Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli."

Transkrypt

1 Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Polacy w świecie funduszy inwestycyjnych Spis treści: WSTĘP... 2 KLUCZOWE WNIOSKI... 3 TYPY INWESTORÓW... 5 I. REKINY GIEŁDY... 6 II. WYTRAWNI GRACZE... 6 III. MŁODZI INWESTORZY... 7 IV. KONSERWATYWNI STRATEDZY... 7 V. ZAPOBIEGLIWI OSZCZĘDZAJĄCY... 8 VI. UKIERUNKOWANI NA CEL... 9 VII. ASPIRUJĄCY INWESTUJĄCY... 9 O BADANIU Warszawa, 8 sierpnia 2013 r.

2 WSTĘP Szanowni Państwo, Fundusze inwestycyjne na przestrzeni ostatnich 20 lat stały się popularnym narzędziem pomnażania kapitału. Z danych Analizy Online wynika, że pod koniec 2012 r. inwestowało w nie ponad 1,9 mln Polaków. Co wpłynęło na tak duże zainteresowanie? Fundusze pozwalają nie tylko na dywersyfikację portfela inwestycyjnego czy lokowanie środków w aktywa zróżnicowane pod względem ryzyka. Stwarzają też możliwość osiągnięcia indywidualnych celów, takich jak realizacja konkretnych planów czy oszczędzanie na "czarną godzinę", jak również zabezpieczenia stabilności finansowej sobie i swoim bliskim. Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, po fundusze inwestycyjne sięgają nie tylko doświadczeni gracze giełdowi, ale wszyscy poszukujący dodatkowych możliwości pomnażania kapitału. To osoby w każdym wieku, o różnych doświadczeniach i poziomie wiedzy na temat rynku kapitałowego. Uzyskane w badaniu informacje na temat inwestorów, a także znajomość ich oczekiwań, zwyczajów i preferowanych rozwiązań, pozwalają na lepsze dopasowanie oferty BPH TFI, a także sposobów jej prezentowania i tworzenia narzędzi odpowiadających na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcemy dostarczać treści optymalne dla danego segmentu Klientów treści, we właściwym czasie i w odpowiedniej formie. Kim są inwestujący w fundusze? Jakie mają cele? Jak reagują na zmiany rynkowe? Co ich motywuje do inwestycji? Niniejszy raport stanowi podsumowanie kluczowych informacji na temat uczestników rynku kapitałowego w Polsce. Życzmy Państwu przyjemnej lektury! Zespół BPH TFI

3 KLUCZOWE WNIOSKI Mentalne księgowanie W badaniu wykazano związek pomiędzy deklarowaną przez inwestujących min. 1 rok częstotliwością sprawdzania stanu inwestycji a średnią ich zyskownością. Badanie wykazało, że osoby rzadziej sprawdzające stan inwestycji statystycznie częściej osiągają wyższe zyski lub w przypadku niepowodzenia generują niższą stratę o ok. 2-3 punkty procentowe. Ryzyko i jego zależność od wybranych zmiennych Każdemu z produktów finansowych wymienionych w ankiecie przypisano odpowiedni stopień ryzyka inwestycyjnego. Na tej podstawie możliwe było określenie indywidualnych skłonności ankietowanych do podejmowania ryzyka. Następnie ustalono czy istnieje związek pomiędzy tą zmienną a m.in. wiekiem, płcią i reakcją na stratę. Na podstawie powyższych założeń wykazano, że: Kobiety akceptują niższe ryzyko od średniej w całej grupie ankietowanych, podczas gdy mężczyźni wyższe, Mężczyźni, którzy deklarowali, iż inwestują, ponieważ to lubią, akceptują największe ryzyko w grupie ankietowanych, Mężczyźni w wieku ok. 64 lat, którzy nie zadeklarowali, że lubią inwestować, są skłonni akceptować niższy poziom ryzyka w stosunku do ogółu respondentów. Płeć i deklarowana wiedza o inwestowaniu a wyniki inwestycyjne Porównanie wyników badania z 2012 r. i 2013 r. wykazało różnice międzypłciowe w zakresie efektów inwestowania. Z porównania wyników inwestycyjnych rok do roku wynika, że kobiety statystycznie częściej

4 lepiej radziły sobie w przypadku gorszej koniunktury, przez co generowały niższe straty o ok 2. punkty procentowe. Należy przy tym zaznaczyć, że ankieta przeprowadzona wśród respondentów w 2012 r. obejmowała okres spadków inwestycyjnych, podczas gdy badanie z 2013 r. okres wzrostów. Odmienne wyniki inwestycyjne wynikają również z różnic międzypłciowych - mężczyźni zazwyczaj są skłonni do wyższego ryzyka i w okresie wzrostów statystycznie częściej wybierają fundusze o wyższym poziomie ryzyka niż kobiety. Segmentacja inwestorów W badaniu wyodrębniono 7 typów inwestorów charakteryzujących się odmiennym poziomem tolerancji ryzyka, częstotliwością korzystania z Internetu oraz zakresem wiedzy na temat inwestowania. Na podstawie powyższych zmiennych wyróżniono następujące typy inwestorów: I. Rekiny giełdy II. Wytrawni gracze III. Młodzi inwestorzy IV. Konserwatywni stratedzy V. Zapobiegliwi oszczędzający VI. Ukierunkowani na cel VII. Aspirujący inwestujący

5 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Budynek NorthGate ul. Bonifraterska Warszawa tel.: faks: e- mail: Internet: KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego ,00 złwysokość kapitału wpłaconego ,00 zł Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Prezes u: Artur Czerwoński Wiceprezes u: Marcin Bednarek Wiceprezes u: Aleksander Mokrzycki

6 TYPY INWESTORÓW I. Rekiny giełdy W grupie Rekiny giełdy oszczędzający posiadają zazwyczaj ponad 10- letni staż, a ich doświadczenia inwestycyjne obejmują część fali hossy do 2007 roku i występującego po nim załamania rynku. Inwestują w akcje, fundusze i lokaty, nieruchomości, obligacje, waluty i instrumenty pochodne. Akceptują także jeden z najwyższych poziomów ryzyka w stosunku do pozostałych grup inwestorów. Ponad połowa respondentów korzystała/korzysta z co najmniej 4 instytucji finansowych, a jednocześnie ok. 2/3 ankietowanych posiada doradcę i regularnie sprawdza stan inwestycji co najmniej kilka razy w miesiącu. Praktycznie wszyscy w tej grupie korzystają z Internetu jako narzędzia do zarządzania stanem swoich inwestycji. Co 3. osoba inwestuje bez określonego celu lub z myślą, że taki cel może się pojawić (ok. 40%). Wysoki odsetek respondentów deklaruje także satysfakcję z inwestowania (1/3 klientów). Rekinami giełdy są w większości mężczyźni w wieku lat. II. Wytrawni gracze Wytrawni gracze to osoby oszczędzające więcej niż 10 lat tak długi staż inwestycyjny sprawia, że ich doświadczenia obejmują część fali hossy do 2007 roku i występującego po nim załamania rynku. Te osoby posiadają zróżnicowane portfele inwestycyjne i korzystają z minimum dwóch instrumentów finansowych. Poza tradycyjnymi lokatami czy funduszami inwestycyjnymi, Wytrawni gracze inwestują w akcje. W przeciwieństwie do Rekinów giełdy, działalność tej grupy inwestorów charakteryzuje się jednak umiarkowanym poziomem ryzyka. Respondenci korzystają średnio z 3 instytucji finansowych, przy czym blisko 94% posiada doradcę finansowego, z którym spotyka się zazwyczaj raz w roku lub częściej. Co 2. ankietowany do weryfikacji wyników wykorzystuje Internet, ale także korzysta z wyciągów. Dlaczego

7 inwestują? Jako najważniejszy cel inwestycji najczęściej wskazywana jest chęć zabezpieczenia starości (48%) i oszczędzanie na wszelki wypadek (38%). W tej grupie inwestorów znajdują się zarówno kobiety i mężczyźni, najczęściej w wieku (52%) i pow. 65 lat (33%). III. Młodzi inwestorzy Młodymi inwestorami określono respondentów o przeważnie krótszym doświadczeniu inwestycyjnym niż Rekiny giełdy czy Wytrawni gracze. Tylko co 3. osoba oszczędza bowiem powyżej 10 lat, zaś blisko połowa (41%) gromadzi kapitał od 5 do 10 lat. W tej grupie preferowanymi instrumentami inwestycyjnymi są poza tradycyjnymi lokatami i funduszami akcje. Ponadto, więcej niż co 5. osoba inwestuje w waluty, kruszce i poprzez forex. Warto przy tym zaznaczyć, że Młodzi inwestorzy akceptują jeden z najwyższych poziomów ryzyka inwestycyjnego spośród wszystkich omawianych segmentów. Mimo że respondenci korzystają z usług minimum 4 instytucji finansowych, to tylko co 3. posiada doradcę inwestycyjnego. Prawie 80% ankietowanych sprawdza stan inwestycji kilka razy w miesiącu lub częściej, a 40% robi to nawet co najmniej kilka razy w tygodniu. Ponad połowa badanych traktuje inwestycje jako dobry sposób zabezpieczenia starości, a dla ponad 40% jest to również forma gromadzenia kapitału w określonym celu lub na okoliczność pojawienia się takiej potrzeby. W tej grupie przeważają mężczyźni (83%), przy czym zdecydowana większość ma 45 lat lub mniej. IV. Konserwatywni stratedzy Mianem Konserwatywnych strategów określani są inwestorzy o doświadczeniu mniejszym niż 5 lat (ok. 36%).Ta grupa wyróżnia się bardzo klasycznym i mało zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym bardziej zachowawcze podejście do kwestii inwestycyjnych może wynikać z obaw wywołanych kryzysem finansowym z 2007 r. Co 5. respondent do inwestycji korzysta wyłącznie z jednego instrumentu finansowego,

8 podczas gdy 75% do tego działania wykorzystuje najwyżej dwa rozwiązania. Konserwatywni stratedzy lokują środki głównie w tradycyjne lokaty i/lub fundusze inwestycyjne. Warto zaznaczyć, że pomimo korzystania z usług najwyżej dwóch instytucji, respondenci w tej grupie zasadniczo nie posiadają doradców - z ich usług korzysta mniej niż co 3. osoba. Może to wynikać z faktu, że blisko 1/4 badanych preferuje jednorazowe inwestycje. Konserwatywni stratedzy posiadają zróżnicowaną motywację, która skłania ich do inwestowania. Największe podgrupy w tej kategorii stanowią kobiety i mężczyźni w wieku lat (40%) i lat (36%). V. Zapobiegliwi oszczędzający Oszczędzanie powyżej 10 lat to cecha charakteryzująca osoby z grupy Zapobiegliwi oszczędzający (65%). Ten typ inwestora posiada klasyczny portfel inwestuje zazwyczaj w lokaty bankowe (85%) i fundusze (84%), ale również lokuje aktywa w akcjach (28%) i obligacjach (16%). Taki dobór instrumentów finansowych wskazuje na to, że Zapobiegliwi oszczędzający preferują raczej rozwiązania o najniższym poziomie ryzyka. To jednocześnie osoby, które w sposób zapobiegawczy podchodzą do kwestii swoich finansów i w tym celu korzystają z usług specjalistów - połowa respondentów korzysta z usług nawet dwóch instytucji, jak również posiada swojego doradcę. Większość respondentów korzysta z jego usług częściej niż kilka razy w roku (ok. 76%), choć raczej nieregularnie sprawdza stan inwestycji (65%). W przeciwieństwie do pozostałych grup, Zapobiegliwi oszczędzający wyróżniają się chęcią weryfikowania rezultatów inwestycji na koniec okresu. Dlaczego oszczędzają? Dla tej grupy ważne jest zabezpieczenie stabilności finansowej na wszelki wypadek i pojawienie się możliwego celu inwestycji. Zapobiegliwymi inwestorami są głównie kobiety i mężczyźni w wieku lat (ok. 50%) lub więcej (37%).

9 VI. Ukierunkowani na cel Osoby z grupy Ukierunkowani na cel posiadają ponad 10- letnie doświadczenie na rynku finansowym. To inwestorzy o stosunkowo zróżnicowanych portfelach, którzy korzystają z szerokiego wachlarza rozwiązań finansowych. Lokują aktywa nie tylko w tradycyjne lokaty czy fundusze - połowa respondentów inwestuje w akcje, a blisko co 5. osoba - także w nieruchomości, obligacje i przez forex. Ukierunkowani na cel to osoby tolerujące podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wprawdzie połowa respondentów korzysta z 3 instytucji finansowych, ale większość korzysta z usług doradcy maksymalnie kilka razy w roku, a jedna trzecia nawet rzadziej niż raz w roku. Blisko połowa inwestorów oszczędza w celu zabezpieczenia stabilności finansowej na starość, a co 3. osoba gromadzi kapitał na wszelki wypadek. Większość w tej grupie stanowią mężczyźni (62%). To także najczęściej osoby w wieku lat, oraz lat. VII. Aspirujący inwestujący Aspirujący inwestujący to osoby o najkrótszym stażu w oszczędzaniu - połowa z nich gromadzi kapitał mniej niż 5 lat, a 35% - od 5 do 10 lat. To osoby lokujące aktywa w większości w jeden lub dwa rozwiązania finansowe (58%). Poza lokatami i funduszami, respondenci inwestują w akcje (36%), ale rzadziej w nieruchomości lub kruszce, waluty czy forex. Aspirujący inwestujący zasadniczo nie posiadają też doradcy. Połowa respondentów sprawdza efekty inwestycji regularnie i robi to kilka razu w miesiącu (31%) lub częściej (25%). Dlaczego oszczędzają? Najczęściej wskazywanym celem inwestycji w tej grupie jest przede wszystkim zabezpieczenie środków na starość (54%). Aspirującymi inwestującymi są przede wszystkim mężczyźni (77%) w grupie wiekowej lat, a blisko 1/3 grupy składa się z respondentów w wieku poniżej 30 lat.

10 O BADANIU BPH TFI od 2012 r. przeprowadza badanie, którego celem jest poznanie uczestników rynku finansowego w kontekście posiadanych przez nich produktów, celów i oczekiwań odnośnie oszczędzania i inwestowania, preferowanych rozwiązań oraz doświadczenia i aktywności inwestycyjnej. Badanie Ankieta o inwestowaniu zostało przeprowadzone w I kwartale 2012 r. oraz w I kwartale 2013 r. wśród ponad 10,8 tys. osób z całej Polski.

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Raport TNS Polska czerwiec 2015 1 Podstawowe informacje o badaniu Temat: Badanie Inwestorów Indywidualnych Klient:

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy 2011 Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2 Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ I 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 10 najważniejszych wniosków 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych Wstęp Fundusze inwestycyjne, nazywane również funduszami wspólnego inwestowania lub funduszami zbiorowego inwestowania, to instytucje finansowe, których działalność polega na gromadzeniu rozproszonych

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG MAKLERSKICH

RYNEK USŁUG MAKLERSKICH 20 Przewodnik dla początkującego inwestora Inwestowanie jest rodzajem biznesu jak każdy inny, gdzie pilnujemy kosztów, dbamy o zyski, interesujemy się nowinkami, ale jednocześnie nie psujemy tego, co działa

Bardziej szczegółowo