PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP , którego kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi ,00 PLN.

2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 KOLEJNE LOGOWANIA DO SYSTEMU... 5 ZAKŁADKA MOJE FINANSE... 6 ZAKŁADKA WYKONAJ OPERACJĘ... 7 SEKCJA PRZELEJ... 7 Przelew własny... 7 Przelew dowolny... 9 Przelew podatkowy Przelew ZUS Wniosek SWIFT SEKCJA INWESTUJ I OSZCZĘDZAJ SEKCJA OPERACJE SYSTEMOWE ZAKŁADKA HISTORIA WYDRUK POTWIERDZENIA OPERACJI BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ

3 WPROWADZENIE BIZ Online jest systemem bankowości internetowej dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw pozwalającym w łatwy i wygodny sposób zarządzać swoimi środkami zgromadzonymi na rachunkach w BIZ Banku. Systemu bankowości internetowej dostępny jest na stronie głównej banku oraz pod adresem https://online.bizbank.pl WYMAGANIA SYSTEMOWE Prawidłowe działanie systemu jest możliwe na komputerach wyposażonych w następujące oprogramowanie: System operacyjny Microsoft Windows 8/7/Vista +SP2; Przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8, Firefox od wersji 16, Google Chrome od wersji 23, Opera od wersji 12, Safari od wersji 5. Telefon komórkowy, na który będą wysyłane wiadomości SMS z kodami jednorazowymi nie musi spełniać dodatkowych wymagań. LOGOWANIE DO SYSTEMU PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. Logowanie do systemu BIZ Online możliwe jest ze strony po kliknięciu Zaloguj BIZ ONLINE Zaloguj. lub po wprowadzeniu https://online.bizbank.pl w polu adresu przeglądarki internetowej. 2. Po pojawieniu się strony logowania: 3 w polu Numer Identyfikacyjny Klienta podajemy numer NIK znajdujący się na Potwierdzeniu nadania numeru NIK, otrzymanego przy zakładaniu rachunku lub w szczegółach przelewu zwrotnego otrzymanego z banku; w polu Hasło należy podać jednorazowe hasło SMS, otrzymane na numer telefonu podany podczas zakładania rachunku.

4 3. Po zalogowaniu, system poprosi o wykonanie następujących czynności: akceptacja Regulaminu rachunków bankowych BIZ Banku potwierdzenie numeru telefonu służącego do autoryzacji zleceń w systemie BIZ Online Po wybraniu Akceptuj użytkownik otrzyma kod autoryzacyjny sms, na numer telefonu podany podczas składanie wniosku. 4

5 utworzenie nowego hasła do bankowości internetowej. Hasło musi składać się z 8 znaków, gdzie wystąpi co najmniej jeden znak z każdej z poniższych grup: o a-z o A-Z o 0-9 o znaki specjalne, #,!.?;: Utworzone w tym miejscu hasło wraz z numerem NIK będzie niezbędne do kolejnych logowań w systemie BIZ Online. 4. Ostatnim krokiem jest akceptacja oświadczeń końcowych po przejściu tego kroku, możemy już w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności systemu. KOLEJNE LOGOWANIA DO SYSTEMU Kolejne logowania do systemu możliwe są po wybraniu na stronie głównej banku Zaloguj BIZ ONLINE Zaloguj lub po wprowadzeniu https://online.bizbank.pl w polu adresu przeglądarki internetowej. Logowanie odbywa się przez wpisanie NIK w polu Numer Identyfikacyjny Klienta oraz hasła utworzonego podczas pierwszego logowania w polu Hasło. 5

6 ZAKŁADKA MOJE FINANSE Zakładka Moje finanse pojawia się jako ekran główny po zalogowaniu do systemu. Prezentuje informacje dotyczące wszystkich posiadanych przez użytkownika produktów bankowych np.: rachunki, karty, lokaty. Informacje grupowane są wg produktu. Poszczególne sekcje prezentują informacje o ilości produktów danego typu, wysokości sald, zadłużeniu, itp. Po kliknięciu na nazwę danego produktu np.: rachunki, pojawi się lista posiadanych rachunków. Kliknięcie na dowolny produkt z listy powoduje przejście do podglądu szczegółów danego produktu. 6

7 ZAKŁADKA WYKONAJ OPERACJĘ W zakładce Wykonaj operacje dostępne są wszystkie funkcjonalności związane z wprowadzaniem, modyfikacją, usuwaniem zleceń oraz zarządzaniem bazą odbiorców. Korzystając z przycisków + oraz - możemy dodawać Skróty, czyli szablony najczęściej wykonywanych operacji. SEKCJA PRZELEJ Sekcja umożliwia wykonywanie przelewów między własnymi rachunkami, przelewów dowolnych, przelewów do ZUS i US, a także składanie wniosków o przelew SWIFT. Przelew własny Funkcjonalność Przelew własny umożliwia wygodną realizację przelewów, również przewalutowań, między rachunkami użytkownika prowadzonymi w BIZ Banku. Przelewy własne nie wymagają autoryzacji kodem SMS. 7

8 Opcja Utwórz operację cykliczną pozwala stworzyć z danego przelewu zlecenie stałe, które będzie realizowane wg określonych kryteriów, bez konieczności ponownego tworzenia czy zatwierdzania. Koniecznymi do określenia parametrami są: częstotliwość wykonywania dyspozycji, data zakończenia realizacji oraz dzień, w którym dyspozycja ma zostać wykonana, jeżeli realizacja wypada w dzień wolny od pracy. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia (ekran potwierdzenia pojawia się przy każdej dyspozycji zlecanej za pomocą systemu BIZ Online) akceptujemy wprowadzone dane klikając Zatwierdź lub, w przypadku błędu, powracamy do ekranu edycji przez kliknięcie Modyfikuj. 8

9 Przelew dowolny Funkcjonalność Przelew dowolny umożliwia realizację przelewu w walucie PLN na rachunek odbiorcy w banku mającym siedzibę w Polsce. Odbiorcą przelewu może być beneficjent zapisany wcześniej w Bazie odbiorców. Wyboru dokonujemy rozwijając listę beneficjentów. Dane beneficjenta mogą zostać wpisane ręcznie poprzez wypełnienie pól nr. rachunku, nazwa odbiorcy i opcjonalnie dodatkowe dane odbiorcyadres. Opcje dostępne na dole formatki przelewu dowolnego pozwalają na utworzenie: Przelewu SORBNET - szybki przelew krajowy Operacji cyklicznej - zlecenie stałe (szerzej opisane w sekcji Przelew wewnętrzny) 9

10 Przelew podatkowy Przelew podatkowy to funkcjonalność systemu umożliwiająca dokonywanie przelewów do Urzędów Skarbowych oraz innych organów podatkowych. Aby uprościć do maksimum wprowadzanie zleceń do organów podatkowych system BIZ Online posiada bazę rachunków i adresów organów podatkowych, a także symboli formularzy. Z rozwijalnych list możemy wybrać właściwy symbol formularza, miejscowość i organ podatkowy. Zaznaczenie pola Dodatkowe dane płatnika pozwala na wpisanie adresu płatnika. Pole Zapisz płatnika pozwala na zapis płatnika w bazie i wykorzystanie tych danych w przyszłości w celu przyśpieszenia wprowadzania zlecenia. 10

11 Przelew ZUS Opcja Przelew ZUS pozwala na wprowadzanie płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu: 1. Ubezpieczenia społecznego 2. Ubezpieczenia zdrowotnego 3. Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4. Funduszu Emerytur Pomostowych Wybór Płatnika pozwala zaczytać do przelewu dane wcześniej zapisanego płatnika ZUS. Funkcjonalność umożliwia jednoczesne wprowadzenie płatności nawet dla wszystkich dostępnych typów składek. Realizacja płatności niezależnie od liczby składek, których dotyczy, wymaga jednokrotnej autoryzacji kodem SMS. Wybierając opcję Zapisz płatnika można zapisać dane, aby przyspieszyć składanie zleceń w przyszłości. 11

12 Wniosek SWIFT Opcja Wniosek SWIFT umożliwia składanie wniosków o przelewy walutowe do banków w kraju oraz przelewy w walucie PLN i w walutach obcych do banków zagranicznych. Nazwa banku odbiorcy zostanie wyświetlona automatycznie po wprowadzeniu kodu SWIFT/BIC odbiorcy. SEKCJA INWESTUJ I OSZCZĘDZAJ W ramach sekcji Inwestuj i oszczędzaj została udostępniona opcja zakładani lokat terminowych. Lokaty mogą być zakładane z rachunków firmowych i osobistych, do których Użytkownik posiada uprawnienia. Lista typów dostępnych lokat jest uzależniona od typu rachunku (indywidualne, firmowe). SEKCJA OPERACJE SYSTEMOWE W sekcji Operacje systemowe dostępna jest Baza odbiorców. Baza zawiera wszystkich odbiorców zapisanych przez użytkownika w systemie. Z tego poziomu można w pełni zarządzać bazą (modyfikować, usuwać odbiorców). 12

13 Z poziomu Bazy odbiorców możemy tworzyć przelewy dowolne przez wybranie przycisku Wykonaj Bazę utworzonych odbiorców można przeszukiwać po nazwie lub nazwie skróconej, a także po typie odbiorcy. Istnieje możliwość dodawania i usuwania odbiorców z listy poprzez wybór odpowiedniego przycisku. Operację usuwania odbiorcy z bazy można wykonać jednocześnie dla wielu odbiorców poprzez zaznaczenie pól typu check-box umieszczonych przy nazwie każdego z odbiorców. ZAKŁADKA HISTORIA Zakładka Historia umożliwia podgląd wykonanych, zaplanowanych i odrzuconych operacji. Z tego poziomu mamy również dostęp do podglądu szczegółów zlecenia, wydruku potwierdzeń operacji, a także, w przypadku operacji zaplanowanych, edytowania bądź usuwania operacji. W każdej z kategorii transakcji, system domyślnie prezentuje operacje z dnia bieżącego. W przypadku braku transakcji w danym okresie system zaprezentuje odpowiedni komunikat. 13

14 System umożliwia wyszukiwanie operacji po następujących kryteriach: 1. Data predefiniowane okresy (bieżący dzień, bieżący miesiąc itd.), bądź dowolny zakres dat określony przez użytkownika; 2. Wyszukiwanie tekstowe po fragmencie nazwy, tytułu operacji bądź numeru rachunku; 3. Kwot z możliwością ograniczenia minimalnej i/lub maksymalnej kwoty; 4. Typu operacji zawężenie do poszczególnych typów operacji. Możliwe jest wyszukiwanie operacji przy użyciu więcej niż jednego kryterium (np. przelewy do ZUS o kwocie między 100 a 200 PLN) w miarę wpisywania kolejnych kryteriów, system będzie automatycznie zawężał zakres wyświetlanych zleceń. WYDRUK POTWIERDZENIA OPERACJI Dla przelewów w statusie Wykonane, istnieje możliwość wygenerowania potwierdzenia transakcji. Wygenerowanie potwierdzenia przelewu może nastąpić zarówno z poziomu historii transakcji (po zaznaczeniu interesującej nas operacji), jak i z poziomu podglądu szczegółów transakcji. Wybór opcji Drukuj potwierdzenie powoduje otwarcie nowej karty przeglądarki internetowej, w której zostaje wyświetlone potwierdzenie w formacie PDF. BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W trosce o bezpieczeństwo Twoich środków prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich przestrzeganie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z bezpiecznym korzystaniem z Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym konsultantem pod nr tel * lub (czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, oraz w soboty 9:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: * koszt połączenia wg taryfy operatora Chroń swoje dane: Dane otrzymane od banku (w szczególności NIK, kody SMS) a także hasła i kody dostępu ustanawiane samodzielnie, umożliwiające zalogowanie się w systemie oraz przeprowadzenie transakcji powinny być chronione. Nie udostępniaj tego rodzaju danych osobom trzecim. Nigdy nie zapisuj hasła do logowania w Bankowości Internetowej ani Kodu Dostępu do Bankowości Mobilnej w miejscu dostępnym dla osób nieupoważnionych ani też w pamięci telefonu bądź komputera. Pamiętaj Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) jest numerem nadawanym przez Bank i nie można go zmienić. Nigdy nie podawaj go osobom postronnym. Pamiętaj o regularnej zamianie hasła do logowania zalecana jest zmiana nie rzadziej niż co 2 miesiące lub każdorazowo, gdy masz podejrzenie, że dostęp do hasła miały osoby nieupoważnione. Pamiętaj o odpowiednim stopniu skomplikowania hasła, co utrudnia jego odgadnięcie. Zalecane jest, aby w haśle używać: wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło nie powinno zawierać elementów 14

15 łatwych do odgadnięcia przez osoby nieupoważnione (np. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania). Ignoruj wiadomości , których nadawca prosi o podanie chronionych danych: BIZ Bank nigdy nie wysyła do swoich klientów zapytania o hasło, NIK, Kody Dostępu lub inne poufne informacje, jak również nie przesyła linków do stron transakcyjnych. Wiadomość zawierająca pytanie o chronione dane i zawierająca link na stronę internetową (łudząco przypominającą stronę banku) należy potraktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. O każdej tego rodzaju wiadomości powiadom bank i w żadnym wypadku nie odpowiadaj na taką wiadomość. Podczas każdego logowania stosuj się do zasad bezpieczeństwa, a każdą zauważoną nieprawidłowość niezwłocznie zgłaszaj do banku: Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera, a po zakończeniu pracy wyloguj się i zamknij przeglądarkę. Jeśli podczas logowania pojawią się niestandardowe komunikaty, zapytania o dane osobowe lub dodatkowe formatki z pytaniem o hasło, zignoruj je i natychmiast poinformuj o tym bank. Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania. Nigdy nie ignoruj różnic w wyglądzie strony lub w wymaganych przez system danych do logowania służy wyłącznie identyfikator i hasło. Przed zalogowaniem sprawdź czy połączenie jest szyfrowane adres strony powinien zaczynać się do https://, a nie zaś na dole okna przeglądarki powinien pojawić się symbol kłódki (brak kłódki lub kłódka otwarta oznacza brak szyfrowania). Dobrze jest sprawdzić dane certyfikatu bezpieczeństwa serwisu, klikając na ikonę żółtej kłódki. Sprawdź też datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu. Korzystaj tylko ze sprawdzonych i pewnych komputerów: Nie należy korzystać z Bankowości Internetowej używając komputerów znajdujących się w miejscach dostępnych dla szerokiego grona użytkowników, np. w kawiarence internetowej, hotelu, bibliotece - komputery w takich miejscach mogą nie być odpowiednio zabezpieczone. Twój komputer powinien być wyposażony w odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające. Zadbaj o: Uruchomienie firewalla, który chroni przed niepowołanym dostępem do komputera z sieci internetowej (np. w systemie Windows będzie to polegało na aktywowaniu zapory systemu Windows ) i jego konfigurację uniemożliwiającą nieautoryzowany dostęp do komputera. Zainstalowanie i regularną aktualizację programu antywirusowego, co pozwala zminimalizować ryzyko związane z rozsyłaniem niechcianej korespondencji, przejęciem danych lub przejęciem komputera. Aktualizację systemu operacyjnego i ważnych dla jego funkcjonowania aplikacji (np. przeglądarki internetowe) instalowanie łat do systemu tworzonych przez producenta oprogramowania. Instalowanie tylko legalnego oprogramowania programy niewiadomego pochodzenia mogą zawierać wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie. 15

16 Nieotwieranie załączników z wiadomości niewiadomego pochodzenia takie wiadomości mogą zawierać wirusy i inne programy pozwalające na szpiegowanie aktywności użytkownika. Korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji BIZ Banku: Korzystaj wyłącznie z wersji aplikacji mobilnej publikowanej przez Bank w sklepach aplikacji właściwych dla systemu operacyjnego Twojego telefonu. Dbaj o aktualność aplikacji na Twoim telefonie. KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących systemu BIZ Online prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pod nr tel * lub (czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, oraz w soboty 9:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: * koszt połączenia wg taryfy operatora 16

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Medicover OnLine

Przewodnik Medicover OnLine Przewodnik Medicover OnLine W przewodniku otrzymają Państwo podstawowe informacje dotyczące Medicover OnLine, takie jak dostęp i logowanie się do systemu, bezpieczeństwo danych, czy opis funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Bankowość internetowa Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Związek Banków Polskich przedstawia praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo