Luty Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości"

Transkrypt

1 Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

2 Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa... Ankieta... Uzyskana próba... Przyjęte zasady interpretacji wyników... Podsumowanie wyników... Wyniki badania satysfakcji... Ogólny poziom satysfakcji... Wielkość przedsiębiorstwa a poziom satysfakcji... Czas eksploatacji systemu ERP a poziom satysfakcji... Czas trwania projektu a poziom satysfakcji... Budżet finansowy projektu a satysfakcja... Harmonogram projektu a satysfakcja... Czy na poziom satysfakcji ma wpływ korzystanie z doradców?... Główne powody niezadowolenia... Najczęściej wybierane systemy ERP... Najczęściej wybierane systemy ERP w firmach o MPLN obrotu Najczęściej wybierane rozwiązania ERP w firmach MPLN obrotu... Najczęściej wybierane systemy ERP po 2004 roku... Najczęściej wybierane systemy ERP na krótką listę... Wyniki badania satysfakcji i wybranych systemów w podziale na branże przemysłowe... Wyniki badania dla branży spożywczej... Wyniki badania dla branży maszynowej... Wyniki badania dla branży chemicznej... Wyniki badania dla branży obróbki metalu...

3 Podsumowanie wyników Ogólny poziom satysfakcji Blisko 6 z 10 przedsiębiorstw o wielkości obrotów pomiędzy 50 a 200 MPLN zdecydowanie wybrałoby jeszcze raz ten sam system klasy ERP Bardziej usatysfakcjonowani są menedżerowie z przedsiębiorstw większych, gdzie odsetek jednoznacznie deklarujących swoje zadowolenie w firmach między 100 a 200 MPLN obrotu to 65%, a w firmach mniejszych o obrotach od 50 do 100 MPLN to jedynie 51%. Większość zadowolonych menedżerów wybrała swój system ERP po roku 2004 i jest ich 74% wobec 30% wśród tych, którzy wybrali system przed rokiem % projektów zrealizowanych jest w założonym budżecie finansowym W przypadku 65% projektów wdrożenia ERP dotrzymano pierwotnie zakładanego harmonogramu prac Najczęściej projekty wdrożenia ERP trwają ponad 12 miesięcy, a blisko 75% projektów zajmuje więcej niż 6 miesięcy Wśród jednoznacznie niezadowolonych menedżerów grupa nieusatysfakcjonowana spełnieniem oczekiwań funkcjonalnych wobec systemu stanowi ponad 39 % badanych Ponad 21% przedsiębiorstw produkcyjnych korzystało ze wsparcia firm doradczych Badanie w tym punkcie dotyczyło jednoznacznie twierdzącej odpowiedz na pytanie, czy przedsiębiorstwo wybrałoby raz jeszcze aktualnie wykorzystywany system ERP. Wyniki odpowiedzi na to pytanie prezentuje poniższy wykres. 57,74% zdecydowanie zadowoleni 38,87% niezadowoleni, niezdecydowani 3,40% brak odpowiedzi Wynik przeprowadzonego badania oznacza, że blisko 60% projektów wdrożenia systemów ERP kończy się sukcesem. Jeśli uznamy dodatkowo, że w grupie potencjalnie niezadowolonych są ci, którzy nie umieli jednoznacznie wskazać, że są usatysfakcjonowani, to sumaryczna ilość ostatecznie zadowolonych będzie większa. Wynik ten należy uznać za pozytywny i według naszej opinii wystarczający, aby przekonać wahających się przed wyborem i wdrożeniem ERP, do podjęcia takiej właśnie decyzji.

4 Wielkość przedsiębiorstwa a poziom satysfakcji Badanie w tym punkcie dotyczyło ustalenia poziomu satysfakcji menedżerów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej poziomem obrotów w złotych polskich w 2012 roku. Wyniki badania w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 65,0% od 100 do 200 mln PLN 51,7% Od 50 do 100 mln PLN Analiza powyższych danych wykazuje, że menedżerowie przedsiębiorstw większych reprezentują większy odsetek badanych menedżerów, którzy jednoznacznie potwierdzają swoją satysfakcję z wdrożonych systemów ERP. Prawdopodobnie jest to związane z większym potencjałem tych organizacji. Zwyczajowo, znacząca różnica w obrotach oznacza znaczną różnicę w ilości osób zatrudnionych, w tym dostępności osób na stanowiskach menedżerskich oraz generowanych przychodach i zyskach. Mamy zatem do czynienia z większym potencjałem realizacyjnym dla projektów wdrożeniowych po stronie przedsiębiorstwa oraz adekwatnym potencjałem po stronie dostawcy ERP. W takich przypadkach można założyć budowę skuteczniejszego zespołu wdrożeniowego, co podnosi prawdopodobieństwo ostatecznego sukcesu. Niebagatelne znaczenie ma też siła takich organizacji w konfrontacji z partnerem wdrożeniowym. Czas eksploatacji systemu ERP a poziom satysfakcji Średni okres eksploatowanego rozwiązania w badanej próbie to 7 lat. To dość dużo, w porównaniu z krajami Europy zachodniej i świadczy przede wszystkim o niskiej intensywności inwestowania w rozwiązania tej klasy. Mogą to potwierdzać zestawienia wyników związane z latami dokonywania wyboru systemu ERP. Największą intensywność inwestycyjną wśród ankietowanych notujemy w latach Począwszy od roku 2008 ilość podejmowanych decyzji o wdrożeniu systemu klasy ERP w badanej próbie wyraźnie maleje. Z drugiej strony może to świadczyć o stabilność pracy systemu ERP i współpracy z ich dostawcami. Zestawiając te obserwacje możemy zauważyć, że podnosi się poziom satysfakcji z wdrażanych systemów z biegiem czasu i równoległym rozwojem rynku. Oznacza to, że nasz rodzimy rynek rozwiązań klasy ERP podąża w dobrym kierunku, choć droga do w pełni dojrzałego stadium wydaje się być jeszcze daleka. 66% 38% wybór po 2004 wybór przed 2004

5 Z wykresu powyżej widać, że po roku 2004 rynek znacząco przyspieszył i zwiększyła się ilość dokonywanych wyborów. Najstarszy eksploatowany system wśród naszych ankietowanych liczy 20 lat. Najnowsze to te, co do których podjęto decyzje w bieżącym roku. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 5 lat badane przedsiębiorstwa wybrały o 50% więcej systemów ERP niż w ciągu poprzedzających je 15 lat. Poziom zadowolenia, co zrozumiałe jest też inny w tych grupach. W przypadku przedsiębiorstw, które eksploatują swój system krócej niż 5 lat, swoje zadowolenie deklaruje 73% menedżerów. W przypadku przedsiębiorstw eksploatujących systemy dłużej niż 5 lat zadowolonych menedżerów jest znacznie mniej, bo już tylko 27%. 73% Krócej niż 5 lat 27% Dłużej niż 5 lat Możemy zakładać, że jest to spowodowane m.in. starszą technologią, ograniczeniami funkcjonalnymi, rosnącymi kosztami eksploatacji lub większą świadomością i doświadczeniem uczestników rynku ERP. Pamiętajmy przy okazji, że producenci systemów podnoszą często opłaty serwisowe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie decyduje się na upgrade wersji przez okres dłuższy niż wynika to z kalkulacji firmy. Spowodowane to jest tym, że utrzymywanie kilku wersji systemu jest bardzo kosztowne, ponieważ trzeba zapewnić utrzymanie określonego know-how i infrastruktury. Stąd też koszt eksploatacji takiego rozwiązania rośnie proporcjonalnie do malejącej podaży wiedzy i specjalistów znających określone wersje rozwiązań ERP. Budżet finansowy projektu a poziom satysfakcji W tym punkcie badaliśmy odpowiedzi naszych ankietowanych pod kątem relacji zadowolenia z eksploatowanego rozwiązania ERP a dotrzymaniem budżetu finansowego jego wdrożenia. Dlaczego uznaliśmy tę kwestię za tak istotną? Otóż najczęstszą miarą sukcesu projektu ERP, jako podstawowego elementu skutecznego zarządzania projektem wdrożeniowym, jest dotrzymanie budżetu finansowego wdrożenia. Wyniki odpowiedzi ankietowanych w zakresie dotrzymania budżetu finansowego projektu ERP przedstawiają się następująco: 58% 24% 18% Z analizy wyników naszego badania wynika, że w blisko 60% badanych projektów ERP nie przekroczono finansowego budżetu wdrożeniowego; w 18% przypadków rozmówcy przyznają, że przekroczenie budżetu miało miejsce a blisko 25% osób, z którymi rozmawialiśmy, odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

6 Główne powody niezadowolenia O ile wiemy już dlaczego prawie 58% badanych przedsiębiorstw jest usatysfakcjonowanych z aktualnie wykorzystywanego rozwiązania ERP, to w tym rozdziale wyjaśniamy dlaczego prawie 39% z nich nie jest zadowolona i dlaczego. W naszej ankiecie przewidzieliśmy pewien zakres podpowiedzi, z których mogli skorzystać ankietowani menadżerowie. Mogli oni wskazać na następujące powody niezadowolenia z rozwiązania ERP: niespełnienie oczekiwań funkcjonalnych niski poziom usług wdrożeniowych niski poziom serwisu/usług utrzymaniowych rozwiązania przestarzała technologia generalne niezadowolenie. 39,3% 19,6% 19,6% 17,9% 3,6% Analiza powyższych wyników wskazuje jednoznacznie, że jako główny powód niezadowolenia to niespełnienie oczekiwań funkcjonalnych i niski poziom usług wdrożeniowych. Powyższe może prowadzić do następujących wniosków: - wśród 39% niezadowolonych menedżerów, aż 39% z nich wskazuje na niespełnienie oczekiwań funkcjonalnych jako główny powód niezadowolenia. Może to oznaczać, że na etapie wyboru rozwiązania ERP oczekiwania te nie zostały sformułowane, nie zostały właściwie sformułowane lub zostały źle / niewłaściwie zinterpretowane przez dostawców ERP (firmę wdrażającą rozwiązanie ERP) - co piąty menadżer badanych przedsiębiorstw wskazał jako powód niezadowolenia, na niski poziom usług wdrożeniowych. Może to oznaczać, że na etapie wyboru rozwiązania ERP nie ustalono miar i celów wdrożenia, sposobów odbioru poszczególnych etapów wdrożenia, momentu za który można by uznać wdrożenie za sposobów odbioru poszczególnych etapów wdrożenia, momentu za który można by uznać wdrożenie za zakończone lub oczekiwano od konsultantów dostawcy ERP usług lub kompetencji, do których świadczenia i posiadania nie byli właściwie przygotowani. - wysoki poziom niezadowolenia z jakości usług wdrożeniowych może również wskazywać na niski poziom przygotowania samych przedsiębiorstw do wdrożenia systemu ERP, np. w kontekście umiejętności prowadzenia projektu, organizowania pracy, definiowania założeń, zarządzania zmianami, znajomości procesów biznesowych, itd. Zestawiając powyższe informacje z poprzednimi wynikami badania możemy wynikami badania możemy dojść do przekonania, że znacznie dojść do przekonania, ważniejszym że powodem znacznie ważniejszym do satysfakcji lub jego powodem braku do niż satysfakcji np. budżet finansowy przedsięwzięcia, lub jego braku niż np. są inne elementy odwołujące budżet finansowy się do jakości i doświadczenia, przedsięwzięcia, takie są inne jak umiejętność spełnienia elementy odwołujące się oczekiwań klienta mierzonego do jakości i doświadczenia, dotrzymaniem terminów, takie jak umiejętność odpowiedniego poziomu jakości usługi i klienta mierzonego spełnienia wymagań funkcjonalnych dotrzymaniem terminów, przez system odpowiedniego ERP.oczekiwań poziomu funkcjonalnych jakości usługi i spełnienia jako główny

7 Najczęściej wybierane systemy ERP W tej części raportu przedstawiamy informacje na temat najczęściej rozpatrywanych i wybieranych systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych średniej wielkości w Polsce. W całej próbie analizowanych przedsiębiorstw mieliśmy do czynienia z wykorzystywaniem dużej ilości rozwiązań. Inaczej, nie było wśród rozwiązań ERP tego, które byłoby jednoznacznie najczęściej wybieranym w badanej próbie przedsiębiorstw. Wśród systemów ERP w badanej próbie zidentyfikowaliśmy aż 24 różne produkty. Połowa z nich nie znajduje reprezentacji w wymiarze ponad 1%. Pozostałe 12 można podzielić na 2 grupy jedną, w której mamy 5 rozwiązań dominujących, tj. tych, które przekroczyły 5% i pozostałe, mieszczące się w przedziale pomiędzy 2 a 5% udziału w próbie. Wśród tych pięciu najczęściej spotykanych systemów ERP spotkaliśmy się z jednym, które dla wielu może być pewnym zaskoczeniem. Okazało się bowiem, że najwięcej, bo ponad 11% stosowanych systemów ERP, do systemy autorskie pisane na zamówienie. Na systemy takie wskazują menadżerowie przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Oznacza to, że co 10 przedsiębiorstwo produkcyjne w Polsce, w badanym przedziale 11,6% 11,1% 10,2% 9,3% 6,0% 6,0% 4,6% 3,7% 2,8% 2,8% zamówienie. Na systemy takie wskazują menadżerowie przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Oznacza to, że co 10 przedsiębiorstwo produkcyjne w Polsce, w badanym przedziale obrotu rocznego, decyduje się na tworzenie własnego oprogramowania, chcąc zapewnić pełną elastyczność i dopasowanie systemu do wymagań przedsiębiorstwa, kierując się również ceną rozwiązania standardowego i usług towarzyszących. Najczęściej wybierane systemy ERP na krótką listę Poniższe zestawienie przedstawia listę najczęściej wybieranych systemów ERP na tzw. krótką listę systemów, tj. takich systemów, które wg ankietowanych zostały uwzględnione w ostatecznej fazie wyboru systemu ERP i spośród których dokonano ostatecznego wyboru. projektem wdrożeniowym, jest dotrzymanie budżetu finansowego wdrożenia. 22,3% 14,2% 13,5% Wykres najczęściej wybieranych systemów ERP A B C D E F G H I J Wykres. 10 najczęściej wybieranych systemów ERP na krótką listę 9,1% 7,7% 6,6% 5,8% 5,8% 4,7% 4,7% A B C D E F G H I J

8 Wyniki badania dla branży maszynowej 11,8% Wykres. 10 najczęściej wybieranych systemów ERP w branży maszynowej Reprezentacja branży maszyn i urządzeń w badanej próbie stanowiła ogółem 25 % przedsiębiorstw. Wśród nich 44% to przedsiębiorstwa o obrotach między 100 a 200 MPLN i 56% przedsiębiorstwa o obrotach MPLN. Odsetek zadowolonych przedsiębiorstw to 54,4 %. 8,8% 8,8% 7,4% 5,9% 5,9% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% Planowanie zmiany systemu ERP A B C D E F G H I J 75 % - firm nie zamierza zmieniać systemu na nowy w ciągu najbliższych 2 lat 45 % - firm niezadowolonych nie zamierza zmieniać systemu w ciągu najbliższych 2 lat Powody niezadowolenia niespełnienie oczekiwań funkcjonalnych 50% niski poziom usług wdrożeniowych 8% niski poziom serwisu pogwarancyjnego 25% W badanym przedziale obrotu rocznego, decyduje się na tworzenie własnego oprogramowania, chcąc zapewnić pełną elastyczność i dopasowanie systemu do wymagań przedsiębiorstwa, kierując się również ceną rozwiązania standardowego i usług towarzyszących.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Bohdan Rożnowski Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Bohdan Rożnowski Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 1 Bohdan Rożnowski Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Raport z badań osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą ze wsparciem w postaci dotacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo