OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBOWIĄZKI INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 PORTAL INTERNETOWY gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r.

2 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH Przepisy prawa regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy / ESPI informacje o uczestnikach walnego zgromadzenia znaczne pakiety Zakazy i wymogi, o których mowa w art ustawy o obrocie oraz Rp MF z (Dz.U( Dz.U.. Nr 229, poz. 1950) mają zastosowanie do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium RP informacje o transakcjach pierwotnych insiderów okresy zamknięte zakaz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej listy dostępu

3 3 MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH SPÓŁKA PUBLICZNA uzyskanie statusu spółki publicznej (dematerializacji akcji - rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów w Wartościowych) SPÓŁKA NEWCONNECT - z chwilą złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów w finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu 15

4 4 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ ART. 69 USTAWY O OFERCIE Znaczący cy akcjonariusz jest obowiązany do informowania o zmianach w swoim stanie posiadania udziału u w spółce publicznej: KNF spółkę - emitenta tych akcji W terminie 4 dni od dnia zmiany stanu posiadania liczby głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć Po nowelizacji: w terminie 4 dni roboczych, nie później niż 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji 15

5 5 ZNACZNE PAKIETY OBOWIĄZKI EMITENTÓW W przypadku otrzymania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie, emitent notowany na NewConnect: niezwłocznie przekazuje tę informację systemem ESPI równocześnie Komisji, agencji informacyjnej i Organizatorowi ASO (art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie) Możliwość zwolnienia przez KNF z obowiązku przekazania takich informacji, gdy może to zaszkodzić interesowi publicznemu lub spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki (o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów) 15

6 6 OBOWIĄZKI SPÓŁKI PUBLICZNEJ ZWIĄZANE ZANE Z WALNYM ZGROMADZENIEM Spółka publiczna jest obowiązana do przekazania (Art. 70 ustawy o ofercie): Listy akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZA na dzień przez WZA (tylko do KNF - ESPI) Listy akcjonariuszy posiadających na ostatnim WZA min. 5% głosów 7 dni po WZA (KNF i do publicznej wiadomości - ESPI)

7 7 SPÓŁKI NEWCONNECT A INFORMACJA POUFNA Definicja informacji poufnej z art. 154 zakres obowiązywania: INFORMACJA POUFNA: precyzyjna dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych lub samych instrumentów, nie przekazana do publicznej wiadomości, po przekazaniu do publicznej wiadomości mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych

8 8 RAPORTY BIEŻĄ ŻĄCE NA NEW CONNECT klauzula ogólna lna Informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w jego ocenie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych

9 9 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH Osoby zobowiązane do notyfikacji (art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta; prokurenci; inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i posiadające stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta.

10 10 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH Zdarzenia wymagające notyfikacji: Transakcje nabycia lub zbycia, zawarte przez osoby zobowiązane lub ich osoby bliskie w rozumieniu art. 160 ustawy: akcji emitenta; praw pochodnych dotyczących akcji emitenta innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Wartość transakcji podlegających notyfikacji: $ ponad 5000 EUR (podlega kumulacji), ale: $ zbiorczo - o wszystkich transakcjach w danym roku, bez względu na ich łączną wartość poniżej 5000 EUR

11 11 OBOWIĄZKI SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH Akcjonariusze zobowiązani do notyfikacji mają obowiązek przekazywania przedmiotowych informacji Komisji oraz spółce w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji Spółka notowana na NC jest obowiązana do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych od powyższych osób do publicznej wiadomości (ESPI).

12 12 OGRANICZENIA W NABYWANIU I ZBYWANIU P.W. EMITENTA Pojęcie okresu zamkniętego OKRESY ZAMKNIĘTE okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 2 miesiące przed przekazaniem do publicznej wiadomości raportu rocznego, lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a opublikowaniem raportu (jeśli krótszy), miesiąc przed opublikowaniem raportu półrocznego lub okres pomiędzy zakończeniem danego półrocza a opublikowaniem raportu (jeśli krótszy) 2 tygodnie przed opublikowaniem raportu kwartalnego, lub okres pomiędzy zakończeniem danego kwartału a opublikowaniem raportu (jeśli krótszy).

13 13 OGRANICZENIA W NABYWANIU I ZBYWANIU P.W. EMITENTA (ART. 159 USTAWY O OBROCIE) Zakaz obejmuje: członków zarządu i rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta, pracowników emitenta, biegłych rewidentów lub inne osoby pozostające z emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze Zakaz dotyczy: nabywania i zbywania (rozporządzania) p.w. emitenta i powiązanych z nimi pochodnych, na r-k własny i osoby trzeciej

14 14 INNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY ORAZ SPÓŁKI PUBLICZNEJ 1.squeeze-out/sell-out 2.rewident do spraw szczególnych 3.lista dostępu do informacji poufnej

15 15 PRZEPISY USTAWY O OFERCIE NIE OBOWIĄZUJ ZUJĄCE SPÓŁEK NEWCONNECT wezwania publikacja informacji poufnych, bieżących i okresowych zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie opóźnianie publikacji informacji poufnych niektóre progi przy ujawnianiu stanu posiadania

16 16 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA DZIAŁ EMITENTÓW ul. Książęca 4, Warszawa tel. +48/ , fax +48/ PORTAL INTERNETOWY gov.gpw.pl

ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporz dzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Gie Papierów Warto ciowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s. Memorandum informacyjne Tatry mountain resorts, a.s. sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY uproszczony

DOKUMENT INFORMACYJNY uproszczony Stopklatka Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie

DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 132 850 AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ONICO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ONICO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 550.000 Akcji Serii A2, 375.000 Akcji Serii B oraz 375.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Medica Pro Familia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B i C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku New Connect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo