SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA"

Transkrypt

1 Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki otrzymania wsparcia finansowego, których ogólne zasady opisane są w Regulaminie Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie Ścieżka do sukcesu.

2 Strona2 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt.: Ścieżka do sukcesu jest realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwanego dalej POKL) Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL /12-01 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (IP II st.) 4. Projekt jest realizowany w terminie: r r. 5. Celem projektu Ścieżka do sukcesu jest utworzenie przez 36 Uczestników/czek projektu (w tym co najmniej 22 kobiety) 36 mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu tomaszowskiego do końca marca 2015 roku. 6. Projekt adresowany jest do 50 osób (w tym co najmniej 30 kobiet) mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu tomaszowskiego, województwo lubelskie, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 1. Szczegółowe założenia zasad rekrutacji określone zostały w Regulaminie Rekrutacji i Udzielenia Wsparcia do projektu Ścieżka do sukcesu. 7. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: a) bezpłatne usługi doradczo-szkoleniowe, b) przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (dotacje), c) wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w postaci: usług doradczych o charakterze specjalistycznym ( dotyczy wsparcia podstawowego), środków finansowych przyznawanych odpowiednio przez okres pierwszych 6 m - cy funkcjonowania działalności w ramach podstawowego wsparcia pomostowego 1 Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, tj. dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu.

3 Strona3 z możliwością przedłużenia na kolejnych 6 m - cy, poczynając od 7 m-ca funkcjonowania działalności (przedłużone wsparcie pomostowe), w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej nowopowstałym przedsiębiorstwom. 8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja), podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe, usługi doradcze o charakterze specjalistycznym w ramach realizowanego projektu podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej. 9. Niniejszy Regulamin jest uszczegółowieniem Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie Ścieżka do sukcesu w zakresie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego. 2 Definicje Szczegółowe znaczenie użytych definicji i pojęć znajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie Ścieżka do sukcesu. 3 Zasięg i cele 1. Projekt adresowany jest do 50 osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu tomaszowskiego, w tym co najmniej 30 kobiet, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 2. Wsparcie, o którym mowa w 1 pochodzi z dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach zawartej z Beneficjentem (Projektodawcą) umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL / Wsparcie finansowe w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) może być udzielane wyłącznie w celu założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach postanowień niniejszego Regulaminu.

4 Strona4 4 Formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej rejestracja. 1. W projekcie Ścieżka do sukcesu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr POKL /12-01 uczestniczą osoby planujące założenie działalności gospodarczej. 2. Beneficjent pomocy publicznej zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 5 Finansowe formy wsparcia dla Uczestników/czek projektu Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) Zasady ogólne 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej przeznaczone jest na pokrycie wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) udzielane są na sfinansowanie w szczególności: a) zakup nowych środków trwałych, b) zakup nowego wyposażenia, c) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, nie jest nabyty od członków najbliższej rodziny, posiada wycenę biegłego rzeczoznawcy.

5 Strona5 d) zakup wartości niematerialnych i prawnych, e) pokrycie kosztów wykonania nośników reklamy i założenia strony internetowej, f) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów przedsięwzięcia) przy czym wartość tej pozycji nie może przekroczyć 15% wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/czka projektu. g) środki transportu, pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element przedsięwzięcia i będą wykorzystywane jedynie na jego potrzeby, nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i usług w przypadku zakupu samochodu osobowego obowiązuje limit w wysokości 20 % wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/czka projektu. h) zakup środków obrotowych w ilości/strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania z wyłączeniem towarów handlowych. Na zakup aktywów obrotowych obowiązuje limit w wysokości 30 % wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/czka projektu. 2. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, promocja, reklama, ubezpieczenia). 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta (Projektodawcę) jako kwalifikowalne, w szczególności: a) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b) odpowiednio uzasadnionych, c) poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, d) odpowiednio udokumentowanych. 4. Wydatki poniesione niezgodnie z pkt. 1-3 nie zostaną uznane jako kwalifikowane, a dotacja w tej części będzie podlegała zwrotowi.

6 Strona6 5. Maksymalna wysokość środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznana przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) na podstawie złożonego przez Uczestnika/czkę projektu wniosku wynosi ,00 złotych. 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Beneficjentowi pomocy publicznej przez Beneficjenta (Projektodawcę) na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 7. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej ujętej w 4 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia. 8. Beneficjent pomocy publicznej zobowiązany jest zwrócić otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia wpłaty, w przypadkach określonych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, w tym m.in. w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia lub nie rozliczenia środków z dotacji w wyznaczonym terminie. 6 Zasady i warunki udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem.(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem; przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą za zgodność z oryginałem wraz z datą, czytelnym podpisem osoby uprawnionej/nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą za zgodność z oryginałem od str. do str. wraz z datą, czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie

7 Strona7 i ponumerowanie), wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim, oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika/czkę projektu i parafowany na każdej stronie. 2. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinny być załączone następujące dokumenty: 1) Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in.: oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis, (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 2) Zaświadczenie o ukończeniu bloku doradczo-szkoleniowego, dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu, 3) kopia w 2 egzemplarzach potwierdzonych za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (jeśli dotyczy), 4) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych. Dokumenty składane są w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem (Załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu) 5) informacja o posiadanym lokalu, jeżeli wnioskowana działalność jest prowadzona w oparciu o lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (umowa najmu, użyczenia, akt własności lub inny równorzędny), 6) decyzja lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu w przypadku ubiegania się o środki na działalność gospodarczą, która nakłada obowiązek jego posiadania (np. salon fryzjerski, salon kosmetyczny, bar, kawiarnia itp.) 7) oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu),

8 Strona8 zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu), zapoznaniu się ze Szczegółowym Regulaminem Udzielania Wsparcia w ramach projektu Ścieżka do Sukcesu (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), oświadczenia składane są w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem. 8) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu) biznesplan jest składany w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czke projektu za zgodność z oryginałem, 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości rozpatrywany jest przez KOW na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego, który określa w szczególności: a) zasady prac KOW; b) procedurę przyznawania dotacji środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym m.in. kryteria oceny wniosków i biznesplanów składanych przez Uczestników/czek projektu i wskazanie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania dotacji na rozwój przedsiębiorczości itp.); c) opis procedury odwoławczej umożliwiającej Uczestnikom/czkom projektu wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji o przyznaniu dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Uczestnika/czkę projektu wniosku Beneficjent (Projektodawca) wzywa Uczestnika/czkę projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o brakach. 5. Uczestnik/czka projektu po zaakceptowaniu otrzymanej informacji o wynikach oceny i wysokości przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika/czke projektu o decyzji, lecz najpóźniej do dnia podpisania Umowy na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 6. Beneficjent (Projektodawca) z Uczestnikiem/czką projektu podpisują Umowę na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie nie

9 Strona9 dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika/czkę projektu zawiadomienia o decyzji. 7. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu). 8. W przypadku podpisania Umowy na otrzymanie finansowych wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent pomocy publicznej ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Przekazanie Beneficjentowi pomocy publicznej środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z następujących form: a) weksel in blanco z deklaracją wekslową osób fizycznych wraz z poręczeniem według prawa cywilnego 2 b) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) c) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów d) podwójne poręczenie według prawa cywilnego 2 e) gwarancja bankowa f) blokada środków rachunku bankowego 9. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: a) przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich 3-ch miesięcy, b) przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów: aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 Poręczycielem może być osoba posiadająca źródło stałych dochodów, których minimalna wartość wynosi 2000 zł/brutto z wyłączeniem świadczeń socjalnych.

10 Strona10 (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), oświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), kopie zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON. 10. W przypadku, gdy: a) Uczestnik/czka projektu pozostaje w związku małżeńskim - do zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia potrzebna jest zgoda małżonka Uczestnika/czki projektu dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. b) W przypadku gdy Poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - do poręczenia potrzebna jest zgoda małżonka Poręczyciela dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. 7 Zasady i warunki wypłaty środków finansowych 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Beneficjentowi pomocy publicznej jednorazowo po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2. Brak faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu, zaprzestanie jej prowadzenia przed upływem 12 miesięcy, nie rozliczenie środków dotacji w wyznaczonym terminie oraz naruszenie innych warunków udzielania dotacji określonych zapisami Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawartej z Beneficjentem pomocy publicznej skutkuje zwrotem dotacji na zasadach określonych w ww. Umowie. 3. Dokładny termin wydatkowania środków zostanie zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją nie może być wcześniejsza niż data złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Okres wydatkowania środków pochodzących z dotacji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.

11 Strona11 4. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy publicznej, złożony do Beneficjenta (Projektodawcy) nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu ponoszenia wydatków określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Beneficjent pomocy publicznej może sfinansować inwestycję ze środków własnych i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika/czkę projektu Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 6. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik/czka projektu ponosi na własne ryzyko. 8 Zasady rozliczania poniesionych kosztów inwestycji 1. Rozliczenia 100 % wydatków inwestycyjnych Beneficjent pomocy publicznej dokonuje poprzez: złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 2. Beneficjent pomocy publicznej może również wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Beneficjenta pomocy informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 3. Wydatki są kwalifikowalne, o ile są poniesione zgodnie z zapisami Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego.

12 Strona12 4. Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent pomocy publicznej powinien przedstawić najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Prawidłowość realizacji przedsięwzięcia, jej rozliczania, wysokość kosztów kwalifikowanych, badana jest podczas kontroli w miejscu realizacji działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy publicznej. Kontrolę przeprowadza Beneficjent (Projektodawca). 6. Wydatki na rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci pomocy publicznej rozliczają w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy są płatnikami podatku VAT, czy nie. Uczestnik/czka projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie na etapie konstruowania biznesplanu określić czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W trakcie przeprowadzanych kontroli Beneficjent (Projektodawca) będzie sprawdzał wywiązywanie się Beneficjenta pomocy publicznej z powyższego zobowiązania. 7. Beneficjent pomocy publicznej ma obowiązek: a) zwrócić niewykorzystaną część środków, w przypadku gdy należna wartość dotacji inwestycyjnej wynikająca z zatwierdzonego rozliczenia wydatków inwestycyjnych, jest niższa niż otrzymane wsparcie finansowe, b) zwrócić otrzymane inwestycyjną środki finansowe wraz z odsetkami ustawowymi gdy nie rozpoczął prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia/ uruchomienia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki Umowy na otrzymanie wsparcie finansowego dotyczące przeznaczenia tych środków, c) przechowywać dokumentację związaną z otrzymanymi środkami finansowymi przez okres 10 lat (ale nie krócej niż do 31 grudnia ), licząc od dnia 3 Zgodnie z art. 10 rozporządzenia 800/2009 Dokumentację dotyczącą pomocy indywidualnej przechowuje się przez 10 lat od daty przyznania pomocy, natomiast umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do przechowywania dokumentacji do 31 grudnia 2020 r.

13 Strona13 udzielenia pomocy podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, d) poddać się kontroli, prowadzonej przez Beneficjenta (Projektodawcę) inne uprawnione instytucje w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wydatkowania otrzymanych środków finansowych. 9 Podstawowe wsparcie pomostowe - Zasady ogólne 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu), Uczestnika/czkę projektu składanego do Beneficjenta oraz wypłacane jest przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest w celu ułatwienia początkującemu przedsiębiorcy utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od poziomu przychodów i może być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów / wydatków: koszty ZUS, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

14 Strona14 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest udzielane w formie comiesięcznych transz wsparcia finansowego w wysokości średnio 800 złotych/m-c jednak nie więcej niż 1100 złotych/m-c. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres sześciu miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Podstawowe wsparcie pomostowe może być udzielone tylko tym Beneficjentom pomocy publicznej, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego (realizowanego w Projekcie w ramach bloku doradczoszkoleniowego) i otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zarejestrowali działalność gospodarczą. 10 Zasady i warunki udzielania podstawowego wsparcia pomostowego 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu), złożonego przez Beneficjenta pomocy publicznej w wyznaczonym terminie po zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności gospodarczej. a) Wniosek winien być złożony w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, b) wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim, c) oryginał wniosku jest podpisany przez Beneficjenta pomocy publicznej i parafowany na każdej stronie. 2. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), b) Zaświadczenia o ukończeniu bloku doradczo-szkoleniowego (każdy z dokumentów powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność

15 Strona15 z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej), c) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, d) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy publicznej, dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu, e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) f) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) /KRUS, załączonego w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, g) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (Załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu). Dokumenty składane są w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Beneficjenta pomocy publicznej za zgodność z oryginałem. 3. Niezłożenie prawidłowego i kompletnego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje Beneficjenta pomocy publicznej z możliwości skorzystania z takiej pomocy w ramach Projektu. 4. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpatrywany jest przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, który określa w szczególności: a) procedurę przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego (w tym m.in. kryteria oceny wniosków składanych przez Beneficjentów pomocy publicznej projektu i wskazanie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego itp.); b) opis procedury odwoławczej umożliwiającej Beneficjentom pomocy publicznej wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji. 5. Beneficjent (Projektodawca) z Beneficjentem pomocy publicznej podpisują Umowę

16 Strona16 o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Beneficjenta pomocy publicznej zawiadomienia o decyzji Komisji Oceny Wniosków. 11 Zasady i warunki wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego oraz jego rozliczania. 1. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu na jaki je przyznano w jednakowej wysokości. 3. Beneficjent (Projektodawca) uzależnia wypłatę kolejnych transz od prawidłowego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 4. Rozliczenie środków następuje poprzez: złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług; szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 5. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt.4 należy złożyć w terminie do 10 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w dokumentach złożonych przez Beneficjenta pomocy publicznej, Beneficjent (Projektodawca) wzywa Beneficjenta pomocy publicznej do złożenia wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

17 Strona17 9. Nie złożenie przez Beneficjenta pomocy publicznej wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8 lub nie uzupełnienie braków powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 10. Konieczność zwrotu środków finansowych, o którym mowa w pkt. 9 nie dotyczy tych środków, które zostały zaakceptowane przez Beneficjenta (Projektodawcę) zgodnie z zestawieniem poniesionych wydatków. 12 Przedłużone wsparcie pomostowe - Zasady ogólne Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na postawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu), Beneficjenta pomocy publicznej składanego do Beneficjenta oraz wypłacane jest przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest w celu ułatwienia początkującemu przedsiębiorcy pokrycia obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów: a) Przedłużone wsparcie pomostowe jest udzielane w formie wsparcia finansowego w wysokości do 800 złotych/m-c. b) Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest minimum połowie Beneficjentów pomocy publicznej. O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie Beneficjenci pomocy publicznej, którzy otrzymywali podstawowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 13 Zasady i warunki udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego

18 Strona18 1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem (Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu), złożonego przez Beneficjenta pomocy nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. wniosek winien być złożony w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, wypełniony za pomocą komputera w języku polskim, oryginał wniosku jest podpisany przez wnioskodawcę i parafowany na każdej stronie. 2. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatku (Załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu). Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT lub zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów w przypadku podmiotów działających na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, za ostatnie trzy miesiące, w celu umożliwienia oceny finansowej Beneficjenta pomocy publicznej. Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch

19 Strona19 poprzednich lat podatkowych. (Załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu). Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej. 3. Nie złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe w wyznaczonym terminie dyskwalifikują Beneficjenta pomocy publicznej z możliwości skorzystania z takiej pomocy w ramach Projektu. 4. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rozpatrywany jest przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, który określa w szczególności: a) procedurę przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym m.in. kryteria oceny wniosków składanych przez Beneficjentów pomocy publicznej i wskazanie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego itp.); b) opis procedury odwoławczej umożliwiającej Beneficjentom pomocy publicznej wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji. 5. Beneficjent (Projektodawca) z Beneficjentem pomocy publicznej podpisują Aneks do Umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Beneficjenta pomocy publicznej zawiadomienia o decyzji Komisji Oceny Wniosków. 14 Zasady i warunki wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego 1. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu na jaki je przyznano w jednakowej wysokości. 3. Beneficjent (Projektodawca) uzależnia wypłatę kolejnych transz od prawidłowego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 4. Rozliczenie środków następuje poprzez:

20 Strona20 złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług; szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 5. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt.4 należy złożyć w terminie do 10 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza przedłużonego wsparcia pomostowego. 7. Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany wydatkować przedłużone wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Aneksem do Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w dokumentach złożonych przez Beneficjenta pomocy publicznej, Beneficjent (Projektodawca) wzywa Beneficjenta pomocy publicznej do złożenia wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 9. Nie złożenie przez Beneficjenta pomocy publicznej wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8 lub nie uzupełnienie braków powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 10. Konieczność zwrotu środków finansowych, o którym mowa w pkt. 9 nie dotyczy tych środków, które zostały zaakceptowane przez Beneficjenta (Projektodawcę) zgodnie z zestawieniem poniesionych wydatków.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /UWF/LAP NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR /UWF/LAP NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Zasady rozliczania wsparcia finansowego Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego Projekt: Lubelska akademia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Dźwignia przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy Umowa nr... o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu:.. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 UMOWA nr / /2012 O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu..

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. Strona1 UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 11 Wzór umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ...

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ... Załącznik nr 7 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach

UMOWA NR... O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Projekt: Outplacement dla armii współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 4system Polska Sp. z o. o., na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.02-32-072/11-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Lepszy Start II MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.

Nazwa projektu: Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White Termin realizacji: 01.06.2011 31.12. Nazwa projektu: "Program outplacement owy dla pracowników mieleckich zakładów grupy Black Red White" Termin realizacji: 01.06.2011 31.12.2012 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul.

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Listopad 2013r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wsparcie finansowe termin wydatkowania środków Wydatkowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Pierwszy biznes Projekt Pierwszy biznes współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA nr./wp/ii/6.2pokl/2014 na udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu Więcej biznesu na Podkarpaciu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 12 Dotyczy realizacji projektu Kobieta Przedsiębiorcza nr WND-POKL.06.02.00-20-095/10 Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: Twoja przyszłość w Twoich rękach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-04-009/13-00 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 38/DG/2013-22135/«Lp» NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR 38/DG/2013-22135/«Lp» NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR 38/DG/2013-22135/«Lp» NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki otrzymywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Biznes na start jest realizowany przez działających w partnerstwie: Rudzką Agencję Rozwoju

Bardziej szczegółowo

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach projektu Na swoim lepiej 1 Projekt projekt Na swoim lepiej realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca/Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój Przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO/ PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO/ PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński UDA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalno

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalno URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik G do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach

Załącznik G do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Załącznik G do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO DORADCZEGO I/LUB KAPITAŁOWEGO w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie z dnia 26.11.2013 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego. WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy:

UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy: HRP Czernecka, Jaszczyński Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 39, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr..

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź, reprezentowanym przez. (Koordynatora

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Moja firma realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

(pełne dane Beneficjenta pomocy nazwa firmy, adres, regon, nip, osoba upoważniona do reprezentowania), 1. Przedmiot umowy

(pełne dane Beneficjenta pomocy nazwa firmy, adres, regon, nip, osoba upoważniona do reprezentowania), 1. Przedmiot umowy UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt:... współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzała Przedsiębiorczość Projekt Dojrzała Przedsiębiorczość współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w projekcie. Biznes bez barier

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w projekcie. Biznes bez barier REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie Biznes bez barier Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo