BADANIE PREFERENCJI STUDENTÓW DOTYCZĄCYCH KRAKOWSKICH LOKALI ROZRYWKOWYCH. Próbka raportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PREFERENCJI STUDENTÓW DOTYCZĄCYCH KRAKOWSKICH LOKALI ROZRYWKOWYCH. Próbka raportu"

Transkrypt

1 BADANIE PREFERENCJI STUDENTÓW DOTYCZĄCYCH KRAKOWSKICH LOKALI ROZRYWKOWYCH Próbka raportu

2 Spis treści 1. O nas Zawartośd raportu Cel badania Wyniki badania Klient Produkt Cena Promocja Rekomendacje... 14

3 1. O nas YPI Consulting jest firmą konsultingową działającą na rynku od 12 lat. Oferowane przez nas usługi obejmują szeroko rozumiane doradztwo strategiczne oraz badania marketingowe. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, jednak naszymi partnerami są również przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje sektora publicznego oraz Klienci indywidualni z innych części kraju i zagranicy. Na terenie Polski mieliśmy przyjemnośd współpracowad z takimi firmami i instytucjami sektora publicznego jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, ProOptima, Opera Krakowska, BMS Creative i inprogress. Do grona naszych międzynarodowych Klientów należą natomiast m.in. Amnesty International, EmergentSky, Netherlands Business Support Office oraz Johnson&Johnson. YPI Consulting razem z ponad 200 firmami doradczymi, działającymi na terenie wielu europejskich krajów, należy do Europejskiej Konfederacji Junior Enterprises (JADE). Dzięki tak szerokiej sieci pozostających z nami w ścisłej współpracy firm na terenie niemal całej Europy, jesteśmy w stanie bez większych utrudnieo realizowad duże projekty wymagające badao poza granicami Polski. Do takich badao należą m.in. przeprowadzane wraz z naszymi partnerami Plany Rozwoju Eksportu.

4 2. Zawartośd raportu 1. Cel badania 2. Metodologia 3. Wnioski 3.1. Studenci z Polski Klient Produkt Cena Promocja 3.2. Studenci z zagranicy Klienci Produkt Cena Promocja 4. Rekomendacje 5. Załączniki na CD 5.1. Graficzna prezentacja wyników badania pośród polskich studentów 5.2. Graficzna prezentacja wyników badania wśród studentów z zagranicy 3. Cel badania Celem badania było poznanie preferencji osób uczęszczających do krakowskich pubów i lokali rozrywkowych oraz uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: W jakich miejscach studenci najchętniej spędzają czas ze znajomymi? Jakie czynniki mają wpływ na wybór poszczególnych lokali? Co wpływa negatywnie na wizerunek krakowskich klubów? Czy obecna oferta lokali jest dopasowana do zdobycia jak najszerszego grona klientów?

5 Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 266 krakowskich studentów. Dane zebrano za pomocą badania ankietowego. Respondenci studiowali m.in. na następujących uczelniach: Uniwersytet Ekonomiczny (30%) Akademia Górniczo-Hutnicza (18%) Uniwersytet Jagiellooski (18%) Uniwersytet Rolniczy (18%).

6 Raport został podzielony na cztery obszary: klient produkt cena promocja. Częśd respondentów stanowili studenci z zagranicy, przebywający w Krakowie na wymianach międzyuczelnianych. Ich odpowiedzi zostały przeanalizowane w odrębnej części pełnego raportu, dzięki czemu można je porównad z odpowiedziami polskich studentów. Studenci z zagranicy stanowili 15% wszystkich ankietowanych. 4. Wyniki badania 4.1. Klient Klient jest jednym z najważniejszych elementów każdej strategii marketingowej. Działalnośd gospodarcza wiąże się z dążeniem do spełnienia jego oczekiwao i zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. Ta częśd badania pozwoliła przybliżyd sylwetkę potencjalnego klienta, nakreślid jego potrzeby oraz upodobania w celu oceny dotychczasowej działalności i jej lepszego dostosowania w przyszłości. Pierwszym poruszonym kryterium była częstotliwośd uczęszczania do krakowskich lokali. Pozwoliła ona określid zapotrzebowanie na rynku lokalnym (Kraków i okolice) na usługi rozrywkowe wśród badanych studentów. Pozostałe kryteria zostały przeanalizowane w pełnym raporcie.

7 Wykres 1. Częstotliwośd odwiedzania lokali rozrywkowych przez krakowskich studentów. 39% 25% 16% 14% 6% Raz w tygodniu Raz na dwa tygodnie Raz w miesiącu Częściej niż dwa razy w tygodniu Rzadziej niż raz w miesiącu Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. Jak wynika z badao ankietowych, ponad 50% respondentów wychodzi do klubów/pubów raz w tygodniu lub częściej. Nieznaczny odsetek badanych wychodzi rzadziej, niż raz w miesiącu (zaledwie 6%). Znaczącą grupę (ponad 25%) stanowili studenci, którzy wychodzą do pubów raz na dwa tygodnie Produkt Krakowskie lokale rozrywkowe są wyjątkowo zróżnicowane. Klienci mogą wybierad wśród różnych typów wystroju, granej muzyki, oferty imprez, sprzedawanych napojów itp. Dzięki dużej dostępności rozmaitych lokali, wizyty w klubach i pubach stanowią bardzo popularną formę zagospodarowania czasu wolnego wśród studentów. Aby w pełni poznad potrzeby tej grupy klientów i właściwie na nie odpowiedzied, należy dokładnie przeanalizowad wpływ poszczególnych czynników na ich decyzję.

8 Wykres 2. Czynniki wpływające na decyzję o wyborze miejsca na spędzenie wolnego wieczoru/ imprezy Źródło: YPI Consulting, maj Zamieszczone dane wyrażone są, jako średnia arytmetyczna ocen respondentów. Skala od 1-5, gdzie 1 czynnik nie wpływa na decyzję, 5 czynnik bardzo istotny. Z badao ankietowych wynika, że najistotniejszym czynnikiem w tym zestawieniu jest opinia znajomych (ze średnią oceną 4,03). Jest to wynik bardzo wysoki, zwłaszcza, że dopiero na kolejnych pozycjach uplasowały się: ceny (3,84), ilośd miejsc siedzących (3,58) i powierzchnia przeznaczona do taoczenia (3,58). Może to świadczyd o tym, że studenci w większym stopniu zwracają uwagę na rodzaj imprezy i rekomendacje znajomych, niż na ceny czy też wystój. Za najmniej istotne czynniki ankietowani uznali: popularnośd miejsca (2,97) oraz ofertę imprez tematycznych (2,63). Wydaje się to byd związane z faktem, że duża grupa ankietowanych nie lubi tłoku w lokalach. Na uwagę zasługują również czynniki inne niż te wymienione w kwestionariuszu. Uzyskały one średnią ocenę 4,02. Respondenci, jako najistotniejsze czynniki pozostałe, wskazywali m.in.: rodzaj muzyki oraz atmosferę w danym klubie/pubie.

9 Wykres 3. Czynniki wpływające negatywnie na wizerunek krakowskich lokali. Wystrój Niewystarczająca oferta imprez Przebywanie ludzi na sali tanecznej z piwem Zbyt głośna muzyka w "strefach siedzących" Ceny Tłok Dym papierosowy Temperatura w lokalu (za wysoka) Stopieo higieny w toaletach Źródło: YPI Consulting, maj Zamieszczone dane wyrażone są, jako średnia arytmetyczna ocen respondentów. Skala 1-5, gdzie 1 czynnik nie przeszkadza, 5 czynnik bardzo przeszkadza. Odpowiedzi na pytania postawione respondentom wskazują czynniki, mogące zwiększad ryzyko wystąpienia sytuacji, w której klient nie odwiedzi ponownie wybranego miejsca, decydując się na konkurencyjny lokal. Co gorsza, może nawet dojśd do przekazania negatywnej opinii na temat danego miejsca. Analizując odpowiedzi respondentów, można wyciągnąd wnioski dotyczące tego, które elementy krakowskiego lokalu są na niewystarczającym poziomie i powinny ulec poprawie oraz na jakie elementy klienci zwracają największą uwagę. Jak wynika z badania, wśród czynników najbardziej irytujących znalazły się stopieo higieny w toaletach (4,05), temperatura w lokalu (4,02), dym papierosowy (4,01) oraz tłok (4,01). Stanowi to, zatem jednoznaczne wskazanie najbardziej newralgicznych i wymagających poprawy elementów, na które właściciele lokali powinni zwrócid uwagę, aby poprawid wizerunek klubu/pubu. Na kolejnych pozycjach studenci umieścili ceny (3,74) oraz zbyt głośną muzykę w strefach siedzących (3,68). Jako czynniki

10 nieznacznie wpływające na negatywny wizerunek lokalu wskazano: przebywanie ludzi na sali tanecznej z piwem (3,56), słabą ofertę imprez (3,07) oraz wystrój (2,85). Częśd respondentów wskazała także na inne czynniki, wśród nich: zachowanie ochroniarzy, jakośd obsługi czy niewłaściwie zachowujący się klienci. Przebywanie na imprezie nieodzownie wiąże się ze spożywaniem napojów, przede wszystkim alkoholowych. Rozkład najpopularniejszych napojów kupowanych podczas pobytu w klubie/pubie przedstawia wykres 4. Wykres 4. Napoje najchętniej kupowane przez studentów podczas pobytu w pubie Źródło: YPI Consulting, maj Zamieszczone dane wyrażone są, jako średnia arytmetyczna ocen respondentów. Skala 1-7, gdzie 1 bardzo chętnie, 7 bardzo rzadko. Respondenci w pytaniu o najchętniej kupowany napój wskazali piwo (średnia 1,83), co może byd związane przede wszystkim z jego stosunkowo niską ceną. Piwo jest, bowiem postrzegane, jako napój tani i na studencką kieszeo, w porównaniu z dużo droższymi alkoholami, jak np. wódką. Do pozostałych, chętnie zakupywanych trunków, należą odpowiednio drinki (3,14), wódka (3,53), wino (3,85). Ankietowani rzadziej wybierają napoje

11 bezalkoholowe, whisky i inne. Wśród innych napojów najczęściej wymieniano: shoty, napoje energetyczne, gin, koktajle, likier, rum, śliwowicę, szampan oraz wiśniówkę Cena W badaniu sprawdzono, jakie kwoty przeciętnie wydają studenci podczas jednego wyjścia do klubu/pubu. Rozkład odpowiedzi przedstawia Wykres 5. Wykres 5. Przeciętna kwota wydawana podczas jednej imprezy. 41% 37% 18% 4% Od 20 do 40 PLN Do 20 PLN Od 40 do 70 PLN Więcej niż 70 PLN Źródło: YPI Consulting, maj Spośród ankietowanych studentów ponad 40% zaznaczyło przedział od 20 PLN do 40 PLN, niewiele mniej (36%) zdeklarowało, że wydaje do 20 PLN. Dane te potwierdzają powszechną opinię, że student dysponuje ograniczonym budżetem, w związku, z czym wydatki na imprezach rzadko przekraczają 40 PLN. Jest to istotna informacja dla właścicieli pubów sugerująca, że warto wprowadzad promocje cenowe, które na pewno skłonią studentów do częstszego odwiedzania pubu. Przychody uzyskane ze zwiększenia sprzedaży, najprawdopodobniej byłyby większe, niż koszty obniżenia marży. Wyższy przedział od 40 PLN do 70 PLN zaznaczyło 18,36% respondentów. Zaledwie 4,12% badanych odpowiedziało, że wydaje więcej niż 70 PLN podczas jednej imprezy.

12 Kolejnym aspektem związanym z kosztami, które studenci ponoszą podczas wyjśd do klubów/ pubów, są opłaty za bilety wstępu do lokali. Odpłatnośd za wejście wiąże się z ryzykiem braku akceptacji przez klienta. Badanie pozwoliło określid, czy wprowadzenie dodatkowej opłaty za korzystanie z oferty pubu/klubu nie obniżyłoby zainteresowania potencjalnych klientów, a jeżeli zostałoby wprowadzone, to, jaki poziom cen byłby do zaakceptowania dla studentów. Wykres 6. Kwota, jaką studenci są w stanie przeznaczyd na bilet wstępu do klubu bądź pubu. 31% 37% 26% 4% 1% 0 zł 5 zł od 5 do 15 zł od 15 do 25 zł powyżej 25 zł Źródło: YPI Consulting, maj Uzyskane odpowiedzi wykazują, że zdecydowana większośd respondentów (łącznie 69%) byłaby skłonna zapłacid tzw. wejściówkę, podczas gdy aż 31% badanych nie zgadza się na uiszczenie jakichkolwiek opłaty z tego tytułu. Wśród badanych studentów 37% odpowiedziało, że jest gotowe zapłacid 5 PLN za wejście do pubu. Ze statystyk wynika, że im opłata jest wyższa, tym mniej osób byłoby chętnych do skorzystania z oferty. Stosunkowo dużo osób (26% badanych) jest skłonnych zapłacid za wejściówkę od 5 PLN do 10 PLN, a znacznie mniej (tylko 4% respondentów) wyda od 15 PLN do 25 PLN na bilet wstępu, a zaledwie 1% powyżej 25 PLN. Jak widad, wprowadzenie opłat za wstęp wiążę się z dużym ryzykiem zmniejszenia liczby klientów z grupy studentów.

13 4.4. Promocja Dzięki badaniu uzyskano informację, gdzie respondenci poszukują wiadomości na temat ofert krakowskich lokali. Wykres 7. Źródła informacji o ofercie klubów/pubów. Rekomendacje znajomych 76% Ulotki 37% Plakaty 36% Strony internetowe 35% Radio 20% Prasa studencka 9% Inne 3% Źródło: YPI Consulting, maj Dane nie sumują się, do 100% ponieważ, respondenci mieli możliwośd wybrania kilku odpowiedzi. Z wykresu możemy odczytad najbardziej efektywne środki reklamy, to znaczy te, którymi studenci najchętniej i najczęściej posługują się w poszukiwaniu informacji o ofertach krakowskich lokali. Zdecydowana większośd studentów (ponad 76% ankietowanych) opiera swoją decyzję na rekomendacji znajomych. Około 37% badanych dowiaduje się o ofercie z ulotek reklamowych. Nieznacznie mniej poszukuje informacji na plakatach (36%) i stronach internetowych (35%).

14 5. Rekomendacje Obniżenie temperatury w lokalu poprzez zainstalowanie dodatkowych wiatraków lub klimatyzacji. Jako jeden z największych problemów podczas imprez w klubach, klienci wskazali zbyt wysoką temperaturę, zarówno w strefach przeznaczonych do taoczenia, jak i wydzielonych do siedzenia. Wprowadzenie limitu osób przebywających na imprezie. Ograniczenie liczby gości w poszczególnych miejscach przyczyni się do poprawy, jakośd imprez w lokalu poprzez redukcję negatywnego czynnika, jakim jest zatłoczenie w lokalu (tłum na sali tanecznej bądź brak miejsc siedzących). Zróżnicowanie muzyki i jej głośności w poszczególnych salach. Ankietowani wskazali, że bardzo irytuje ich zbyt głośna muzyka w strefach dla siedzących, przede wszystkim z uwagi na pojawiające się wtedy bariery w komunikowaniu się (koniecznośd głośnego mówienia). Zakaz przebywania na sali tanecznej z papierosem bądź napojem. Stosowanie tego zakazu poprawi bezpieczeostwo w miejscu rozrywki, jak również, jakośd imprezy. Wprowadzenie stref dla palących i niepalących. Problem dymu papierosowego jest jednym z najważniejszych i najpilniejszych problemów, jakie właściciele klubów powinni rozwiązad. 68% ankietowych odpowiedziało, że nie pali papierosów podczas imprezy, a 72% stwierdziło, że w znacznym stopniu przeszkadza im nadmiar dymu tytoniowego w lokalu. 81% badanych jest za wprowadzeniem podziału na strefy dla palących i niepalących. Wyniki te wskazują jednoznacznie, że zainstalowanie dodatkowej wentylacji może stanowid jedynie przejściowe rozwiązanie problemu z dymem tytoniowym. Podział sal klubowych. Możliwośd wydzielenia osobno strefy tanecznej oraz siedzącej w lokalu przyczyniłaby się znacząco do poprawienia oceny klubu/pubu oraz zwiększenia komfortu podczas imprezy.

15 Zastosowanie marketingu szeptanego. Jak pokazują badania, zdecydowana większośd respondentów opiera swój wybór lokalu na rekomendacji znajomych oraz dowiaduje się od nich informacji na temat poszczególnego miejsca. Wykorzystanie każdego klienta, jako nośnika pozytywnej reklamy oraz zapewnienie najwyższej, jakości oferowanych usług i indywidualne podejście do klienta może przyczynid się do zwiększenia popularności lokalu. Stwarza to możliwośd wytworzenia syndromu tzw. plotki, który przyczyni się do powstania łaocucha pozytywnej informacji na temat miejsca i przekazywanej z klienta na klienta. Rekrutacja obsługi ze znajomością przynajmniej języka angielskiego. W dzisiejszych czasach znajomośd języków obcych wśród obsługi podnosi ocenę lokalu jak i umożliwia swobodną komunikację z klientem z zagranicy. Wydłużenie czasu trwania imprez. Wyniki badania sugerują, że często studenci zmieniają lokale z powodu zamykania klubu/pubu. Warto, zatem przedłużyd czasu otwarcia lokalu celem zatrzymania klienta na jak najdłużej.

16 Zapraszamy do współpracy Kontakt: YPI Consulting Ul. Mogilska Kraków

BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu

BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW Próbka Raportu Spis treści 1 Zawartośd raportu... 3 1. Przedstawienie YPI... 4 2. Wyniki analizy... 5 2.1 Preferencje inwestycyjne studentów... 5 2.2 Preferowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Próbka raportu

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Próbka raportu ANALIZA POLSKIEGO RYNKU PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH Próbka raportu Spis treści 1. Informacje o YPI... 3 2. Zawartośd raportu (spis treści)... 4 3. Fragmenty raportu... 6 3.1. Charakterystyka rynku portali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE Próbka raportu Spis treści 1. Zawartośd raportu... 3 2. Przedstawienie YPI... 4 3. Analiza popytu na żywnośd ekologiczną (fragment)... 5 4. Trendy i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Wrocław, 2013 Strona1 Spis treści Top Line... 3 Wstęp... 4 Cel badania... 6 Metodologia badania... 6 Próba badania... 8 Badania jakościowe...

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek obiektów konferencyjnych

Raport Rynek obiektów konferencyjnych temat numeru Partner wydania: Rynek obiektów konferencyjnych w Polsce 2014 raport. Część I Tekst: salebiznesowe.pl // Rodzimy rynek konferencyjny przeszedł w ostatnich latach ogromną przemianę. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY

RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY RAPORT WPŁYW WDROŻENIA ISO 9001 NA KONKURENCYJNOŚD FIRMY MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA I RESPONDENTÓW... 3 2. DECYZJA O WDROŻENIU ISO W FIRMIE... 7 2.1. POSIADANIE INNYCH CERTYFIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły... 19

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU Raport koocowy Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU grudzieo 2013 1 Prezentowany raport jest wynikiem Badania klientów Punktów Konsultacyjnych KSU, realizowanego przez firmę Quality Watch Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d u nych w Polsce. Wyniki badania ankietowego

Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d u nych w Polsce. Wyniki badania ankietowego Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d u nych w Polsce Wyniki badania ankietowego Warszawa, styczeƒ 2005 Opracowanie pod redakcją: Agnieszki Grąt Pawła Sobolewskiego Zespół

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract 48 Produkty Miscellanea i Techniki Bankowe Bank i Kredyt październik 2008 Zainteresowanie produktami bankowymi wêród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu The Interest in Banking

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKU LOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM

MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKU LOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM MILENA RATAJCZAK-MROZEK*, FILIP NOWACKI** PAULINA SYPNIEWSKA*** MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKU LOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM Wprowadzenie Współczesne otoczenie gospodarcze i występujące

Bardziej szczegółowo