Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GLIWICE ul. Konarskiego 18C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice."

Transkrypt

1 Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GLIWICE ul. Konarskiego 18C Tel: (+48)(32) , Faks: (+48)(32) Skype: technopark.sekretariat Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: NIP: REGON: Bank: PeKaO S.A. I O/Gliwice Nr Kapitał Zakładowy ,00 zł Regulamin uczestnictwa w projekcie Własna firma Twoją drogą do sukcesu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Cel projektu Projekt Własna firma Twoją drogą do sukcesu realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (POKL). Projekt ma na celu wsparcie 20 inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie śląskim oraz budowę postaw kreatywnych służących w skali mikro rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie finansowe, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także wsparcie szkoleniowe i doradcze zarówno przed założeniem działalności gospodarczej, jak i w początkowym etapie jej prowadzenia. Projekt będzie trwał od 1 lipca 2010 do 31 października 2011.

2 Spis treści SŁOWNICZEK POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEBIEG REKRUTACJI DO PROJEKTU ZASADY REKRUTACJI OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA (ETAP I) ZASADY REKRUTACJI ROZMOWA Z DORADCĄ PERSONALNYM (ETAP II) OSTATECZNA WERYFIKACJA I PRZYJĘCIE DO PROJEKTU ZASADY UDZIELENIA WSPARCIA SZKOLENIOWO- DORADCZEGO ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROMOCJA W PROJEKCIE POSTANOWIENIA KOŃCOWE WYKAZ DOKUMENTÓW

3 Słowniczek 1. Beneficjent (Projektodawca) każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu Własna firma Twoją drogą sukcesu jest Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 2. Beneficjent pomocy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał pomoc publiczną na zasadzie de minimis. 3. Doradztwo (indywidualne/grupowe) usługa udzielona uczestnikowi/om projektu/beneficjentowi pomocy, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. 4. Działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Dla potrzeb Wytycznych w sprawie udzielania wsparcia w ramach 6.2 przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach prawa handlowego (z wyłączeniem spółek kapitałowych) oraz członkowstwo w spółdzielniach przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że są to podmioty powstałe w wyniku realizacji projektu. W ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu możliwe jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. 5. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - na potrzeby Wytycznych działania 6.2, IP (Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Katowicach) oraz IP2 (Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) w województwie śląskim uznaje dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6. Kwota minimalnego wynagrodzenia oznacza to kwotę określoną aktem wykonawczym na podstawie wykonawczym na podstawie art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 3

4 (Dz. U. z 2002 nr 200 poz z późn.zm). W 2010 r. kwota ta stanowi 1317 zł brutto. 7. Podstawowe wsparcia pomostowe - wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacania dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). W projekcie Własna firma Twoją drogą do sukcesu kwota wsparcia pomostowego wynosi 1276,00 zł. 8. Przedłużone wsparcie pomostowe wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacania dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 9. Środki obrotowe oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 roku Ne 76, poz. 694, z późn. zm.). 10. Uczestnik projektu (bezpośredni odbiorca wsparcia) - osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie realizacji projektu uczestnik projektu może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego w ramach projektu. 11. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości 37000,00 zł na osobę. 12. Komisja Rekrutacyjna (KR) - powołana przez Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych oraz ostateczną weryfikację i przyjęcie kandydatów do projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. W jej skład wchodzą specjaliści z zakresu zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa itp. 4

5 13. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - powołana przez Prezesa Parku Naukowo- Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. w minimum 6 - osobowym składzie w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego i ostatecznego przyznania wsparcia grupie beneficjentów. W skład KOW będą wchodzić specjaliści z zakresu zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, księgowości, marketingu, zarządzania, prawa itp. Skład KOW zostaje zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 5

6 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL /09 pt. Własna firma Twoją drogą do sukcesu realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POKL /09-00 zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 6

7 2. Rekrutacja uczestników projektu 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które: 1) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, 2) mają do 25 roku życia (które w momencie przystąpienia do projektu/podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie nie ukończyły 25 lat) lub mają powyżej 45 roku życia (które w momencie przystąpienia do projektu/podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ukończyły 45 lat), 3) są kobietami, 4) są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa śląskiego, i równocześnie spełniają jedno z poniższych kryteriów: 5) są nieaktywne zawodowo, 6) są zatrudnione. 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej załącznik do regulaminu uczestnictwa w projekcie. 3. Od dnia podpisania deklaracji wymienionej w ust. 2 do zakończenia udziału w projekcie bądź rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik projektu nie może brać udziału w innym projekcie w ramach Działania 6.2 POKL. 4. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem lub wykonawcą w ramach projektu. 5. Do projektu zostanie przyjętych 40 osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet. 6. Projekt Własna firma Twoją drogą do sukcesu dopuszcza założenie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki cywilnej. 7

8 3. Przebieg rekrutacji do projektu 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. 2. Równolegle będą prowadzone dwa nabory do projektu dla osób nieaktywnych zawodowo i dla osób zatrudnionych. 3. Do projektu zostanie przyjętych 20 osób nieaktywnych zawodowo i 20 osób zatrudnionych. 2. Pierwszy etap rekrutacji zarówno dla osób nieaktywnych zawodowo, jak i osób zatrudnionych będzie trwał od dnia 2 sierpnia 2010 r. do dnia 20 sierpnia 2010 r. do godz. 16: W przypadku, gdy liczba napływających wniosków przewyższy trzykrotnie ilość miejsc w projekcie, przyjmowanie wniosków może zostać zakończone. Nabór będzie kontynuowany przez 2 dni robocze po przekazaniu informacji o trzykrotnym przekroczeniu limitu miejsc w projekcie. 4. W przypadku złożenia zbyt małej ilości wniosków o przyjęcie do projektu pierwszy etap rekrutacji zostanie przedłużony. 5. O dokładnym terminie drugiego etapu rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez stronę internetową 6. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 7. Skład Komisji Rekrutacyjnej (KR) będzie trzyosobowy. Przewodniczącym KR będzie Prezes Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. W skład KR wchodzić mogą pracownicy Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o., jej partnerzy oraz doradcy indywidualni. Skład KR 8

9 ustala Prezes Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 8. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi oceny formalną i merytoryczną oraz dokona ostatecznego wyboru uczestników projektu po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych kandydatów z doradcą personalnym. Decyzja KR jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym. 4. Zasady rekrutacji Ocena formalna i merytoryczna (etap I) 1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w zamkniętej kopercie, tj. formularz rekrutacyjny, wniosek o przyjęcie do projektu wraz z odpowiednimi oświadczeniami lub zaświadczeniami oraz kserokopią dokumentu zawierającego PESEL. Dokumenty powinny być w formatach zgodnych z podanymi na stronie internetowej Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć tylko i wyłącznie w wersji papierowej, nie zostaną ocenione dokumenty przesłane drogą elektroniczną. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu niestandardowych formularzy zostaną automatycznie odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego. 2. Formularz rekrutacyjny zawiera dane osobowe, potwierdza status formalny kandydata do projektu, jako zgodny z wymogami projektu, natomiast wniosek o przyjęcie do projektu zawiera opis planowanej działalności gospodarczej oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz predyspozycjami zawodowymi do prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Formularz rekrutacyjny, jak i wniosek o przyjęcie do projektu należy własnoręcznie podpisać, zaparafować każdą ze stron, spiąć i dostarczyć wraz z wymaganymi oświadczeniami w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: Imię i nazwisko, adres do korespondencji kandydata, 9

10 Adres: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. - Biuro Projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu, ul. Konarskiego 18 C, Gliwice. Dopisek: Zgłoszenie do projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie otwierać Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać pocztą na adres ww. lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. 4. Formularz rekrutacyjny i wniosek o przyjęcie do projektu powinny być wypełnione elektronicznie w sposób czytelny. Odrzucane będą formularze nieczytelne oraz zawierające niewypełnione rubryki. 5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć następujące dokumenty: a) wniosek o przyjęcie do projektu, b) formularz rekrutacyjny, c) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie Własna firma Twoją drogą do sukcesu, d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji do projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu, e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z póz. zm.), 10

11 f) oświadczenie kandydata, że nie był wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach osobowych w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub/i stosowny wypis potwierdzający wyrejestrowanie z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, g) oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, h) oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym, wynikającym z Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne) z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. wykonawcą w ramach projektu, i) oświadczenie o stałym bądź czasowym zameldowaniu na terenie województwa śląskiego, j) kserokopię dokumentu zawierającego PESEL potwierdzoną za zgodność z oryginałem, k) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (jeżeli dotyczy), l) oświadczenie o nieaktywności zawodowej (jeżeli dotyczy). 6. Dokumenty złożone dodatkowo nie będą podlegały ocenie. 7. Należy stosować wzory dokumentów znajdujące się na stronie internetowej bez modyfikowania ich treści. Dokumenty rekrutacyjne nie zawierające wymaganych załączników oraz dokumenty kandydatów nie spełniających kryteriów formalnych (np. wiek, status) będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 8. Dokumenty rekrutacyjne podlegają ocenie formalnej w ramach, której oceniana jest: 11

12 kompletność dokumentów (tzn. czy zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz czy zostały wypełnione wszystkie rubryki w dokumentach), zgodność z wymaganymi kryteriami formalnymi (tzn. czy osoba jest kobietą, czy osoba jest w wieku do 25 lat lub powyżej 45 lat oraz czy posiada status zatrudniony bądź nieaktywny zawodowo). 9. Osoba, której zgłoszenie zostało odrzucone z przyczyn formalnych może w terminie podanym w piśmie uzupełnić braki i ponownie złożyć dokumenty (nie dotyczy osób, których zgłoszenie zostało odrzucone z powodu wieku lub statusu). Uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych może zostać dokonane tylko jeden raz. 10. Dokumenty rekrutacyjne, które przeszły ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej. Ocenie merytorycznej podlega głównie wniosek o przyjęcie do projektu, w którym znajduje się opis planowanej działalności gospodarczej oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w pierwszym etapie rekrutacji wynosi 60 punktów. 11. Warunkiem przejścia do drugiego etapu rekrutacji należy uzyskać łącznie co najmniej połowę możliwych punktów, liczba punktów przyznawanych na tym etapie jest następująca: a) zgodność wykształcenia/doświadczenia/kluczowych kompetencji z planowaną działalnością gospodarczej (0-10), b) planowany przedmiot i zakres działalności gospodarczej oraz jej zgodność ze zidentyfikowanymi potrzebami (0-10), c) produkty/usługi oraz rynki zbytu w ramach planowanej działalności gospodarczej (0-10), d) opis grupy konsumentów (0-10), e) konkurencyjność planowanej działalności gospodarczej (0-10), f) innowacyjność rozwiązania w ramach planowanej działalności gospodarczej (0-5), g) zastosowanie nowoczesnych technologii w ramach planowanej działalności gospodarczej (0-5). 12. Nieuzyskanie wymaganej połowy możliwych punktów powoduje odrzucenie dokumentów 12

13 rekrutacyjnych i jest równoznaczne z tym, że kandydat nie przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 60 osób, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej. Jeżeli kilku kandydatów zdobędzie taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie Prezes Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 5. Zasady rekrutacji Rozmowa z doradcą personalnym (etap II) 1. Kolejnym etapem rekrutacyjnym będzie ocena predyspozycji do samodzielnego prowadzenia własnej firmy wystawiona na podstawie przeprowadzonej rozmowy kandydata z doradcą personalnym. 2. Suma punktów możliwa do uzyskania na tym etapie to maksymalnie 10 punktów. 3. Kryteria brane pod uwagę w trakcie rozmowy z doradcą personalnym: stopień umotywowania do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (0-2), kreatywność i innowacyjność (0-2), zdolności przywódcze (0-1), wytrwałość i determinacja (0-1), potrzeba autonomii (niezależność) (0-1), umiarkowana skłonność do ryzyka (0-1) zaufanie do własnych zdolności kontrolowania zdarzeń, zorientowanie na różne okazje (0-1), umiejętność przyjmowania porażki i wyciągania z niej wniosków (0-1). 4. Rozmowie kandydata do projektu z doradcą personalnym mogą przesłuchiwać się członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 6. Ostateczna weryfikacja i przyjęcie do projektu 1. Ostatecznego zakwalifikowania kandydatów do projektu, tworząc listę 40 uczestników 13

14 projektu, dokona Komisja Rekrutacyjna (KR). Zostanie utworzona również lista rezerwowa kandydatów (5 osób). Dopuszczalne jest zastąpienie uczestnika, który rezygnuje z udziału w projekcie, pierwszą w kolejności osobą z listy rezerwowej, nie później jednak niż do momentu zakończenia szkoleń. 2. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Komisji Rekrutacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ponadto wyniki z rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu w formie listy rankingowej. 3. Wszystkie oceniane wnioski zostaną umieszczone na liście rankingowej, tzn. wg liczby punktów, które otrzymały podczas procesu rekrutacji (średnia ocen). 4. Na pisemny protest kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złożonym w terminie do 1 tygodnia od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia protestu beneficjent przekaże pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia doradczo- szkoleniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie 7 dni od daty poinformowania o wynikach rekrutacji. 6. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. w Gliwicach. 7. Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego zostanie poprzedzone określeniem indywidualnego programu szkoleniowo-doradczego dla każdego z uczestników projektu. O terminie ustalania indywidualnych programów szkoleniowych doradczych poinformuje Koordynator Projektu. 14

15 7. Zasady udzielenia wsparcia szkoleniowo- doradczego 1. Etap szkoleniowy obejmować będzie następujące zagadnienia: szanse i zagrożenia związane z samozatrudnieniem (2 godziny), wymogi formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (4 godziny), księgowość w mikroprzedsiębiorstwie (18 godzin), umiejętności interpersonalne (3 godziny), marketing i promocja (3 godziny) biznes plan (30 godzin). 2. Dla beneficjentów pomocy zaplanowano 60 godzin bezpłatnych szkoleń, tj.: 1) Wykłady 30 godzin, 2) Zajęcia praktyczne 30 godzin. 3. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. przy ulicy Konarskiego 18 C w Gliwicach. 4. Harmonogram szkoleń zostanie udostępniony na stronie najwcześniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych. Harmonogram szkoleń może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora, np. choroba wykładowcy. 5. Szkolenia będą prowadzone w czterech grupach po 10 osób. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Każde szkolenie będzie trwało 6 godzin (1 godzina=45 minut). 6. Etap doradczy - Opieka indywidualnego doradcy obejmować będzie diagnozę z zakresu pomocy, jakiej należy udzielić uczestnikom projektu, opracowanie indywidualnego programu, konsultacje tematyczne oraz indywidualna pomoc ad hoc 12 godz./osoba. 7. Realizacja usług szkoleniowych rozpocznie się 20 września 2010 r. i będzie trwać do 29 października 2010 r. 15

16 8. Realizacja usług doradczych rozpocznie się w terminie ustalonym w trakcie szkoleń. Realizacja części doradczej planowana jest do 29 października 2010 r. 9. Uczestnik projektu zobowiązuje sie do udziału w minimum 80% zajęć szkoleniowych i 80 % doradczych pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 10. Szczegółowe zasady korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego określa umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. 8. Zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu uczestnikowi projektu wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowania pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego podmiotu do wysokości ,00 zł. 2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może zostać złożony przez uczestnika zarówno przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i po jej zarejestrowaniu. 3. Środki finansowe przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożonego przez uczestnika projektu do dnia ustalonego przez Koordynatora Projektu. Nabór wniosków o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziany jest na miesiąc listopad 2010 r. 4. Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego powinny zostać złożone następujące dokumenty: 16

17 a) potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej, poświadczającej uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęciach przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe (dokument wystawiony przez Park Naukowo- Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. uczestnikowi projektu po ukończeniu szkoleń i doradztwa), b) kopia dokumentu zawierającego PESEL wnioskodawcy, c) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis, d) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, e) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem, f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z póz. zm.), g) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem wniosku: 17

18 h) dokumenty poświadczające zarejestrowanie /rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i) kopia nadania numeru REGON, j) dokument potwierdzający status wspólników spółki, np. umowa spółki, k) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisanie Umowy o przyznanie wsparcia finansowego), l) dane o pomocy de minimis beneficjenta pomocy, m) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, sporządzone zgodnie ze wzorem. 5. Kopertę z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości należy podpisać następująco: Imię i nazwisko, adres do korespondencji wnioskodawcy, Adres: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. - Biuro Projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu, ul. Konarskiego 18 C, Gliwice. Dopisek: Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nie otwierać 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych zgodnych z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 6.2 POKL związanych z: a) zakupem środków trwałych, b) zakupem środków obrotowych, 18

19 c) kosztami prac remontowych i budowlanych, d) promocją. 7. Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. np.: na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem. 9. Planowane przedsięwzięcie nie może być działalnością, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 55). 10. Wydatki na promocję i reklamę nie powinny przekroczyć 10 % wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocję wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych, wykonania i montażu wymaganych prawem szyldów lub zamieszczanie oferty w Internecie, o ile materiały te zawierają jedynie treści informacyjne bez określeń wartościujących. Określenia wartościujące stanowią zwroty np.: najlepsza oferta, profesjonalna obsługa. 11. W ramach dotacji możliwy jest zakup środka transportu, jednakże powinien być on dobrze uzasadniony, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie stara się uczestnik. O dofinansowanie zakupu środków transportowych, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie. 12. Kwota całkowitych nabytych ze środków otrzymanej dotacji aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie powinna przekroczyć 25 % wartości 19

20 dotacji. Kwota powyższa powinna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. 13. W przypadku podatku VAT może on zostać uznany za wydatek kwalifikowany w ramach przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tylko wtedy gdy mikroprzedsiębiorca nie ma możliwości jego odzyskania, co potwierdza stosownym oświadczeniem. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowi załącznik do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i jest składane przez uczestnika projektu przy podpisywaniu umowy. 14. Beneficjent może przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości jedynie temu uczestnikowi projektu, który ukończył etap szkoleniowo-doradczy w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 i uzyskał potwierdzenie usługi szkoleniowo-doradczej. 15. Złożone wnioski o udzielenie wsparcia finansowego są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków powołaną przez Koordynatora Projektu i zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Terminy posiedzenia Komisji Oceny Wniosków ustalone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zostanie powiadomiony o terminach posiedzeń KOW. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przez uczestników projektu. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne). 16. Ocena jest dokonywana, co najmniej w oparciu o następujące kryteria: a) kompletność wniosku o udzielenia wsparcia finansowego ( wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę, wnioskowana kwota wsparcia finansowego nie przekracza 37000,00 zł), b) kompletność załączników, 20

21 c) kwalifikowalność wydatków, d) trwałość projektu (możliwość utrzymania działalności gospodarczej), e) efektywność kosztowa (racjonalność i zasadność wydatków w odniesieniu do planowanego projektu), f) zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami (projekt opiera się na przeprowadzonej analizie pomysłu/potrzeb beneficjenta), g) konkurencyjność przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego (określenie konkurentów na rynku oraz zidentyfikowanie ich mocnych stron w odniesieniu do planowanego projektu). 17. Po przeprowadzeniu oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego Komisja Oceny Wniosków (KOW) w ciągu 18 dni roboczych sporządza protokół z posiedzeń KOW i przekazuje dokumenty do akceptacji Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. 18. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach może przekazać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości do ponownej oceny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. Akceptacja protokołu trwa 6 dni roboczych. 19. Zaakceptowana lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie oraz zostanie przesłana drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom projektu. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma pismo od Koordynatora Projektu dotyczące decyzji w sprawie wsparcia finansowego. Jeżeli decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego będzie negatywna pismo będzie zawierało uzasadnienie decyzji KOW. 20. Uczestnicy projektu, których wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania otrzymają zawiadomienie o terminie podpisywania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Na przygotowanie dokumentów do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego uczestnik projektu będzie miał 14 dni od daty otrzymania pisma. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o dofinansowanie i nie przekazaniem przyznanej dotacji. 21

22 21. Wnioski ocenione pozytywnie są dofinansowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. Wnioski ocenione negatywnie mogą zostać poprawione przez uczestników i ponownie przedstawione do oceny- do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach danego projektu. 22. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu wymaganych dokumentów Projektodawca zawiera z uczestnikiem projektu umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój Przedsiębiorczości. 23. Do umowy na otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta (jeśli dotyczy), b) zaświadczenie o nadaniu nr rachunku bankowego, c) plan płatności, d) wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości sporządzonego przez uczestnika projektu wraz z załącznikami, e) harmonogram rzeczowo-finansowy, f) kopia zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, g) kopia nadania numeru REGON, h) kopia dokumentu potwierdzająca status wspólników spółki, np. umowa spółki cywilnej, i) dane o pomocy de minimis, 22

23 j) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, sporządzone zgodnie ze wzorem. 24. Jeżeli w wyniku oceny merytorycznej niektóre wydatki ujęte w biznes planie zostały zakwestionowane, uczestnik projektu jest zobowiązany złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz skorygowany biznes plan. 25. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są udzielane w systemie zaliczkoworefundacyjnym na podstawie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 26. Wypłata dofinansowania wymaga wniesienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco lub poręczenia. Weksel in blanco skutkuje wypłatą wsparcia finansowego w kilku mniejszych transzach, natomiast poręczenie daje możliwość otrzymania większej części dotacji już w pierwszej transzy 27. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie weksla in blanco wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości będzie wypłacane w transzach określonych w umowie (plan płatności), do 30 % wartości wsparcia, ale nie mniejszych niż 15%. Pierwsza transza zostanie przekazana w formie zaliczki, każda kolejna transza zostanie przekazana w formie zaliczki, każda kolejna transza zostanie przekazana po rozliczeniu poprzedniej, aż do osiągnięcia 85% wartości wsparcia finansowego. Pozostała część środków (płatność końcowa) zostanie przekazana beneficjentowi pomocy w formie refundacji, po ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (przewidzianych w harmonogramie rzeczowofinansowym). 28. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia środki przekazywane są w dwóch transzach. Pierwsza transza będzie przekazana w formie zaliczki. Druga transza (płatność końcowa) zostanie przekazana beneficjentowi pomocy w formie zaliczki. Druga transza (płatność końcowa) zostanie przekazana beneficjentowi pomocy w formie refundacji, po ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym), przy czym druga 23

24 transza powinna stanowić od 15 % do 30 % wartości wsparcia. Wymagane jest poręczenie, co najmniej jednego poręczyciela spełniającego łącznie wymagania: 1. będącego osobą fizyczną w wieku do 65 lat, 2. na którym nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, a) pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnionego na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będącego w okresie wypowiedzenia, lub b) prowadzącego działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub c) mającego przyznane prawo do emerytur lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia wniosku - uzyskującego miesięcznie minimum 1500 brutto. W celu udokumentowania dochodów poręczyciela beneficjent pomocy zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: a) w przypadku poręczyciela 2a), zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanym wynagrodzeniu, b) w przypadku poręczyciela 2b), zaświadczenie o wpisie do ewidencji (uaktualnione nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy, c) w przypadku poręczyciela 2c), decyzja przyznająca emeryturę lub rentę oraz ostatni dowód otrzymania świadczenia (odcinek lub wyciąg bankowy). 29. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania oraz współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie. Oświadczenia nie są wymagane w przypadku 24

25 udokumentowania zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, poprzez przedłożenie umowy majątkowej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego, bądź odpisu orzeczenia sądu znoszącego wspólność majątkową na wniosek jednego z małżonków z ważnych powodów. 30. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o otrzymanie wsparcia finansowego uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt, (ale wydatki kwalifikowane poniesione od dnia zarejestrowania mikroprzedsiebiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 31. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków, np. nieprawidłowe wydatkowanie. 32. Projektodawca w dniu zawarcia umowy z uczestnikiem projektu wyda mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U Nr 53, poz. 354) 33. Beneficjent pomocy zobowiązany jest rozliczyć dotację przy pomocy wniosku o płatność na podstawie sporządzonego Planu płatności i Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Każdorazowo wniosek o płatność powinien zostać złożony wraz z: -kserokopiami faktur, -wyciągami bankowymi -innymi dokumentami stwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych. 34. Wnioski o płatność zawierające braki i uchybienia będą przekazywane do poprawy, co będzie skutkowało opóźnieniem wypłaty kolejnej transzy. 25

26 35. Zgodnie z umową o otrzymanie wsparcia finansowego beneficjent pomocy może dokonywać zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na każdym etapie realizacji projektu. Zmiany w harmonogramie w wysokości przekraczającej 5% zakładanej wartości wydatku wymagają aneksu do ww. Umowy. 36. Beneficjent pomocy otrzyma refundację tylko w przypadku zaakceptowania przez Beneficjenta ostatniego wniosku o płatność i poddaniu się kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola będzie prowadzona w oparciu o aktualny harmonogram rzeczowofinansowy. Czynności kontrolne przeprowadzi/ą pracownik/cy projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. 37. Rozliczenie końcowe wsparcia finansowego beneficjentów pomocy musi nastąpić najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. 9.Zasady przyznawania środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wsparcie pomostowe przekazywane uczestnikom projektu ma za zadanie zapewnić trwałość i ciągłość realizowanego przedsięwzięcia. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. 2. Wsparcie pomostowe polega na udzieleniu dotacji finansowej (do kwoty 1276,00zł/miesiąc) oraz indywidualnego doradztwa biznesowego (6 godz.). 3. Wsparcie pomostowe może zostać udzielone zarówno tym mikroprzedsiębiorstwom, które uzyskały wsparcie finansowe, jak i tym którzy nie otrzymali środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa w ramach uczestnictwa w projekcie. Brak wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie wyklucza możliwości starania się o wsparcie pomostowe. 26

27 4. Wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe). 5. Termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wyznaczy Koordynator Projektu po podpisaniu umów o udzielenie wsparcia finansowego. 6. Do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego powinny być złożone następujące dokumenty: a) potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu, b) dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej taki jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, c) kopia nadanego numeru REGON, d) kopia dokumentu zawierającego PESEL wnioskodawcy, e) sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/ kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał), f) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach wsparcia pomostowego, g) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis, 27

28 h) dane o pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy, i) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA/KRUS), j) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny(Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z póz. zm.), k) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego, Jeśli uczestnik składał Wniosek o wsparcie finansowe nie ma obowiązku składania dokumentów od punktu a) do d). 7. Wnioski wraz załącznikami rozpatrywane będą przez Komisje Oceny Wniosków (KOW). 8. Złożone wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków powołaną przez Koordynatora Projektu i zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Terminy posiedzenia Komisji Oceny Wniosków ustalone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zostanie powiadomiony o terminach posiedzeń KOW. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przez uczestników projektu. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne) 9. Ocena jest dokonywana, co najmniej w oparciu o następujące kryteria: a) kompletność wniosku (wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę), 28

29 b) kompletność załączników, c) wnioskowana wysokość wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w Polsce, d) kwalifikowalność wydatków, e) sytuacja finansowa uczestnika projektu (czy uczestnik projektu osiąga przychody i jak są one wysokie), f) przyczyny problemów z płynnością finansową, g) wpływ podstawowego wsparcia pomostowego na odzyskania płynności finansowej. 10. Po przeprowadzeniu oceny Komisja Oceny Wniosków (KOW) w ciągu 18 dni roboczych sporządza protokół z przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wraz z listą rankingową i przekazuje go Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach do akceptacji. 11. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach może przekazać wniosek do ponownej oceny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. Akceptacja protokołu wraz z listą rankingową trwa 6 dni roboczych. 12. Zaakceptowana lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie oraz zostanie przesłana drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom projektu. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma pismo dotyczące decyzji w sprawie wsparcia pomostowego. 13. Uczestnicy projektu, których wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach wsparcia pomostowego otrzymają zawiadomienie o terminie podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie Uczestnik 29

30 Projektu będzie miał 14 dni od daty otrzymania pisma. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 14. Wnioski ocenione pozytywnie są dofinansowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie wsparcia pomostowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. Wnioski ocenione negatywnie mogą zostać poprawione przez uczestników i ponownie przedstawione do oceny- do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach danego projektu. 15. Warunkiem korzystania ze wsparcia pomostowego podstawowego jest podpisanie umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 16. Do umowy o wsparcie pomostowe załączone będą następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta (jeśli dotyczy), b) wniosek o wsparcie pomostowe wraz z załącznikami. 17. Jeżeli w wyniku oceny merytorycznej niektóre wydatki ujęte w szacunkowym zestawieniu wydatków zostaną zakwestionowane, uczestnik projektu jest zobowiązany złożyć ponownie wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz skorygowane szacunkowe zestawienie wydatków. 18. Projektodawca w dniu zawarcia umowy z uczestnikiem projektu wyda mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U Nr 53, poz. 354) 19. Pomoc udzielana w ramach podstawowego wsparcia pomostowego przewiduje wsparcie finansowe powiązane z doradztwem w efektywnym wykorzystaniu środków w ramach projektu. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego beneficjent pomocy otrzymuje środki pieniężne, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 30

31 20. Komisja oceniając wniosek dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków na podstawie szacunkowego zestawienia wydatków i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowane. Wydatki możliwe do pokrycia w ramach wsparcia pomostowego: a) składki na ubezpieczenie społeczne, b) składka na ubezpieczenie zdrowotne, c) opłata za najem lokalu, d) opłata za Internet (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) e) opłata za media, f) fundusze pozaubezpieczeniowe, g) opłata za telefon (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) 21. Wszelkie wydatki, poniesione przez mikroprzedsiębiorcę przed podpisaniem umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ponosi on na własne ryzyko i własny koszt (ale wydatki kwalifikowane poniesione od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zostaną zrefundowane pod warunkiem, że zostaną potwierdzone fakturami, wyciągami bankowymi). 22. Szczegółowe kryteria i zasady dotyczące oceny wniosku o wsparcia pomostowe zostaną przedstawione uczestnikom projektu podczas realizacji pakietu szkoleniowo- doradczego. 10. Zasady przyznawania środków finansowych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego 1. W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od rozpoczęcia działalności gospodarczej), o ile w opinii beneficjenta umożliwi to osiągnięcia przez beneficjenta pomocy 31

32 płynności finansowej, istnieje celowość kontynuowania udzielania pomocy beneficjentowi pomocy, pomimo jego słabej kondycji finansowej lub w innych uzasadnionych przypadkach. Możliwość przyznania wsparcia rozpatrywana jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego przez uczestnika projektu do beneficjenta. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe polega na udzieleniu dotacji finansowej (do kwoty 1276,00zł/miesiąc). 3. Do wniosku powinny być załączone m.in. następujące dokumenty: a) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i zamknięty ostatni kwartał, b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem umowy), c) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzającym dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, d) dane o pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy, e) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego, f) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, 32

33 g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-kodeks Karny, h) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. 4. Uczestnik projektu może złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nie później niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. 5. Wnioski ocenione pozytywnie są dofinansowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach danego projektu. 6. Podstawą przekazania środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego jest Umowa o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego pomiędzy beneficjentem pomocy a beneficjentem, zawarta na podstawie ww. decyzji. 7. Do umowy o wsparcie pomostowe załączone będą następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta, b) wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uczestnika projektu wraz z załącznikami. 8. Kryteria oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe: a) kompletność wniosku (wszystko wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę), b) kompletność załączników, c) kwalifikowalność, d) wnioskowana wysokość wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, e) sytuacja finansowa uczestnika projektu, f) przyczyny problemów z płynnością finansową, 33

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach projektu Na swoim lepiej 1 Projekt projekt Na swoim lepiej realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca/Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Lepszy Start II MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.

Nazwa projektu: Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White Termin realizacji: 01.06.2011 31.12. Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.2012 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU

REGULAMIN O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU REGULAMIN O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU Beneficjentem realizującym projekt jest: z siedzibą w Wałbrzychu, 58-305 przy ulicy 1-maja 112 Beneficjentem ostatecznym projektu Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne Projekt Własny biznes- sposób na życie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, na podstawie Umowy nr

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS Sucha Beskidzka dn. 30.04.2013rok 1 1 Podstawa prawna Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ czyli przewodnik po Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w projekcie. Dojrzałość to mój atut program wspierania aktywności zawodowej. bezrobotnych w wieku 50+

Regulamin uczestnictwa. w projekcie. Dojrzałość to mój atut program wspierania aktywności zawodowej. bezrobotnych w wieku 50+ Regulamin uczestnictwa w projekcie Dojrzałość to mój atut program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ 1 Informacje ogólne 1. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes

Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes Preambuła Załącznik II do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy!

Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy! Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pomysł + dotacja sukces na rynku pracy! Spotkanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo! nr projektu POKL/1/6.2/07/08

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo! nr projektu POKL/1/6.2/07/08 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo! nr projektu POKL/1/6.2/07/08 Część 1 REKRUTACJA I. Postanowienia ogólne 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi

Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi Celem projektu jest udzielanie pomocy finansowej osobom, które zamierzają rozpocząć własną

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL /11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL /11 Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.0.0 0 06/ WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalno

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalno URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. DEBIUT GOSPODARCZY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. DEBIUT GOSPODARCZY Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. REGULAMIN KONKURSU DEBIUT GOSPODARCZY SPIS TREŚCI I. DEFINICJE 3 II. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE 3 III. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo