Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU 1. Wprowadzenie Z końcem sierpnia 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła zorganizowany rynek papierów wartościowych, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego obrotu określany jako NewConnect. Organizacja i regulacja obrotu przez GPW ma istotne znaczenie z punktu widzenia zagwarantowania rynkowi NewConnect wysokiej przejrzystości i przede wszystkim bezpieczeństwa, które cechują rynek publiczny. W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki nowego systemu obrotu ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic pomiędzy rynkiem NewConnect i rynkiem regulowanym GPW. Aspekty teoretyczne zostały uzupełnione danymi faktograficznymi dotyczącymi początkowego okresu funkcjonowania nowego systemu obrotu. 2. Zasady obrotu na rynku NewConnect Nowa formuła obrotu prowadzona jest w dobrze znanym inwestorom systemie Warset, funkcjonującym na GPW od 2000 roku. 1 Oznacza to, iż system notowań, przebieg sesji, czy rodzaje zleceń są analogiczne lub bardzo zbliżone do tych, które występują na głównym rynku. Na rynku NewConnect obowiązują dwa systemy notowań, których wybór uzależniony jest wyłącznie od decyzji emitenta. Są to: - system kierowany zleceniami oraz - system kierowany cenami. Decyzja odnośnie wyboru systemu notowań zależy wyłącznie od emitenta. Pierwszy z wymienionych opiera się na systemie notowań występującym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych i polega na ustaleniu ceny na podstawie aktualnego 1 zob. K. Zawadzki, Nowe zasady obrotu giełdowego w systemie Warset, [w:] D. Waldziński (red.), Electronic Commerce gospodarka XXI wieku, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001, s

2 popytu i podaży. Systemy obowiązujące na obu rynkach choć zbliżone charakteryzują się pewnymi odmiennościami (tabela 1). Specyficzną cechą systemu kierowanego zleceniami na rynku NewConnect jest działanie w jego ramach animatora rynku, którego rolą jest animowanie obrotu, czyli dbanie o zachowanie odpowiedniego poziomu płynności instrumentów finansowych. Na Rynku kierowanym zleceniami dopuszcza się, podobnie jak na rynku regulowanym, możliwość notowań zarówno w systemie ciągłym jak i jednolitym. Tabela 1. Różnice w zakresie systemu notowań kierowanego zleceniami pomiędzy rynkiem regulowanym i rynkiem NewConnect. Rynek regulowany Zasady notowania niektórych instrumentów finansowych, w tym praw poboru odmienne od akcji, Transakcje pakietowe, Transakcje redystrybucyjne, Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji obsługiwane przez GPW, Krok notowań zależny od przedziału cenowego akcji, Ograniczenia wahań kursów: 10% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 21%, Widełki dynamiczne, Zapytanie o cenę (RFQ) tylko dla instrumentów pochodnych, Brak obowiązkowego animatora / market makera rynku. NewConnect Zasady notowania wszystkich instrumentów finansowych takie same, Brak transakcji pakietowych, Brak transakcji redystrybucyjnych, Brak instytucji wezwania w przypadku akcji notowanych wyłącznie na NewConnect (nie notowanych jednocześnie na rynku regulowanym ani nie będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notowania na rynku regulowanym), Krok notowań stały, wynoszący 1 grosz, niezależnie od ceny instrumentu, Ograniczenia wahań kursów: 20% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 44%, Brak widełek dynamicznych, Zapytanie o cenę (RFQ) dla akcji, Obowiązkowy animator/ market maker rynku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NewConnect. System notowań kierowany cenami jest nowinką na krajowym rynku. Obrót jest zbliżony do systemu znanego z aukcji. 2 Każdorazowo stroną transakcji jest w tym przypadku tzw. market maker, którego zadaniem jest kwotowanie, czyli wystawianie ofert kupna lub sprzedaży. Inwestorzy, którzy akceptują takie warunki transakcji dokonują 2 M. Zbiejcik, bo ryzyko jest duże, a płynność niewielka, Puls Biznesu 2007, nr 167, s.19.

3 zakupu, bądź sprzedaży notowanych w formule alternatywnego obrotu instrumentów. Na rynku kierowanym cenami dopuszcza się możliwość notowań jedynie w systemie ciągłym. Podobnie jak na rynku regulowanym, przedmiotem obrotu na rynku NewConnect mogą być: zdematerializowane akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Główną różnicą, jaka występuje pomiędzy tymi rynkami jest odmienna grupa podmiotów, do których skierowana została oferta alternatywnego systemu obrotu i rynku głównego. Dotyczy to zarówno potencjalnych emitentów, jak i angażujących kapitał inwestorów. 3. Emitenci na rynku NewConnect Oferta rynku NewConnect skierowana jest do perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się spółek, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju. Giełda Papierów Wartościowych tworząc nową formułę obrotu opierała się na doświadczeniu wielu europejskich i światowych giełd, które wcześniej zdecydowały się wprowadzić tego typu rozwiązania dla poszukujących kapitału młodych przedsiębiorstw. Wśród największych znajduje się amerykański NASDAQ, brytyjski AIM i skandynawski First North. Zachętą dla przedsiębiorstw, które pragną pozyskać kapitał poprzez emisję papierów wartościowych na rynku NewConnect są uproszczone procedury w zakresie debiutu zainteresowanych podmiotów i obrotu instrumentami finansowymi, jak również niższe koszty całego przedsięwzięcia, aniżeli w przypadku rynku regulowanego. Podobnie jak na głównym rynku, spółki, które dążą do tego, aby wyemitowane przez nie papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na NewConnect muszą spełnić określone warunki. Postawione wymogi są analogiczne do tych, które występują na rynku równoległym (tabela 2). Alternatywny system obrotu daje emitentom możliwość wyboru sposobu wprowadzenia spółki na rynek poprzez emisję publiczną lub prywatną. Pierwsza forma emisji podlega takim samym procedurom, jakie stosowane są w przypadku rynku regulowanego. Nowością na krajowym rynku kapitałowym jest natomiast emisja prywatna określana mianem private placement. Jest to oferta zamknięta skierowana do maksimum 99 zainteresowanych inwestorów. Zaletą jej zastosowania jest szybsze wprowadzenie spółki na rynek w porównaniu do emisji publicznej. Dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu informacyjnego, a przygotowania do wejścia na NewConnect trwają zwykle od 1 do 3 miesięcy. 3 3 Dla rynku regulowanego okres przygotowawczy wynosi co najmniej 6 miesięcy.

4 Tabela 2. Porównanie warunków dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i rynku NewConnect. Rynek regulowany Rynek podstawowy posiadanie statusu spółki akcyjnej lub komandytowo akcyjnej, sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego oraz zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona, wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej euro, akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej euro, emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie, lub spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów. Rynek równoległy posiadanie statusu spółki akcyjnej lub komandytowo akcyjnej, sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona. Rynek NewConnect posiadanie statusu spółki akcyjnej lub komandytowo akcyjnej, sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, zbywalność akcji nie jest ograniczona. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 roku w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. nr. 206, poz. 1712); Regulamin Giełdy, Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku z późn. zm., Regulamin alternatywnego systemu obrotu, Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.

5 Istotnym dla potencjalnych emitentów ułatwieniem jest ograniczenie obowiązków informacyjnych już po debiucie na rynku NewConnect. W porównaniu do rynku regulowanego należy wskazać: 4 - zwolnienie z obowiązku przedkładania raportów kwartalnych, - możliwość złożenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji finansowych, - swobodę wyboru standardów rachunkowości. Dużym atutem alternatywnego systemu obrotu są niższe koszty związane z wprowadzeniem instrumentu finansowego do obrotu giełdowego i jego późniejszym notowaniem. Opłaty te są pobierane ryczałtowo, a ich wysokość nie jest uzależniona od kapitalizacji spółki, jak ma to miejsce na rynku regulowanym (tabela 3). Tabela 3. Porównanie opłat pobieranych przez Giełdę Papierów Wartościowych od emitentów akcji na różnych rynkach. Wyszczególnienie Rynek podstawowy Rynek Rynek Opłata za złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu Opłata za wprowadzenie do obrotu Opłata za dopuszczenie do obrotu Opłata roczna za notowania równoległy NewConnect zł zł. Brak 0,03% wartości emisyjnej, nie mniej niż zł. i nie więcej niż zł zł zł zł zł. Brak 0,02% wartości rynkowej, nie mniej niż zł. i nie więcej niż zł. 0,02% wartości rynkowej, nie mniej niż zł. i nie więcej niż zł zł. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regulamin Giełdy, Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku z późn. zm., Uchwała nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 30 maja 2007 roku z późn. zm. Spółki, które decydują się wprowadzić akcje na NewConnect zobowiązane są do podjęcia współpracy z tzw. autoryzowanym doradcą, czyli specjalistycznym podmiotem, który wspiera emitenta w procesie przygotowań do debiutu, a następnie przez minimum 4 NewConnect Rynek akcji GPW. Przewodnik dla Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Dział Rozwoju Biznesu, Rynki Europy Środkowo Wschodniej, Warszawa 2007, s. 11.

6 rok doradza w zakresie funkcjonowania spółki na tym rynku. 5 Korzystanie z usług autoryzowanego doradcy niesie co prawda dodatkowy koszt, który należy wkalkulować przy wprowadzaniu akcji do systemu alternatywnego obrotu, jednak emitent może ubiegać się o jego refundację z funduszy unijnych Inwestorzy na rynku regulowanym i rynku NewConnect Alternatywny system obrotu otwiera nowe możliwości nie tylko przed emitentami, ale również przed inwestorami. Dotyczy to w szczególności skali podejmowanego przez te podmioty ryzyka inwestycyjnego, które jest wyższe niż na rynku regulowanym. Wynika to z profilu rynku NewConnect, na którym notowane są spółki charakteryzujące się niskim poziomem dojrzałości ekonomicznej i dużą dynamiką wzrostu. Ryzyko niepowodzenia przedsięwzięć z bankructwem włącznie jest w przypadku alternatywnego systemu obrotu dużo bardziej prawdopodobne. Z drugiej strony zwiększone ryzyko jest rekompensowane możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu z zaangażowanego kapitału. Pomimo wsparcia ze strony market makerów i animatorów rynku niska kapitalizacja spółek notowanych na NewConnect rodzi obawy, co do stopnia płynności walorów pozostających w obrocie. W szczególności w przypadku przeprowadzania emisji prywatnej, gdy instrumenty finansowe trafiają do wąskiej grupy inwestorów, możliwe są znaczące odchylenia od kursu równowagi w początkowym okresie notowań. Pomimo wymienionych mankamentów zainteresowanie alternatywnym systemem obrotu wykazują zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. Specyfika rynku NewConnect sprawia, iż w grupie instytucji nabywających notowane na nim instrumenty znajdują się m.in.: - fundusze hedgingowe, - fundusze private equity, - fundusze venture capital, - fundusze zalążkowe, - fundusze asset management, - fundusze zamknięte. 5 W określonych przypadkach organizator alternatywnego systemu obrotu może skrócić ten okres, a także zwolnić emitenta z obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zob. Regulamin alternatywnego systemu obrotu, Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm. 6 Fundusze przeznaczone na finansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla sektora MSP.

7 Inwestorzy pragnący przeprowadzić transakcje zakupu lub sprzedaży walorów notowanych na rynku regulowanym i w formule alternatywnego obrotu zobowiązani są skorzystać z pośrednictwa członka rynku (Rysunek 1). Jest nim podmiot uprawniony do zawierania transakcji w imieniu i na rachunek klienta. Członkiem rynku NewConnect może zostać wyłącznie instytucja, która posiada status Członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Warunkiem rozpoczęcia działania członka giełdy w alternatywnym systemie obrotu jest dokonanie wpłaty do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie zawieranych transakcji. 7 Rysunek 1. Podmioty występujące na rynku NewConnect i powiązania pomiędzy nimi. ANIMATOR AUTORY- ZOWANY DORADCA EMITENT CZŁONEK RYNKU MARKET MAKER INWESTOR Źródło: Opracowanie własne. Podobnie jak na innych rynkach giełdowych, tak i w przypadku NewConnect dokonywana przez inwestorów ocena koniunktury na rynku przeprowadzona jest za pomocą syntetycznego miernika indeksu NCIndeks (NCI). Wskaźnik ten ma charakter dochodowy, co oznacza, że przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową indeksu jest pierwszy dzień notowań na tym rynku, czyli 30 sierpnia 2007 roku. Wartość indeksu wyniosła w tym dniu 100 punktów. Uzupełnieniem indeksu NCI jest New Connect Growth Indicator (NCGIndicator). Miernik ten prezentuje historyczny wzrost wartości podmiotów notowanych w 7 Uchwała Nr 471/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 6 lipca 2007 r.

8 alternatywnym systemie obrotu w długim okresie. NCGIndicator opiera się na czterech parametrach finansowych, którym przypisane zostały odpowiednie wagi (tabela 4). Tabela 4. Konstrukcja wskaźnika NCGIndicator. Wskaźniki cząstkowe Wagi P Tempo zmiany przychodów ze sprzedaży 0,45 Z Tempo zmiany zysku ze sprzedaży 0,15 EBITD Tempo zmiany zysku operacyjnego powiększonego o 0,25 A amortyzację KW Tempo zmiany wartości kapitałów własnych 0,15 NCGI = 0,45* P + 0,15* Z + 0,25* EBITDA + 0,15* KW Źródło: Zamierzeniem organizatora obrotu jest publikacja tego wskaźnika dwa razy do roku na podstawie półrocznych i rocznych raportów spółek notowanych na NewConnect. 5. Charakterystyka rynku NewConnect w początkowym okresie funkcjonowania Pierwsze miesiące działalności świadczą o tym, iż alternatywny system obrotu cieszy się dużą popularnością wśród uczestników rynku. Wyznacznikiem sukcesu NewConnect może być liczba debiutów. Przez cztery miesiące 2007 roku w obrocie znalazły się akcje 24 spółek, a lista podmiotów zainteresowanych pozyskaniem kapitału poprzez emisję papierów na tym rynku jest bardzo długa. Miernikiem właściwego kierunku rozwoju jest także zainteresowanie ze strony innych aniżeli emitenci uczestników NewConnect. Na koniec 2007 roku w nowej formule obrotu operowało 20 członków rynku. Największy udział w generowaniu obrotów na NewConnect przypadł Domowi Maklerskiemu BZWBK (Wykres 1). W ciągu czterech miesięcy funkcjonowania tego rynku całkowita wartość obrotów przekroczyła 302 miliony złotych, przy czym część wypracowana przez DM BZWBK wyniosła ponad 50 milionów złotych. Na koniec 2007 roku na NewConnect nie występował podmiot, którego akcje znajdowałyby się w systemie kierowanym cenami. Oznacza to, że w tym okresie nie funkcjonowali na rynku market makerzy. Występowali wyłącznie animatorzy, w ilości czterech instytucji: - PKO BP, - DM Amerbrokers, - DM BOŚ, - Beskidzki DM.

9 Wykres 1. Udział członków giełdy w obrotach na rynku NewConnect w 2007 roku. AmerBroker; 2,47% ING SECUR; 2,33% DNB Nord; 3,46% Pozostałe; 8,29% CDM Pekao; 6,82% PKO BP; 6,14% DM BZWBK; 16,55% DM BOŚ SA; 14,90% IDM SA; 7,78% BPH; 13,79% DI BRE Banku; 14,01% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NewConnect. Zgodnie z przewidywaniami rynek NewConnect charakteryzuje się zwiększonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Tezę tą potwierdza wykres 2, na którym porównana została zmienność alternatywnego systemu obrotu reprezentowanego przez indeks NCI i rynku głównego reprezentowanego przez WIG. W przypadku NewConnect stosunkowo często obserwuje się co najmniej 5 % fluktuacje w ciągu jednego dnia. Wykres 2. Porównanie zmienności indeksu WIG i NCIndeks w okresie wrzesień grudzień 2007 roku. 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% NCI WIG -10,00% -15,00% Źródło: Opracowanie własne.

10 Konsekwencją zwiększonego ryzyka jest możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu na zaangażowanym kapitale. Choć w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania indeks NCI poddawany był znacznym wahaniom, silny trend wzrostowy pod koniec 2007 roku pozwolił na wypracowanie blisko 45 % stopy zwrotu. Dla porównania w tym samym okresie indeks WIG obniżył się o prawie 6 % (Wykres 3). Wykres 3. Wartość indeksu NCI w okresie sierpień 2007 grudzień NCIndicator WIG Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NewConnect. 6. Podsumowanie Pomiędzy rynkiem NewConnect a rynkiem regulowanym występuje szereg analogii i przeciwieństw, które wyróżniają nowy system obrotu. To właśnie wymienione w niniejszym opracowaniu różnice przyczyniają się do zainteresowania rynkiem NewConnect przez emitentów i inwestorów. Dzięki temu alternatywny system obrotu może wzmocnić znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki i stać się ważnym elementem regionalnego centrum finansowego w tej części Europy. Literatura: 1. NewConnect Rynek akcji GPW. Przewodnik dla Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Dział Rozwoju Biznesu, Rynki Europy Środkowo Wschodniej, Warszawa Regulamin alternatywnego systemu obrotu, Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.

11 3. Regulamin Giełdy, Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku z późn. zm. 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 roku w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. nr. 206, poz. 1712). 5. Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm. 6. Uchwała nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 30 maja 2007 roku z późn. zm. 7. Uchwała Nr 471/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2007 r. 8. Zawadzki K., Nowe zasady obrotu giełdowego w systemie Warset, [w:] D. Waldziński(red.), Electronic Commerce gospodarka XXI wieku, Politechnika Gdańska, Gdańsk Zbiejcik M., bo ryzyko jest duże, a płynność niewielka, Puls Biznesu 2007, nr 167. COMPARISION ANALYSYS OF NEWCONNECT AND REGULATED MARKET AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE At the end of August 2007 Warsaw Stock Exchange (WSE) created organized stock exchange market having been conducted beyond the regulated market in the alternative turnover formula, also known as NewConnect. The main aim of the article is to characterize this new system and compare it with the main WSE market. The author focuses on three aspects of comparision: the principles of turnover, as well as similarities and differences between issuers and investors in WSE and alternative turnover formula.

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

transakcje są zawierane Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

transakcje są zawierane Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) Zasady obrotu Na rynku NewConnect spółka może wybrać jeden z dwóch rynków: rynek kierowany zleceniami (z udziałem Animatora Rynku) lub rynek kierowany cenami (z udziałem Market Makera). Możliwe są notowania

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego New Connect?

Dlaczego New Connect? Dlaczego New Connect? Akademia Innowacji CambridgePYTHON 2010 29 maja 2010, Warszawa ACADIA Artur Chabowski S.K.A. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ACADIA Artur Chabowski S.K.A.

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

NewConnect Finansowanie Przedsiębiorstwa, 10.11.2009r.

NewConnect Finansowanie Przedsiębiorstwa, 10.11.2009r. NewConnect Finansowanie Przedsiębiorstwa, 10.11.2009r. NewConnect nowa platforma finansowania i obrotu wtórnego dla młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu, które z innowacyjności (produktów, usług,

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent?

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Największymi dylematami przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek giełdowy są te związane z koniecznością poniesienia kosztów. Przeważnie spółkom

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect. Wybrane kwestie dotyczące zasad, obrotu instrumentami notowanymi na NC

Rynek NewConnect. Wybrane kwestie dotyczące zasad, obrotu instrumentami notowanymi na NC Rynek NewConnect Wybrane kwestie dotyczące zasad, obrotu instrumentami notowanymi na NC 2 Zasady obrotu na NC platforma obrotu istniejąca technologia (WARSET) notowania od poniedziałku do piątku systemy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 4 Giełda

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 4 Giełda System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Giełda Giełda Odbywające się w określonym czasie podporządkowane ustalonym normom kontakty osób pragnących zawrzeć transakcje kupna sprzedaży lub osób pośredniczących

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Animator na rynku NewConnect

Animator na rynku NewConnect Animator na rynku NewConnect Beskidzki Dom Maklerski SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd BDM S.A. jako Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r.

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r. Regulamin Giełdy Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. 1 ROZDZIAŁ I... 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ II... 7 WARUNKI I

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

Spółka publiczna: z NC na GPW

Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna +/ Na co liczę? Kapitał Dla firmy na jej rozwój wzrost wartości Dla siebie na wakacje, samochód, podreperowanie budżetu, Z czym muszę się liczyć? Nowi akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Animator Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Animator Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu. Warszawa, 7 marca 2013 r. Animator Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu Warszawa, 7 marca 2013 r. 1 2 ANIMATOR RYNKU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU PODSTAWOWE ZADANIA KIM JEST ANIMATOR RYNKU? Animatorem Rynku jest Conek Rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Slide 1 Instytucje rynku kapitałowego Slide 2 Instytucje rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Centralny organ administracji rządowej. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu na Catalyst

Zasady obrotu na Catalyst Zasady obrotu na Catalyst Zasady obrotu na rynkach GPW Platformą transakcyjną dla rynków prowadzonych przez GPW jest system WARSET. W ramach rynku Catalyst emitent instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

(według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.)

(według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.) REGULAMIIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Monika Daciuk Marcin Michna

Monika Daciuk Marcin Michna Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku: organizacja pierwszych emisji publicznych, budowanie księgi popytu, rola subemitentów, prawa do akcji i kwity depozytowe Monika Daciuk Marcin

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.08.2012-31.08.2012 Warszawa, dnia 14 września 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści...2 2. Informacje podstawowe...3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Regulacje na NewConnect w rok po zmianach

Regulacje na NewConnect w rok po zmianach Regulacje na NewConnect w rok po zmianach Seminarium dla spółek i Autoryzowanych Doradców GPW, 17 czerwca 2014 r. 2 Warunki debiutu 3 Warunki debiutu na NewConnect MINIMALNY KAPITAŁ WŁASNY minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn.

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo