SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA"

Transkrypt

1 Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki otrzymania wsparcia finansowego, których ogólne zasady opisane są w Regulaminie Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie Ścieżka do sukcesu.

2 Strona2 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt.: Ścieżka do sukcesu jest realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwanego dalej POKL) Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL /12-01 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (IP II st.) 4. Projekt jest realizowany w terminie: r r. 5. Celem projektu Ścieżka do sukcesu jest utworzenie przez 36 Uczestników/czek projektu (w tym co najmniej 22 kobiety) 36 mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu tomaszowskiego do końca marca 2015 roku. 6. Projekt adresowany jest do 50 osób (w tym co najmniej 30 kobiet) mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu tomaszowskiego, województwo lubelskie, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 1. Szczegółowe założenia zasad rekrutacji określone zostały w Regulaminie Rekrutacji i Udzielenia Wsparcia do projektu Ścieżka do sukcesu. 7. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: a) bezpłatne usługi doradczo-szkoleniowe, b) przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (dotacje), c) wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w postaci: usług doradczych o charakterze specjalistycznym ( dotyczy wsparcia podstawowego), środków finansowych przyznawanych odpowiednio przez okres pierwszych 6 m - cy funkcjonowania działalności w ramach podstawowego wsparcia pomostowego 1 Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, tj. dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu.

3 Strona3 z możliwością przedłużenia na kolejnych 6 m - cy, poczynając od 7 m-ca funkcjonowania działalności (przedłużone wsparcie pomostowe), w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej nowopowstałym przedsiębiorstwom. 8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja), podstawowe wsparcie pomostowe, przedłużone wsparcie pomostowe, usługi doradcze o charakterze specjalistycznym w ramach realizowanego projektu podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej. 9. Niniejszy Regulamin jest uszczegółowieniem Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie Ścieżka do sukcesu w zakresie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego. 2 Definicje Szczegółowe znaczenie użytych definicji i pojęć znajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie Ścieżka do sukcesu. 3 Zasięg i cele 1. Projekt adresowany jest do 50 osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu tomaszowskiego, w tym co najmniej 30 kobiet, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 2. Wsparcie, o którym mowa w 1 pochodzi z dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach zawartej z Beneficjentem (Projektodawcą) umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL / Wsparcie finansowe w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) może być udzielane wyłącznie w celu założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach postanowień niniejszego Regulaminu.

4 Strona4 4 Formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej rejestracja. 1. W projekcie Ścieżka do sukcesu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr POKL /12-01 uczestniczą osoby planujące założenie działalności gospodarczej. 2. Beneficjent pomocy publicznej zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 5 Finansowe formy wsparcia dla Uczestników/czek projektu Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) Zasady ogólne 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej przeznaczone jest na pokrycie wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) udzielane są na sfinansowanie w szczególności: a) zakup nowych środków trwałych, b) zakup nowego wyposażenia, c) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, nie jest nabyty od członków najbliższej rodziny, posiada wycenę biegłego rzeczoznawcy.

5 Strona5 d) zakup wartości niematerialnych i prawnych, e) pokrycie kosztów wykonania nośników reklamy i założenia strony internetowej, f) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów przedsięwzięcia) przy czym wartość tej pozycji nie może przekroczyć 15% wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/czka projektu. g) środki transportu, pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element przedsięwzięcia i będą wykorzystywane jedynie na jego potrzeby, nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i usług w przypadku zakupu samochodu osobowego obowiązuje limit w wysokości 20 % wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/czka projektu. h) zakup środków obrotowych w ilości/strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania z wyłączeniem towarów handlowych. Na zakup aktywów obrotowych obowiązuje limit w wysokości 30 % wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/czka projektu. 2. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, promocja, reklama, ubezpieczenia). 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta (Projektodawcę) jako kwalifikowalne, w szczególności: a) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b) odpowiednio uzasadnionych, c) poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, d) odpowiednio udokumentowanych. 4. Wydatki poniesione niezgodnie z pkt. 1-3 nie zostaną uznane jako kwalifikowane, a dotacja w tej części będzie podlegała zwrotowi.

6 Strona6 5. Maksymalna wysokość środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznana przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) na podstawie złożonego przez Uczestnika/czkę projektu wniosku wynosi ,00 złotych. 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Beneficjentowi pomocy publicznej przez Beneficjenta (Projektodawcę) na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 7. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej ujętej w 4 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia. 8. Beneficjent pomocy publicznej zobowiązany jest zwrócić otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia wpłaty, w przypadkach określonych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, w tym m.in. w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia lub nie rozliczenia środków z dotacji w wyznaczonym terminie. 6 Zasady i warunki udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem.(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem; przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą za zgodność z oryginałem wraz z datą, czytelnym podpisem osoby uprawnionej/nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą za zgodność z oryginałem od str. do str. wraz z datą, czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie

7 Strona7 i ponumerowanie), wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim, oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika/czkę projektu i parafowany na każdej stronie. 2. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinny być załączone następujące dokumenty: 1) Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in.: oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis, (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 2) Zaświadczenie o ukończeniu bloku doradczo-szkoleniowego, dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu, 3) kopia w 2 egzemplarzach potwierdzonych za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (jeśli dotyczy), 4) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych. Dokumenty składane są w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem (Załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu) 5) informacja o posiadanym lokalu, jeżeli wnioskowana działalność jest prowadzona w oparciu o lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (umowa najmu, użyczenia, akt własności lub inny równorzędny), 6) decyzja lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu w przypadku ubiegania się o środki na działalność gospodarczą, która nakłada obowiązek jego posiadania (np. salon fryzjerski, salon kosmetyczny, bar, kawiarnia itp.) 7) oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu),

8 Strona8 zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu), zapoznaniu się ze Szczegółowym Regulaminem Udzielania Wsparcia w ramach projektu Ścieżka do Sukcesu (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), oświadczenia składane są w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem. 8) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu) biznesplan jest składany w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika/czke projektu za zgodność z oryginałem, 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości rozpatrywany jest przez KOW na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego, który określa w szczególności: a) zasady prac KOW; b) procedurę przyznawania dotacji środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym m.in. kryteria oceny wniosków i biznesplanów składanych przez Uczestników/czek projektu i wskazanie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania dotacji na rozwój przedsiębiorczości itp.); c) opis procedury odwoławczej umożliwiającej Uczestnikom/czkom projektu wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji o przyznaniu dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Uczestnika/czkę projektu wniosku Beneficjent (Projektodawca) wzywa Uczestnika/czkę projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o brakach. 5. Uczestnik/czka projektu po zaakceptowaniu otrzymanej informacji o wynikach oceny i wysokości przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika/czke projektu o decyzji, lecz najpóźniej do dnia podpisania Umowy na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 6. Beneficjent (Projektodawca) z Uczestnikiem/czką projektu podpisują Umowę na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie nie

9 Strona9 dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika/czkę projektu zawiadomienia o decyzji. 7. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu). 8. W przypadku podpisania Umowy na otrzymanie finansowych wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent pomocy publicznej ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Przekazanie Beneficjentowi pomocy publicznej środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z następujących form: a) weksel in blanco z deklaracją wekslową osób fizycznych wraz z poręczeniem według prawa cywilnego 2 b) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) c) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów d) podwójne poręczenie według prawa cywilnego 2 e) gwarancja bankowa f) blokada środków rachunku bankowego 9. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: a) przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich 3-ch miesięcy, b) przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów: aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 Poręczycielem może być osoba posiadająca źródło stałych dochodów, których minimalna wartość wynosi 2000 zł/brutto z wyłączeniem świadczeń socjalnych.

10 Strona10 (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), oświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), kopie zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON. 10. W przypadku, gdy: a) Uczestnik/czka projektu pozostaje w związku małżeńskim - do zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia potrzebna jest zgoda małżonka Uczestnika/czki projektu dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. b) W przypadku gdy Poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - do poręczenia potrzebna jest zgoda małżonka Poręczyciela dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. 7 Zasady i warunki wypłaty środków finansowych 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Beneficjentowi pomocy publicznej jednorazowo po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2. Brak faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu, zaprzestanie jej prowadzenia przed upływem 12 miesięcy, nie rozliczenie środków dotacji w wyznaczonym terminie oraz naruszenie innych warunków udzielania dotacji określonych zapisami Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawartej z Beneficjentem pomocy publicznej skutkuje zwrotem dotacji na zasadach określonych w ww. Umowie. 3. Dokładny termin wydatkowania środków zostanie zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją nie może być wcześniejsza niż data złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Okres wydatkowania środków pochodzących z dotacji nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.

11 Strona11 4. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy publicznej, złożony do Beneficjenta (Projektodawcy) nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu ponoszenia wydatków określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Beneficjent pomocy publicznej może sfinansować inwestycję ze środków własnych i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika/czkę projektu Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 6. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik/czka projektu ponosi na własne ryzyko. 8 Zasady rozliczania poniesionych kosztów inwestycji 1. Rozliczenia 100 % wydatków inwestycyjnych Beneficjent pomocy publicznej dokonuje poprzez: złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 2. Beneficjent pomocy publicznej może również wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Beneficjenta pomocy informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 3. Wydatki są kwalifikowalne, o ile są poniesione zgodnie z zapisami Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego.

12 Strona12 4. Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent pomocy publicznej powinien przedstawić najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Prawidłowość realizacji przedsięwzięcia, jej rozliczania, wysokość kosztów kwalifikowanych, badana jest podczas kontroli w miejscu realizacji działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy publicznej. Kontrolę przeprowadza Beneficjent (Projektodawca). 6. Wydatki na rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci pomocy publicznej rozliczają w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy są płatnikami podatku VAT, czy nie. Uczestnik/czka projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie na etapie konstruowania biznesplanu określić czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W trakcie przeprowadzanych kontroli Beneficjent (Projektodawca) będzie sprawdzał wywiązywanie się Beneficjenta pomocy publicznej z powyższego zobowiązania. 7. Beneficjent pomocy publicznej ma obowiązek: a) zwrócić niewykorzystaną część środków, w przypadku gdy należna wartość dotacji inwestycyjnej wynikająca z zatwierdzonego rozliczenia wydatków inwestycyjnych, jest niższa niż otrzymane wsparcie finansowe, b) zwrócić otrzymane inwestycyjną środki finansowe wraz z odsetkami ustawowymi gdy nie rozpoczął prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia/ uruchomienia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki Umowy na otrzymanie wsparcie finansowego dotyczące przeznaczenia tych środków, c) przechowywać dokumentację związaną z otrzymanymi środkami finansowymi przez okres 10 lat (ale nie krócej niż do 31 grudnia ), licząc od dnia 3 Zgodnie z art. 10 rozporządzenia 800/2009 Dokumentację dotyczącą pomocy indywidualnej przechowuje się przez 10 lat od daty przyznania pomocy, natomiast umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do przechowywania dokumentacji do 31 grudnia 2020 r.

13 Strona13 udzielenia pomocy podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, d) poddać się kontroli, prowadzonej przez Beneficjenta (Projektodawcę) inne uprawnione instytucje w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wydatkowania otrzymanych środków finansowych. 9 Podstawowe wsparcie pomostowe - Zasady ogólne 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu), Uczestnika/czkę projektu składanego do Beneficjenta oraz wypłacane jest przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest w celu ułatwienia początkującemu przedsiębiorcy utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od poziomu przychodów i może być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów / wydatków: koszty ZUS, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

14 Strona14 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest udzielane w formie comiesięcznych transz wsparcia finansowego w wysokości średnio 800 złotych/m-c jednak nie więcej niż 1100 złotych/m-c. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres sześciu miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Podstawowe wsparcie pomostowe może być udzielone tylko tym Beneficjentom pomocy publicznej, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego (realizowanego w Projekcie w ramach bloku doradczoszkoleniowego) i otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zarejestrowali działalność gospodarczą. 10 Zasady i warunki udzielania podstawowego wsparcia pomostowego 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu), złożonego przez Beneficjenta pomocy publicznej w wyznaczonym terminie po zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności gospodarczej. a) Wniosek winien być złożony w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, b) wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim, c) oryginał wniosku jest podpisany przez Beneficjenta pomocy publicznej i parafowany na każdej stronie. 2. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), b) Zaświadczenia o ukończeniu bloku doradczo-szkoleniowego (każdy z dokumentów powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność

15 Strona15 z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej), c) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, d) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy publicznej, dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu, e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) f) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) /KRUS, załączonego w 2 egzemplarzach: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, g) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (Załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu). Dokumenty składane są w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia potwierdzona przez Beneficjenta pomocy publicznej za zgodność z oryginałem. 3. Niezłożenie prawidłowego i kompletnego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje Beneficjenta pomocy publicznej z możliwości skorzystania z takiej pomocy w ramach Projektu. 4. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpatrywany jest przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, który określa w szczególności: a) procedurę przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego (w tym m.in. kryteria oceny wniosków składanych przez Beneficjentów pomocy publicznej projektu i wskazanie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego itp.); b) opis procedury odwoławczej umożliwiającej Beneficjentom pomocy publicznej wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji. 5. Beneficjent (Projektodawca) z Beneficjentem pomocy publicznej podpisują Umowę

16 Strona16 o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Beneficjenta pomocy publicznej zawiadomienia o decyzji Komisji Oceny Wniosków. 11 Zasady i warunki wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego oraz jego rozliczania. 1. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu na jaki je przyznano w jednakowej wysokości. 3. Beneficjent (Projektodawca) uzależnia wypłatę kolejnych transz od prawidłowego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 4. Rozliczenie środków następuje poprzez: złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług; szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 5. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt.4 należy złożyć w terminie do 10 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w dokumentach złożonych przez Beneficjenta pomocy publicznej, Beneficjent (Projektodawca) wzywa Beneficjenta pomocy publicznej do złożenia wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

17 Strona17 9. Nie złożenie przez Beneficjenta pomocy publicznej wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8 lub nie uzupełnienie braków powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 10. Konieczność zwrotu środków finansowych, o którym mowa w pkt. 9 nie dotyczy tych środków, które zostały zaakceptowane przez Beneficjenta (Projektodawcę) zgodnie z zestawieniem poniesionych wydatków. 12 Przedłużone wsparcie pomostowe - Zasady ogólne Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na postawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu), Beneficjenta pomocy publicznej składanego do Beneficjenta oraz wypłacane jest przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest w celu ułatwienia początkującemu przedsiębiorcy pokrycia obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów: a) Przedłużone wsparcie pomostowe jest udzielane w formie wsparcia finansowego w wysokości do 800 złotych/m-c. b) Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest minimum połowie Beneficjentów pomocy publicznej. O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie Beneficjenci pomocy publicznej, którzy otrzymywali podstawowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 13 Zasady i warunki udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego

18 Strona18 1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem (Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu), złożonego przez Beneficjenta pomocy nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. wniosek winien być złożony w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, wypełniony za pomocą komputera w języku polskim, oryginał wniosku jest podpisany przez wnioskodawcę i parafowany na każdej stronie. 2. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatku (Załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu). Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT lub zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów w przypadku podmiotów działających na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, za ostatnie trzy miesiące, w celu umożliwienia oceny finansowej Beneficjenta pomocy publicznej. Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej, zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch

19 Strona19 poprzednich lat podatkowych. (Załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu). Dokument powinien być złożony w 2 egzemplarzach: oryginał + kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy publicznej. 3. Nie złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe w wyznaczonym terminie dyskwalifikują Beneficjenta pomocy publicznej z możliwości skorzystania z takiej pomocy w ramach Projektu. 4. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rozpatrywany jest przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, który określa w szczególności: a) procedurę przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym m.in. kryteria oceny wniosków składanych przez Beneficjentów pomocy publicznej i wskazanie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego itp.); b) opis procedury odwoławczej umożliwiającej Beneficjentom pomocy publicznej wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji. 5. Beneficjent (Projektodawca) z Beneficjentem pomocy publicznej podpisują Aneks do Umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Beneficjenta pomocy publicznej zawiadomienia o decyzji Komisji Oceny Wniosków. 14 Zasady i warunki wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego 1. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, na każdy pełny miesiąc okresu na jaki je przyznano w jednakowej wysokości. 3. Beneficjent (Projektodawca) uzależnia wypłatę kolejnych transz od prawidłowego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 4. Rozliczenie środków następuje poprzez:

20 Strona20 złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług; szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 5. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt.4 należy złożyć w terminie do 10 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza przedłużonego wsparcia pomostowego. 7. Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany wydatkować przedłużone wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Aneksem do Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w dokumentach złożonych przez Beneficjenta pomocy publicznej, Beneficjent (Projektodawca) wzywa Beneficjenta pomocy publicznej do złożenia wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 9. Nie złożenie przez Beneficjenta pomocy publicznej wyjaśnień, o których mowa w pkt. 8 lub nie uzupełnienie braków powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 10. Konieczność zwrotu środków finansowych, o którym mowa w pkt. 9 nie dotyczy tych środków, które zostały zaakceptowane przez Beneficjenta (Projektodawcę) zgodnie z zestawieniem poniesionych wydatków.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr..

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź, reprezentowanym przez. (Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo