Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych z wychowania fizycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych z wychowania fizycznego"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych z wychowania fizycznego 1. WYTYCZNE DO OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Ocena poziomu i postępu w zakresie sprawności motorycznej Ocena poziomu i postępu w zakresie umiejętności ruchowych Systematyczny udział w czwartej godzinie wychowania fizycznego ( III kl. Gim. )) Ocenie podlega postawa ucznia, stosunek do przedmiotu Znajomość prawidłowej terminologii sportowej i przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole Sukcesy w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących składowych: SPRAWNOŚĆ AKTYWNOŚĆ (ZAANGAŻOWANIE, STRÓJ SPORTOWY )- W ciągu miesiąca uczeń może być zwolniony z ćwiczeń fizycznych przez rodzica/opiekuna z 2h lekcyjnych. W przypadku dłuższej niedyspozycji wymagane jest zwolnienie lekarskie. CZYNNY UDZIAŁ W CZWARTEJ GODZINIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( kl. III Gim. ) W przypadku zwolnienia lekarskiego z niektórych aktywności, uczeń jest oceniany z dozwolonych ćwiczeń lub realizuje dane zagadnienie w formie referatu, gazetki. 1. SPRAWNOŚĆ Ocena sprawności ma na celu określenie poziomu i postępu poszczególnych cech motorycznych związanych z uprawianymi dyscyplinami sportowymi. Do tych dyscyplin zaliczamy: Lekkoatletykę Gry zespołowe Gimnastykę a) W przypadku lekkoatletyki uczeń wykonuje próby sprawnościowe po cyklu przygotowań. Za wykonanie każdej próby uczeń zostaje oceniony wg schematu: Gdy uczeń przystępuje do próby sprawnościowej po raz pierwszy oceniony zostaje zgodnie z tabelą wyników. Gdy uczeń przystępował do próby w poprzednich semestrach, wynik bieżący

2 porównuje się z najlepszym dotychczas uzyskanym wynikiem i ocenia postęp sprawności: Ocena bardzo dobra - w przypadku poprawy wyniku Ocena dobra - w przypadku uzyskania wyniku na tym samym poziomie Ocena dostateczna - w przypadku pogorszenia wyniku. b) W zakres gier zespołowych wchodzi koszykówka, siatkówka. Uczeń wykonuje próby techniki indywidualnej poszczególnych gier. Za wykonanie każdej próby uczeń zostaje oceniony ze szczególnym uwzględnieniem poprawności technicznej i skuteczności wykonywanych ćwiczeń. c) Próby sprawnościowe w zakresie gimnastyki obejmują takie elementy: Przewrót w przód, przewrót w tył, stanie na rękach przy drabince. Skok rozkroczny przez kozła Za wykonanie każdego ćwiczenia uczeń zostaje oceniony za poprawność techniczną i samodzielność wykonania ćwiczenia. 2. WIADOMOŚCI, AKTYWNOŚĆ Oceniane są wiadomości z zakresu przepisów, taktyki i techniki realizowanych dyscyplin oraz higieny, zdrowia i bezpieczeństwa. Oceniane są wszelkie przejawy aktywności ucznia (np. udział w zawodach sportowych, prowadzenie rozgrzewki, udział w zajęciach poza lekcyjnych ( 4 godzina). Za udział w zawodach międzyszkolnych uczeń otrzymuje ocenę celującą. Za aktywny udział w zajęciach uczeń może otrzymać ''+ ( 3 + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Za brak aktywności mimo posiadanego stroju sportowego uczeń może otrzymać ''-''( 3 - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). Brak stroju sportowego traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć. Trzykrotny brak stroju powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej. Każda ocena bardzo dobra lub celująca może spowodować, iż uczeń otrzyma ocenę końcową wyższą niż wynikałoby to z jego oceny sprawności. Podobnie jest z oceną niedostateczną, każda obniża ocenę o końcową. Wymagania edukacyjne klasa VII: I okres piłka koszykowa ( kozłowanie ręką prawą i lewą, rzut jednorącz z biegu, chwyt piłki) lekkoatletyka ( bieg 100m, 300m, bieg wytrzymałościowy, bieg wahadłowy 5 minutowy, rzut piłeczką palantową,) Testy zdolności kondycyjnej:test Zuchory, rzut piłka lekarską gimnastyka ( układ gimnastyczny, skok przez kozła) II okres piłka siatkowa( odbicia piłki sposobem górnym, dolnym, zagrywka sposobem dolnym) Test zdolności koordynacyjnych: bieg po kopercie Test zdolności kondycyjnych: test Coopera, lekkoatletyka (skok w dal lub z miejsca, bieg 100m, 300m

3 Wymagania edukacyjne klasa II: I okres piłka koszykowa ( kozłowanie ręką prawą i lewą, rzut jednorącz z biegu, chwyt piłki) lekkoatletyka ( bieg 100m, 300m, bieg wytrzymałościowy, bieg wahadłowy 5 minutowy ) Testy zdolności kondycyjnej:test Zuchory, rzut piłka lekarską gimnastyka ( układ gimnastyczny, skok przez kozła) II okres piłka siatkowa( odbicia piłki sposobem górnym, dolnym, zagrywka sposobem górnym) Test zdolności koordynacyjnych: bieg po kopercie Test zdolności kondycyjnych: test Coopera, lekkoatletyka (skok w dal lub z miejsca, bieg 100m, 300m ) Wymagania edukacyjne klasa III: I okres piłka koszykowa ( kozłowanie ręką prawą i lewą, rzut jednorącz z biegu, chwyt piłki) lekkoatletyka ( bieg 100m, 300m, bieg wytrzymałościowy, bieg wahadłowy 5 minutowy ) Testy zdolności kondycyjnej:test Zuchory, rzut piłka lekarską gimnastyka ( układ gimnastyczny, układ choreograficzny przy muzyce) II okres piłka siatkowa( naprzemienne odbicie piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywka kierunkowa sposobem górnym) Test zdolności koordynacyjnych: bieg po kopercie Test zdolności kondycyjnych: test Coopera, lekkoatletyka (skok w dal lub z miejsca, bieg 100m, 300m ) OPIS SPRAWDZIANÓW: 1.Układ gimnastyczny klasa VII GIMNASTYKA Przewrót w przód z półprzysiadu z naskokiem z zaakcentowaniem nóg prostych do postawy zasadniczej. Półobrót podskokiem. Przewrót w tył przez siad o nogach prostych do postawy zasadniczej. Klasa II, III Przewrót w przód z półprzysiadu z naskokiem z zaakcentowaniem nóg prostych do postawy zasadniczej. Półobrót podskokiem. Przewrót w tył przez siad o nogach prostych do postawy zasadniczej. Półobrót podskokiem. Stanie na rękach przy drabince z uniku podpartego z powrotem do postawy zasadniczej. Ocenę celująca:

4 Uczeń samodzielnie wykona układ z wyraźnym zaznaczeniem fazy lotu w naskoku i wychwytu z karku. Płynnie łączy w/w elementy układu. Uczeń samodzielnie wykona układ bez wyraźnego zaznaczenia fazy lotu i wychwytu. Płynnie łączy w/w elementy układu. Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykona poszczególne elementy układu z drobnymi uchybieniami technicznymi. Brak płynności w połączeniu elementów układu. Uczeń wykonuje w/w ćwiczenia z pomocą nauczyciela wykonując błędy techniczne. Brak płynności w połączeniu elementów układu. Uczeń przystępuje do sprawdzianu. 2. Skoki gimnastyczne: Po rozbieg, naskoku z zaakcentowaniem fazy lotu uczeń wykonuje skok rozkroczny przez kozła do postawy zasadniczej. Odskocznia ustawiona 80 cm. od kozła o wysokości 110 cm. dla klasy I, 90 cm/120 cm dla klasy II, Uczeń samodzielnie i poprawnie technicznie wykona ćwiczenie. Wyraźnie akcentuje wszystkie fazy ćwiczenia i sylwetkę wyprostowaną (nogi, tułów, ręce), nie podpiera lądowania. Uczeń samodzielnie i poprawnie technicznie wykona ćwiczenie. Akcentuje sylwetkę wyprostowaną, wykonuje lądowanie z podparciem. Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia z drobnymi błędami technicznymi, brak sylwetki wyprostowanej, wykonuje lądowanie z podparciem Uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia na przyrządzie o mniejszych parametrach. Lądowanie wykonuje z podparciem i zaczepia o przyrząd. KLASA VII PIŁKA KOSZYKOWA Uczeń wykonuje 10 prób rzutu po kozłowaniu z prawej strony z których otrzymuje 2 oceny ze skuteczności i techniki. Skuteczność: 10 9 celujący 8 7 bardzo dobry 6 5 dobry 4 3 dostateczny 1 2 dopuszczający 0 niedostateczny Technika: Przy ocenie techniki brana pod uwagę są następujące elementy: poprawność kroków

5 rzut jednorącz z nadgarstka technika kozłowania Zastosowanie wszystkich w/w elementów - ocena bardzo dobra brak jednego ocena dobra brak dwóch - ocena dostateczna brak trzech ocena dopuszczająca KLASA II Uczeń wykonuje 10 prób rzutu po podaniu z prawej strony z których otrzymuje 2 oceny ze skuteczności i techniki. Skuteczność: 10 9 celujący 8 7 bardzo dobry 6 5 dobry 4 3 dostateczny 1 2 dopuszczający 0 niedostateczny Technika: Przy ocenie techniki brana pod uwagę są następujące elementy: poprawność kroków rzut jednorącz z nadgarstka technika chwytu i podania Zastosowanie wszystkich w/w elementów - ocena bardzo dobra brak jednego ocena dobra brak dwóch - ocena dostateczna brak trzech ocena dopuszczająca KLASA III Uczeń wykonuje 10 prób rzutu po podaniu z lewej strony z których otrzymuje 2 oceny ze skuteczności i techniki. Skuteczność: 10 9 celujący 8 7 bardzo dobry 6 5 dobry 4 3 dostateczny 1 2 dopuszczający 0 niedostateczny Technika: Przy ocenie techniki brana pod uwagę są następujące elementy: poprawność kroków

6 rzut jednorącz z nadgarstka technika kozłowania Zastosowanie wszystkich w/w elementów - ocena bardzo dobra brak jednego ocena dobra brak dwóch - ocena dostateczna brak trzech ocena dopuszczająca PIŁKA SIATKOWA Klasa VII 1. Odbicie piłki sposobem górnym,1 metr nad głowa Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa siatkarska, ramiona ugięte w stawach łokciowych, odbicie piłki następuje na wysokości czoła. Nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych Prawidłowa koordynacja ruchu ramion i nóg. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 30 odbić na ocenę celująca. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej Postawa siatkarska,ramiona ugięte w stawach łokciowych odbicie piłki następuje na wysokości czoła. Nogi ugięte w stawach biodrowych, kolanowych. Zachowana koordynacja ruchu ramion i nóg. Ćwiczący ma dwie próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 25 odbić na ocenę bardzo dobrą. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Słaba koordynacji ruchu ramion i nóg. Piłka nie jest odbijana na wysokości czoła. Uczeń może jedna nogą wyjść poza obręb wyznaczonego koła. Ćwiczący ma dwie próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 20 odbić na ocenę dobrą. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Brak koordynacji ruchu ramion i nóg. Piłka nie jest odbijana na wysokości czoła. Ćwiczący nie potrafi kontrolować piłki podczas odbicia. Piłka odbijana jest zbyt nisko. Ćwiczący ma dwie próby,ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 10 odbić na ocenę dostateczną. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Piłka nie jest odbijana na wysokości czoła. Ćwiczący nie potrafi kontrolować piłki podczas odbicia. Piłka odbijana jest zbyt nisko. Ćwiczący wykonuje 5 odbić na ocenę dopuszczającą. 2.Odbicie piłki sposobem dolnym 1 metr nad sobą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej Postawa wykroczno-zakroczna wyraźne ugięcie nóg w stawach kolanowych,tułów pochylony do przodu, ramiona złączone wyprostowane w stawach łokciowych, dłonie złożone w prawidłowy sposób. Prawidłowa koordynacja ramion i nóg przy odbiciu. Liczymy odbicia

7 powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 30 odbić na ocenę celującą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu 1 metr nad sobą w postawie wysokiej Postawa wykroczno-zakroczna, wyraźne ugięcie nóg w stawach kolanowych, tułów pochylony do przodu, ramiona złączone wyprostowane w stawach łokciowych, dłonie złożone w prawidłowy sposób. Zachowana koordynacja ramion i nóg przy odbiciu. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 20 odbić na ocenę bardzo dobrą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa wykroczno-zakroczna, słabe ugięcie w stawach kolanowych i biodrowym ramiona lekko rozchylone. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 15 odbić na ocenę dobrą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa wykroczno-zakroczna, słabe ugięcie w stawach kolanowych i biodrowym ramiona wyraźnie rozchylone. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 5 odbić na ocenę dostateczną. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa wykroczno-zakroczna, brak ugięcia w stawach kolanowych i biodrowych, ramiona wyraźnie rozchylone. Ćwiczący nie kontroluje piłki podczas odbicia. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Zagrywka tenisowa dolna: Uczeń wykonuje zagrywkę sposobem dolnym z odległości 6m od siatki. Na 10 prób 9 zagrywek jest prawidłowych. Uczeń wykonuje zagrywkę sposobem dolnym z odległości 6m od siatki. Na 10 prób 7 zagrywek jest prawidłowych. Uczeń wykonuje zagrywkę sposobem dolnym z odległości 6m od siatki. Na 10 prób 6 zagrywek jest prawidłowych. Uczeń wykonuje zagrywkę sposobem dolnym z odległości 6m od siatki. Na 10 prób 5 zagrywek jest prawidłowych. Klasa II Odbicie piłki sposobem górnym,1 metr nad głowa Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa siatkarska, ramiona ugięte w stawach łokciowych, odbicie piłki następuje na wysokości czoła. Nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych Prawidłowa koordynacja ruchu ramion i nóg. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 60 odbić na ocenę celująca. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej Postawa

8 siatkarska,ramiona ugięte w stawach łokciowych odbicie piłki następuje na wysokości czoła. Nogi ugięte w stawach biodrowych, kolanowych. Zachowana koordynacja ruchu ramion i nóg. Ćwiczący ma dwie próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 50 odbić na ocenę bardzo dobrą. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Słaba koordynacji ruchu ramion i nóg. Piłka nie jest odbijana na wysokości czoła. Uczeń może jedna nogą wyjść poza obręb wyznaczonego koła. Ćwiczący ma dwie próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 40 odbić na ocenę dobrą. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Brak koordynacji ruchu ramion i nóg. Piłka nie jest odbijana na wysokości czoła. Ćwiczący nie potrafi kontrolować piłki podczas odbicia. Piłka odbijana jest zbyt nisko. Ćwiczący ma dwie próby,ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 20 odbić na ocenę dostateczną. Odbicie piłki sposobem górnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Piłka nie jest odbijana na wysokości czoła. Ćwiczący nie potrafi kontrolować piłki podczas odbicia. Piłka odbijana jest zbyt nisko. Ćwiczący wykonuje 10 odbić na ocenę dopuszczającą. 2.Odbicie piłki sposobem dolnym 1 metr nad sobą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej Postawa wykroczno-zakroczna wyraźne ugięcie nóg w stawach kolanowych,tułów pochylony do przodu, ramiona złączone wyprostowane w stawach łokciowych, dłonie złożone w prawidłowy sposób. Prawidłowa koordynacja ramion i nóg przy odbiciu. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 30 odbić na ocenę celującą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu 1 metr nad sobą w postawie wysokiej Postawa wykroczno-zakroczna, wyraźne ugięcie nóg w stawach kolanowych, tułów pochylony do przodu, ramiona złączone wyprostowane w stawach łokciowych, dłonie złożone w prawidłowy sposób. Zachowana koordynacja ramion i nóg przy odbiciu. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 25 odbić na ocenę bardzo dobrą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa wykroczno-zakroczna, słabe ugięcie w stawach kolanowych i biodrowym ramiona lekko rozchylone. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 20 odbić na ocenę dobrą. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa wykroczno-zakroczna, słabe ugięcie w stawach kolanowych i biodrowym ramiona wyraźnie rozchylone. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 10odbić na ocenę dostateczną. Odbicie piłki sposobem dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa wykroczno-zakroczna, brak ugięcia w stawach kolanowych i biodrowych, ramiona wyraźnie rozchylone. Ćwiczący nie kontroluje piłki podczas odbicia. Próbę wykonujemy

9 dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. 3. Zagrywka sposobem tenisowym górnym zagrywająca jest ugięta w łokciu i znajduje się za głową. Ćwiczący wykonuje podrzut piłki i uderza ją w najwyższym punkcie przed sobą. Uderzenie piłki wykonane jest usztywnioną dłonią. Uczeń musi w sposób prawidłowy przebić piłkę przez siatkę Ćwiczący ma 10 prób. Ocenę celującą otrzymuje po zaliczeniu 10 prawidłowo wykonanych zagrywek. zagrywająca jest ugięta w łokciu i znajduje się za głową. Ćwiczący wykonuje podrzut piłki i uderza ją w najwyższym punkcie przed sobą. Uderzenie piłki wykonane jest usztywnioną dłonią. Uczeń musi w sposób prawidłowy przebić piłkę przez siatkę Ćwiczący ma 10 prób.. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje po zaliczeniu 8 prawidłowo wykonanych zagrywek. zagrywająca jest nieprawidłowo ułożona i znajduje się przed głową. Ćwiczący wykonuje podrzut piłki i uderza ją zbyt nisko. Uderzenie piłki wykonane jest usztywnioną dłonią. Uczeń musi przebić piłkę przez siatkę Ćwiczący ma 10 prób. Ocenę dobrą otrzymuje po zaliczeniu 7 prawidłowo wykonanych zagrywek. zagrywająca jest nieprawidłowo ułożona i znajduje się przed głową. Ćwiczący ma problem z wykonaniem podrzutu piłki i uderza ją zbyt nisko. Uczeń nie czysto trafia w piłkę. Uczeń musi przebić piłkę przez siatkę Ćwiczący ma 10 prób. Ocenę dobrą otrzymuje po zaliczeniu 3 prawidłowo wykonanych zagrywek. zagrywająca źle ułożona i znajduje się przed głową. Ćwiczący nie potrafi prawidłowo podrzucić piłki i uderza ją zbyt nisko. Uczeń nie czysto trafia w piłkę. Uczeń musi przebić piłkę przez siatkę Ćwiczący ma 10 prób.. Ocenę dobrą otrzymuje po zaliczeniu 2 prawidłowo wykonanych zagrywek Klasa III 1.Odbicie piłki na przemian sposobem górnym i dolnym, na wysokości 1 metra w kole o średnicy 3 metrów. Odbicie piłki na przemian sposobem górnym i dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Postawa siatkarska,.ramiona ugięte w stawach łokciowych. Nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych.prawidłowa koordynacja ruchu ramion i nóg. Liczymy odbicia powyżej 1 metra nad sobą. Uczeń nie może wyjść poza obręb wyznaczonego koła. Próbę wykonujemy dwa razy, oceniamy najlepsze wykonanie. Ćwiczący wykonuje 30 odbić na ocenę celująca. Odbicie piłki na przemian sposobem górnym i dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej.postawa siatkarska, ramiona ugięte w stawach łokciowych, odbicie piłki następuje na wysokości 1 metra. Nogi ugięte w stawach biodrowych, kolanowych. Zachowana koordynacja ruchu ramion i nóg. Ćwiczący ma dwie próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Uczeń nie może wyjść poza obręb wyznaczonego koła. Ćwiczący wykonuje 25 odbić na ocenę bardzo dobrą.

10 Odbicie piłki na przemian sposobem górnym i dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Słaba koordynacji ruchu ramion i nóg. Piłka nie jest odbijana na wymaganej wysokości. Uczeń może jedna nogą wyjść poza obręb wyznaczonego koła. Ćwiczący ma trzy próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej. Ćwiczący wykonuje 20 odbić na ocenę dobrą. Odbicie piłki na przemian sposobem górnym i dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Brak koordynacji ruchu ramion i nóg. Piłka nie jest odbijana na przemian. Ćwiczący nie potrafi kontrolować piłki podczas odbicia. Piłka odbijana jest zbyt nisko. Ćwiczący wychodzi poza obręb koła dwiema nogami. Ćwiczący ma trzy próby, ocenie podlega próba wykonana najlepiej Ćwiczący wykonuje 10 odbić na ocenę dostateczną. Odbicie piłki s na przemian sposobem górnym i dolnym z własnego podrzutu w postawie wysokiej. Piłka nie jest odbijana na przemian. Ćwiczący nie potrafi kontrolować piłki podczas odbicia. Piłka odbijana jest zbyt nisko. Ćwiczący może wyjść poza obręb koła dwiema nogami. Piłka podczas odbicia może jeden raz upaść na parkiet. Ćwiczący wykonuje 5 odbić na ocenę dopuszczającą. 3. Zagrywka sposobem tenisowym górnym w określone miejsce. zagrywająca jest ugięta w łokciu i znajduje się za głową. Ćwiczący wykonuje podrzut piłki i uderza ją w najwyższym punkcie przed sobą. Uderzenie piłki wykonane jest usztywnioną dłonią. Ćwiczący ma 10 prób. Boisko jest podzielone na 6 kwadratów,którym przyporządkowane są punkty. Ocenę celującą otrzymuje po uzyskaniu od pkt. zagrywająca jest ugięta w łokciu i znajduje się za głową. Ćwiczący wykonuje podrzut piłki i uderza ją w najwyższym punkcie przed sobą. Uderzenie piłki wykonane jest usztywnioną dłonią. Ćwiczący ma 10 prób.boisko podzielone jest j.w. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje po uzyskaniu od pkt. zagrywająca jest nieprawidłowo ułożona i znajduje się przed głową. Ćwiczący wykonuje podrzut piłki i uderza ją zbyt nisko. Uderzenie piłki wykonane jest usztywnioną dłonią. Uczeń musi przebić piłkę przez siatkę. Ćwiczący ma 10 prób. Boisko podzielone j.w.. Ocenę dobrą otrzymuje po uzyskaniu 0d pkt. zagrywająca jest nieprawidłowo ułożona i znajduje się przed głową. Ćwiczący ma problem z wykonaniem podrzutu piłki i uderza ją zbyt nisko. Uczeń nie czysto trafia w piłkę. Ćwiczący ma 10 prób. Boisko podzielone j.w. Ocenę dobrą otrzymuje po uzyskaniu od 8-15 pkt. zagrywająca źle ułożona i znajduje się przed głową. Ćwiczący nie potrafi prawidłowo podrzucić piłki i uderza ją zbyt nisko. Uczeń nie czysto trafia w piłkę. Uczeń musi przebić piłkę przez siatkę Ćwiczący ma 10 prób.boisko podzielone j.w. Ocenę dopuszczającą otrzymuje po uzyskaniu od 8-15 pkt.

11 5 pkt. 4 pkt. 6 pkt. 3 pkt. 1 pkt. 2 pkt. LEKKOATLETYKA Bieg wytrzymałościowy ( bieg ciągły we własnym tempie) Klasa VII: uczeń pokonuje dystans 4000m. uczeń pokonuje 3800m. uczeń pokonuje 3400m. uczeń pokonuje 2000m uczeń pokonuje dystans 800m. Klasa II: uczeń pokonuje dystans 4800m. uczeń pokonuje 4000m. uczeń pokonuje 3600m. uczeń pokonuje 3200m uczeń pokonuje dystans 2500m. Klasa III: uczeń pokonuje dystans 5200m. uczeń pokonuje 4000m. uczeń pokonuje 3600m. uczeń pokonuje 3200m uczeń pokonuje dystans 2500m. Bieg wahadłowy( bieg ze zmiana kierunku biegu na sali gimnastycznej w czasie 5 minut) Klasa VII: uczeń pokonuje dystans 60długości sali uczeń pokonuje 50 długości sali uczeń pokonuje 40 długości sali uczeń pokonuje 35 długości sali uczeń pokonuje 30długości sali

12 Klasa II: uczeń pokonuje dystans 70 długości sali uczeń pokonuje 60długości sali uczeń pokonuje 50długości sali uczeń pokonuje 40długości sali uczeń pokonuje 35 długości sali Klasa III: uczeń pokonuje dystans 80długości sali uczeń pokonuje 65 długości sali uczeń pokonuje 55 długości sali uczeń pokonuje 45 długości sali uczeń pokonuje 35 długości sali

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z wychowania fizycznego w gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z wychowania fizycznego w gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z wychowania fizycznego w gimnazjum I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH (SEMESTRALNYCH ) OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego w Klasach I, II, III OPRACOWAŁ: Krzysztof Rychter. Zasady Oceniania są zgodne z: - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Każdy uczeń ma prawo do trzech braków stroju w ciągu jednego semestru, każdy następny brak stroju zostanie odnotowany uwagą w dzienniku.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VIII KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu / aktywność. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Warszawa.dn.02.09.2015 r. KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2017/2018 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23 KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Na ocenę wpływa : a) zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia b) strój sportowy ( biała koszulka, dowolne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Zasady Przedmiotowego Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem

Zasady Przedmiotowego Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Zasady Przedmiotowego Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Informacje ogólne: 1. Nauczanie wychowania fizycznego w naszym gimnazjum odbywa się według zmodyfikowanego programu

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania z wychowania fizycznego

Wewnętrzny system oceniania z wychowania fizycznego Wewnętrzny system oceniania z wychowania fizycznego Ocena celująca 1. Jest bardzo pilny, aktywny, bardzo chętnie ćwiczy na lekcjach; 2. Bardzo stara się wykonać wszystkie ćwiczenia w stopniu, na jaki pozwalają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ II PÓŁROCZE CHŁOPCY KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ II PÓŁROCZE CHŁOPCY KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA OCENĘ KOŃCOWOROCZNĄ OCENA CELUJĄCA II PÓŁROCZE CHŁOPCY KLASA I stanu zdrowia, potrafi zaplanować dla siebie program aktywności fizycznej. Zna ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangaŝowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Informacje ogólne: 1. Nauczanie wychowania fizycznego w naszym gimnazjum odbywa się według zmodyfikowanego programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył do rozkroku o NN prostych Skok kuczny

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI I LEKKOATLETYKA STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI Przy wystawianiu oceny za realizację zadań z umiejętności będzie brana pod uwagę: poprawność wykonania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM LEKKOATLETYKA - bieg ze startu niskiego na 100m. Uczeń wykazuje dobrą technikę biegu i osiąga najlepszy wynik w swojej grupie Uczeń wykazuje dobrą technikę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i końcoworoczną.

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i końcoworoczną. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr Klasa V - dziewczęta, chłopcy IAŁ NAUCZANIA LEKKOALETYKA TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego 2. Skok w dal z miejsca 3. Marszobieg terenowy na dystansie 600m /800m 4. Rzut piłeczką

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT j PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej) Egzamin sprawnościowy dla kandydatek do klasy sportowej o profilu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. I PÓŁROCZE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego zasady oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciele wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wysokiem gr. dziewcząt kl. I i kl. III

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wysokiem gr. dziewcząt kl. I i kl. III Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wysokiem gr. dziewcząt kl. I i kl. III 1. Ocena i kontrola z wychowania fizycznego spełnia trzy podstawowe funkcje: dydaktyczną, wychowawczą

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo