Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: Art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust 1b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn r., poz. 457 z późn. zm.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne. Wniosek wypełniony nieczytelnie, niepełny lub podpisany przez nieupoważnioną osobę, nie zawierający pełnej informacji, bez kompletu załączników - NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY. Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy. Podjęcie działalności następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy. Data rejestracji wnioskodawcy w PUP Wodzisław Śl Profil. / wypełnia PUP/ / wypełnia PUP/ Wniosek należy wypełnić czytelnie. Każde pole musi być wypełnione lub wpisane: nie dotyczy I. DANE WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko: 2. Data i miejsce urodzenia: Nazwa dokumentu tożsamości:.. seria, numer:.. 4. PESEL. 5. NIP (jeżeli został nadany) 6. Adres zamieszkania Pobyt stały (dokładny adres) Pobyt czasowy (dokładny adres). 7. Nr telefonu: Nr rachunku bankowego: 10.Wykształcenie, zawód wyuczony, wykonywany, specjalność:. 11. Stan cywilny: panna/ kawaler/ zamężna/ żonaty/ rozwódka/ rozwodnik/ wdowa/wdowiec (*) 12. Wielkość rodziny:.. *) wybrać odpowiednie 1

2 13. Czy pozostaje Pan/i we wspólności majątkowej małżeńskiej? TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY (*) (Jeżeli nie - załączyć dokument potwierdzający rozdzielność majątkową) 14. Miejsce pracy współmałżonka/współmałżonki: Czy współmałżonek/ka prowadzi działalność gospodarczą? TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY (*) (Jeżeli tak należy podać nazwę firmy oraz nr PKD) Czy wcześniej prowadził/a Pan/i działalność gospodarczą? TAK/ NIE (*) (Jeżeli tak należy podać okres prowadzenia działalności, nr PKD oraz przyczynę rezygnacji) (*) wybrać odpowiednie II OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Wnoszę o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem w zakresie: 1.1. działalności: wytwórczej, handlowej, usługowej, budowlanej, zawodowej (*) wykonywanej w sposób ciągły i zorganizowany w wysokości (brutto) zł, /słownie/...., w tym: wnoszę o pokrycie udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej w wysokości (brutto). zł rodzaj działalności określony zgodnie z PKD (kod PKD i nazwa): (*) wybrać odpowiednie 2. Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:. 3. Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności: Adres prowadzenia (wykonywania) planowanej działalności gospodarczej Miejscowość, kod pocztowy Tytuł prawny do lokalu ul. powierzchnia /m 2/ nr Należy wskazać jaki jest stan dostosowania pomieszczenia do planowanej działalności 2

3 Czy pod adresem wykonywania planowanej działalności jest już prowadzona działalność gospodarcza? Jeżeli TAK, należy wskazać jaka i podać kod PKD 4. Czy do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, ukończenie dodatkowych szkoleń (Jeżeli tak, podać jakie): Opis posiadanych kwalifikacji oraz zdobytego doświadczenia potrzebnego do prowadzenia planowanej działalności: 3

4 6. Opis planowanego przedsięwzięcia charakterystyka firmy: 7. Motywy podejmowania działalności gospodarczej: 4

5 8. Rozeznanie rynku: Główni potencjalni odbiorcy (opisać grupę potencjalnych odbiorców, wymienić odbiorców, wskazać czy zostały zawarte umowy wstępne, deklaracje współpracy pisemne załączyć do wniosku): Charakterystyka dostawców, podwykonawców (opisać planowaną współpracę, wymienić firmy, wskazać czy zostały zawarte umowy wstępne, deklaracje współpracy pisemne załączyć do wniosku): Główni konkurenci oraz obawy w zetknięciu z rynkiem: 9. Działania marketingowe (dostosowanie produktu do potrzeb klienta, sposoby dotarcia na rynek, reklama): 10. Czy wnioskodawca planuje zatrudnić pracownika(ów) w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności (Jeżeli tak, należy podać ilu):... 5

6 III ANALIZA FINANSOWA Wnioskowana kwota w zł /słownie/.... zł Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania: RODZAJ ZAKUPU KWOTA WYDATKÓW Z FP W ZŁ (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) Zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, mebli: Nazwa Ilość Kwota Zakup towaru handlowego (do wysokości 50 % wartości dofinansowania): Nazwa Kwota Remont (do wysokości 30% wartości dofinansowania): Wyszczególnienie Kwota Koszty reklamy: Nazwa Ilość Kwota Inne: Nazwa Ilość Kwota Kwota ogółem: 6

7 Środki własne Wnioskodawcy: KWOTA ( W ZŁ) Finansowe: Rzeczowe (wymagane są dokumenty potwierdzające zakup wymienionych rzeczy): Nazwa Ilość Kwota W przypadku wątpliwości co do zasadności wykazanych powyżej zakupów urząd może zażądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących przeznaczenia i celowości ich nabycia /miejscowość i data/ /czytelny podpis wnioskodawcy/ 7

8 3. Charakterystyka Ekonomiczno Finansowa Przedsięwzięcia Miesiąc A. PRZYCHODY OGÓŁEM (w zł) (dowolny w roku) Rok Ze sprzedaży towarów, produktów lub usług Pozostałe przychody (wymienić jakie) RAZEM PRZYCHODY B. KOSZTY (w zł) Zakup towarów, usług i surowców Wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (*) Koszt najmu lokalu lub podatek od nieruchomości Energia, woda, gaz, co Reklama, poczta, telefon, internet Usługi zewnętrzne (np. ochrona, księgowość, itp.) Transport Pozostałe koszty RAZEM KOSZTY: C. DOCHÓD BRUTTO (A - B) w zł D. Składki na ubezpieczenie społeczne własne w zł E. ZYSK BRUTTO (C - D) w zł F. Składki na ubezpieczenia zdrowotne własne w zł G. Podatek dochodowy w zł H. ZYSK NETTO (E F G) zł (*) jeżeli wnioskodawca po uruchomieniu działalności zamierza zatrudnić pracowników 8

9 Załączniki: 1. Oświadczenia wnioskodawcy wg załączonego wzoru; 2. Oświadczenie o pomocy de minimis i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 3. Oświadczenie wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych oraz posiadanym wkładzie własnym; 4. Oświadczenia dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych wg załączonego wzoru lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia niż poręczenie; 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), bądź oświadczenie właściciela lokalu o możliwości korzystania z lokalu - dołączyć tylko w przypadku przeznaczenia dofinansowania na remont lokalu; 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem); Wykaz załączników (dokumentów lub ich kopii załączonych do wniosku): Lp. Nazwa załącznika 1. Oświadczenia wnioskodawcy wg załączonego wzoru 2. Oświadczenie o pomocy de minimis i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 3. Oświadczenie wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych oraz posiadanym wkładzie własnym 4. Oświadczenia dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych wg załączonego wzoru lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia niż poręczenie Prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku stwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia /miejscowość i data/ /czytelny podpis wnioskodawcy/ 9

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu (data wpływu wniosku do PUP) WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: art. 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl (OR-020/1/15) WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... 11111111111111111111111111111111111111111111111 (ulica, nr domu)... Nr w rejestrze (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć Sanok, dnia Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306 74 38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514... Trzebnica, dnia... 2015

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań Poznań, dn....r.... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo