Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej, zbudowanej z podzespołów wyprodukowanych nie wcześniej niż przed 1 marca 2012 r., cyfrowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi w budynku przy ulicy Zwycięstwa 21 oraz zapewnienie Zamawiającemu pełnej obsługi serwisowej oraz gwarancyjnej przez okres 48 miesięcy. 2. Ogólne wymagania Zamawiającego: 1) Przełączenie istniejącej infrastruktury telefonicznej z całego budynku Urzędu do centrali będącej przedmiotem zamówienia. 2) Instalacja cyfrowej centrali telekomunikacyjnej będzie realizowana kompetentnie, ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami, przez wykwalifikowany personel Wykonawcy i z użyciem specjalistycznych środków instalacyjnych, montażowych, pomiarowych i oprogramowaniowych w zakresie cyfrowej centrali telekomunikacyjnej. 3) Zamawiający wymaga, aby dostarczona centrala wraz z aparatami systemowymi, VoIP i konsolami była fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2012 r., pochodząca z oficjalnego kanału dystrybucji w kraju. 4) Zamawiający wymaga, aby dostarczona centrala miała wgraną najnowszą wersję oprogramowania oraz aby w okresie gwarancji była ona bezpłatnie aktualizowana do najnowszej udostępnionej przez producenta wersji w ramach dostarczonego wyposażenia. 5) Dostarczenie w ramach umowy 90 telefonów systemowych do centrali, z możliwością rozszerzenia o konsole (przystawki). 6) Dostarczenie w ramach umowy 40 konsol (przystawek) rozszerzających przyciski do zaprogramowania do aparatów systemowych. 7) Dostarczenie w ramach umowy 2 telefonów systemowych VoIP do centrali. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich odpowiednio skonfigurowanych urządzeń, innych materiałów (osprzętu) i urządzeń instalacyjnych niezbędnych do montażu centrali oraz aparatów systemowych, nie później niż 14 dni przed zakończeniem obecnie obowiązującej umowy. Dostarczone powyższe urządzenia powinny być przygotowane do ostatecznego przełączenia i uruchomienia centrali oraz aparatów systemowych podczas weekendu rozpoczynając prace związane z przełączaniem central w dniu r. po godzinie 15:00 i kończąc je o godzinie 7:30 w dniu r. 9) Przy pracach związanych z przełączeniem central niezbędna będzie współpraca z obecnym operatorem telekomunikacyjnym, tj. Telekomunikacją Polską S.A. 10) W ofercie należy również uwzględnić niezbędne prace przełączeniowe. Można domniemywać, że istniejące okablowanie w pomieszczeniu głównego krosu w Urzędzie będzie wystarczające dla przełączenia sieci, ponieważ w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana centrala będąca przedmiotem niniejszego postępowania obecnie funkcjonuje centrala (Siemens highpath 4000). Wykonawca powinien w przedmiocie zamówienia ująć, a więc wcześniej oszacować wartość prac niezbędnych do wykonania przełączenia nowej centrali z instalacją krosu głównego Urzędu poprzez łącznicę pośrednią. 11) Podłączenia portów ze stacją końcową na istniejącym krosie zgodnie z wykazem numerów wskazanym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 12) Zamawiający wymaga, aby instalacja i podłączanie każdej linii nastąpiło bez powodowania przerw w łączności w trakcie godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 13) Zapewnienie przez Wykonawcę poprawnej konfiguracji centrali oraz telefonów systemowych (kompatybilność telefonów wraz z centralą). 14) Zapewnienie poprawnej łączności w systemie analogowym i systemowym. 15) Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnego podłączenia i działania urządzeń, konfiguracji oraz prawidłowego działania wszystkich numerów/linii telefonicznych wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (w tym dobra jakość połączeń głosowych oraz faksowych). 16) Wykonawca zapewni szkolenie techniczne dla 2 osób z działu IT oraz dla użytkowników telefonów systemowych oraz użytkowników układów sekretarsko-dyrektorskich w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach opisanych w dalszej części. 17) W dniu r. odbędzie się zmiana operatora telekomunikacyjnego, który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przy pracach związanych z przełączeniem usług telekomunikacyjnych niezbędna będzie obecność przedstawiciela firmy, która dostarczyła centralę oraz przedstawiciela nowego operatora telekomunikacyjnego. 18) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z istniejącym stanem sieci, warunkami technicznymi i infrastrukturą telekomunikacyjną Zamawiającego. W zakresie umożliwienia wizji lokalnej ustala się osobę odpowiedzialną za kontakty z oferentami: 1/16

2 - Annę Walczybok tel po umówieniu się, z którą można będzie zapoznać się z istniejącym stanem sieci. 3. Parametry techniczne cyfrowej centrali telefonicznej oraz jej podzespołów (pojemność, wydajność): 1) architektura/konstrukcja modułowa centrali z prostą możliwością rozbudowy, 2) centrala zabudowana w szafie/szafach wraz z wyposażeniem, panelem wentylacyjnym oraz termostatem, 3) porty wewnętrzne cyfrowe uruchamiane na jednej parze przewodów, 4) wymagane porty wewnętrzne analogowe - 432, 5) wymagane porty wewnętrzne cyfrowe 144, 6) wymagane porty wewnętrzne VoIP 2, 7) 8 portów ISDN 2B+D (programowalne jako zewnętrzne / wewnętrzne), 8) 2 porty ISDN 30B+D (łącznie dostęp do 60 kanałów rozmównych), linii miejskiej, 9) możliwość podłączenia i uruchomienia dwóch dostępów ISDN 30 B+D z numeracją wskazaną w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, 10) interfejs VoIP z dostępem do 8 kanałów głosowych (8 jednoczesnych rozmów pomiędzy siecią VoIP a pozostałymi numerami wewnętrznymi i zewnętrznymi), 11) dla 10 użytkowników wewnętrznych aplikacja wspomagająca telefonicznie na komputer PC realizująca następujące funkcje: a) serwer faksów, b) poczta głosowa, c) statusy obecności i możliwość definiowania sposobu obsługi połączenia przychodzącego w zależności od typu statusu, d) możliwość wykonywania połączeń wychodzących z komputera, wysyłanie faksów bezpośrednio komputera, e) rejestr faksów odebranych, odczytanych i wysyłanych, f) rejestr połączeń odebranych, nieodebranych i wykonanych, g) nagrywanie na żądanie prowadzonej rozmowy, 12) modem do zdalnego zarządzania i administracji systemem przez łącze ISDN i port LAN do zarządzania i administracji przez sieć IP, 13) redundantne zasilanie sieciowe (min. dwa niezależne zasilacze sieciowe pracujące w trybie gorącej rezerwy, w przypadku awarii jednego z zasilaczy drugi przejmuje zasilanie całego systemu), 14) zasilanie gwarantowane zapewniające nieprzerwaną pracę centrali wraz z aparatami analogowymi, systemowymi i pozostałym dostarczonym osprzętem przez min. 4h przy zaniku sieci energetycznej 230 V, 15) w przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania system musi startować automatycznie, 16) system rejestracji i taryfikacji połączeń (rejestracja bilingowa szczegółów rozmów dla połączeń wychodzących, przychodzących, wewnętrznych i ruchu międzysieciowego z oprogramowaniem w języku polskim) wymagane jest, aby centrala rejestrowała ruch wychodzący i przychodzący po numerach miejskich, 17) wymagana jest możliwość sczytywania z centrali telefonicznej danych taryfikacyjnych w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących przez Wydział Informatyki naszego Urzędu, 18) system zapowiedzi słownych na numerach miejskich obsługujący tryby: dzienny, nocny, święta, wybrane daty - pojemność zapowiedzi min. 4 kanały (możliwość uruchomienia niezależnych zapowiedzi słownych, maksymalnie na wszystkich posiadanych numerach miejskich o różnych treściach zapowiedzi, każda zapowiedź umożliwiająca tworzenie wielopoziomowego menu, czas zapowiedzi minimum 5 min. dla każdego numeru wewnętrznego), 19) przełącznica z kablami przyłączeniowymi i krosowymi wyposażona w łączówki, 20) tablice DDI dla min numerów, 21) system Back-up (archiwizacja pełnej bazy systemu operacyjnego i bazy konfiguracyjnej w sposób trwały, nielotny po zaniku zasilania) zapewniający automatyczne odtworzenie centrali w przypadku awarii, 22) wymagana jest możliwość stosowania wymiennych kart wyposażeń w obrębie półek. Wszystkie gniazda rozszerzeń muszą posiadać dowolne przeznaczenie, tzn. muszą umożliwiać instalację dowolnego wyposażenia systemowego (dopuszczalne jest wydzielone dedykowane miejsce na procesor sterujący), 23) zaoferowana konfiguracja centrali musi przewidywać możliwość obsługi natężenia ruchu równego maksymalnej konfiguracji oferowanej centrali, 24) oprogramowanie sterujące musi działać w oparciu o system czasu rzeczywistego, 25) port wewnętrzny analogowy musi obsługiwać minimum następujące standardy telekomunikacyjne: a) wybieranie DTMF i Dekadowe, b) programowalny czas obsługi funkcji flash (przełączenie rozmowy) niezależnie na każdym porcie, c) CLIP w standardzie FSK, d) transmisję faksową grupy 3, e) transmisję modemową określoną przez następujące standardy: V.32, V.32bis, V.34, V.90, V92. 26) port ISDN musi obsługiwać minimum następujące standardy telekomunikacyjne: a) programowalny do obsługi linii zewnętrznej lub pracy jako portu wewnętrznego, b) dostęp podstawowy ISDN składający się z dwóch cyfrowych kanałów transmisyjnych B o przepustowości 64 kb/s każdy i cyfrowego kanału sygnalizacyjnego D o przepustowości 16 kb/s, 2/16

3 c) protokół sygnalizacyjny DSS1, d) transmisję faksową grupy 4, e) normy określone w systemie Polskich Norm jako grupa ICS Sieć Cyfrowa z Integracją Usług, f) usługi : MSN, DDI, CLIP, CLIR, CW, CFU, CFB, CFNR, MCID, 27) porty dla linii ISDN i PSTN muszą realizować następujące usługi: a) wdzwaniany dostęp do interentu "dial-up" na dowolny numer grupy 2021xx dla linii analogowej, b) wdzwaniany dostęp do interentu "dial-up" na dowolny numer grupy 2021xx o przepustowości 64 kb/s i 128kb/s dla linii ISDN, c) praca aparatu systemowego na jednej parze przewodów telefonicznych do 800 m od centrali telefonicznej, d) zasilanie aparatu telefonicznego, e) możliwość podłączenia za pomocą dodatkowego adaptera do jednego portu systemowego dwóch aparatów systemowych lub jednego systemowego a drugiego analogowego pracujących jak oddzielne numery wewnętrzne, f) możliwość podłączenia za pomocą dodatkowego adaptera urządzeń ISDN 2B+D, słuchawek nagłownych, g) przełączanie aktywnego połączenia wychodzącego lub przychodzącego na inny numer wg opisanego sposobu przez Wykonawcę, zarówno dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych przełączanie będzie możliwe w całej sieci Zamawiającego pomiędzy wszystkimi numerami, bez względu na to czy usługa występuje na zasobach operatora czy na zainstalowanych PABX, h) zawieszenie połączenia aktywnego, powrót do zawieszonego połączenia. 4. Funkcjonalność cyfrowej centrali telefonicznej i jej podzespołów: 1) możliwość rozszerzenia aparatu systemowego o konsole (przystawki), 2) prezentacja numeru osoby dzwoniącej na wszystkich portach, 3) przejmowanie połączeń z innego aparatu - dotyczy to wszystkich numerów wewnętrznych wykreowanych w centrali, 4) funkcję blokowanie/odblokowanie transferu lub przekierowania na linię miejską, 5) przekierowania na inny numer wewnętrzny lub miejski w przypadku zajętości lub gdy nie odbiera z podziałem na przychodzące połączenia miejskie lub wewnętrzne, 6) centrala powinna zapewnić możliwość równoczesnej realizacji połączeń telefonicznych dla min. 60 użytkowników (numerów) przez uruchomienie łączności pomiędzy nimi, do publicznej sieci telefonicznej. Zamawiający wymaga, aby zachowana została możliwość wykonywania połączeń telefonicznych z każdego posiadanego numeru, 7) możliwość tworzenia układów sekretarsko-dyrektorskich (funkcjonalność ta polega na ograniczeniu możliwości zestawiania połączeń przychodzących (wewnętrznych i zewnętrznych) do użytkowników typu szef i ich kierowaniu do użytkownika sekretariat, tylko użytkownik sekretariat do szef oraz szef do szef ma prawo zestawiania połączeń, użytkownik szef ma natomiast prawo zestawiania połączeń do wszystkich w całej centrali jak i na zewnątrz, użytkownik szef posiada również funkcję interkomu polegającą na możliwości nawiązania połączenia z sekretariatem bez oczekiwania na odebranie telefonu, telefon sekretariat włącza się automatycznie w tryb głośnomówiący), 8) możliwość tworzenia grup użytkowników - podzielenie istniejącej numeracji na dwie funkcjonalności: a) numeracja z automatycznym ruchem wychodzącym i przychodzącym po numerach skróconych oraz numerach miejskich, b) numeracja wydzielona na zasadzie funkcjonowania centralki dyspozytorskiej, z której to puli numeracyjnej użytkownicy mogą osiągać połączenie do numeracji z puli 1. za pomocą skróconej trzycyfrowej numeracji, natomiast użytkownicy numeracji w puli 1. nie mogą osiągać numeracji z puli 2. Wskazane jest, aby niniejsza numeracja wpięta była do wyposażeni /portów w jednej centrali, 9) możliwość swobodnej numeracji portów wewnętrznych (kreowanie od jednocyfrowych do sześciocyfrowych numerów wewnętrznych), 10) możliwość stworzenia planu numeracyjnego w którym numery wewnętrzne zaczynają się od dowolnej cyfry, 11) swobodną numerację usług centrali (od 1 do 5 cyfr), 12) możliwość kierowania DDI na grupę numerów np. dział w jednostce z programowanym układem dzwonków, 13) możliwość przyporządkowania kilku numerów DDI do jednego abonenta wewnętrznego, 14) numerację grupową: a) możliwość tworzenia min. 20 grup po min. 10 abonentów z dowolną strategią dzwonienia, b) dowolne numery grup (1-6 cyfr), c) możliwość kierowania ruchu z linii miejskiej na grupę z dowolną strategią dzwonienia, d) możliwość ruchu wewnętrznego (przełączanie) na grupę, e) możliwość wyboru grupy w systemie DISA, f) możliwość wydzielenia niezależnej grupy abonentów i przyporządkowania im określonych łączy zewnętrznych, g) możliwość ograniczenia ruchu wewnętrznego pomiędzy grupami, 15) możliwość tworzenie kilku (min 12) tablic prefiksów zabronionych, 16) możliwość ustalenia kalendarza dni świątecznych na min. 1 rok dla min. 24 świąt, 17) funkcję identyfikacji rozmów przychodzących z linii miejskiej cyfrowej, 18) możliwość zmiany dzwonków na portach wewnętrznych w zależności od rodzaju wywołania (wewnętrzne, miejskie), 19) możliwość blokowania niezależnie dla każdego wewnętrznego dostępu do wybranych linii miejskich z pozycji aparatu abonenta, 20) możliwość blokowania dostępu konkretnego numeru wewnętrznego lub grupy numerów do innego numeru wewnętrznego lub grupy numerów, 3/16

4 21) automatyczną zmianę godziny między czasem letnim i zimowym, 22) możliwość zaprogramowania kodów rozliczeniowych, 23) możliwość sieciowania central poprzez łącza ISDN protokół QSIG oraz poprzez sieć IP z innymi siedzibami (centralami), 24) możliwość tworzenia grup paging-owych, 25) informację o połączeniach oczekujących podczas prowadzonej rozmowy z podziałem na przychodzące połączenia miejskie lub wewnętrzne, 26) możliwość zdalnego programowania centrali poprzez sieć LAN oraz wbudowany modem (analogowy lub cyfrowy w zależności od posiadanych linii telefonicznych), 27) możliwość programowania niezależnie dla każdego numeru wewnętrznego (również dla systemu DECT, VoIP) klasy uprawnień, 28) możliwość wyboru języka w tym języka polskiego na wyświetlaczach aparatów systemowych, 29) centrala musi mieć możliwość podłączenia łączami cyfrowymi zakończonymi stykiem E1 do central innych producentów zapewniając wszystkim abonentom połączonych central poziom usług przenoszonych przez protokół QSIG, 30) centrala telefoniczna po aktualizacjach jej oprogramowania systemowego powinna automatyczna aktualizować oprogramowanie telefonów systemowych (cyfrowych) i telefonów VoIP do aktualnej wersji, 31) centralna książka telefoniczna dla numerów wewnętrznych powinna pozwalać na podłączenie do bazy danych np.: bazy danych LDAP, 32) centrala musi mieć możliwość rozbudowy o system łączności bezprzewodowej wewnętrznej DECT. System powinien być integralnym rozwiązaniem producenta oferowanej centrali telefonicznej. Stacje bazowe DECT powinny być zasilane bezpośrednio z centrali telefonicznej przewodami telefonicznymi na odległość min. 800 m gwarantując ciągłość pracy przy zaniku zasilania sieciowego 230 V (praca na zasilaniu awaryjnym). Stacje bazowe powinny umożliwić obsługę do min. 12 jednoczesnych połączeń głosowych na każdej stacji. System powinien pozwalać na podłączenie min. 30 stacji bazowych i 200 słuchawek bezprzewodowych. Słuchawki bezprzewodowe powinny obsługiwać centralną książkę telefoniczną oraz wyświetlać nazwy abonentów wewnętrznych, zewnętrznych oraz funkcje 4 centrali telefonicznej, 33) możliwość podłączenia wyniesionego aparatu VoIP jako numer wewnętrzny centrali ze wszystkimi uprawnieniami, restrykcjami itp., 34) interfejs VoIP powinien umożliwić obsługę wewnętrznych telefonów VoIP oraz podłączenia do zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych protokołem SIP. System powinien być integralnym rozwiązaniem producenta oferowanej centrali telefonicznej. Dla celów bezpieczeństwa i możliwości odseparowania sieci wewnętrznej od zewnętrznej centrala w module VoIP powinna posiadać min. dwa interfejsy sieciowe oraz funkcjonalność firewall. Interfejs VoIP powinien umożliwić rozbudowę do min. 90 kanałów głosowych pomiędzy siecią IP i siecią numerów wewnętrznych analogowych, systemowych i ISDN. Kanały głosowe na interfejsie VoIP powinny umożliwić dynamiczne wykorzystanie przez numery wewnętrzne VoIP oraz połączenie do operatora zewnętrznego protokołem SIP Interfejs VoIP powinien obsługiwać min. następujące protokoły i kodeki: SIP, H323, g711, g729, g722, T.38, QoS, 35) telefony wewnętrzne VoIP powinny być integralnym rozwiązaniem producenta oferowanej centrali telefonicznej. Powinny gwarantować kompatybilność pracy z oferowaną centralą telefoniczną, zgodność z oferowanymi funkcjami telefonów wewnętrznych systemowych (wyświetlane funkcje na wyświetlaczu aparatu, sygnalizacja stanu zajętości innych numerów wewnętrznych, korzystanie ze wszystkich funkcji centrali telefonicznej np.: przechwytywanie połączenia, książka telefoniczna wewnętrzna, nazwy użytkowników wewnętrznych). Aparaty powinny umożliwiać zasilanie poprzez dedykowany zasilacz sieciowy oraz w standardzie PoE af z dowolnego przełącznika sieciowego. Telefony VoIP powinny umożliwiać obsługę konsoli rozszerzającej z aparatów wewnętrznych systemowych (cyfrowych). Telefony dostępne z dwoma interfejsami sieciowymi do 1000 Mb/s. 5. Możliwości rozbudowy centrali: 1) Możliwość rozbudowy centrali o kolejne moduły: a) 1 port ISDN 30B+D, b) 8 portów ISDN 2B+D, c) do 900 portów wewnętrznych (porty systemowe /cyfrowe/, porty analogowe, porty VoIP, słuchawki systemu bezprzewodowego DECT, bramki GSM), d) system wewnętrzny łączności bezprzewodowej DECT 30 stacji bazowych, e) system rejestracji rozmów umożliwiający nagrywanie minimum na 20 kanałach/liniach. Ani prac, ani żadnych związanych z tym urządzeń nie należy jednak traktować jako przedmiot dostawy należy jedynie założyć pozostawienie w centrali odpowiedniej ilości miejsca na przyszłą rozbudowę. 6. Parametry techniczne wymaganych aparatów systemowych, konsoli (przystawek) oraz aparatów systemowych VoIP: 1) Specyfikacja aparatu systemowego: a) kolor: ciemny odcień szarości lub czarny, b) praca na 1 parowej linii telefonicznej, c) zasilanie zdalne z linii telefonicznej centrali telefonicznej lub zasilacza, d) wielopoziomowy kontrast wyświetlacza, e) min. 8 programowalnych przycisków z sygnalizacją optyczną LED, f) gniazdo do podłączenia słuchawek nagłownych, g) przyciski nawigacyjne i przycisk akceptacji wyboru funkcji, h) menu w języku polskim, 4/16

5 i) tryb głośnomówiący, j) przycisk wyciszania mikrofonu, k) przycisk ponownego wybierania ostatniego numeru, l) przycisk układu głośnomówiącego, m) przycisk przełączania pomiędzy słuchawką standardową a słuchawkami nagłownymi, n) regulacja poziomu głośności w słuchawce i na głośniku, o) regulacja poziomu dopasowania układu głośnomówiącego, p) różne rodzaje dzwonka, q) możliwość podłączenia do aparatu konsoli/konsol rozszerzającej o dodatkowe przyciski programowalne z sygnalizacją optyczną tak, aby na aparacie systemowym wraz z konsolą/konsolami była możliwość zaprogramowania min. 44 przycisków. 2) Specyfikacja konsoli (przystawki) rozszerzającej do aparatu systemowego: a) kolor: ciemny odcień szarości lub czarny, b) podłączenie bezpośrednio do aparatu systemowego, c) zasilanie z aparatu systemowego, d) min. 18 przycisków programowalnych z sygnalizacją optyczną LED, e) możliwość dalszej rozbudowy o kolejne konsole (przystawki) min. do 2 przystawek na jeden aparat systemowy. 3) Specyfikacja aparatu systemowego VoIP: a) 2 porty sieciowe LAN 10/100/1000, b) zasilanie poprzez adapter PoE, zasilacz dostarczony razem z aparatem, c) wielopoziomowy kontrast wyświetlacza, d) min. 8 programowalnych przycisków sygnalizacją optyczną LED, e) przyciski nawigacyjne i przycisk akceptacji wyboru funkcji, f) menu w języku polskim, g) tryb głośnomówiący, h) powtórne wybieranie ostatniego numeru, i) regulacja poziomu głośności w słuchawce i na głośniku, j) regulacja poziomu dopasowania układu głośnomówiącego, k) różne rodzaje dzwonka, l) możliwość podłączenia do aparatu konsoli/konsol rozszerzającej o dodatkowe przyciski programowalne z sygnalizacją optyczną tak, aby na aparacie systemowym wraz z konsolą/konsolami była możliwość zaprogramowania min. 44 przycisków, m) automatyczna konfiguracja telefonu oraz aktualizacja oprogramowania z centralnego serwera zarządzającego, n) obsługa: g711, g729, g722,vlan, QoS, SNMP. 7.Dokumentacja powykonawcza: Dokumentacja zawierająca co najmniej: a) instrukcje obsługi wszystkich zaoferowanych urządzeń, b) zestawienie oferowanych modułów z licencjami, c) zestawienie oprogramowania, które zostało zastosowane wraz z licencjami, musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu instalacji centrali, natomiast dokumentacja zawierająca co najmniej: a) konfiguracje poszczególnych urządzeń i usług, b) opis i schematy zastosowanych połączeń, musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego, nie później niż 14 dni od daty poprawnego uruchomienia centrali telefonicznej wraz z wymaganymi urządzeniami. Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim (z dołączonym oryginałem, jeżeli był w języku angielskim). 8. Wymagania dotyczące licencji. 1) Licencja nieograniczona czasowo na użytkowanie dostarczonej centrali z możliwością sprzedaży centrali wraz z licencją. 2) Inne, jeśli są wymagane, wynikające z przyjętej przez Wykonawcę/dostawcę polityki udzielania licencji dla pozostałych urządzeń, modułów oraz oprogramowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu. 1) Serwisowanie oraz usuwanie usterek w okresie rękojmi i gwarancji: a) okres gwarancji i rękojmi na wszystkie urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy i udzielana jest przez Wykonawcę/dostawcę wdrażającego centralę (okres gwarancji obejmuje okresowe przeglądy i konserwację centrali oraz pozostałych urządzeń), b) gwarancja liczona jest od daty podpisania odbioru końcowego, c) w okresie gwarancji Wykonawca zapewnieni opiekuna technicznego w celu zapewnienia bieżącej obsługi codziennie przez 24 h na dobę, d) opiekun techniczny będzie służył pomocą telefoniczną w sprawach konfiguracyjnych centrali oraz aparatów telefonicznych i jest zobligowany do podania adresu oraz numeru telefonu, pod jaki należy zadzwonić wzywając serwis lub prosząc o wsparcie w związku z konfiguracją centrali czy aparatów telefonicznych, e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikłe w skutek zdarzeń losowych, 5/16

6 f) w okresie gwarancji bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w łączności telekomunikacyjnej będącej wynikiem pracy urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę (w ramach dostawy centrali telefonicznej), g) w okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzał wszystkie prace konserwacyjne i inne rozszerzające lub zmieniające system wyłącznie za pomocą przeszkolonego personelu, h) w okresie gwarancji w ramach dostawy centrali Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji do najnowszej udostępnionej przez producenta wersji oprogramowania w ramach dostarczonego wyposażenia, i) podłączenie strony stacyjnej przełącznicy do strony liniowej (krosowanie), j) zdalna konfiguracja centrali, zmiany w konfiguracji na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego nie wymagające przyjazdu do siedziby Zamawiającego, k) zmiany w konfiguracji systemu taryfikacyjnego, l) w przypadku awarii, przed wezwaniem serwisu Wykonawcy bądź serwisu wskazanego przez Wykonawcę, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego upewni się, że awaria nie jest spowodowana przez użytkownika, i nie jest awarią aparatu telefonicznego, sieci kablowej wewnętrznej, zasilania systemu lub wpływu innych niezależnych od Wykonawcy urządzeń, m) zgłoszenia usterek/awarii przez upoważnione osoby Zamawiającego są wstępnie wykonywane telefonicznie a następnie są niezwłocznie potwierdzane faksem lub em, n) podjęcie działań serwisowych przy zgłoszonej awarii do 2h, o) przybycie na miejsce zgłoszenia awarii maksymalnie do 4 godzin od zgłoszenia awarii, p) usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego niezwłocznie potwierdzonego pisemnie (faksem lub em) przez Zamawiającego, r) w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa do wykonania w terminie wskazanym jak w lit. p), a usterka/awaria dotyczy wadliwego działania dostarczonych urządzeń Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć urządzenia zastępcze w terminie jednego dnia roboczego co najmniej o tych samych parametrach technicznych. W przypadku kolejnych zgłoszeń Zamawiającego dotyczących awarii lub niepoprawnego działania sprzętu po wykonaniu dwóch napraw urządzenia lub jego części w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprawnego sprzętu w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 2) Zobowiązania z tytułu gwarancji Wykonawcy nie obejmują następujących sytuacji: a) diagnozowania i usuwania wad lub szkód, które powstały na skutek usterek w sieci telefonicznej, albo na skutek usterek w urządzeniach sieci publicznej lub innych sieciach abonenckich, b) diagnozowania i usuwania wad lub szkód, spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzeń bądź nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania, c) Wykonanych na życzenie Zamawiającego zmian konfiguracji systemu wymagających przyjazdu do siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach, takich jak: zmiany funkcjonalne, instalacja zakupionych przez Zamawiającego modułów do centrali, itp. Powyższe usługi będą wykonywane odpłatnie wg stawki za roboczogodzinę przedstawionej w ofercie i będą realizowane w terminie jednego dnia roboczego od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzone niezwłocznie faksem lub em. II Opis istniejącej struktury telekomunikacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach Przedmiotem postępowania jest dostawa centrali wraz z wyposażeniem, dostawa aparatów systemowych i dodatkowych konsol do aparatów wszystko docelowo ma znajdować się w budynku stanowiącym główną siedzibę Zamawiającego o adresie ul. Zwycięstwa 21, Gliwice. Budynek ten stanowi obiekt wielokondygnacyjny, w którym poszczególne numery końcowe rozmieszczone są na różnych kondygnacjach. Istnieje infrastruktura kablowa, stanowiąca własność Zamawiającego, której wykorzystanie będzie możliwe i wskazane. Obecnie budynek posiada jeden główny punkt dostawy usług telekomunikacyjnych (zakończenie kablowe sieci obecnego operatora) zlokalizowany w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku urzędu. Pomieszczenie to jest jednocześnie przeznaczone pod zabudowę centrali telefonicznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania i ma następujące wymiary: 187 cm x 451 cm, wysokość 418 cm. Zamawiający nie posiada własnej centrali telefonicznej, obecnym dostawcą centrali (Siemens highpath 4000), jak i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska S.A. Orange. Obecna umowa wygasa z dniem 31 lipca 2013 r. 6/16

7 Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Znak sprawy: OR Wykaz numerów miejskich i wewnętrznych (skróconych) należących do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpiętych do centrali. Numeracja do uruchomienia na dostępach ISDN 30B+D LP Numer miejski Nr.wew. FAX G-3 Lokalizacja Adres Typ aparatu UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 cyfrowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI FAX UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI UM ZWYCIĘSTWA 21 analogowe DDI 7/16

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta

Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta I. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące urządzenie wraz z oprogramowaniem w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) Załącznik nr 3 do SIWZ Numer sprawy: 46/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) I. Cel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie centrali telefonicznej wraz telefonami IP oraz konsolami dyspozytorskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo