REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Lepszy Start II MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim jest realizowany przez Beneficjenta (Projektodawcę) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwanego dalej PO KL) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 4. Projekt jest realizowany w terminie: Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Realizacja zadania przewiduje założenie działalności gospodarczej przez 20 osób. Cel ten jest realizowany poprzez wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości. 6. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie nie jest skierowane do osób zamierzających utworzyć spółkę prawa handlowego. 7. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: a) Bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze b) Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacje) c) Wsparcie pomostowe w postaci: bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym, środków finansowych przyznawanych przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone miesięcznie w kwocie do wysokości 1276 zł. 8. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja), podstawowe wsparcie pomostowe finansowe, usługi doradcze o charakterze specjalistycznym w ramach realizowanego projektu podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej. 2 Definicje Beneficjent (Projektodawca)jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Beneficjenci Pomocy) otrzymują wsparcie. Beneficjentem (Projektodawcą) w projekcie Lepszy Start II promocja rozwoju przedsiębiorczości w

2 powiecie zawierciańskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Beneficjent pomocy - osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W trakcie realizacji projektu Beneficjent pomocy może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą" na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu". Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia PO KL (IP2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części Priorytetów programu operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą. W województwie śląskim rolę IP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, odpowiedzialny za wdrażanie Priorytetu VI POKL. Komisja Oceny Wniosków - Komisja powoływana przez Beneficjenta (Projektodawcę) w celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) oraz finansowego wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy). Przedsiębiorca - Przedsiębiorstwo - Wkład własny - Dokumenty programowe- zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek. określona w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego i nie podlegająca zwrotowi część nakładów ponoszonych przez Beneficjenta pomocy na realizację projektu. dokumenty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa śląskiego.

3 3 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) - Zasady ogólne 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) udzielane są na sfinansowanie w szczególności: a) zakup nowych środków trwałych; b) zakup nowego wyposażenia; c) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: - w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; - cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; - środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; d) instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi do wysokości 10% wartości zakupionych środków trwałych; e) zakup wartości niematerialnych i prawnych; f) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu); g) środki transportu, pod warunkiem, że: - stanowią niezbędny element Projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Projekcie; - nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów i osób; 2. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia) Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta (Projektodawcę) jako kwalifikowalne, zgodnie z zasadami POKL, w szczególności: a) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b) odpowiednio uzasadnionych, c) poniesionych w okresie realizacji projektu, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, d) określonych Umową na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4. Wydatki poniesione niezgodnie z pkt 1-3 nie zostaną uznane jako kwalifikowane, a dotacja w tej części będzie podlegała zwrotowi. 5. Maksymalna wysokość środków na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznana przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie złożonego przez Beneficjenta Pomocy wniosku wynosi złotych. 1 Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie śląskim

4 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Beneficjentowi Pomocy przez Beneficjenta (Projektodawcę), na podstawie podpisanej obustronnie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 7. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej ujętej w załączniku nr Beneficjent Pomocy zwraca dotację wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych za okres od dnia otrzymania środków finansowych, na zasadach określonych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia lub nie rozliczenia środków dotacji w wyznaczonym terminie. 4 Zasady i warunki udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem. 2. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinny być załączone następujące dokumenty: a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika Projektu jako wsparcie podstawowe (załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług doradczo szkoleniowych); 2 b) kopia dokumentu zawierającego PESEL wnioskodawcy; 2 c) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym wnioskodawca przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis; d) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków; 3 e) biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem; f) oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozwój działalności gospodarczej; g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; h) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko uczestnikowi projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań; Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy - w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem wniosku: 2 Załączanie dokumentów nie jest wymagane jeśli zostały złożone uprzednio wraz z Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3 Gdy działalność była kiedykolwiek prowadzona.

5 a) dokumenty poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia); 2 b) kopia nadania numeru REGON; 2 c) dokument potwierdzający status członków założycieli w spółdzielni lub spółdzielni socjalnej czy też wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS, umowa spółki); 4 2 d) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia 5 w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem Umowy o przyznanie wsparcia finansowego); e) dane o pomocy de minimis Beneficjenta pomocy; f) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, sporządzone zgodnie ze wzorem. 5 Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 1. Beneficjenci Pomocy składają wniosek, wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z obowiązującym wzorem do Biura Projektu w Zawierciu, ul. Parkowa 2 w terminie ogłoszonym na 30 dni kalendarzowych przed datą składania wniosków. 2. Wniosek zostaje odrzucony bez przeprowadzenia jego oceny / opiniowania gdy: - został złożony poza wyznaczonym terminem - siedziba Wnioskodawcy będzie poza terenem województwa śląskiego - działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika nie może zostać dofinansowana na podstawie wyłączeń wykazanych w załączniku nr 1. - kwota dofinansowania, o jaką ubiega się Uczestnika, nie mieści się w limitach określonych w Wytycznych - okres finansowania nie zawiera się w okresie realizacji Projektu 3. Beneficjent (Projektodawca) ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków odbywać się będą w jednej sesji trzydniowej w okresie pracy KOW. 4. Ocena Formalna i Merytoryczno-techniczna Wniosku przeprowadzana jest przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie karty oceny formalnej oraz karty oceny merytoryczno-technicznej (zgodnej z obowiązującym wzorem) niezwłocznie po ustaniu terminu naboru wniosków. 5. Beneficjent informuje IP o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków. 6. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny wniosków zgodnie z Regulaminem Komisji. 7. Komisja Oceny Wniosków wyłania wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 4 Jeśli dotyczy 5 Zaświadczenie z ZUS lub odpowiednio zaświadczenie z KRUS oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

6 8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent informuje uczestnika projektu o stwierdzonych brakach. Poprawiony wniosek o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania uczestnika projektu o stwierdzonych brakach. 9. Beneficjant ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 14 dni od daty złożenia przez uczestnika projektu uzupełnionego wniosku o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 10. Wniosek oceniony ponownie, po odrzuceniu na etapie oceny formalnej, jest uwzględniany na liście wszystkich rozpatrzonych wniosków, złożonych w tej samej turze naboru. 11. Beneficjent ma obowiązek pisemnie poinformować osoby ubiegające się o wsparcie w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 12. Komisja Oceny Wniosków sporządza protokół z przeprowadzonej oceny wniosków. Beneficjent (Projektodawca) przekazuje protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków wraz z uzasadnieniem do IP w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty sporządzenia protokołu Komisji Oceny Wniosków. 13. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że procedura oceny przeprowadzona była w oparciu o kryteria pozamerytoryczne IP jest uprawniona do przekazania wniosku do ponownej oceny. 14. Po zaakceptowaniu przez IP wyników prac Komisji Oceny Wniosków uznaję się je za ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 15. W przypadku gdy IP podejmuje decyzję o nie udzieleniu wsparcia części Beneficjentom Pomocy rekomendowanym przez KOW zgodnie z listą rankingową, Beneficjent (Projektodawca) występuje z pismem do IP o udzielenie wsparcia Beneficjentom Pomocy zajmującym kolejne miejsca na liście rankingowej KOW w terminie 5 dni od uzyskania protokołu. 16. Beneficjent (Projektodawca) informuje Beneficjenta Pomocy o decyzji przyznania lub nie przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości jak również o wysokości przyznanej dotacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od sporządzenia listy przez Komisji Oceny Wniosków. 17. W przypadku gdy wysokość wnioskowanej dotacji zostanie przyznana w niższej kwocie niż wynikająca z wniosku ubiegającego się o dotacje Beneficjenta Pomocy, może on zrezygnować z dalszego ubiegania się o dotację i odmówić zawarcia umowy albo zawrzeć umowę na otrzymanie wsparcia finansowego w niższej kwocie. 18. Beneficjent Pomocy po zaakceptowaniu otrzymanej informacji o wynikach oceny i wysokości przyznanych środków na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie wcześniej uzgodnionym z Beneficjentem (Projektodawcą). 19. Beneficjent (Projektodawca) z Beneficjentem Pomocy podpisują Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego, w dwóch egzemplarzach w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta (Projektodawcę). 20. Beneficjent (Projektodawca) sporządza i wydaje Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o pomocy de minimis w dniu podpisania umowy. 21. Beneficjent Pomocy przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego składa następujące załączniki - każdy w 2 egzemplarzach: a. Aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej), oryginał i kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta Pomocy

7 b. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) (zgodny z obowiązującym wzorem), c. Oświadczenie majątkowe (zgodne z obowiązującym wzorem), d. Oświadczenie o stosunkach majątkowych (zgodne z obowiązującym wzorem), e. Harmonogram rzeczowo-finansowy 22. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Beneficjenta (Projektodawcy) do załączników, o których mowa w pkt 16 Beneficjent Pomocy podpisuje Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego z Beneficjentem (Projektodawcą) - zgodną z obowiązującym wzorem. 6 Zasady i warunki wypłaty dotacji inwestycyjnej 1. Dotacja inwestycyjna wypłacana jest Beneficjentowi Pomocy na warunkach opisanych w 5 po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy (Zgodnie z postanowieniami umowy). 2. W przypadku podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w terminie 14 dni roboczych w wybranej przez siebie formie zaakceptowanej przez Beneficjenta (Projektodawcę): a. poręczenie cywilne (zgodne z obowiązującym wzorem umowy poręczenia cywilnego), b. weksla własnego wraz z deklaracją wekslową (zgodnie z obowiązującym wzorem) 3. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia projektu opisanej w pkt 2a: 3.1 Poręczycielem może być osoba fizyczna, niebędąca współmałżonkiem Beneficjenta Ostatecznego, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągająca dochody. Wymagane jest poręczenie, co najmniej jednego poręczyciela spełniającego łącznie wymagania: 1) będącego osobą fizyczną w wieku do 65 lat, 2) na którym nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań a) pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnionego na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będącego w okresie wypowiedzenia, lub b) prowadzącego działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub c) mającego przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia wniosku. - uzyskujących miesięcznie minimum zł brutto. 3.2 W przypadku poręczenia cywilnego dotacja wypłacana będzie Beneficjentowi Pomocy w systemie zaliczkowo-refundacyjnym w następujący sposób: a. Zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

8 b. Płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta Pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana będzie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta (Projektodawcę) całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 3.3 W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: a. przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanym wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich 3-ch miesięcy. b. przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów: - aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), - zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), - zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy wystawionych przez Urząd Skarbowy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), uzyskującego miesięcznie minimum zł brutto c. przez Poręczyciela mającego przyznane prawo do emerytury lub renty decyzja przyznająca emeryturę lub rentę oraz ostatni dowód otrzymania świadczenia (odcinek lub wyciąg bankowy). 4. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia projektu opisanej w pkt 2b: 4.1 Dotacja wypłacana będzie Beneficjentowi Pomocy w systemie zaliczkoworefundacyjnym w następujący sposób: a. Zaliczka w maksymalnej wysokości 30% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego b. Płatność pośrednia 1, w formie refundacji dotychczas poniesionych przez Beneficjenta Pomocy wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 30% kwoty dotacji. Płatność ta wypłacana będzie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta (Projektodawcę) rozliczenia wcześniej wypłaconej zaliczki c. Płatność pośrednia 2, w formie refundacji dotychczas poniesionych przez Beneficjenta Pomocy wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej 25% kwoty dotacji. Płatność ta wypłacana będzie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta (Projektodawcę) rozliczenia wcześniej wypłaconej zaliczki d. Płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta Pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 15% kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana będzie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta (Projektodawcę) całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją.

9 5. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny oraz Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o jednorazową dotację potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela 6. Nie uruchomienie działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu zgodnie z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaprzestanie jej prowadzenia przed upływem 12 miesięcy, nie rozliczenie środków dotacji w wyznaczonym terminie skutkuje zwrotem dotacji na zasadach określonych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, zawartej z Beneficjentem Pomocy. 7. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zgodny z obowiązującym wzorem), 8. Dokładny termin wydatkowania środków zostanie zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 9. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta Pomocy, złożony do Beneficjenta (Projektodawcy) nie później niż w terminie 14 dni przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonych w umowie. 10. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent Pomocy ponosi na własne ryzyko. 7 Zasady rozliczania poniesionych kosztów inwestycji. 1. Rozliczenia kosztów inwestycji Beneficjent Pomocy sporządza zgodnie z obowiązującym wzorem, na podstawie dokumentów finansowych oraz przedkłada Beneficjentowi (Projektodawcy) do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie (najpóźniej 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego). 2. Rozliczenie środków finansowych przekazanych Beneficjentom Pomocy odbywa się na podstawie składanych do Beneficjenta zestawień poniesionych wydatków, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 3. Do Rozliczenia kosztów inwestycji należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie określonych wydatków, tj.: a. kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, b. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c. kopie ofert (minimum trzech) na podstawie których wybrany został dostawca zakupów, d. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, e. kopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta Pomocy potwierdzających dokonanie płatności, f. kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków finansowych g. kopie innych dokumentów wymaganych przez Beneficjenta (Projektodawcę). 4. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 3:

10 a. muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Beneficjenta pomocy za zgodność z oryginałem, b. data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia wydatkowania środków finansowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i późniejsza niż data zakończenia wydatkowania środków, wskazana w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, c. dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze. d. na dokumencie należy umieścić adnotację Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn: Lepszy Start II promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim realizowanego w województwie śląskim. 5. Prawidłowość realizacji inwestycji, jej rozliczania, wysokość kosztów kwalifikowalnych, badana jest podczas kontroli na miejscu realizacji działalności gospodarczej Beneficjenta Pomocy. Kontrolę przeprowadza Beneficjent (Projektodawca). 6. Wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci pomocy rozliczają w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez wzglądu na fakt czy są płatnikami podatku VAT czy nie. Beneficjent pomocy ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie na etapie konstruowania biznesplanu określić czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W trakcie przeprowadzanych kontroli Beneficjent (Projektodawca) będzie sprawdzał wywiązywanie się Beneficjenta Pomocy z powyższego zobowiązania. 7. Beneficjent Pomocy ma obowiązek: a. zwrócić niewykorzystaną część dotacji, w przypadku gdy należna wartość dotacji inwestycyjnej wynikająca z zatwierdzonego przez Beneficjenta Rozliczenia kosztów inwestycji, jest niższa niż otrzymana dotacja, b. zwrócić otrzymaną dotację inwestycyjną wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych gdy prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia/ uruchomienia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki Umowy dotyczące przeznaczenia tych środków. c. przechowywać dokumentację związaną z otrzymanymi środkami finansowymi przez okres 10 lat licząc od daty podpisania umowy. d. poddać się kontroli, prowadzonej przez Beneficjenta (Projektodawcę) lub inne uprawnione instytucje w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji projektu i wydatkowania otrzymanych środków finansowych. 8 Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe Zasady ogólne 1. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawaną w formie dotacji.

11 a. Kwota finansowego wsparcia pomostowego ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez uczestnika projektu (beneficjenta pomocy), niezależne od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu, oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa). Wydatki ponoszone na podstawowe wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wysokość wsparcia powinna być określona kwotowo we Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. b. Finansowe wsparcie pomostowe jest udzielane w formie comiesięcznych transz dotacji wypłacanej miesięcznie w kwocie do 1276 zł c. Finansowe podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe może być wypłacone tylko tym Beneficjentom Pomocy, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego (o charakterze podstawowym) w ramach pierwszej części projektu i/(lub nie) otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach drugiej części projektu, zarejestrowali działalność gospodarczą. 3. Przyznawane wsparcie finansowe służy wyłącznie sfinansowaniu obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy. Uczestnik projektu (beneficjent pomocy) może wystąpić do beneficjenta (operatora wsparcia finansowego) z pisemnym wnioskiem o zmianę w/wym. harmonogramu. Beneficjent (operator wsparcia finansowego), w ciągu 15 dni roboczych, informuje pisemnie uczestnika projektu o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Zatwierdzenie wniosku warunkuje konieczność dokonania zmiany umowy. 4. Podstawowe wsparcie wypłacane jest w miesięcznych transzach pierwsza transza nastąpi terminie 7 dni.po podpisaniu umowy, kolejne transze - po przedstawieniu przez Uczestnika Projektu dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS. Poza wymienionymi obowiązkowymi składkami ZUS, Uczestnik Projektu nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 5. Beneficjent Pomocy zwraca podstawowe wsparcie pomostowe finansowe w sytuacjach i na zasadach określonych w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 9 Zasady i warunki udzielania podstawowego wsparcia pomostowego 1. Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać wypłacone na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonego przez uczestnika projektu (beneficjenta pomocy) do beneficjenta (operatora wsparcia finansowego).

12 2. Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownego wniosku stanowić będzie jeden z elementów wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego w ramach projektu. 3. Warunkiem złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, jest: ukończenie bloku doradczo-szkoleniowego, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Wniosek można złożyć w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 5. Do Wniosku o przyznanie Podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: 1) potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe, (załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług doradczo szkoleniowych) 2) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru; 3) kopia nadanego numeru REGON; 4) kopia nadania numeru NIP; 5) dokument potwierdzający status członka założyciela w spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, czy też wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS, umowa spółki); 6) a) sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności, dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. b) bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów); 7) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis; 8) informację o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych ;

13 9) kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS; 10) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; 11) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań; 12) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oraz spółdzielni socjalnej dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 13) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego). Jeżeli uczestnik projektu (beneficjent pomocy) składał Wniosek o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie ma obowiązku dołączania załączników od numeru 1 do 5 oraz W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent informuje uczestnika projektu o stwierdzonych brakach. Poprawiony wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania uczestnika projektu o stwierdzonych brakach. 7. Beneficjant ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia przez uczestnika projektu uzupełnionego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile IP2 nie zadecyduje inaczej.. 8. Wniosek oceniony ponownie, po odrzuceniu na etapie oceny formalnej, jest uwzględniany na liście wszystkich rozpatrzonych wniosków, złożonych w tej samej turze naboru. 9. W przypadku uzyskania negatywnej oceny merytorycznej złożonego wniosku Uczestnik projektu ma możliwość złożenia do Beneficjenta pisemnego odwołania, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania informacji o negatywnej ocenie wniosku. 10. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia przez uczestnika projektu uzupełnionego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile IP2 nie zadecyduje inaczej. 11. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika o wynikach powtórnej oceny wniosku. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołane. 12. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji na podstawowe wsparcie pomostowe możliwe jest

14 po rozpatrzeniu wszystkich odwołań o ponowne rozpatrzenie wniosków jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej 13. Podstawą przekazania podstawowego wsparcia pomostowego jest Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, zawarta pomiędzy uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy) a beneficjentem (operatorem wsparcia finansowego). 14. Umowa określa, w szczególności wartość i warunki wypłaty środków, wysokość transz, termin ich wypłaty, sposób weryfikacji wydatkowanych środków oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni. W umowie należy określić również termin wykonania Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Umowa musi zawierać opis procedury zwrotu wypłaconych środków, w tym termin oraz sposób naliczania odsetek. Uczestnik projektu (beneficjent pomoc), który otrzymał wsparcie pomostowe ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta (operatora wsparcia finansowego) lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: prowadził działalność gospodarczą, lub był członkiem spółdzielni przez okres krótszy niż 6 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w niniejszych Wytycznych, naruszył inne warunki umowy. 15. Po podpisaniu umowy z uczestnikiem projektu (beneficjentem pomocy) i w terminie w niej określonym beneficjent (operator wsparcia finansowego) rozpoczyna wypłacanie rat podstawowego wsparcia pomostowego. Finansowe wsparcie pomostowe co do zasady wypłacane jest w miesięcznych transzach przez okres do 6 miesięcy, liczony od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających ze względów społecznych, w szczególności w przypadkach losowych i sytuacjach niezależnych od uczestnika projektu (beneficjenta pomocy), istnieje możliwość wypłacenia zaległych transz kumulatywnie w ilości nie większej niż 3 transze. Wypłata kumulatywna wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej zgody IP Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego.

15 10 Zasady i warunki rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego 1. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z zawartą Umową. Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia i ukończenia przez Beneficjenta pomocy podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta (Projektodawcę) w ramach projektu. 2. Wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego podstawowego powinno być realizowane zgodnie z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Rozliczenie środków następuje poprzez: a. złożenie oświadczenia o dokonaniu wydatkowania zgodnie z zawartą Umową o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego b. złożenia szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków zgodnie z zawartą Umową o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego c. złożenie w terminie określonym przez Beneficjenta, lecz nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia udzielania podstawowego wsparcia pomostowego aktualnego zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek (potwierdzającego opłacenie składek za okres wypłaty wsparcia pomostowego). 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Beneficjenta Pomocy zestawieniu poniesionych wydatków Beneficjent (Projektodawca) wzywa Beneficjenta Pomocy do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 5. Nie złożenie przez Beneficjenta Pomocy wyjaśnień, o których mowa w pkt 5 lub nie usunięcie braków powoduje konieczność zwrotu przekazanego wsparcia pomostowego. 6. Konieczność zwrotu, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy tych środków, które zostały zaakceptowane przez Beneficjenta (Projektodawcę). 11 Ustalenia końcowe 1. Uczestnicy projektu mają obowiązek potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Zawiercie, r.

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach projektu Na swoim lepiej 1 Projekt projekt Na swoim lepiej realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca/Beneficjent

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 11 Wzór umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Krok do własnej formy Działania 6.2 Wsparcie praz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu..

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. Strona1 UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki otrzymywania

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

zawarta w... w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa Beneficjenta) (pełne dane Beneficjenta pomocy)

zawarta w... w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa Beneficjenta) (pełne dane Beneficjenta pomocy) Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH Projektu: Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą Załącznik nr 39.9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 12 Dotyczy realizacji projektu Kobieta Przedsiębiorcza nr WND-POKL.06.02.00-20-095/10 Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-04-009/13-00 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego Projekt: Spółdzielnia socjalna Twoją szansą! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Consultor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 19: Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy

zam... legitymującym się dowodem osobistym serii.. numer... wydanym przez.., nr PESEL: zwanym dalej beneficjentem pomocy Umowa nr... o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu:.. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wn-W część I

WNIOSEK Wn-W część I .. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK Wn-W część I O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 UMOWA nr / /2012 O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO nr Umowa o udzielenie finansowego wsparcia finansowego w ramach projektu Pomysł - samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Biznes na start jest realizowany przez działających w partnerstwie: Rudzką Agencję Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Dźwignia przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 1 Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Nr. zawarta w pomiędzy: Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Jagiellońskiej 3, NIP 6070050851, REGON

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo