Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów."

Transkrypt

1 Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi magazynów Program definiujący sposób pracy [ET_Mag.exe] Program zmieniający stawki za kilogram wyrobu Do prawidłowego działania programu konieczne jest istnienie plików konfiguracyjnych (INI) i baz danych. Ich zestawienie i opisy znajdują się w załączniku. Program definiujący sposób pracy programu magazynowego Program słuŝy do dokonywania zmian w pliku INI programu obsługi magazynu zainstalowanego na dysku lokalnym. Uwaga: zmiany są dokonywane po zapisaniu ustawień i obowiązują, za wyjątkiem remanentu, do momentu ich ponownego zdefiniowania i zapisania. Po uruchomieniu programu pojawia się okno: Okno podzielone jest na dwa panele, w jednym definiujemy tryb pracy programu magazynowego, w drugim importy jakie zostaną wykonane przy starcie programu. MoŜemy zdefiniować cztery tryby pracy programu: magazyn produkcja start remanentu raportowanie Strona 1 z 13

2 Wszystkie importy wprowadzane są do baz sieciowych i stają się widoczne dla komputerów magazynowych po ich uruchomieniu. JeŜeli któryś z programów magazynowych jest uruchomiony by zmiany zostały uwzględnione, naleŝy wyjść z programu magazynowego i uruchomić go ponownie. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji naciskamy Zapisz i zapisujemy konfigurację w odpowiednim pliku INI. Standartowo jest to plik Et_Mag.ini na dysku C:\ w katalogu \Etykiety.Mag\. Po zapisaniu danych program kończy się automatycznie. MoŜliwe są równieŝ do zdefiniowania cztery importy. W odróŝnieniu od trybów pracy mogą być one definiowane w dowolnych zestawach (od nic do wszystko ). Do wyboru mamy raporty z systemu sprzedaŝy Hermes bazy towarów, naleŝy je przeprowadzać po kaŝdej zmianie bazy towarów w Hermesie i systemu kontroli dostępu Cerber. W imporcie z sytemu Cerber w obecnym momencie ma znaczenie jedynie import Cerber Ludzie pobierający bazę pracowników, naleŝy go dokonać po kaŝdej zmianie w bazie pracowników zwracając szczególną uwagę na ustawienie statusu pracowników. Pozostałe importy są przygotowane na później. Sugerowane jest ustawienie programów na poszczególnych komputerach magazynowych do pracy w trybie Magazyn, programu dla produkcji w trybie Produkcja a komputer dyrekcyjny w trybie Raporty. Importy najlepiej ustawić na komputerze osoby odpowiedzialnej za zmiany w systemach Hermes i Cerber by po zmianie danych mogła uruchomić program i opuścić go automatycznie aktualizując dane na serwerze. Tryb Remanent (start) ustawia się na komputerze magazynu, w którym ma zostać przeprowadzony remanent. Po uruchomieniu na tym komputerze głównego programu magazynowego zostaną uruchomione procedury startowe remanentu a po jego zakończeniu (potwierdzenie zakończenia remanentu przy uruchomieniu programu) program powróci do pracował w trybie Magazyn. PoniewaŜ moŝna zarówno przed uruchomieniem remanentu powrócić do pracy w innym trybie (to jest bezpieczne) jak i po uruchomieniu remanentu ustawić inny tryb pracy (to moŝe spowodować powstanie błędów w bazie) zmiany powinna wykonywać osoba do tego uprawniona w sposób bardzo rozwaŝny. Strona 2 z 13

3 Program zmieniający stawki za kilogram wyrobu Program ten wprowadza zmiany do taryfikatora produkcji. Po uruchomieniu pojawia się okno: W oknie tym moŝna wpisywać (poprawiać) dane zarówno w kolumnie CENA_KG jak i w pozostałych. PoniewaŜ jednak do identyfikacji wyrobu uŝywana jest kolumna KOD_KRESK, a kolumna NAZWA słuŝy jedynie do podpowiedzi to zmiany w tych kolumnach są niewskazane a czasami nawet szkodliwe. Kolejność i szerokość kolumn moŝna zmieniać. Zmiany do tabeli są wprowadzane na bieŝąco po opuszczeniu komórki. Opis moŝliwych, przy uŝyciu klawiszy, operacji uzyskamy przytrzymując przez chwilę wskaźnik nad danym klawiszem. Po zakończeniu wprowadzenia zmian zamykamy program krzyŝykiem w prawym górnym rogu okienka. Strona 3 z 13

4 Główny program obsługi magazynów Program obsługi produkcji i obiegu materiałów, (w skrócie: program magazynowy) moŝe pracować w czterech trybach pracy. Magazyn Praca w tym trybie tworzy dokumenty magazynowe w postaci etykiet. Na poszczególnych zakładkach panelu dostępne są następujące opcje magazynowe: MP Magazyn Przyjmie Drukuje etykiety przyjęcia do magazynu, za wyjątkiem przyjęcia z innego magazynu. Jedna z etykiet naklejana jest na kosz z dostarczonym towarem, a druga zostaje archiwizowana. Przycisk Kontrola powoduje wydruk informacji o towarze gdy w pole Kod towaru jest wypełnione i informacji ogólnych gdy pole to jest puste. MW Magazyn Wyda Drukuje etykiety wydania z magazynu, za wyjątkiem wydania do innego magazynu. Etykieta tworzona jest poprzez wczytanie kodu z istniejącej etykiety i wprowadzenie masy towaru. Jedna z etykiet naklejana jest na kosz z dostarczonym towarem, a druga zostaje archiwizowana. MM Przesunięcie Międzymagazynowe Drukuje etykiety wydania z magazynu do innego magazynu. Wygenerowanie tego dokumentu jest równocześnie przyjęciem do magazynu nie ma więc potrzeby przyjmowania tego materiału dokumentem MP. Etykieta tworzona jest poprzez wczytanie kodu z istniejącej etykiety i wprowadzenie masy towaru. Jedna z etykiet naklejana jest na kosz z wydawanym towarem, a druga zostaje archiwizowana. Etykietki Drukuje etykietki z kodami pracowników ułatwiające generowanie etykiet. Przy znajomości swoich kodów przez pracowników i uŝywaniu przez nich programu w trybie Produkcja opcja ta moŝe nie być uŝywana. Strona 4 z 13

5 MP Magazyn Przyjmie Numer towaru w okienku Kod towaru moŝemy uzyskać na cztery sposoby: Przez wpisanie numeru z ręki Przez wybranie z listy Przez wybranie po nazwie w czterech kolejnych okienkach wyboru Przez wczytanie etykiety przygotowanej przez pracownika w trybie Produkcja W przypadku wczytania etykiety z produkcji naleŝy wprowadzić w okienko Przyjmujący kod magazyniera przyjmującego i wprowadzić (sprawdzić) masę towaru. W pozostałych przypadkach naleŝy wypełnić wszystkie dane: Oddający, Dział, Przyjmujący i Masa. Przy wypełnianiu okienka Masa naleŝy wprowadzoną wartość zatwierdzić naciskając klawisz ENTER. W przypadku gdy do okienka nie zostanie wpisany przecinek program wyświetli okienko, w którym poinformuje, Ŝe potraktował masę jako podaną w kilogramach. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych moŝliwe będzie wydrukowanie etykiety przez naciśnięcie klawisza Drukuj etykiety. Wcześniej klawisz ten jest nieaktywny. W kaŝdym przypadku podczas wypełniania linii danych na dolnej belce okna programu wyświetlane są informacje o definiowanej etykiecie. Zawsze przed wydrukiem naleŝy sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe. Strona 5 z 13

6 MW Magazyn Wyda i MM Przesunięcie Międzymagazynowe Wprowadzenie danych, w obu tych przypadkach, moŝliwe jest jedynie poprzez wczytanie ich z etykiety (w przypadku kłopotów z wczytaniem ich skanerem moŝna wpisać je ręcznie zwracając szczególną uwagę na wpisywane znaki i otrzymane, w ostatniej linii, wyniki). MW Magazyn Wyda MM Przesunięcie Międzymagazynowe Po wczytaniu kodu z etykiety naleŝy wprowadzić kod Przyjmującego, Dział lub Magazyn przyjmujący i ewentualnie zmienić osobę Wydającą i/lub Masę. W przypadku gdy masa wpisana jest większa od masy dostępnej w magazynie w części opisowej pojawi się informacja Masa reszta mniejsza od zera i komunikat o niedopuszczalności takiej sytuacji. Nie będzie równieŝ moŝliwy wydruk etykiety. Po wniesieniu poprawek moŝna będzie wydrukować etykiety. JeŜeli Masa reszta jest większa od zera zostanie wydrukowana dodatkowa etykieta Wtórnik paragonu. do naklejenia na kosz z którego pobrano część masy. Strona 6 z 13

7 W przypadku Przesunięcia Międzymagazynowego moŝe wystąpić dodatkowy komunikat o niemoŝliwości przekazania z/do tego samego magazynu. NaleŜy ponownie wybrać numer magazynu docelowego. W kaŝdej z opcji dostępna jest operacja związana z obrotem opakowaniami. Zostaje ona uruchomiona po zaznaczeniu okienka Opakowania. Dane wprowadzane są tak samo jak w przypadku towarów. Lista kodów składa się wyłącznie z kodów opakowań: koszy i furmanek. Ilość sztuk opakowań musi być liczbą całkowitą. Po wpisaniu wszystkich danych moŝliwe będzie zapisanie ich do bazy etykiety w tym przypadku nie są drukowane. Strona 7 z 13

8 Produkcja W trybie tym pracownicy przygotowują dokumenty zamówień materiałów i zestawień wyprodukowanych detali. Przełączenia dokonuje się zaznaczając lub odznaczając opcję [ ] Zamówienia / [x] Wydanie na tej zakładce przygotowywane są zamówienia a na tej zakładce przygotowywane są etykiety zdawcze wyprodukowanych detali do magazynu W obu przypadkach wybór produktów odbywa się takimi samymi trzema sposobami. Przez wpisanie numeru z ręki Przez wybranie po nazwie w czterech kolejnych okienkach wyboru Przez wybranie z listy W obu przypadkach, po wybraniu towaru, naleŝy wypełnić wszystkie dane: Oddający, Dział, Przyjmujący i Masa. Przy wypełnianiu okienka Masa naleŝy wprowadzoną wartość zatwierdzić naciskając klawisz ENTER. W przypadku gdy do okienka nie zostanie wpisany przecinek program wyświetli okienko, w którym poinformuje, Ŝe potraktował masę jako podaną w kilogramach. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych moŝliwe będzie wydrukowanie etykiet przez naciśnięcie klawisza Drukuj etykiety. Wcześniej klawisz ten jest nieaktywny. Jedną z wydrukowanych etykiet dostarcza się do magazynu a drugą archiwizuje się. W kaŝdym przypadku podczas wypełniania linii danych na dolnej belce okna programu wyświetlane są informacje o definiowanej etykiecie. Zawsze przed wydrukiem naleŝy sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe. Strona 8 z 13

9 Remanent Remanent dla danego magazynu przeprowadzać naleŝy na przynaleŝnym do magazynu komputerze. Po ustawieniu programu w tryb pracy Remanent (start) po uruchomieniu programu informuje on o rozpoczęciu remanentu i przygotowaniu baz. Dawna baza magazynowa kopiowana jest z nową nazwą. Nazwa zawiera datę i czas kopiowania. Po przygotowaniu baz i skonfigurowaniu programu otwiera się okienko wprowadzania danych. W oknie tym w linię Wczytaj kod z etykiety naleŝy wczytać skanerem (lub wpisać ręcznie) kod z etykiety magazynowej. Wygenerowany zostanie automatycznie wpis w dolną linię okna i opis tekstowy w oknie. NaleŜy w tym momencie zapisać dane do bazy wciskając właściwy klawisz. Remanent najwygodniej jest przeprowadzać w dwie osoby: jedna wczytuje dane skanerem a druga zatwierdza wpis do bazy i informuje pierwszą o poprawnym zapisaniu danych. Proces naleŝy prowadzić aŝ do wpisania wszystkich etykiet do bazy. Remanent moŝna, w kaŝdym momencie przerwać kończąc program. Remanent moŝna będzie kontynuować lub zakończyć przy kolejnym uruchomieniu programu. Strona 9 z 13

10 Po zinwentaryzowaniu towarów naleŝy wprowadzić do bazy opakowania. Tę opcję uzyskujemy zaznaczając okienko Opakowania. W tej opcji Kod towaru wybieramy z listy a ilość wpisujemy ręcznie i zatwierdzamy Enterem. Dopiero w tym momencie uaktywnia się klawisz Zapisz do bazy i umoŝliwia tym samym zapis opakowań do bazy i powrót do wczytywania towarów. Po kaŝdorazowym uruchomieniu programu pracującego w trybie Remanentu pojawia się zapytanie o zakończenie remanentu. JeŜeli Raport Nie zostanie zakończony będzie on kontynuowany jak wyŝej, jeŝeli zostanie podjęta decyzja o zakończeniu remanentu to program rozliczy remanent i po zapisaniu zestawienia w pliku przejdzie do pracy w trybie magazynu. NaleŜy zapamiętać nazwę pliku gdyŝ jedynie w nim zapisany jest raport. Jest to plik bazy danych (DBF) którego nazwa zaczyna się od RapRem i zawiera w sobie datę i czas jego utworzenia. Strona 10 z 13

11 Raportowanie Są moŝliwe trzy typy raportów: materiałowe, pracownicze i wbudowane. Raporty materiałowe i pracownicze definiowane są w postaci zapytań SQL moŝna je definiować i zmieniać w sposób dowolny zgodny z zasadami języka SQL, wbudowane są częścią programu i nie mogą być zmieniane. Po starcie programu w tym trybie pojawiają się dwa okienka: Mogą być one dowolnie przesuwane a ich połoŝenie zostanie zapamiętane i odtworzone przy kolejnym otwarciu programu. Jedno z okien Etykiety [M] dostarcza danych do raportów, które wykonywane są w drugim z okien Raporty Magazynowe. Aby uzyskać dostęp do raportów materiałowych na liście wyboru muszą się znaleźć dane dotyczące materiałów, aby uzyskać dostęp do raportów pracowniczych konieczne jest umieszczenie na liście choćby jednego pracownika. Raporty wbudowane dostępne są w obu przypadkach jeśli tylko lista nie jest pusta. PoniewaŜ jednak i one korzystają niekiedy z danych będących na liście wyboru mogą one nie dostarczyć wyników, gdy dane będą niewłaściwe. Dane materiałowe umieszczane są na liście wyboru po naciśnięciu przycisku gdy w polu Kod towaru okienka etykiety znajduje się kod towaru. MoŜna wprowadzić w ten sposób dowolną ilość materiałów. Materiały wprowadzane są od razu w stanie zaznaczone ( odfajkowane ) i tylko dla nich przeprowadzone zostaną obliczenia. Błędnie wprowadzone dane moŝna usunąć naciskając przycisk. Usunięte zostanę wtedy wszystkie, zaznaczone (!) na liście wyboru, dane. JeŜeli danych nie chcemy uŝywać do obliczeń wystarczy je jedynie od-zaznaczyć klikając w zaznaczenie. Strona 11 z 13

12 Podobnie naleŝy postępować z danymi Pracowniczymi pobieranymi z zakładki Pracownicy okna Etykiety [M]. W przypadku gdy na liście wyboru nastąpi próba mieszania Ludzi z Towarem pojawi się okienko z sugestią kasowania starych danych. Oczywiście istnieje wybór i moŝna pozostać przy starych danych lub wprowadzić nowe. Gdy w polu wyboru znajdują się juŝ wszystkie dane i są one odpowiednio zaznaczone wybieramy typ raportu i numer magazynu, dla którego ma być obliczany raport. I przyciskamy przycisk generowania raportu. uruchamiając tym samym proces Przykładowo przedstawiono wynik wygenerowany przez raport wbudowany Stany towarów. Kolejność i szerokość kolumn moŝna zmieniać a po kliknięciu w nagłówek tabelki ustawienia zostaną zapisane by przy następnym raporcie tego typu tabela wyników wyglądała tak samo. Strona 12 z 13

13 W przypadku raportów pracowniczych po naciśnięciu przycisku pojawi się okienko wyboru zakresu dat. Po wybraniu dat od oraz do i przyciśnięciu klawisza Zatwierdź wygenerowany zostanie odpowiedni raport. Kolejność i szerokość kolumn moŝna zmieniać a po kliknięciu w nagłówek tabelki ustawienia zostaną zapisane by przy następnym raporcie tego typu tabela wyników wyglądała tak samo. KaŜdy z raportów zapisać moŝna do pliku TXT lub HTM przyciskając klawisz. Otworzy się wtedy okienko wyboru zapisu. NaleŜy wybrać typ pliku, katalog i podać nazwę pliku w celu zapisania w nim bieŝącego raportu. Tak zapisane raporty moŝna edytować, uŝywać do dalszych zestawień oraz drukować. Strona 13 z 13

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) ! Wszystkich obecnych i przyszłych komputerowej wersji WKP zachęcamy do zapoznania się z tabelą zamieszczoną poniŝej. Informacje zawarte w tabeli dotyczą przede wszystkim najnowszej wersji programu WKP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo