Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GLIWICE ul. Konarskiego 18C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice."

Transkrypt

1 Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GLIWICE ul. Konarskiego 18C Tel: (+48)(32) , Faks: (+48)(32) Skype: technopark.sekretariat Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: NIP: REGON: Bank: PeKaO S.A. I O/Gliwice Nr Kapitał Zakładowy ,00 zł Zasady przyznawania środków finansowych w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu Cel projektu Projekt Własna firma Twoją drogą do sukcesu realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekt ma na celu wsparcie 20 inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie śląskim oraz budowę postaw kreatywnych służących w skali mikro rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie finansowe, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także wsparcie szkoleniowe i doradcze zarówno przed założeniem działalności gospodarczej, jak i w początkowym etapie jej prowadzenia. Projekt będzie trwał od 1 lipca 2010 do 31 października

2 Słowniczek 1. Beneficjent (Operator finansowy) każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu Własna firma Twoją drogą sukcesu jest Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 2. Beneficjent pomocy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który otrzymał pomoc de minimis; 3. Uczestnik projektu (bezpośredni odbiorca wsparcia) - osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie realizacji projektu uczestnik projektu może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo doradczego w ramach projektu. 4. Doradztwo (indywidualne/grupowe) usługa udzielona uczestnikowi/om projektu/beneficjentowi pomocy, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. 5. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - na potrzeby Wytycznych działania 6.2, IP (Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Katowicach) oraz IP2 (Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) w województwie śląskim uznaje dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2

3 6. Kwota minimalnego wynagrodzenia oznacza to kwotę określoną aktem wykonawczym na podstawie wykonawczym na podstawie art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 nr 200 poz z późn.zm). W 2011 r. kwota ta stanowi 1386 zł brutto. 7. Dzień roboczy należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm); 8. Instytucja Pośrednicząca w skrócie IP organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W województwie śląskim rolę IP pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego; 9. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w skrócie IP2 podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań. W województwie śląskim rolę IP2 pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; 3

4 1. Podstawowe wsparcie pomostowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przekazywane uczestnikom projektu ma za zadanie zapewnić trwałość i ciągłość realizowanego przedsięwzięcia. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe polega na udzieleniu dotacji finansowej (do kwoty 1276,00zł/miesiąc) oraz indywidualnego doradztwa biznesowego (6 godz.). 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.). 4. Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać udzielone zarówno tym mikroprzedsiębiorstwom, które uzyskały wsparcie finansowe, jak i tym które nie otrzymały środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa w ramach uczestnictwa w projekcie Własna firma Twoją drogą do sukcesu. Brak wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie wyklucza możliwości starania się o wsparcie pomostowe. 5. Podstawowe wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy od daty podpisania umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. 6. Termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wyznacza Koordynator Projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. 7. Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być złożone następujące dokumenty: a) potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu, 4

5 b) dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej taki jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, c) kopia nadanego numeru REGON, d) kopia dokumentu zawierającego PESEL wnioskodawcy, e) sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/ kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał), f) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach wsparcia pomostowego, g) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis, h) dane o pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy, i) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA/ZZA KRUS), j) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny(Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z póz. zm.), k) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego, 5

6 Jeśli uczestnik składał wniosek o przyznanie wsparcia finansowego nie ma obowiązku składania dokumentów z punktów a) do d). 8. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz załącznikami rozpatrywane będą przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). 9. Złożone wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Koordynatora Projektu i zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Terminy posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) ustalone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zostanie powiadomiony o terminach posiedzeń KOW. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przez uczestników projektu. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.) 10. Ocena wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest dokonywana, co najmniej w oparciu o następujące kryteria: a) kompletność wniosku (wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę), b) kompletność załączników, c) wnioskowana wysokość wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w Polsce, d) kwalifikowalność wydatków, e) sytuacja finansowa uczestnika projektu (czy uczestnik projektu osiąga przychody i jak są one wysokie), 6

7 f) przyczyny problemów z płynnością finansową, g) wpływ podstawowego wsparcia pomostowego na odzyskania płynności finansowej. 11. Komisja oceniając wniosek dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków na podstawie szacunkowego zestawienia wydatków i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowane. Wydatki możliwe do pokrycia w ramach wsparcia pomostowego: a) składki na ubezpieczenie społeczne, b) składka na ubezpieczenie zdrowotne, c) opłata za najem lokalu, d) opłata za Internet (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) e) opłata za media, f) fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), g) opłata za telefon (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc). 12. Po dokonaniu pierwszej oceny formalnej Beneficjent informuje tych uczestników, u których we wnioskach wystąpiły braki, o możliwościach dokonania stosownych uzupełnień/poprawek w terminie 3 dni roboczych. 13. Niedokonanie poprawek /uzupełnień skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 14. Po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych wszystkie wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego są oceniane przez członków KOW pod względem merytoryczno technicznym. 15. Po przeprowadzeniu oceny obejmującej wszystkie złożone wnioski, Beneficjent poinformuje każdego z wnioskodawców o ilości przyznanych punktów w danym kryterium oceny oraz przedstawi szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny. 7

8 16. Każdy uczestnik projektu ma prawo do złożenia do Beneficjenta w ciągu 3 dni roboczych odwołania od dokonanej oceny merytorycznej, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW. 17. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokona powtórnej oceny złożonych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie będzie dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie zdecyduje inaczej. 18. Ponowna ocena nie spowoduje pogorszenia sytuacji uczestnika projektu. Od powtórnej oceny wniosku nie przysługuje uczestnikowi projektu odwołanie ani do Beneficjenta, ani do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia. 19. Po przeprowadzeniu powtórnej oceny KOW w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia sporządza protokół wraz listą rankingową wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 20. Beneficjent ostatecznie zamknie listę wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wybranych do dofinansowania i przekaże protokół z posiedzenia KOW wraz z listą rankingową Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. Akceptacja protokołu trwa 6 dni roboczych. 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach może przekazać wniosek do ponownej oceny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. 22. Zaakceptowana lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie beneficjenta. 8

9 23. Beneficjenci pomocy, których wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach podstawowego wsparcia pomostowego otrzymają zawiadomienie o terminie podpisywania umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie beneficjent pomocy będzie miał 14 dni od daty otrzymania pisma. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 24. Warunkiem korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego jest podpisanie umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 25. Do umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego załączone będą następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta (jeśli dotyczy), b) wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. 26. Dodatkowo beneficjent pomocy zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, aby otrzymać wsparcie doradcze przewidziane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. 27. Jeżeli w wyniku oceny merytorycznej niektóre wydatki ujęte w szacunkowym zestawieniu wydatków zostały zakwestionowane, uczestnik projektu jest zobowiązany złożyć ponownie wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz skorygowane szacunkowe zestawienie wydatków. 28. Beneficjent w dniu zawarcia umowy z uczestnikiem projektu wyda mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 53, poz. 354). 29. Rozliczenie środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego następuje poprzez: 9

10 złożenie oświadczenia o poniesionych wydatkach zgodnie z szacunkowym zestawieniem wydatków, szczegółowe zestawienie wydatków, których zakup został dokonany ze środków udzielonego wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 30. Szczegółowe kryteria i zasady dotyczące oceny wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną przedstawione uczestnikom projektu podczas realizacji pakietu szkoleniowo- doradczego. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe 1. W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego z podstawowego wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od rozpoczęcia działalności gospodarczej), o ile w opinii beneficjenta umożliwi to osiągnięcia przez beneficjenta pomocy płynności finansowej, istnieje celowość kontynuowania udzielania pomocy beneficjentowi pomocy, pomimo jego słabej kondycji finansowej lub w innych uzasadnionych przypadkach. 2. Możliwość przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego rozpatrywana jest na podstawie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego przez uczestnika projektu do beneficjenta. 3. Przedłużone wsparcie pomostowe polega na udzieleniu dotacji finansowej (do kwoty 1276,00zł/miesiąc). 4. Przedłużone wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy od daty podpisania umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 10

11 5. Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: a) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem umowy), c) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzającym dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, d) dane o pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy, e) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego, f) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-kodeks Karny, 11

12 h) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. 6. Beneficjent pomocy może złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nie później niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz załącznikami rozpatrywane będą przez Komisje Oceny Wniosków (KOW). 8. Złożone wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Koordynatora Projektu i zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Terminy posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) ustalone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zostanie powiadomiony o terminach posiedzeń KOW. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez uczestników projektu. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim). 9. Wnioski ocenione pozytywnie są dofinansowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu. 12

13 10. Kryteria oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: a) kompletność wniosku (wszystko wymagane punkty we wniosku są wypełnione, wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę), b) kompletność załączników, c) kwalifikowalność, d) wnioskowana wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, e) sytuacja finansowa uczestnika projektu, f) przyczyny problemów z płynnością finansową, g) wpływ przedłużonego wsparcia pomostowego na odzyskanie płynność. 11. Komisja oceniając wniosek dokonuje również oceny kwalifikowalności wydatków na podstawie szacunkowego zestawienia wydatków i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowane. Wydatki możliwe do pokrycia w ramach wsparcia pomostowego: a) składki na ubezpieczenie społeczne, b) składka na ubezpieczenie zdrowotne, c) opłata za najem lokalu, d) opłata za internet (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) e) opłata za media, f) fundusze pozaubezpieczeniowe dla niezatrudnionych przedsiębiorców (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) g) opłata za telefon (maksymalnie 100,00 zł/miesiąc) 12. Po dokonaniu pierwszej oceny formalnej beneficjent informuje tych uczestników, we wnioskach których wystąpiły braki, o możliwościach dokonania stosownych uzupełnień/poprawek w terminie 3 dni roboczych. 13

14 13. Niedokonanie poprawek /uzupełnień skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 14. Po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych wszystkie wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są oceniane przez członków KOW pod względem merytoryczno technicznym. 15. Po przeprowadzeniu oceny obejmującej wszystkie złożone wnioski, Beneficjent poinformuje każdego z wnioskodawców o ilości przyznanych punktów w danym kryterium oceny oraz przedstawi szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny. 16. Każdy uczestnik projektu ma prawo do złożenia do Beneficjenta w ciągu 3 dni roboczych odwołania od dokonanej oceny merytorycznej, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW. 17. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokona powtórnej oceny złożonych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nie będzie dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie zdecyduje inaczej. 18. Ponowna ocena nie spowoduje pogorszenia sytuacji uczestnika projektu. Od powtórnej oceny wniosku nie przysługuje uczestnikowi projektu odwołania ani do Beneficjenta, ani do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia. 19. Po przeprowadzeniu powtórnej oceny KOW w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia sporządza protokół wraz listą rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 14

15 20. Beneficjent ostatecznie zamknie listę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wybranych do dofinansowania i przekaże protokół z posiedzenia KOW wraz z listą rankingową Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach może przekazać wniosek do ponownej oceny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. 22. Zaakceptowana lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie beneficjenta. 23. Beneficjenci pomocy, których wnioski zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego otrzymają zawiadomienie o terminie podpisywania umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie uczestnik projektu będzie miał 14 dni od daty otrzymania pisma. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 24. Warunkiem korzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego jest podpisanie umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 25. Do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego załączone będą następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo beneficjenta (jeśli dotyczy), b) wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. 26. Jeżeli w wyniku oceny merytorycznej niektóre wydatki ujęte w szacunkowym zestawieniu wydatków zostaną zakwestionowane, beneficjent pomocy jest zobowiązany złożyć ponownie wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz skorygowane szacunkowe zestawienie wydatków. 15

16 27. Projektodawca w dniu zawarcia umowy z uczestnikiem projektu wyda mikroprzedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 53, poz. 354). 28. Rozliczenie środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego następuje poprzez: złożenie oświadczenia o poniesionych wydatkach zgodnie z szacunkowym zestawieniem wydatków, szczegółowe zestawienie wydatków, których zakup został dokonany ze środków udzielonych wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 29. Szczegółowe kryteria i zasady dotyczące oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe zostaną przedstawione uczestnikom projektu podczas realizacji pakietu szkoleniowo- doradczego. 16

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH Projektu: Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DEFINICJE 1. O ile nie wskazano inaczej, poniższe terminy mają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie: 1. Projekt projekt Bądź aktywny zostań przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE Akcelerator Biznesu nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 1 Wstęp 1. Celem projektu Akcelerator Biznesu jest zapewnienie merytorycznego i finansowego wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo