PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI"

Transkrypt

1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach języka angielskiego. 1. Przy ocenie pracy ucznia bierze się pod uwagę: a) umiejętność mówienia, h) umiejętność rozumienia ze słuchu, c) umiejętność rozumienia tekstu czytanego, d) umiejętność pisania, e) słownictwa, f) gramatyki, g) aktywność na lekcji, h) wykonanie pracy domowej, i) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w zajęciach pozalekcyjnych. 2. Wiedza uczniów i umiejętności sprawdzane są w następujących formach: a) odpowiedzi ustne obejmujące trzy ostatnie tematy lekcyjne, b) kartkówka (odpowiedź pisemna) z trzech ostatnich tematów lekcyjnych (może być niezapowiedziana), c) praca ucznia na zajęciach (aktywność, praca w zespołach), d) sprawdziany obejmujące większy zakres materiału. 3. Wymagania wobec uczniów: a) uczeń jest zobowiązany na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy. Notatki, w razie nieobecności na lekcji, należy jak najszybciej uzupełnić, b) brak pracy domowej odnotowany jest jako -, otrzymanie trzech - oznacza ocenę niedostateczną, c) uczeń otrzymuje + za aktywność na lekcji, otrzymanie trzech + oznacza ocenę bardzo dobrą, d) uczeń może zgłosić raz w ciągu półrocza nieprzygotowanie do zajęć. 4. Zasady przeprowadzania sprawdzianów, oceniana oraz poprawiania ocen: a) nauczyciel powiadamia uczniów o sprawdzianie na tydzień przed sprawdzianem, poprzedzając to wpisem do dziennika, b) sprawdziany są obowiązkowe, c) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie ucznia/uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy, d) uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy każdej oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania poprawionych prac, e) uczeń ma prawo do informacji oraz uzasadnienia każdej otrzymanej oceny,

2 f) uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie opinii i orzeczeń specjalistycznej poradni, poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub z przyczyn losowych, g) sprawdziany, kartkówki są oceniane według następującej skali procentowej: 0% - 29% - niedostateczny 30% - 50% - dopuszczający 51% - 74% - dostateczny 75% - 89% - dobry 90-99% - bardzo dobry 100% - celujący h) ocena ma charakter jawny, i) uzyskana ocena półroczna brana jest pod uwagę przy ustalaniu oceny końcoworocznej, j) uczniowie, którzy biorą udział w konkursach językowych są nagradzani ocenami za aktywność. Kryteria oceniania Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form niektórych nieznanych potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje każdego rozmówcy, - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim, stosuje bogate słownictwo, -potrafi się komunikować i odpowiednio zareagować w każdej sytuacji. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności Ocena dostateczna wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy Ocena dobra logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii Ocena bardzo dobra wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona

3 na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi OCENA PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Lp. Wymagania edukacyjne Today! 1, ROZDZIAŁ 1. HELLO bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca bezpośrednio jego osoby. w zadaniach precyzyjnych sformułowań. w zadaniach Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 13). Poprawnie stosuje poznane struktury w zadaniach językowych i Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur

4 2. UMIEJĘTNOŚCI w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. wypowiedziach. 1. dane personalne, 2. alfabet, 3. członkowie rodziny, 4. dni tygodnia, 5. liczebniki 0-50, 6. czasownik to be w liczbie pojedynczej, 7. zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej. Rozumie w tekście sprawiają mu trudność. Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, Today! 1, ROZDZIAŁ 2. FAVOURITE THINGS bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji. czytanych i słuchanych słowa o Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. czytanie i Wykazuje się reaguje adekwatnie na umiejętnościami na powitanie i pożegnanie, pyta i reaguje na dostateczną, ale nie spełnia pytanie o imię, wiek, wymagań na ocenę bardzo pochodzenie i rodzinę, dobrą. pyta i reaguje na Zachowuje poprawność pytania o dane językową na poziomie personalne i członków umożliwiającym dobrą rodziny, poprawnie przekazuje informacje uzyskane z tekstu, poprawnie pisze prosty tekst o sobie i dwóch osobach ze swojej rodziny, poprawnie przekazuje informacje uzyskane z tekstu. Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 (Test Master MULTI-ROM) Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i bezbłędnie udziela informacji o sobie, uzyskuje i udziela informacji o innych osobach, bezbłędnieopowiada o członkach rodziny, poprawnie przekazuje informacje uzyskane z tekstu, poprawnie pisze prosty tekst o sobie i dwóch osobach ze swojej rodziny, poprawnie przekazuje formacje uzyskane z tekstu. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ) używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim. Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

5 kolegów. bezpośrednio jego osoby precyzyjnych sformułowań. słownictwa i struktur Uczeń w niewielkim stopniu Poprawnie stosuje poznane struktury w w zadaniach zadaniach językowych i w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. wypowiedziach. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim. 1. Zainteresowania, 2. przybory szkolne, 3. przedmioty używane codziennie, 4. rodzajniki nieokreślone a/an, 5. czasownik to be w pytaniach ogólnych i krótkich odpowiedziach. 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, czytanych i słuchanych słowa o poprawnie opowiada o przedmiotach używanych codziennie, przyborach szkolnych, swojej ulubionej rzeczy, poprawnie pyta i reaguje na pytania dotyczące Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. W większości Wykazuje się umiejętnościami na dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i bezbłędnie opowiada o przedmiotach życia codziennego, przyborach szkolnych, swojej ulubionej rzeczy, bezbłędnie pyta i reaguje na pytania dotyczące przedmiotów życia codziennego, przyborów szkolnych,

6 Today! 1, ROZDZIAŁ3. WILD WORLD bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. przedmiotów używanych codziennie, przyborów szkolnych, danych personalnych, poprawnie przygotowuje kartę członkostwa w jakimś klubie i podaje dane personalne, ulubiony przedmiot życia codziennego lub zwierzę, poprawnie przekazuje informacje uzyskane z tekstu. Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 (Test Master MULTI-ROM) bezpośrednio jego osoby. w zadaniach wypowiedziach. precyzyjnych sformułowań. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. dane personalne, poprawnie przygotowuje kartę członkostwa w jakimś klubie i podaje dane personalne, bezbłędnie opisuje ulubiony przedmiot życia codziennego lub zwierzę, bezbłędnie przekazuje informacje uzyskane z tekstu. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ) Poprawnie stosuje poznane struktury w zadaniach językowych i Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim. 1. uczucia i emocje, 2. kraje, 3. dzikie zwierzęta, 4. czasownikto be w pytaniach ogólnych i krótkich odpowiedziach,

7 5. regularna forma liczby mnogiej rzeczowników, 6. zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej. 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. czytanych i słuchanych słowa o Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, Today! 1, ROZDZIAŁ4.IN MYROOM bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. 1. wygląd zewnętrzny, 2. ubrania, 3. pomieszczenia i ich wyposażenie, Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. czytanie i Wykazuje się swoje uczucia, umiejętnościami na osoby ze zdjęć i ich uczucia, dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność przypadków poprawnie pyta i reaguje na pochodzenia swojego i innych osób, językową na poziomie umożliwiającym dobrą ulubione zwierzę i odpowiada na pytania dotyczące tego zwierzęcia. Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 (Test Master MULTI-ROM) bezpośrednio jego osoby. w zadaniach wypowiedziach. precyzyjnych sformułowań. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i bezbłędnie opisuje swoje uczucia, bezbłędnie opisuje osoby ze zdjęć i ich uczucia, poprawnie tworzy i reaguje na pytania dotyczące swojego pochodzenia i pochodzenia innych osób, bezbłędnie opisuje ulubione zwierzą i odpowiada na pytania dotyczące tego zwierzęcia. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane struktury w zadaniach językowych i Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form

8 4. dopełniacz saksoński, 5. zaimki wskazujące, przyimki miejsca: in, on, under. 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, Today! 1, ROZDZIAŁ5.PEOPLE AND PETS bardzo środków czytanych i słuchanych słowa o Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. czytanie i Wykazuje się siebie i inne osoby: ubrania, umiejętnościami na dostateczną, ale nie spełnia wyglądu zewnętrznego i ubrań, wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą położenia różnych przedmiotów, poprawnie tworzy plakat: ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu i opisuje swoje zwierzę, ulubionego przedmiotu, swój pokój i odpowiada na pytania dotyczące pokoju, poprawnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu. Uczeń rozwiązuje TEST NR 4(Test Master MULTI-ROM) Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i bezbłędnie opisuje siebie i inne osoby: ubrania, wyglądu zewnętrznego i ubrań, położenia różnych przedmiotów, bezbłędnie tworzy plakat: ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu i opisuje swoje zwierzę, ulubionego przedmiotu bezbłędnie opisuje swój pokój i odpowiada na pytania dotyczące pokoju bezbłędnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim. Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę

9 środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. bezpośrednio jego osoby. w zadaniach wypowiedziach. 1. formy spędzania czasu wolnego, 2. wygląd zewnętrzny, 3. zwierzęta, 4. czasownik have got w liczbie pojedynczej i mnogiej, 5. czasownik have got: zdania twierdzące, przeczące i pytania. Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, czytanych i słuchanych słowa o przedmioty, które posiada, przedmiotów, które posiada, poprawnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu, osoby, członków jego rodziny, swój ulubiony gatunek zwierząt precyzyjnych sformułowań. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. czytanie i Wykazuje się umiejętnościami na dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą zwroty (str.44-53). Poprawnie stosuje poznane struktury w zadaniach językowych i Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i przedmioty, które posiada, reaguje na pytania dotyczące przedmiotów, które posiada, bezbłędnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu, bezbłędnie opisuje osoby, członków jego rodziny, bezbłędnie opisuje swój ulubiony gatunek zwierząt i odpowiada na pytania z nim związane, bezbłędnie porównuje dwa rysunki i znajduje podobieństwa oraz bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim.

10 Today! 1, ROZDZIAŁ 6.ACTION! bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. 1. czynności życia codziennego, 2. zainteresowania, 3. tryb rozkazujący, czasownik can (umiejętności). 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, i odpowiada na pytania z nim związane, poprawnie porównuje dwa rysunki i znajduje podobieństwa oraz różnice: opis ludzi, czynności, miejsc. Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 (Test Master MULTI-ROM) bezpośrednio jego osoby. w zadaniach wypowiedziach. czytanych i słuchanych słowa o poprawnie pisze i opisuje czynności, które umie wykonywać, umiejętności, poprawnie przygotowuje plakat z informacjami o precyzyjnych sformułowań. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. W większości Wykazuje się umiejętnościami na dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą różnice: opis ludzi, czynności, miejsc. Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim.

11 Today!1, ROZDZIAŁ 7. MY ROUTINE bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. 5. przyimki czasu. 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. nowym kółku sportowym lub aktorskim: opis umiejętności, wyjątkowe miejsce w Polsce: opisuje miejsca i czynności, miejsc, poprawnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu. Uczeń rozwiązuje TEST NR 6 (Test Master MULTI-ROM) bezpośrednio jego osoby. w zadaniach wypowiedziach. 1. popularne dyscypliny sportu, 2. środki transportu, 3. pory dnia, 4. czas Present Simple w liczbie pojedynczej i mnogiej, Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym czytanych i słuchanych słowa o sporty, które lubi i precyzyjnych sformułowań. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. czytanie i Wykazuje się umiejętnościami na Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane struktury w zadaniach językowych i Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i bezbłędnie opisuje sporty, które lubi i których nie lubi, Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim.

12 dostateczną: naśladuje, Today! 1, ROZDZIAŁ8. WORK AND PLAY bardzo środków środków językowych stopniu uniemożliwiający kolegów. Uczeń w niewielkim stopniu w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy. 2. UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście sprawiają mu dużą trudność. których nie lubi, dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność uprawiania sportu i językową na poziomie dyscyplin sportowych, umożliwiającym dobrą swoją drogę do szkoły (środki transportu), pytanie dotyczące środków transportu, swój tydzień w szkole, czynności codziennych. Uczeń rozwiązuje TEST NR 7(Test Master MULTI-ROM) bezpośrednio jego osoby. w zadaniach wypowiedziach. 1. czynności życia codziennego, 2. artykuły spożywcze, 3. czas Present Simple, 4. czasownik can (proszenie o i udzielanie pozwolenia). czytanych i słuchanych słowa o precyzyjnych sformułowań. w zadaniach językowych i Błędy nie zakłócają komunikacji. Rozumie większość tekstu i komunikatów słownych na słownictwa. czytanie i Z pomocą nauczyciela Wykazuje się uprawiania sportu i dyscyplin sportowych, bezbłędnie opisuje swoją drogę do szkoły (środki transportu), pytanie dotyczące środków transportu, bezbłędnie opisuje swój tydzień w szkole, czynności codziennych. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane struktury w zadaniach językowych i Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie czytanie i Uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: słownictwa i struktur używa bogatego zasobu słownictwa i form potrafi wydobyć wszystkie informacje, potrafi określić intencje rozmówcy - swobodnie rozmawia na różne tematy w języku angielskim.

13 wykazuje się w stopniu minimalnym dostateczną: naśladuje, poprawnie opisuje dzień swojego ulubionego sportowca: opis osób, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, poprawnie reaguje na pytania dotyczące czynności codziennych, poprawnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu, poprawnie pisze wiadomość SMS do członka rodziny z prośbą o pozwolenie, poprawnie reaguje na pytania o pozwolenie, poprawnie przygotowuje ofertę przekąsek dostępnych w szkolnym sklepiku, poprawnie reaguje na pytania dotyczące kupowania jedzenia i picia (dialog w sklepiku szkolnym). umiejętnościami na dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą Uczeń rozwiązuje TEST NR 8 (Test Master MULTI-ROM) bezbłędnie opisuje dzień swojego ulubionego sportowca: opis osób, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, czynności dnia codziennego, bezbłędnie przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu, bezbłędnie pisze wiadomość SMS do członka rodziny z prośbą o pozwolenie, pytania o pozwolenie, poprawnieprzygotowuje ofertę przekąsek dostępnych w szkolnym sklepiku, kupowania jedzenia i picia (dialog w sklepiku szkolnym), bezbłędnie opisuje swój weekend i reaguje na typowego weekendu.

14

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W kl. IV VI Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W kl. IV VI Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Język angielski kl.4-6 PSO stanowi załącznik do WSO i definiuje wymagania edukacyjne, sposoby ich realizacji oraz wszystkie inne kryteria oceniania nie zawarte w WSO.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DO KLASY V

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DO KLASY V JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DO KLASY V 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Today! 2 WIEDZA RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE 1 1. Podstawowe dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uwagi do poniższych kryteriów oceniania:

Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Założenia ogólne PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w GIMNAZJUM 24 oceny odpowiadające poszczególnym poziomom oraz wymagania na poszczególne oceny, sposoby oceniania i techniki kontroli,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: r. SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE

Obowiązuje od: r. SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE Obowiązuje od: 1.09.2016 r. SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. B. Molskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. B. Molskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. B. Molskiego Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach: Podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, przybory

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum 1. Oceniane formy aktywności Praca klasowa Odpowiedź ustna Sprawdzian Aktywność Referat Projekt Udział w konkursie przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum 1. Uczeń w trakcie nauki języka angielskiego otrzymuje oceny:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są spójne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w szkole. Celem PZO jest: dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12.2011/2012 XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania ważny w roku szkolnym : 2015/2016 Przedmiot: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Język angielski zawodowy w zawodzie Technik Ekonomista Technikum klasa III mgr Ewelina Tasak-Oberska Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne 1. Ocenie podlegać będą umiejętności językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Ocena celująca. Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE Podstawą prawną do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania były następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania na lekcjach języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w naszej szkole. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania na lekcjach języka angielskiego są zgodne z Przedmiotowym Systemem Oceniania obowiązującym w naszej szkole. Oceny cząstkowe, o różnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Obowiązuję od: r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA

Obowiązuję od: r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Obowiązuję od: 1.09.2016 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Regulamin oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Regulaminem wewnątrzszkolnego oceniania i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. W ramach oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez: Nową Podstawę Programową, Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Strona I. Podstawy oceniania... 2 II. Obszary aktywności... 3 III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności... 4 IV. Narzędzia pomiaru... 6 V. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum przy Liceum im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum przy Liceum im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum przy Liceum im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich I. Zasady ogólne: Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum. obowiązujący od 1 IX 2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum. obowiązujący od 1 IX 2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum obowiązujący od 1 IX 2014 rok szkolny 2014/2015 KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie i sprawiedliwie. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE Podstawą prawną do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania były następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo