Matematyka finansowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matematyka finansowa 2.06.2001 r."

Transkrypt

1 Matematyka finansowa r. 3. Inwe 2!%3'(!!%3 $'!%4&!! &,'! * "! &,-' ryzyko inwestycji odchyleniem standardowym stopy zwrotu ze swojego portfela. Jak *!&! $!%3$! %4 A.,. B. spadnie o 5% C. spadnie o 10% D. spadnie o 7% E. wzro +. 3

2 Matematyka finansowa r. 6. )$ %$ 120 lub 80! 0 $ $1, ceny akcji wynosi 80%, natomiast spadku 20%. Wolne od ryzyka nat wynosi 8% 3,, $ 0ang. risk-neutral probability), wzrostu ceny akcji do 120. Odp"0$$ % 1# A. 20% B. 45% C. 55% D. 80% E. + 6

3 Matematyka finansowa r " %%$%7-$$ $ % 95 %5.20 (opcja kupna) oraz $ 1 natomiast 9- $ $ % $ % 100 $% 6.20 (opcja kupna) oraz 4.700$1!"0$$ % 1# A B C D E

4 Matematyka finansowa r. 2. Przyjmijmy nast puj ce oznaczenia: C - P - E - S - n - cena europejskiej opcji Call cena europejskiej opcji Put cena wykonania opcji obecna cena akcji okres do wykonania opcji - nat enie oprocentowania, 0 x - cena akcji w chwili wykonania Które z poni szych stwierdze s prawdziwe: (i) Dla opcji europejskiej je eli C > P to E S exp( ), (ii) (iii) Dla ameryka skiej opcji kupna je eli n ro nie to jej cena te ro nie, Cena opcji ameryka skiej jest zawsze wi ksza od ceny opcji europejskiej, 2 dla x 6 (iv) Wyp at W(x) dan wzorem W ( x ) x 4 dla 6 x 8 mo na otrzyma poprzez 4 dla x 8 nast puj c strategi inwestycyjn : Sprzeda opcji Call przy cenie wykonania 8, Zakup opcji Put przy cenie wykonania 6, Zakup opcji Call przy cenie wykonania 4, Sprzeda opcji Put przy cenie wykonania 4. Odpowied : A. tylko (i), (ii) B. tylko (i), (ii), (iii) C. wszystkie (i), (ii), (iii) oraz (iv) D. tylko (ii), (iii) oraz (iv) E. adna z odpowiedzi A, B, C, D nie jest prawid owa 2

5 Matematyka finansowa r. 8. Przyjmijmy nast puj ce oznaczenia dla opcji europejskich: E - cena wykonania opcji, C E - cena europejskiej opcji call przy cenie wykonania E, P E - cena europejskiej opcji put przy cenie wykonania E. Inwestor zamierza zrealizowa strategi inwestycyjn, która posiada nast puj ca funkcj wyp atyw (x) : W ( x ) x dla dla dla za pomoc zakupu lub sprzeda y odpowiednich opcji. x x 140 x 100 Wyznacz koszt realizacji tej strategii inwestycyjnej, je eli wiadomo, e: (i) dane s ceny odpowiednich opcji put i call wynosz : C 100 C 110 C 120 C ,221 34,436 31,937 27,651 P 100 P 110 P 120 P 140 X 40,979 47,710 X (ii) (iii) parytet kupna sprzeda y jest zachowany, na rynku nie wyst puj koszty transakcji. Odpowied (podaj najbli sz warto ): A. -9 B. -3 C. 3 D. 9 E. 15 Uwaga: Koszt dodatni oznacza, e inwestor sumarycznie p aci, natomiast ujemny oznacza, e inwestor otrzymuje kwot w chwili zakupu lub sprzeda y opcji 8

6 Matematyka finansowa Przyjmijmy nast puj ce oznaczenia dla opcji europejskich: S E - obecna cena akcji; - cena wykonania opcji; C E - cena europejskiej opcji call przy cenie wykonania E ; P E - cena europejskiej opcji put przy cenie wykonania E ; n - okres do wykonania opcji. Dla pewnej akcji wiadomo, e: (i) CE P E dla E S oraz ka dego n 0 ; (ii) dla n n oraz E S cena opcji call (równa cenie opcji put) wyznaczona ze wzoru 0 Blacka Sholesa wynosi X. Wyznacz, ile b dzie wynosi cena opcji wyznaczona ze wzoru Blacka Sholesa w przypadku gdy: (i) (ii) (iii) (iv) nat enie oprocentowania wzro nie dwukrotnie; wariancja nat enia oprocentowania zmaleje czterokrotnie; obecna cena akcji i cena wykonania wzrosn dwukrotnie; okres do wykonania opcji wzro nie czterokrotnie. Odpowied : A. X 2 B. X C. 2 X D. 2 X E. adna z odpowiedzi A, B, C oraz D nie jest prawid owa 2

7 Matematyka finansowa r. 10. Obecna cena akcji wynosi 100. Wiadomo, e: (i) akcja nie wyp aca dywidendy, (ii) odchylenie standardowe zmienno ci ceny akcji wynosi 20.00%, (iii) roczna stopa oprocentowania wolna od ryzyka wynosi r f 12.00% (ang. annual risk free interest rate). Korzystaj c ze wzoru Blacka- Scholesa wyznacz cen 3 - miesi cznej opcji europejskiej typu Put o cenie wykonania równej Do oblicze przyjmij przybli one warto ci ( x ) - dystrybuanty standardowego rozk adu normalnego: x 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 ( x ) 0,5000 0,5199 0,5398 0,5596 0,5793 0,5987 0,6179 0,6368 x 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 ( x ) 0,6554 0,6736 0,6915 0,7088 0,7257 0,7422 0,7580 0,7734 x 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 ( x ) 0,7881 0,8023 0,8159 0,8289 0,8413 0,8531 0,8643 0,8749 x 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 ( x ) 0,8849 0,8944 0,9032 0,9115 0,9192 0,9265 0,9332 0,9394 Odpowied (podaj najbli sz warto ): A B C D E

8 Matematyka finansowa roku 9. Cena europejskiej opcji call akcji firmy X zostaje wyznaczona przy zastosowaniu modelu dwumianowego. Oblicz cen europejskiej opcji call firmy X, je li wiadomo, e termin wykonania wynosi 2 lata i e cena wykonania jest równa Wiadomo te, e: (i) obecna cena akcji wynosi 100, (ii) w ka dym z 2 lat cena akcji mo e zmieni si o 20% w odniesieniu do jej warto ci z pocz tku roku, a prawdopodobie stwa zmian s takie same w ka dym roku, (iii) cena europejskiej opcji call firmy X o rocznym terminie wykonania i cenie wykonania równej wyznaczona przy zastosowaniu modelu dwumianowego wynosi 9.09, (iv) efektywna roczna stopa procentowa (ang. annual effective interest rate) wynosi i 10.00%. Odpowied (podaj najbli sz warto ): A B C D E

9 Matematyka finansowa r. 2. Cena akcji spó ki X wynosi 50. Przyjmujemy za o enie, e cena akcji za rok ma rozk ad równomierny na przedziale (30;90). Rozwa my dwa portfele: portfel 1 : zawieraj cy w 100% akcje spó ki X, portfel 2 : zawieraj cy w 100% europejskie opcje call (pozycje d ugie) na akcje spó ki X z cen wykonania 50 Cena opcji wynosi 10. Ile wynosi stosunek wariancji rocznej stopy zwrotu z portfela 2 do wariancji rocznej stopy zwrotu z portfela 1 (podaj najbli sz warto )? A) 10,5 B) 11,5 C) 12,5 D) 13,5 E) 14,5 3

10 Matematyka finansowa r. 3. Inwestor przyjmuje nast puj ce za o enia co do kszta towania si kursu akcji spó ki X : obecna cena akcji wynosi 50, w ka dym z dwóch kolejnych okresów cena akcji mo e zmieni si o + 20% (z prawdopodobie stwem 60%) lub -10% w odniesieniu do jej warto ci z pocz tku okresu, a prawdopodobie stwa zmiany s jednakowe w ka dym okresie. Opcja ameryka ska call "po cenie minimalnej" wyp aca w momencie realizacji (realizacja opcji mo liwa jest na koniec zarówno pierwszego jak i drugiego okresu) ró nic pomi dzy cen akcji w chwili realizacji opcji a minimaln cen akcji w okresie do momentu realizacji opcji (z uwzgl dnieniem ceny pocz tkowej), o ile ta ró nica jest dodatnia. Jak maksymaln cen inwestor by by sk onny zap aci za opcj ameryka sk call po cenie minimalnej (podaj najbli sz warto ) na akcj spó ki X je eli wymaga, aby oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w opcj wynios a co najmniej i = 10% w skali jednego okresu (opcja jest wa na od chwili obecnej przez dwa okresy)? A) 8,30 B) 9,10 C) 9,90 D) 10,70 E) 11,50 4

11 Matematyka finansowa r. 7. Bie ce ceny rocznych europejskich opcji na akcje spó ki X s nast puj ce: cena wykonania cena call cena put Inwestor chce naby instrument wyp acaj cy za rok kwot : 0 o ile cena akcji < * cena akcji za rok, o ile cena akcji b dzie w przedziale [50,60) 4 * cena akcji za rok 240, o ile cena akcji b dzie w przedziale [60,70) 6 * cena akcji za rok 380, o ile cena akcji >= 70 Ile wynosi cena takiego instrumentu przy za o eniu braku kosztów transakcyjnych oraz braku mo liwo ci arbitra u? (podaj najbli sz warto ) A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) 64 8

12 Matematyka finansowa r. 8. Rozk ad ceny spó ki A za pó roku jest równomierny na przedziale (10 ; 30). Rozk ad ceny tej spó ki za rok jest równomierny na przedziale (0.6 * X ; 1.6 * X), gdzie X oznacza cen akcji za pó roku. Ile wynosi bie ca warto pó rocznej europejskiej opcji call po 4 PLN na europejsk pó roczn opcj call po 20 PLN na 1 akcj spó ki A? Inwestor wymaga z inwestycji w tak opcj na opcj efektywnej rocznej stopy zwrotu i = 21%. A) 1.00 B) 1.15 C) 1.35 D) 1.55 E) 1.65 Uwaga: Europejska opcja na opcj uprawnia do zakupu w terminie jej zapadalno ci (tutaj po 1/2 roku) za 4 PLN europejskiej opcji (tutaj równie pó rocznej) na akcj spó ki A z cen wykonania 20 PLN 9

13 Matematyka finansowa r. 3. Bie ce ceny rocznych europejskich opcji na akcje spó ki X s nast puj ce: cena wykonania cena call cena put Inwestor chce naby instrument wyp acaj cy za rok kwot : * cena akcji za rok, o ile cena akcji < * cena akcji za rok, o ile cena akcji b dzie w przedziale [50,60) * cena akcji za rok, o ile cena akcji b dzie w przedziale [60,70) cena akcji za rok 110, o ile cena akcji >= 70 Ile wynosi cena takiego instrumentu przy za o eniu braku kosztów transakcyjnych oraz braku mo liwo ci arbitra u? (podaj najbli sz warto ) A) 19 B) 22 C) 25 D) 28 E) 31 4

14 Matematyka finansowa r. 2. Przyjmujemy za o enie, e cena akcji spó ki X za rok ma rozk ad równomierny na przedziale <30 ; 90>. Ceny rocznych opcji typu europejskiego wynosz : a) opcji kupna z cen wykonania 70-3 PLN b) opcji sprzeda y z cen wykonania PLN Inwestor buduje portfel zawieraj cy wy cznie d ugie pozycje na powy szych opcjach. Przy jakim udziale opcji kupna portfel ma najmniejsz wariancj rocznej stopy zwrotu. Podaj najbli sz warto. A) 18% B) 23% C) 28% D) 33% E) 38% 3

15 Matematyka finansowa r. 4. Roczna opcja typu europejskiego oferuje mo liwo zakupu po cenie 50 PLN jednej akcji spó ki A lub spó ki B (wybranej przez inwestora w momencie realizacji opcji). Inwestor przyjmuje nast puj ce za o enia: rozk ad ceny akcji spó ki A za rok jest równomierny < 40 ; 70 > rozk ad ceny akcji spó ki B za rok jest równomierny < X / 2 ; 1,5 * X >, gdzie X cena akcji spó ki A. Jak maksymaln kwot by by sk onny zap aci inwestor za opcj je eli oczekuje rocznej stopy zwrotu i = 15% z tej inwestycji? Podaj najbli sz warto. A) 9,05 B) 9,75 C) 10,45 D) 11,15 E) 11,85 5

16 Matematyka finansowa r. 8. Rozk ad ceny akcji spó ki X za ½ roku jest równomierny <40 ; 80>. Rozk ad ceny akcji za rok jest równomierny < 0,7 * Y; 1,5 * Y > gdzie Y cena akcji za pó roku. Jak maksymaln cen by by sk onny zap aci inwestor, oczekuj cy efektywnej rocznej stopy zwrotu z inwestycji i=21%, za pó roczn europejsk opcj kupna na d ug pozycj na pó rocznym kontrakcie terminowym opiewaj cym na 1 akcj spó ki X z cen rozliczenia kontraktu 60? Podaj najbli sz warto. Uwaga. Opcja uprawnia jej posiadacza do zaj cia za ½ roku d ugiej pozycji na pó rocznym kontrakcie terminowym. Ewentualne straty z tytu u posiadania kontraktu terminowego dyskontujemy równie stop i. A) 5,57 B) 6,48 C) 7,36 D) 8,29 E) 9,11 9

17

18

19 Matematyka finansowa r. 4. Inwestor działający na rynku opcji na akcje otrzymał w momencie t = 0 następujące kwotowania: obecna cena akcji A: 42 PLN, nominalna stopa wolna od ryzyka: 10% w skali roku, europejska opcja kupna na 1 akcje A z ceną wykonania 40 PLN, wygasająca za 3 miesiące kosztuje 3 PLN, europejska opcja sprzedaŝy na 1 akcję A z ceną wykonania 40 PLN, wygasająca za 3 miesiące kosztuje 2.25 PLN. Inwestor uwaŝa, Ŝe wykorzystując jedną akcję A istnieje moŝliwość zrealizowania zysku arbitraŝowego. Strategia arbitraŝowa ma opierać się na zajęciu odpowiednich pozycji na rynku opcji oraz na rynku akcji i instrumentów wolnych od ryzyka. Zysk arbitraŝowy na moment t=0 wynosi (do obliczeń przyjmij kapitalizację ciągłą, dopuszczamy moŝliwość krótkiej sprzedaŝy akcji bez kosztów transakcyjnych): A) 1.66 PLN B) 2.24 PLN C) 2.29 PLN D) 3.00 PLN E) Nie ma zysku arbitraŝowego, inwestor poniesie zawsze stratę 5

20

21

22 Matematyka finansowa r. 10. RozwaŜmy amerykańską opcję sprzedaŝy na akcję nie płacącą dywidendy. Termin wygaśnięcia dla tej opcji upływa za 3 lata. Obecna cena akcji wynosi 150 a jej cena wykonania 160. Wiadomo, Ŝe w ciągu kaŝdego roku cena akcji rośnie bądź maleje o 25%. Intensywność oprocentowania wynosi 0.07 (kapitalizacja ciągła). Ile wynosi obecna cena tej opcji przy załoŝeniu braku arbitraŝu? Podaj najbliŝszą wartość. A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 11

23 Matematyka finansowa r. 1. Na rynku dostępna jest europejska opcja kupna na akcję spółki A. Bieżąca cena akcji spółki A wynosi S 0 = 200 PLN. Przyjmujemy dwa scenariusze rozwoju rynku finansowego: scenariusz 1: po roku cena akcji spółki A wzrośnie o 10% scenariusz 2: po roku cena akcji spółki A spadnie o 15%. Inwestor zajmuje długą pozycję w europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję spółki A o cenie wykonania równej S 0 i okresie do wykonania równym 1 rok. W celu osłony pozycji inwestor stosuje strategie zabezpieczającą delta hedging polegającą na stworzeniu w chwili t=0 portfela, który replikuje wypłatę z opcji w chwili wykonania. Portfel replikujący składa się z: akcji spółki A w ilości 0 (zakładamy idealną podzielność aktywów) instrumentu wolnego od ryzyka o wartości w chwili t=0 równej B 0. Instrument wolny od ryzyka zarabia w skali roku stopę 6%. Zakładamy, że akcja spółki A nie wypłaca dywidendy. Wartość B 0 instrumentu wolnego od ryzyka wynosi (podaj najbliższą wartość): A) PLN (krótka pozycja: inwestor pożycza instrument) B) PLN (krótka pozycja: inwestor pożycza instrument) C) PLN (długa pozycja: inwestor nabywa instrument) D) PLN (długa pozycja: inwestor nabywa instrument) E) PLN (długa pozycja: inwestor nabywa instrument) Wskazówka: Mówimy, że portfel replikuje wypłatę z opcji, jeśli jego wartość jest równa wypłacie z opcji w dowolnym momencie i dla dowolnego scenariusza rozwoju rynku finansowego. Przyjmujemy założenia rynku doskonałego i zupełnego. 2

24 Matematyka finansowa r. 2. Na rynku dostępne są europejskie opcje kupna i sprzedaży wystawione na ten sam instrument bazowy o cenach wykonania X 1, X 2, X 3 (gdzie X 1 < X 2 < X 3 ) z okresem do wykonania równym T. Poniższa tabela zawiera obecne (t = 0) koszty zajęcia pozycji w opcjach: Koszt opcji Cena wykonania X 1 X 2 X 3 Opcja kupna c 1 c 2 c 3 Opcja sprzedaży p 1 p 2 p 3 Inwestor zajmuje pozycje w opcjach w chwili t=0. Funkcja wypłaty inwestora (uwzględniająca początkowe koszty zajęcia pozycji) w zależności od ceny instrumentu bazowego w momencie wykonania opcji wyraża się wzorem: F S T = X 1 S T + (p 1 2c 2 + 4c 3 ) e 0.06 T gdy S T < X 1 (p 1 2c 2 + 4c 3 ) e 0.06 T gdy X 1 S T < X 2 2 S T X 2 + (p 1 2c 2 + 4c 3 ) e 0.06 T gdy X 2 S T < X 3 2S T 2X 2 + 4X 3 + (p 1 2c 2 + 4c 3 ) e 0.06 T gdy S T X 3 Gdzie S T jest ceną instrumentu bazowego w momencie wykonania opcji. Wolna od ryzyka stopa procentowa wynosi 6% (zakładamy kapitalizację ciągłą). Podaj strategie generującą funkcję wypłaty F: A) Dwie długie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 1, cztery krótkie pozycje w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 2, jedna krótka pozycja w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 3. B) Długa pozycja w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 1, dwie krótkie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 2, cztery długie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 3. C) Krótka pozycja w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 1, dwie długie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 2, cztery krótkie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 3. D) Dwie długie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 1, dwie krótkie pozycje w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 2, dwie długie pozycje w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 3. E) Cztery długie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 1, dwie krótkie pozycje w opcji kupna o cenie wykonania X 2, jedna długa pozycja w opcji sprzedaży o cenie wykonania X 3. 3

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

Kontrakty forward i futures.

Kontrakty forward i futures. Kontrakty forward i futures. 1.1 Charakterystyka transakcji walutowych SPOT Walutowa transakcja spot polega na zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin spot (dokładnie za dwa dni robocze). Zakup

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo