OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaŝ i uruchomienie fabrycznie nowej cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej (centrali PABX) wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem, montaŝem, oraz z włączeniem do sieci telekomunikacyjne w obiekcie szpitalnym przy ul. Plac Medyków 1 w Sosnowcu. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia a) dostawa i montaŝ serwera telekomunikacyjnego w obiekcie Zamawiającego przy ul. Plac Medyków 1 b) Uruchomienie systemu łączności w zakresie: zabudowy elementów systemu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego oprogramowania funkcji umoŝliwiających prawidłową pracę (pełna konfiguracja) stworzenie stanowiska administratora, do zarządzania systemem w zakresie bieŝącej obsługi centrali, systemu taryfikacji, rejestracji itp. dołączenie, uruchomienie oraz skonfigurowanie łącz centralowych lub udzielenie wsparcia technicznego niezbędnego do ich podłączenia i uruchomienia (łącza centralowe rozumiane jako trakty wykorzystujące wyposaŝenia liniowe lub wyposaŝenia abonenckie współpracujące z inną centralą) kompletne podłączenie wszystkich abonentów z uwzględnieniem przydzielonych uprawnień związanych z generowanym ruchem do sieci publicznej oraz ograniczeń dostępu do poszczególnych usług w ruchu wewnętrznym podłączenie, skonfigurowanie i uruchomienie aparatów systemowych (w tym zestawów sekretarsko- dyrektorskich) oraz konsoli - awizo oprogramowanie i uruchomienie urządzenia taryfikacyjnego zapewniającego poprawną taryfikację ( w tym generowanie bilingów) abonentów wewnętrznych z uwzględnieniem wszystkich łącz zasilających PABX Lp Opis parametru Minimalne wymagania techniczne 1. Trakt cyfrowy PTSN/PTNJSDN PRA ISDN 2 30B+D styk El( sygnalizacja DSS1 lub QSIG zamiennie) 2. Linia cyfrowa wewnętrzna ISDN 2B+D 8 3. Abonenckie łącza cyfrowe systemowe Abonenckie łącza analogowe (wybieranie 640 tonowe i dekadowe, funkcja CLIP) 5. Analogowe łącza miejskie FSK 8 6. Bramka GSM cyfrowa kaŝda 4 obsługująca 4 karty SIM 7. Kanały rozmowne VoIP obsługujące 8 standard SIP dla róŝnych operatorów 8. Wewnętrzny zintegrowany system 24 kanały nagrywania rozmów dla jednocześnie dowolnie wybranych numerów (zewnętrzny, wewnętrzny, systemowy, Oferowane*

2 VoIP) 9. Obsługa uŝytkowników VoIP (H.323/SIP) Stanowisko komputerowe (PC, monitor, lkpl drukarka laserowa) do zarządzania systemem oraz prowadzenia taryfikacji wraz z oprogramowaniem i licencją na system operacyjny 11. Bufor taryfikacyjny na min. 2 ml rekordów Port LAN/Ethernet do zdalnego 1 zarządzania i monitoringu pracy systemu 13. Aparat cyfrowy systemowy 64 13a Aparat VOIP Aparat cyfrowy awizo Aparat analogowy Zintegrowany, wielopoziomowy moduł 1 IVR 17. Zintegrowana poczta głosowa dla 1 wszystkich abonentów centrali 18. Komplet polskojęzycznego 1 oprogramowania do rozliczeń kosztów połączeń dostępny w całej sieci LAN 19. Oprogramowanie do zarządzania centralą 1 przez administratora z przeszkoleniem w siedzibie Zamawiającego. 20. System ma być wyposaŝony w stację zasilającą, gwarantującą 48 VDC oraz podtrzymanie pracy systemu min na 8h po zaniku napięcia sieciowego 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ 21. Modułowa budowa centrali telefonicznej z moŝliwością rozbudowy poszczególnych funkcji poprzez dodanie kolejnych pakietów 22. Docelowa pojemność systemu telekomunikacyjnego po rozbudowie min portów wewnętrznych oraz 4xPRA 30B+D 23. System musi zapewnić moŝliwość wymiany modułów w trybie hot swap", bez konieczności wyłączenia z eksploatacji całego urządzenia lub jego części 24. Oferowany sprzęt musi zapewnić automatyczny restart, samoczynne testowanie i automatyczne uruchamiane po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym i powrót do normalnej pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę. 25. Zdublowane sterowanie pracujące w gorącej rezerwie z drugim procesorem 26. Cyfrowe bez blokadowe pole komutacyjne centrali telefonicznej 27. System dystrybucji połączeń oraz poczty głosowej z zastosowaniem 8 kanałowego trybu pracy (nie mniej niŝ 8 uŝytkowników w jednym czasie) 28. Zarządzanie systemem telekomunikacyjnym poprzez sieć LAN (TCP/EP) 29. Taryfikacja połączeń telefonicznych

3 poprzez sieć LAN (TCP/IP) 30. Kopia zapasowa (backup) bieŝących parametrów 31. System alarmów o błędach i uszkodzeniach abonentów, linii miejskich, kart procesorów, zasilaczy 32. Tworzenie wielu planów numeracyjnych 33. Połączenia zewnętrzne oraz VoIP abonentów realizowane automatycznie w ruchu wychodzącym i przychodzącym przez łącza ISDN 30B+D 34. Sieciowanie z innymi centralami telefonicznymi poprzez styk El oraz sieć IP, wykorzystanie technologii VoIP do zestawiania połączeń głosowych, obsługa protokołów SIP i H.323 oraz następujących kodeków audio: G.711, G.723, G Usługa LCR (ang. Least Cost Routing) tzn. wybieranie najtańszej drogi połączenia 36. Automatyczna podmiana wybranego prefixu operatora sieci publicznej (np. dla połączeń do sieci komórkowych). 37. Wewnętrzny zintegrowany system dystrybucji połączeń umoŝliwiający nagranie przynajmniej 32 róŝnych zapowiedzi słownych o łącznym czasie przynajmniej 10 min. 38. Prezentacja numeru wywołującego na aparatach cyfrowych, VOIP, analogowych wyposaŝonych w funkcję CLIP 39. Blokada prezentacji numeru wywołującego CLIR 40. Realizacja równoczesnych połączeń konferencyjnych dla min. 30 uczestników 41. Zestawianie połączeń konferencyjnych z listy (tablicy ) numerów 42. Blokowanie słyszalności dowolnemu uczestnikowi konferencji przez prowadzącego konferencję. 43. moŝliwością wysłania Ŝądania prawa głosu przez uczestnika konferencji do, prowadzącego. 44. Dynamiczne - organizacja konferencji wdzwanianej typu meet-me" z podaniem hasła, konferencja jest zamawiana przez dowolnego uŝytkownika systemu na określonym numerze dostępowym wraz z definiowaniem hasła. 45. moŝliwość wdzwonienia się do konferencji z zewnątrz (z sieci PSTN/GSM) 46. Realizacja układów sekretarsko - dyrektorskich w dowolnej ilości 47. Wspólna ksiąŝka telefoniczna o pojemności nie mniej jak wpisów 48. Realizacja gorących linii w formule natychmiastowej i opóźnionej 49. Blokowanie portu wewnętrznego kodem hasłem. 50. Zestawienie połączeń pomiędzy

4 abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska telefonistki lub bez jego udziału 51. Zestawienie połączeń zewnętrznych z wykorzystaniem PIN 52. Przenoszenie wywołań: natychmiastowe, z opóźnieniem, przy zajętości abonenta 53. bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI), 54. zawieszanie połączeń (CH), 55. połączenie oczekujące (CW), 56. przyjmowanie nowych wywołań w trakcie prowadzenia rozmowy 57. połączenia trójstronne (3PTY) 58. Wielopoziomowe kategorie uprawnień (minimum 30 poziomów) abonentów wewnętrznych dla zestawienia połączeń zewnętrznych. 59. Blokowanie abonentom wewnętrznym moŝliwości wybierania określonych numerów zewnętrznych 60. Muzyka przy oczekiwaniu 61. Współpraca z analogowymi aparatami telefonicznymi dowolnego typu z wybieraniem tonowym oraz dekadowym 62. Automatyczna konwersja sygnalizacji DTMF/DP. 63. Współpraca z cyfrowymi aparatami telefonicznymi ISDN 64. Współpraca aparatami telefonicznymi IP 65. Przyłączenie aparatów cyfrowych na kablu jedno parowym 66. Automatyczne oddzwanianie na zajęty lub wolny numer wewnętrzny oraz w przypadku zajętości linii miejskich 67. Przełączanie wywołań w trakcie rozmowy np. konsultacje, konferencje 68. Współpraca z analogowymi oraz cyfrowymi bramkami GSM 69. Tworzenie dróg obejściowych (w systemie dla łączy miejskich trakty cyfrowe). 70. Wybieranie przez abonenta nieuprawnionego wskazanych numerów linii miejskich (np. Pogotowie Ratunkowe, StraŜ PoŜarna, itd.). 71. Rejestrator połączeń telefonicznych stanowiący integralny element centrali telefonicznej (wyklucza się wykorzystanie urządzeń zewnętrznych), minimum 24 łącza(, 8 analogowych, 8 cyfrowych, 8 VOIP) 72. Monitoring sygnalizacji międzycentralowej DSS1 z moŝliwością raportowania błędów 73. MoŜliwość przemieszczania kart wyposaŝeń łączy oraz aparatów cyfrowych pomiędzy centralą telefoniczną oraz modułem wyniesionym. 74. Oferowane urządzenia: centrale telefoniczne oraz wyposaŝenie dodatkowe musi być fabrycznie nowe (rok produkcji

5 2011). 75. Połączenia oddzwanianie CallBack: 76. weryfikacja abonenta po numerze prezentowanym 77. definiowana ilość powtórzeń w przypadku nieosiągalności abonenta 78. automatyczne rozpoznawanie zajętości abonenta oraz przeadresowania połączenia (tylko gdy wyjście ISDN) 79. automatyczne dodawanie prefixu wyjściowego na miasto 80. współpraca z bramkami GSM bez odwracania polaryzacji (autozgłoszenie) 81. taryfikacja w centrali jako zlecenie strony B z numerem abonenta oddzwanianego 82. Poczta głosowa dla wszystkich abonentów centrali 83. dostęp do skrzynki z dowolnego numeru po uprzednim zalogowaniu się i podaniu PIN 84. szybki dostęp z własnego telefonu 85. nagranie własnej zapowiedzi powitalnej 86. odtworzenie własnej lub domyślnej zapowiedzi powitalnej 87. szybkie oddzwanianie podczas odsłuchiwania wiadomości 88. szybkie kasowanie wszystkich zapamiętanych wiadomości 89. Realizacja połączeń z dowolnego aparatu z wykorzystaniem posiadanych uprawnień (przypisanie opłat taryfikacyjnych na rachunek dokonującego połączenie) - autoryzacja poprzez wprowadzenie kodów PIN. 90. MoŜliwość permanentnego zalogowania się na określonym aparacie w systemie. 91. Połączenia automatyczne typu gorąca linia (HOT LINĘ) realizowane bezzwłocznie - natychmiast po podniesieniu mikrotelefonu bez konieczności wybierania numeru. 92. Połączenia automatyczne typu gorąca linia (HOT LINĘ) realizowane ze zwłoką umoŝliwiającą wybranie numeru zaraz po podniesieniu mikrotelefonu. 93. Realizacja połączeń zewnętrznych poprzez system numerów skróconych" zdefiniowanych dla grup abonentów (min 30 grup) i automatycznie tary Skowanych jako połączenia słuŝbowe. 94. Realizację połączeń zewnętrznych prywatnych" rejestrowanych taryfikowanych w systemie indywidualnych wirtualnych kont 95. Realizację połączeń zewnętrznych prywatnych" rejestrowanych taryfikowanych w systemie pracowniczych (identyfikacja kodem PIN) 96. Programowe wydzielanie grup abonentów o dowolnej liczebności - na zasadzie

6 podziału firmy na wydziały/jednostki z moŝliwością wydzielenia zasobów i nawet zabronienia dzwonienia po numerach wewnętrznych pomiędzy nimi 97. MoŜliwość tworzenia zamkniętych grup uŝytkowników (min. 10 grup po 30 uŝytkowników w dowolnej kombinacji abonentów analogowych, systemowych, VoIP) z automatyczną dystrybucją połączeń w ramach grupy zgodnie z następującymi algorytmami: 97.1 cyklicznie - kolejny wolny abonent, 97.2 liniowo - pierwszy wolny abonent, 97.3 najdłuŝej wolny abonent, 97.4 według określonej, z góry zdefiniowanej kolejności, 98 piorytetyzowanie na podstawie rozpoznania numeru dzwoniącego w centralnej ksiąŝce telefonicznej, 99 piorytetyzowanie na podstawie numeru dzwoniącego (komórkowy, stacjonarny, anonimowy), 100 automatyczne przekazanie rozmowy na numer spoza grupy na podstawie numeru dzwoniącego. 101 Zdefiniowania grup przechwytujących - w przypadku wywołania na jednym z terminali abonenckich z grupy, przejęcie tego wywołania na dowolnym innym terminalu. 102 Oddzwanianie przy zajętości (usługa CCBS) oraz przy braku odpowiedzi (usługa CCNR) - w przypadku zajętości (braku odpowiedzi) wywoływanego terminala (w obrębie systemu) abonent moŝe zaŝądać zasygnalizowania faktu, Ŝe terminal wywoływany przeszedł w stan spoczynku (pojawiła się jakakolwiek aktywność), tzn. zakończył dotychczasowe połączenie. 103 Monitorowanie stanu linii abonenckich za pomocą aparatów wyposaŝonych w klawisze programowalne lub przystawki z klawiszami programowalnymi (równieŝ monitorowanie stanów abonentów VoIP) 104 Wykrywanie sygnału faksu na liniach miejskich w celu skierowania połączeń na terminale faksowe 105 Tworzenie grup abonentów, które mają moŝliwość kolejkowania połączeń przychodzących, 106 System musi udostępniać interfejs do współpracy z zewnętrznymi aplikacjami typu CTI, wymagana jest obsługa protokołów TAPI, CSTA. 107 MoŜliwość zastosowania aplikacji CTI producenta systemu umoŝliwiającej sterowanie połączeniami i usługami - instalowana na komputerach działających

7 w sieci LAN. 108 Aplikacja softphone" producenta systemu instalowana na komputerach działających w sieci LAN umoŝliwiająca realizowanie połączeń głosowych. 109 Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy aparatami systemowymi, aparatami systemowymi IP, aplikacją CTI wsparcia uŝytkownika i telefonami komórkowymi (poprzez bramkę GSM), w tym równieŝ moŝliwość wysłania wiadomości SMS z telefonu komórkowego do uŝytkowników aparatów wewnętrznych lub aplikacji CTI. 110 Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego, numeracja wewnętrzna od 3 do 6 cyfr, moŝliwość tworzenia nieciągłej numeracji, połączenia do sieci publicznej przez dowolny prefiks. 111 System musi zostać wyposaŝony w moduł synchronicznych (tzn. odtwarzanych od początku w momencie zgłoszenia) zapowiedzi słownych umoŝliwiający odtwarzanie komunikatów głosowych i sygnałów tonowych. 112 Oferowanie na liniach miejskich tonowego wybierania numerów wewnętrznych bez udziału operatora na tle informacyjnej zapowiedzi słownej (tzw. DISA,obsługa minimum 8 połączeń przychodzących jednocześnie) oraz moŝliwość blokowania tej funkcji dla wybranych numerów. 113 System musi zapewniać rejestrację danych o połączeniach wychodzących, przychodzących i tranzytowych, umoŝliwiających pełną taryfikację połączeń oraz rozliczanie opłat - w tym rozliczanie sekundowe. 114 System musi przekazywać do stanowiska zarządzania, na bieŝąco, informacje o wszystkich alarmach w systemie, raporty i inne dane o charakterze statystycznym 115 automatycznie wysyłać alarmy za pomocą wiadomości SMS o treści określającej waŝność zaistniałej awarii na zdefiniowane numery komórkowe 116 System taryfikacji musi posiadać interfejs obsługi w języku polskim oraz realizować niŝej wymienione funkcje gromadzenia informacji o połączeniach spełniające wymogi określone w ustawie Prawo Telekomunikacyjne" 117 System musi posiadać funkcję umoŝliwiającą przekazywanie do systemu zarządzania informacji o stanie pobierania danych taryfikacyjnych. 118 System musi mieć wbudowany moduł weryfikacji ciągłości danych oraz poprawności bazy danych.

8 119 Posiadać moŝliwość modyfikacji w zakresie taryfikowanego czasu, okresu, prefiksu, a takŝe przepisywania rekordów pomiędzy abonentami (np. rozmów zamawianych poprzez awizo na konto zamawiającego). 120 Oprogramowanie musi umoŝliwiać wykonywanie obliczeń taryfikacyjnych oraz ich wydruk dla: pojedynczego abonenta fizycznego/wirtualnego, grupy abonentów fizycznych/wirtualnych, 121. rozmów zestawianych w trybie usług, wszystkich abonentów modułu fizycznych/wirtualnych, wszystkich abonentów centrali sieciowej fizycznych/wirtualnych, danych bilingowych połączeń wychodzących i przychodzących 122 Kryteria taryfikacji: 123 zmienna cena za jednostkę rozliczeniową, 124 zmienna cena za stałą jednostkę czasu, 125 indywidualnie dobierana jednostka rozliczeniową dla abonenta/grupy, 126 dowolnie definiowany koszt połączenia dla kaŝdego operatora indywidualnie, 127 rozliczenia według jednostek rozliczeniowych: jednostka czasowa (równieŝ rozliczenia sekundowe) lub jednostka impulsowa, 128 UmoŜliwiać naliczanie opłat stałych (abonamentu, opłaty konserwacyjnej) dla poszczególnych abonentów i grup z uwzględnieniem ilości uŝytkowanych linii. 129 System taryfikacyjny musi pozwalać na generowanie raportów szczegółowych i skróconych oraz zestawień dla pojedynczego abonenta lub grupy abonentów zawierających koszt w zadanym okresie z rozbiciem na Iderunki. Okres objęty raportem musi dać się skonfigurować poprzez podanie początku i końca (data i godzina z dokładnością do 1 sekundy). 130 System taryfikacyjny musi dawać moŝliwość zapisywania raportów w postaci plików PDF oraz ich konwersji do arkuszy kalkulacyjnych Excel. W przypadku duŝej liczby rekordów zawartych w raporcie, musi istnieć moŝliwość jego podziału na kilka plików. 131 System musi udostępniać w trybie online w ramach dostarczonego oprogramowania danych taryfikacyjnych na serwerze minimum przez okres 12 miesięcy. 132 UmoŜliwiać naliczanie opłat stałych

9 (abonamentu, opłaty konserwacyjnej) dla poszczególnych abonentów i grup z uwzględnieniem ilości uŝytkowanych linii. WYMAGANIA DOTYCZĄCE AWIZA 133 Zdalne ładowanie oprogramowania z systemu provisioningu 134 Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny co najmniej 4 linie z regulacją kontrastu, kąta pochylenia 135 Co najmniej 24 programowalne klawisze bezpośredniego wyboru z sygnalizacją optyczną stanu zajętości portów z moŝliwością rozbudowy stanu zajętości do 60 portów 136 Realizacja funkcji: tryb głośno mówiący, MUTE (wył/wł mikrofonu), prezentacja numeru wywołującego, zawieszenie połączenia, transfer połączenia, lista połączeń: odebranych, nieodebranych oraz wybranych numerów 137 MoŜliwość nadawania przez uŝytkownika nazw poszczególnym przyciskom programowalnym 138 MoŜliwość zaprogramowania rodzaju i głośności dzwonka dla poszczególnych kategorii abonentów 139 MoŜliwość dołączenia zestawu nagłownego bezprzewodowego 140 Podłączenie do centrali telefonicznej za pośrednictwem jednej pary przewodów z zasilaniem (brak zasilacza zewnętrznego) - dla cyfrowego aparatu systemowego 141 Obsługa za pośrednictwem kontekstowego menu w języku polskim 142 Regulację głośności torów akustycznym (mikrotelefon, układ głośnomówiący, dzwonek), 143 Historia połączeń dla min 5 ostatnich numerów wybieranych, połączeń nieodebranych i odebranych, 144 Funkcja przekazywania połączeń przychodzących w tryb oczekiwania ( np. przy zajętości numeru) 145 Lokalna ksiąŝkę telefoniczną" na minimum 30 numerów wraz z opisem słownym. 146 Dostęp do centralnej ksiąŝki telefonicznej, z moŝliwością wybierania numeru po nazwie abonenta. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CYFROWYCH APARATÓW SYSTEMOWYCH 147 Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny co najmniej 4 linie 148 Co najmniej 24 programowalne klawisze bezpośredniego wyboru z sygnalizacją optyczną stanu zajętości portów z moŝliwością rozbudowy stanu zajętości do 60 portów 149 Realizacja funkcji: tryb głośno mówiący, MUTE (wył/wł mikrofonu), prezentacja

10 numeru wywołującego, zawieszenie połączenia, transfer połączenia,lista połączeń: odebranych, nieodebranych oraz wybranych numerów 150 MoŜliwość nadawania przez uŝytkownika nazw poszczególnym przyciskom programowalnym 151 MoŜliwość zaprogramowania rodzaju i głośności dzwonka dla poszczególnych kategorii abonentów 152 MoŜliwość dołączenia zestawu nagłownego bezprzewodowego, słuchawkowo-mikrofonowego 153 Podłączenie do centrali telefonicznej za pośrednictwem jednej pary przewodów z zasilaniem (brak zasilacza zewnętrznego) - dla cyfrowego aparatu systemowego 154 Obsługa za pośrednictwem kontekstowego menu w języku polskim 155 Cyfrowe aparaty systemowe muszą pochodzić od tego samego producenta co centrala telefoniczna WYMAGANIA DOTYCZĄCE CYFROWYCH APARATÓW ANALOGOWYCH 156 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD - prezentacja numeru wybieranego i dzwoniącego 157 Pamięć bezpośrednia 10 przycisków 158 Realizacja funkcji: tryb głośno mówiący, MUTE (wył/wł mikrofonu), prezentacja numeru wywołującego, zawieszenie połączenia, transfer połączenia, lista połączeń: odebranych, nieodebranych oraz wybranych numerów 159 KsiąŜka telefoniczna min 125 wpisów, kaŝdy obejmujący min 8 znaków nazwy i 12 cyfrowy numer 160 Blokada prezentacji numeru CLIR 161 Obsługa za pośrednictwem kontekstowego menu w języku polskim *) wpisać lub NIE w pozycjach gdzie moŝna podać parametr naleŝy wpisać daną wielkość

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/024/2011 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Wymagania dla central telefonicznych wraz wyposaŝeniem towarzyszącym Konfiguracja sprzętowa 1. Wszystkie oferowane centrale muszą pochodzić od jednego producenta.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa POW-WA-2910-7-SW/06 Rzeszów,dn.2.11.2006r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0 2 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz KX-NCP500NE KX-NCP1000NE Całkowita liczba nr wewnętrznych (DXDP) 64.0 104.0 Telefony systemowe IP (IP-PT) - MPR 40.0 64.0 Telefony SIP - MPR 32.0 64.0 Telefony jednoliniowe (SLT) 20.0 36.0 Cyfrowe telefony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Dział Telekomunikacji 81-339 Gdynia ul. Polska 17 1 tel. 621 5445 lub wew. 5445 fax. 621 5305 lub wew. 5305 INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Administratorzy Centrali Telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Nr 24 /2016 Sosnowiec dnia, 15.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0 KX-TDE100CE KX-TDE200CE KX-TDE600NE Łączna liczba wewnętrznych Pojemności systemu 256.0 256.0 1152.0 Telefony systemowe IP (IP-TS) oraz IP Softphone Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku).

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). I. Założenia podstawowe. 1. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008 Umowa nr FPU/NXZ//2008 zawarta w dniu 2008 r pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bartosza Małysę Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 19 grudnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT

Bardziej szczegółowo

ipldk-100 - Linie (łącza) wewnętrzne do 128 łącznie:

ipldk-100 - Linie (łącza) wewnętrzne do 128 łącznie: ipldk-100 Pojemność centrali: - Linie (łącza) zewnętrzne do 40 łącznie: W rozróżnieniu na: Linie analogowe (FXO) z funkcją FSK maksymalnie do 40 linii Linie ISDN BRI (2B+D)S0/T0 maksymalnie do 20 łączy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10779 Bramka w obudowie BlackBOX Mobiline2000G3 to analogowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej, realizując

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios System domofonowy

Ateus - Helios System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Nowoczesny wygląd Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoiP Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku Modułowa budowa moŝliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę,

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Poczta głosowa. Transfer połączeń

Poczta głosowa. Transfer połączeń Poczta głosowa Transfer połączeń Dzięki tej usłudze każdy będzie mógł zostawić Tobie wiadomość jeśli nie będziesz mógł odebrać telefonu. Nagrana wiadomść trafi na Twoją skrzynkę email. Usługa może się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ I Warunki ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą Systemu składającego się z: 1) centrali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293067-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz PAKIET I - świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNCHNICZNYCH OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZADZANIEM USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ. Aplikacja w formie oddzielnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10777 Bramka w obudowie WhiteBOX Mobiline2000NW to analogowa bramka GSM, która pozwala na realizację trzech podstawowych usług: transmisji głosu, faksu oraz transmisji danych.

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej

Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej Spis treści 1. Przenoszenie wywołań w przypadku nieobecności abonenta (CFU)...4 2. Przenoszenie wywołań w przypadku zajętości abonenta (CFB)...5 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej. Slican IPL-256. Wydanie 1.00

Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej. Slican IPL-256. Wydanie 1.00 Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej Slican IPL-256 Wydanie 1.00 Instrukcja SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika Instrukcja Obsługi dla użytkownika 2 z 14 Spis treści 1. O PROGRAMIE OXYTONE MOBILE... 3 1.1 STANDARDOWE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 3 1.2 ZAAWANSOWANE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 4 2. INSTALACJA APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 18 stycznia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: 1) z bezprzewodowych przenośnych telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy OR.IV.3331-94/09 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Rozwiązanie telekomunikacyjne Rozwiązanie telekomunikacyjne posiadające zintegrowane interfejsy GSM/ISDN/IP

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.00.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.00.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 05 sierpnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo