Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GLIWICE ul. Konarskiego 18C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice."

Transkrypt

1 Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GLIWICE ul. Konarskiego 18C Tel: (+48)(32) , Faks: (+48)(32) Skype: technopark.sekretariat Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: NIP: REGON: Bank: PeKaO S.A. I O/Gliwice Nr Kapitał Zakładowy ,00 zł Zasady przyznawania środków finansowych w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu Cel projektu Projekt Własna firma Twoją drogą do sukcesu realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekt ma na celu wsparcie 20 inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie śląskim oraz budowę postaw kreatywnych służących w skali mikro rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie finansowe, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także wsparcie szkoleniowe i doradcze zarówno przed założeniem działalności gospodarczej, jak i w początkowym etapie jej prowadzenia. Projekt będzie trwał od 1 lipca 2010 do 31 października

2 Słowniczek 1. Beneficjent (Operator finansowy) każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu Własna firma Twoją drogą sukcesu jest Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 2. Beneficjent pomocy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc de minimis; 3. Uczestnik projektu (bezpośredni odbiorca wsparcia) - osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie realizacji projektu uczestnik projektu może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego w ramach projektu. 4. Doradztwo (indywidualne/grupowe) usługa udzielona uczestnikowi/om projektu/beneficjentowi pomocy, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. 5. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - na potrzeby Wytycznych działania 6.2, IP (Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Katowicach) oraz IP2 (Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) w województwie śląskim uznaje dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2

3 6. Kwota minimalnego wynagrodzenia oznacza to kwotę określoną aktem wykonawczym na podstawie wykonawczym na podstawie art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz z późn.zm). W 2011 r. kwota ta stanowi 1386 zł brutto. 7. Dzień roboczy należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm); 8. Instytucja Pośrednicząca w skrócie IP organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W województwie śląskim rolę IP pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego; 9. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w skrócie IP2 podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań. W województwie śląskim rolę IP2 pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; 3

4 1. Podstawowe wsparcie pomostowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przekazywane uczestnikom projektu ma za zadanie zapewnić trwałość i ciągłość realizowanego przedsięwzięcia. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe polega na udzieleniu dotacji finansowej (do kwoty 1276,00zł/miesiąc) oraz indywidualnego doradztwa biznesowego (6 godz.). 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.). 4. Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać udzielone zarówno tym mikroprzedsiębiorstwom, które uzyskały wsparcie finansowe, jak i tym które nie otrzymały środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa w ramach uczestnictwa w projekcie Własna firma Twoją drogą do sukcesu. Brak wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie wyklucza możliwości starania się o wsparcie pomostowe. 5. Podstawowe wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy od daty podpisania umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. 6. Termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wyznacza Koordynator Projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. 7. Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być złożone następujące dokumenty: a) potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu, 4

5 b) dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej taki jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, c) kopia nadanego numeru REGON, d) kopia dokumentu zawierającego PESEL wnioskodawcy, e) sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/ kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał), f) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach wsparcia pomostowego, g) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis, h) dane o pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy, i) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA/ZZA KRUS), j) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny(Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z póz. zm.), k) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego, 5

6 Jeśli uczestnik składał wniosek o przyznanie wsparcia finansowego nie ma obowiązku składania dokumentów z punktów a) do d). 8. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz załącznikami rozpatrywane będą przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). 9. Złożone wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Koordynatora Projektu i zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Terminy posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) ustalone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zostanie powiadomiony o terminach posiedzeń KOW. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przez uczestników projektu. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.) 10. Ocena wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest dokonywana, co najmniej w oparciu o następujące kryteria: a) kompletność wniosku (wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę), b) kompletność załączników, c) wnioskowana wysokość wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w Polsce, d) kwalifikowalność wydatków, e) sytuacja finansowa uczestnika projektu (czy uczestnik projektu osiąga przychody i jak są one wysokie), 6

7 f) przyczyny problemów z płynnością finansową, g) wpływ podstawowego wsparcia pomostowego na odzyskania płynności finansowej. 11. Komisja oceniając wniosek dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków na podstawie szacunkowego zestawienia wydatków i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowane. Wydatki możliwe do pokrycia w ramach wsparcia pomostowego: a) składki na ubezpieczenie społeczne, b) składka na ubezpieczenie zdrowotne, c) opłata za najem lokalu, d) opłata za Internet (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) e) opłata za media, f) fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), g) opłata za telefon (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc). 12. Po dokonaniu pierwszej oceny formalnej Beneficjent informuje tych uczestników, u których we wnioskach wystąpiły braki, o możliwościach dokonania stosownych uzupełnień/poprawek w terminie 3 dni roboczych. 13. Niedokonanie poprawek /uzupełnień skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 14. Po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych wszystkie wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego są oceniane przez członków KOW pod względem merytoryczno technicznym. 15. Po przeprowadzeniu oceny obejmującej wszystkie złożone wnioski, Beneficjent poinformuje każdego z wnioskodawców o ilości przyznanych punktów w danym kryterium oceny oraz przedstawi szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny. 7

8 16. Każdy uczestnik projektu ma prawo do złożenia do Beneficjenta w ciągu 3 dni roboczych odwołania od dokonanej oceny merytorycznej, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW. 17. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokona powtórnej oceny złożonych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie będzie dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie zdecyduje inaczej. 18. Ponowna ocena nie spowoduje pogorszenia sytuacji uczestnika projektu. Od powtórnej oceny wniosku nie przysługuje uczestnikowi projektu odwołanie ani do Beneficjenta, ani do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia. 19. Po przeprowadzeniu powtórnej oceny KOW w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia sporządza protokół wraz listą rankingową wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 20. Beneficjent ostatecznie zamknie listę wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wybranych do dofinansowania i przekaże protokół z posiedzenia KOW wraz z listą rankingową Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. Akceptacja protokołu trwa 6 dni roboczych. 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach może przekazać wniosek do ponownej oceny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. 22. Zaakceptowana lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie beneficjenta. 8

9 23. Beneficjenci pomocy, których wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach podstawowego wsparcia pomostowego otrzymają zawiadomienie o terminie podpisywania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie beneficjent pomocy będzie miał 14 dni od daty otrzymania pisma. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 24. Warunkiem korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego jest podpisanie umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 25. Do umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego załączone będą następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta (jeśli dotyczy), b) wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. 26. Dodatkowo beneficjent pomocy zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, aby otrzymać wsparcie doradcze przewidziane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. 27. Jeżeli w wyniku oceny merytorycznej niektóre wydatki ujęte w szacunkowym zestawieniu wydatków zostały zakwestionowane, uczestnik projektu jest zobowiązany złożyć ponownie wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz skorygowane szacunkowe zestawienie wydatków. 28. Beneficjent w dniu zawarcia umowy z uczestnikiem projektu wyda mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 53, poz. 354). 29. Rozliczenie środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego następuje poprzez: 9

10 złożenie oświadczenia o poniesionych wydatkach zgodnie z szacunkowym zestawieniem wydatków, szczegółowe zestawienie wydatków, których zakup został dokonany ze środków udzielonego wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 30. Szczegółowe kryteria i zasady dotyczące oceny wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną przedstawione uczestnikom projektu podczas realizacji pakietu szkoleniowo- doradczego. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe 1. W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego z podstawowego wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od rozpoczęcia działalności gospodarczej), o ile w opinii beneficjenta umożliwi to osiągnięcia przez beneficjenta pomocy płynności finansowej, istnieje celowość kontynuowania udzielania pomocy beneficjentowi pomocy, pomimo jego słabej kondycji finansowej lub w innych uzasadnionych przypadkach. 2. Możliwość przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego rozpatrywana jest na podstawie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego przez uczestnika projektu do beneficjenta. 3. Przedłużone wsparcie pomostowe polega na udzieleniu dotacji finansowej (do kwoty 1276,00zł/miesiąc). 4. Przedłużone wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy od daty podpisania umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 10

11 5. Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: a) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem umowy), c) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzającym dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, d) dane o pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy, e) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego, f) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-kodeks Karny, 11

12 h) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. 6. Beneficjent pomocy może złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nie później niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz załącznikami rozpatrywane będą przez Komisje Oceny Wniosków (KOW). 8. Złożone wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Koordynatora Projektu i zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Terminy posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) ustalone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zostanie powiadomiony o terminach posiedzeń KOW. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez uczestników projektu. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim). 9. Wnioski ocenione pozytywnie są dofinansowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. 12

13 10. Kryteria oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: a) kompletność wniosku (wszystko wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę), b) kompletność załączników, c) kwalifikowalność, d) wnioskowana wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, e) sytuacja finansowa uczestnika projektu, f) przyczyny problemów z płynnością finansową, g) wpływ przedłużonego wsparcia pomostowego na odzyskanie płynność. 11. Komisja oceniając wniosek dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków na podstawie szacunkowego zestawienia wydatków i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowane. Wydatki możliwe do pokrycia w ramach wsparcia pomostowego: a) składki na ubezpieczenie społeczne, b) składka na ubezpieczenie zdrowotne, c) opłata za najem lokalu, d) opłata za internet (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) e) opłata za media, f) fundusze pozaubezpieczeniowe dla niezatrudnionych przedsiębiorców (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) g) opłata za telefon (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) 12. Po dokonaniu pierwszej oceny formalnej beneficjent informuje tych uczestników, we wnioskach których wystąpiły braki, o możliwościach dokonania stosownych uzupełnień/poprawek w terminie 3 dni roboczych. 13

14 13. Niedokonanie poprawek /uzupełnień skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 14. Po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych wszystkie wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są oceniane przez członków KOW pod względem merytoryczno technicznym. 15. Po przeprowadzeniu oceny obejmującej wszystkie złożone wnioski, Beneficjent poinformuje każdego z wnioskodawców o ilości przyznanych punktów w danym kryterium oceny oraz przedstawi szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny. 16. Każdy uczestnik projektu ma prawo do złożenia do Beneficjenta w ciągu 3 dni roboczych odwołania od dokonanej oceny merytorycznej, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW. 17. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokona powtórnej oceny złożonych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nie będzie dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie zdecyduje inaczej. 18. Ponowna ocena nie spowoduje pogorszenia sytuacji uczestnika projektu. Od powtórnej oceny wniosku nie przysługuje uczestnikowi projektu odwołania ani do Beneficjenta, ani do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia. 19. Po przeprowadzeniu powtórnej oceny KOW w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia sporządza protokół wraz listą rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 14

15 20. Beneficjent ostatecznie zamknie listę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wybranych do dofinansowania i przekaże protokół z posiedzenia KOW wraz z listą rankingową Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach może przekazać wniosek do ponownej oceny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. 22. Zaakceptowana lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie beneficjenta. 23. Beneficjenci pomocy, których wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego otrzymają zawiadomienie o terminie podpisywania umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie uczestnik projektu będzie miał 14 dni od daty otrzymania pisma. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 24. Warunkiem korzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego jest podpisanie umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 25. Do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego załączone będą następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta (jeśli dotyczy), b) wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. 26. Jeżeli w wyniku oceny merytorycznej niektóre wydatki ujęte w szacunkowym zestawieniu wydatków zostaną zakwestionowane, beneficjent pomocy jest zobowiązany złożyć ponownie wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz skorygowane szacunkowe zestawienie wydatków. 15

16 27. Projektodawca w dniu zawarcia umowy z uczestnikiem projektu wyda mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 53, poz. 354). 28. Rozliczenie środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego następuje poprzez: złożenie oświadczenia o poniesionych wydatkach zgodnie z szacunkowym zestawieniem wydatków, szczegółowe zestawienie wydatków, których zakup został dokonany ze środków udzielonych wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 29. Szczegółowe kryteria i zasady dotyczące oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe zostaną przedstawione uczestnikom projektu podczas realizacji pakietu szkoleniowo- doradczego. 16

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Lepszy Start II MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach projektu Na swoim lepiej 1 Projekt projekt Na swoim lepiej realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca/Beneficjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ czyli przewodnik po Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne Projekt Własny biznes- sposób na życie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, na podstawie Umowy nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w Poznaniu w dniu..

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w Poznaniu w dniu.. Strona1 UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w Poznaniu w dniu.. pomiędzy: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach Działania 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Krok do własnej formy Działania 6.2 Wsparcie praz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO/PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH Projektu: Biznes otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalno

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalno URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu Własna firma Twój sukces w biznesie! realizowanego przez Hills-Consulting Tomasz Antosiak DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/ /2010. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

UMOWA NR RARR/CRP/ /2010. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich UMOWA NR RARR/CRP/ /2010 O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO - DORADCZEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO - DORADCZEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RECEPTA NA ZATRUDNIENIE

RECEPTA NA ZATRUDNIENIE REGULAMIN - przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, - podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu RECEPTA NA ZATRUDNIENIE współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy Umowa nr... o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu:.. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH Projektu: Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet

Bardziej szczegółowo

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH MODUŁ A Projektu Śląska kuźnia przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Wektor Consulting s.c. M.

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1719 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.

Nazwa projektu: Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White Termin realizacji: 01.06.2011 31.12. Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.2012 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul.

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Projekt:... (tytuł projektu) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez (pełna nazwa Beneficjenta) na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr.. zawartej z Instytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki otrzymywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Załącznik nr 14.3 Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych. UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin, wpisaną w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Twórczy Biznes Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo