Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12."

Transkrypt

1 Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, Mielec Tel. 17/

2 Etapy realizacji projektu: Wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do rozpoczęcia DG Ocena wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego (PrW) Ocena Biznesplanów przedsięwzięć PoW wsparcie finansowe PrW działania doradcze Podpisanie umów i przekazanie dotacji Podstawowe Wsparcie Pomostowe (PoW) działania doradcze PrW wsparcie finansowe

3 Formalności przed udzieleniem wsparcia finansowego: Zarejestrowanie działalności gospodarczej Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej Kontrola i monitoring prowadzonej działalności Złożenie kompletnej dokumentacji odnośnie wsparcia finansowego na rozwój DG Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego Złożenie przez uczestników zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji Wypłata wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej

4 ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zaświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy ostatnich 12 m-cy przed podpisaniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie, tj. w okresie: r r.) DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAŁOŻENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał; na kolejnych kopiach aktualizacje: pieczęcie z datą) Potwierdzenie nadanie numeru NIP (Urząd Skarbowy) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Deklaracja ZUS ZUA (potwierdzenie zgłoszenia do ZUS) do tygodnia czasu od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

5 ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ODNOŚNIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Oświadczenie o numerze rachunku bankowego Harmonogram rzeczowo-finansowy (uaktualniony zgodnie z przyznaną kwotą, w wersji elektronicznej doc. lub pdf.)

6 ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY Warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej jest ustanowienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika projektu warunków umowy dotyczącej ich przyznania, którym będzie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Wartość zabezpieczenia wynosi co najmniej 100% przyznanej Uczestnikowi projektu dotacji. Zabezpieczenie jest zwracane Uczestnikowi projektu po zakończeniu kontroli końcowej dokonanej przez Beneficjenta.

7 ZŁOŻENIE PRZEZ UCZESTNIKÓW ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI Deklaracja wekslowa do weksla in blanco Weksel in blanco: złożony osobiście i podpisany przez Beneficjenta Ostatecznego i jego współmałżonka w obecności przedstawicieli Projektodawcy współwłaścicieli spółki Wektor Consulting s.c. w wyznaczonym terminie w siedzibie Projektodawcy ZŁOŻENIE WW. DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PODPISANIA UMOWY Poniżej: Weksel in blanco (Wzór)

8 WEKSEL IN BLANCO - WZÓR

9 PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI INWESTYCYJNEJ Umowa o udzielenie wsparcia finansowego PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Zaświadczenie o pomocy de minimis

10 Podstawowe Wsparcie Pomostowe (PoW) działania doradcze W celu zwiększenia szans na rozwinięcie i utrzymanie DG nowym podmiotom zostanie zaproponowane wsparcie pomostowe w postaci doradztwa Indywidualnego Konsultanta Biznesowego (IKB) oraz wsparcie finansowe. Każdy podmiot złoży wniosek o przyznanie PoW, a po ich zatwierdzeniu każdemu z podmiotów zostanie przypisany IKB. Jego zadaniem będzie doradztwo i kontrola realizacji założeń BP. Zakres wsparcia: śr. 6 h/bo Jego zadaniem będzie doradztwo i kontrola realizacji założeń BP. Podmioty objęte wsparciem będą zobligowane do comiesięcznego raportowania z wydatkowania PoW. PoW wsparcie finansowe Nowym podmiotom zostanie wypłacone finansowe PoW w wysokości 1300 zł/mc przez 6 m-cy.

11 WYPŁATA WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI INWESTYCYJNEJ Informacja szczegółowa na temat sposobu rozliczania wydatków inwestycyjnych Wniosek o płatność Beneficjenta Ostatecznego Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność Beneficjenta Ostatecznego

12 WYPŁATA WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI WSPARCIA POMOSTOWEGO Jak wyżej: Informacja szczegółowa na temat sposobu rozliczania wydatków inwestycyjnych Wniosek o płatność Beneficjenta Ostatecznego Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność Terminy rozliczania Podstawowego Wsparcia Pomostowego Podstawowe Wsparcie Pomostowe należy rozliczać do końca każdego miesiąca. Co miesiąc należy dostarczać : zestawienie dokumentów finansowych na podstawie podanego wzoru (taki sam jaki stanowi część Wniosku o płatność Beneficjenta Ostatecznego) komplet kopii dokumentów finansowych za ostatni miesiąc potwierdzenie opłacania składek ZUS (potwierdzenie zapłaty z konta firmowego lub potwierdzenie zapłaty blankiet pocztowy)

13 OPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Wszelkie dokumenty finansowe należy opisać zgodnie z podanym poniżej wzorem. Dla ułatwienia należy sporządzić pieczątkę z następującym tekstem: Wzór opisu dokumentów finansowych

14 KONTROLA I MONITORING PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest poddać się czynnościom kontrolnym i monitoringowym prowadzonym przez Beneficjenta i uprawnione organy kontrolne w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 2. Beneficjent weryfikuje przede wszystkim: wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków finansowych; dokonanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z Biznesplanem; wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym Biznes planem; 3. Rozliczenie przez Beneficjenta pomocy otrzymanych środków finansowych następuje poprzez złożenie: szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem (jeśli wymagane).

15 9. Ocena wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcie Pomostowego (PrW) Po wyczerpaniu PoW każdy z BO będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie PrW, które są następnie rozpatrywane przez Komisję Oceny Wniosków. Wsparcie mogą otrzymać tylko te podmioty, które wykażą, że pomoc taka jest im niezbędna, gdyż zapewni dalszy rozwój DG, a nie tylko jej przetrwanie. Zakłada się przyznanie PrW max. 10 podmiotom.

16 10. Przedłużone Wsparcie Pomostowe (PrW) działania doradcze Dla podmiotów, którym przyznano PrW przewiduje się dalszą pomoc IKB. Jego zadaniem będzie doradztwo i kontrola realizacji założeń BP oraz Wniosku o PrW. Zakres wsparcia: śr. 6 h/bo 11. PrW wsparcie finansowe W oparciu o Wniosek PrW wypłacone zostanie finansowe PrW w wysokości 1300 zł/mc przez kolejne 6 mc-y. Podmioty objęte wsparciem będą zobligowane do comiesięcznego raportowania z wydatkowania PrW.

17 Dziękujemy za uwagę!

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo