (57%) studenci swoje zyski chcą odkładad, aby zgromadzid pewną kwotę na określony cel. Preferencje osób, które jeszcze nie zaczęły inwestowad, kształtują się podobnie do preferencji ogółu. Studenci oczekują konkretnych korzyści od produktów inwestycyjnych, które nabywają. Ich oczekiwania przedstawia Wykres 3. YPI CONSULTING Strona 6 z 14

7 Wykres 3. Oczekiwania w stosunku do produktów inwestycyjnych oferowanych studentom. Niskie opłaty i prowizje za usługi 24% Wysokie zyski 23% Niskie ryzyko 21% Swoboda działania 13% Stała opieka doradcy 13% Korzyści prawno-podatkowe 6% Zdecydowanie najczęściej studenci oczekują niskich opłat i prowizji za usługi (24%) oraz możliwośd osiągnięcia wysokich zysków (23%). Natomiast najmniejszy odsetek respondentów wskazywał na korzyści prawno-podatkowe (6%). Badanie wykazało, że prawie 60% studentów w ogóle nie inwestuje. Przyczyny tej sytuacji przedstawia Wykres 4. Studenci wskazywali głównie na zbyt duże potrzeby bieżące (33%) oraz brak wystarczającej wiedzy na temat inwestowania (23%). Pozostałe miały mniejszy wpływ na decyzje inwestycyjne. Respondenci blisko trzy razy w ciągu miesiąca spotykają się z ofertami doradców finansowych. Pomimo to, co siódmy ankietowany student nie inwestuje, ponieważ nie znalazł dla siebie odpowiedniej oferty. YPI CONSULTING Strona 7 z 14

8 Wykres 4. Powody, dla których studenci nie inwestują posiadanych oszczędności. 33% 23% 14% 13% 10% 7% Mam za dużo potrzeb Nie posiadam wystarczającej wiedzy Nie znalazłem oferty Przerażają mnie formalności Boję się ryzyka Nie mam cierpliwości Różnice w preferencjach studentów dziennych i zaocznych dotyczą również funduszu, na którym lokowane są wolne środki pieniężne, co przedstawia Wykres 5. YPI CONSULTING Strona 8 z 14

9 Wykres 5. Preferowany fundusz inwestycyjny wśród studentów dziennych i zaocznych. 49% 34% 28% 28% 26% 22% 12% 1% A B C D studenci dzienni studenci zaoczni Legenda: A Fundusz Akcji, B Fundusz Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu, C Fundusz Gwarantowany lub Rynku Pieniężnego lub Obligacji, D Fundusz Strukturyzowany. Największy odsetek odpowiedzi wśród studentów studiów dziennych zdobył Fundusz Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu (34%), zaś najmniejszy udział w odpowiedziach miał Fundusz Strukturyzowany (12%). Wśród studentów studiów zaocznych dużą przewagę osiągnął Fundusz Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu w stosunku do pozostałych. Z kolei w Fundusz Strukturyzowany inwestowałby tylko 1% studentów studiów zaocznych. Warto zwrócid uwagę na preferencje w stosunku do elementów oferty, które są najistotniejsze dla osób już inwestujących oraz nieinwestujących. Zależnośd ta została przedstawiona na Wykresie 6. YPI CONSULTING Strona 9 z 14

10 Elementy oferty najistotniejsze dla nieinwestujących Wykres 6. Elementy oferty najistotniejsze dla już inwestujących oraz nieinwestujących. 35% 30% Bezpieczeostwo 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Czas trwania inwestycji Faktyczny procent zysku Formalności związane z podpisaniem umowy Próg dostępności oferty Ubezpieczenie kapitału Ukryte opłaty Elementy oferty najistotniejsze dla już inwestujących Analizując powyższy wykres można zauważyd, że nie występują znaczące różnice w preferowanych elementach oferty dla osób inwestujących i nieinwestujących. Pozwala to przypuszczad, że osoby nowo inwestujące będą mied podobne oczekiwania względem ofert tego rodzaju produktów. Najlepsze dopasowanie występuje w Progu dostępności oferty oraz Ubezpieczeniu kapitału, jednak te cechy uzyskały znikomy odsetek w odpowiedziach respondentów. Większe różnice występują w Ukrytych opłatach oraz Faktycznym procencie zysku dla osób już inwestujących ważniejszy jest oczekiwany zysk z inwestycji, zaś nieinwestujący obawiają się ukrytych opłat. Osoby inwestujące swoje zasoby pieniężne zwracają uwagę na różne cechy doradcy finansowego, co zostało przedstawione w Tabeli 1. YPI CONSULTING Strona 10 z 14

11 2.2 Preferowane cechy doradcy finansowego Tabela 1. Cechy doradcy finansowego preferowane przez inwestujących studentów. Rodzaj cechy Średnia ranga Jest wiarygodny i kompetentny 4,41 Informuje o wszystkich kosztach 4,37 W prosty i zrozumiały sposób przedstawia swoją ofertę 4,25 Analizuje indywidualne potrzeby klienta 4,12 Sympatyczny i komunikatywny 3,81 Kieruje się normami etycznymi 3,76 Pozostaje w stałym kontakcie z klientem 3,74 Ciągle informuje mnie o dostępnych nowościach 3,71 Jest elegancki i kulturalny 3,57 Udziela informacji odnośnie swojej prowizji 3,57 Jest niezależny pod względem kapitałowym i produktowym 3,50 Umożliwia podejmowanie za mnie niektórych decyzji w ramach pewnej autonomii 2,90 Inwestujący studenci od doradców finansowych oczekują przede wszystkim rzetelnych informacji, tzn. informowania o wszystkich kosztach związanych z oferowanym produktem. Równie ważna jest indywidualna analiza potrzeb (jest to szczególnie istotne dla studentów, którzy już inwestują) oraz przedstawienie swojej oferty w prosty i zrozumiały sposób, co wynika z faktu, że większośd respondentów oceniło swoją wiedzę z zakresu inwestycji jako przeciętną. Istotna dla studentów jest również postawa doradcy, gdzie elegancki wygląd, miłe usposobienie oraz komunikatywnośd odgrywają znaczącą rolę w kontaktach bezpośrednich. Według osób inwestujących dobry doradca powinien byd przede wszystkim kompetentny i wiarygodny. Badanie umożliwiło określenie przybliżonej wielkości rynku doradztwa finansowego na podstawie przeciętnych miesięcznych oszczędności oraz liczby studentów, którzy nie wydają swoich całych dochodów. Tabela 2 przedstawia analizę wielkości rynku. YPI CONSULTING Strona 11 z 14

12 2.3 Szacunkowa wielkośd rynku Tabela 2. Szacunkowa wielkośd rynku. Przeciętnie, miesięcznie oszczędzana kwota (środki przedziałów) Liczba studentów Razem 0 zł zł 25 zł zł 75 zł zł 150 zł zł 250 zł zł 400 zł zł 500 zł zł SUMA zł Liczba studentów na uczelniach objętych badaniem wyniosła blisko , co w sumie daje możliwości inwestycyjne rzędu zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że w badaniu uwzględnione zostały tylko cztery krakowskie uczelnie, ta kwota jest w rzeczywistości wyższa. Wielkośd mobilizowanych przez studentów oszczędności jest bardzo duża, dlatego stanowią oni grupę wartą uwagi doradców finansowych. Oszacowana powyżej suma w przeważającej części wynika ze stosunkowo wysokich kwot, jakie są w stanie jednorazowo zaoszczędzid studenci, a nie z faktycznego poziomu oszczędności. 10 tys. osób może pozwolid sobie na gromadzenie oszczędności na poziomie przynajmniej 500 PLN miesięcznie, co daje ponad 5 mln PLN miesięcznie. Te osoby generują dwa razy więcej środków finansowych niż studenci odkładający małe kwoty (średnio 75 zł), których liczba sięga 33 tys. YPI CONSULTING Strona 12 z 14

13 Najczęściej oszczędzane kwoty, wynoszące około 75 PLN lub 150 PLN, są realne do wygospodarowania dla prawie połowy badanych i pozwalają uzyskad środki na poziomie blisko 6 mln PLN na miesiąc. Ponad 13 tys. studentów z badanych uczelni w ogóle nie oszczędza, jednak gdyby każdy z nich miesięcznie odkładał średnio przynajmniej 25 PLN, dałoby to dodatkowe środki pieniężne rzędu 340 tys. PLN. Natomiast gdyby średnie miesięczne oszczędności studentów wynosiły 75 PLN, pozwoliłoby to na uzyskanie dodatkowej kwoty 1 mln PLN. Warto zatem uświadomid młodym ludziom znaczenie i potrzebę gromadzenia oszczędności, ponieważ umożliwia to mobilizację znacznie większego kapitału, a przez to daje doradcom większy zakres możliwości inwestycyjnych. 3. Wnioski Rodzaj ofert, które szczególnie przemawiają do studentów; ich potencjał oszczędzania; sposoby dotarcia do studenta Jak powinna wyglądad oferta planu oszczędnościowego skierowanego do studentów? Poziomy akceptacji ryzyka inwestycyjnego oraz efektywna długośd inwestycji Pożądane cechy i typy doradcy finansowego Sugerowany sposób podejścia do klienta-studenta Działalnośd promocyjno-informacyjna Efektywne kanały dystrybucji ofert inwestycyjnych skierowanych do studentów Planowanie długoterminowej współpracy celem pozyskania nowych klientów YPI CONSULTING Strona 13 z 14

14 Zapraszamy do współpracy Kontakt: YPI Consulting Ul. Mogilska 65 YPI CONSULTING Strona 14 z 14

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska Akademia Ekonomiczna w Krakowie Katedra Ubezpieczeń Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Podejmując próbę systematyzacji i oceny czynników wpływających na rozwój

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły... 19

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo