REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny W dalszej części niniejszego regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się posługiwanie nazwą: konkurs. 2. Organizatorem konkursu (określanym dalej jako Organizator ) jest Miasto Poznań (adres: Plac Kolegiacki 17, Poznań). 2 Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu jest dokończenie, przez Uczestnika konkursu, podanego przez Organizatora hasła związanego z płaceniem podatków w Poznaniu. Stworzone przez uczestnika hasło nie moŝe przekraczać 60 znaków. 3 Miejsce oraz czas trwania konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 31 marca 2014 roku do dnia 9 maja 2014 roku. 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 1. W Konkursie moŝe brać udział osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria: a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada adres zameldowania lub zamieszkania w Poznaniu i która zdecydowała się przenieść swój podatek PIT za rok 2013 do Poznania i potwierdziła ten fakt przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na stronie b. dokona za pośrednictwem strony w okresie od 31 marca 2014 do 9 maja 2014, zgłoszenia konkursowego poprzez wypełnienie formularza dostępnego na tej stronie oraz dokończy podane przez Organizatora hasło. 2. Osoba, o której mowa w 4 pkt. 1 dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu i zobowiązana jest do podania następujących danych osobowych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres , nazwa i adres Urzędu skarbowego w którym został złoŝony PIT, data jego złoŝenia. Zgłaszający składa

2 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i spełnieniu warunków udziału w Konkursie oraz wyraŝa zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagród). Formularz zgłoszeniowy musi zawierać równieŝ dokończenie hasła konkursowego mieszczącego się w 60 znakach. 3. Organizator weryfikował będzie zgłoszenia i przyjmował je do emisji kaŝdego dnia w czasie trwania konkursu. Odmowa przyjęcia zgłoszenia do emisji moŝliwa będzie w przypadku gdy zgłoszenie będzie miało dyskryminujący charakter, obraŝało będzie uczucia religijne, zawierało będzie treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub zawierała będzie dane osobowe Uczestnika. 4. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iŝ zgłoszenie stanowi jego własność i nie narusza praw osób trzecich, zwłaszcza autorsko uprawnionych, zaś treść zgłoszenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 5. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa w 4, pkt. 4 okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do zgłoszenia, Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności prawnej. 6. Uczestnik konkursu z chwilą dokonania zgłoszenia przekazuje nieodpłatnie i bezterminowo Organizatorowi wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do stworzonych zgłoszeń oraz prawa pokrewne w zakresie następujących pól eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu prawo do wprowadzania do obrotu, uŝyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworu; c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŝ określony w lit. b/ - prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, remitowania, a takŝe publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie przedmiotu umowy w sieci Internet, jak równieŝ techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym takŝe WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne); d. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

3 e. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań utworu, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, a takŝe wykorzystywania opracowań utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru utworu; f. prawo do wykorzystania utworu i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nie przeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych. 7. Organizator ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Uczestnika zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 8. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik wyraŝa zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 9. KaŜdy Uczestnik moŝe przygotować i dostarczyć Organizatorowi nieograniczoną liczbę zgłoszeń. 10. Pomimo złoŝenia dowolnej liczby zgłoszeń przez jednego Uczestnika, moŝe on wygrać tylko jedną nagrodę. 11. Zgłoszenia nieprawidłowe i niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. 12. Rozstrzygnięcie konkursu, ocena haseł oraz przyznanie nagród dokonane zostanie przez powołane przez Organizatora Jury Konkursowe. 13. Decyzje Jury Konkursowego we wskazanym w zdaniu poprzednim zakresie, za wyjątkiem sytuacji, w której wniesiona zostanie skuteczna i zasadna reklamacja, będą ostateczne i nieodwołalne. 14. Jury Konkursowe nagrodzi 10 (dziesięciu) Uczestników, których dokończenie podanego hasła będzie najciekawsze i najbardziej kreatywne. 15. Jury Konkursowe przyzna 1 (jedną) nagrodę główną, 2 (dwie) nagrody pocieszenia i 7 (siedem) wyróŝnień. a. Nagroda główna o wartości 5 363,73 zł brutto składa się z: i. Telewizora, ii. Tabletu, iii. 10 biletów na Termy Maltańskie, iv. Zaproszenia na warsztaty organizowane przez Concordia Design, v. Zapasu kawy i herbaty firmy Astra, vi. Biletu na Ethnoport, vii. Zestawu kosmetyków NIVEA, viii. Vouchera sportowego na obiekty POSiR-u, ix. Karnetu na mecze Lecha Poznań, na rundę jesienną sezonu 2014/15.

4 b. Nagroda pocieszenia o wartości 1 059,23 zł brutto kaŝda składa się z: i. Tabletu, ii. 15 biletów na Termy Maltańskie, iii. Zestawu gadŝetów miejskich, iv. Zapasu kawy i herbaty firmy Astra, v. Zestawu kosmetyków NIVEA. c. WyróŜnienie o wartości 155,00 zł brutto kaŝde składa się z: i. Zestawu gadŝetów miejskich, ii. Biletu na Ethnoport. 16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pienięŝny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŝność odbioru nagrody z przyczyn leŝących po stronie zwycięzców Konkursu. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu dokonania mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody albo niemoŝliwości odbioru nagrody przez zwycięzców, nagrody, które nie zostaną wydane pozostają własnością Organizatora. 17. Z przebiegu posiedzenia Jury Konkursowego, na którym dokonywane będzie rozstrzygnięcie konkursu, sporządzony zostanie protokół. 18. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 maja 2014 roku za pośrednictwem strony internetowej Nagrodzony Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości e- mail lub telefonicznie. 20. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Uczestnikom w sposób uzgodniony indywidualnie z Organizatorem. 5 Odpowiedzialność Organizatora 1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przyznanych nagród. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem nagród, w przypadku powierzenia doręczenia przedsiębiorcy, do którego zakresu działalności naleŝy dostarczanie przesyłek i przewóz towarów. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub do odwołania konkursu.

5 6 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację konkursu i przyznanie nagród uczestnikom konkursu. 2. Podatek dochodowy od Nagrody obciąŝa zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U j.t. z późn. zm.). Osoby nagrodzone otrzymają obok nagród rzeczowych nagrodę pienięŝną, której wartość wyniesie 10% sumy wartości przyznanej nagrody rzeczowej i pienięŝnej. Wartość pienięŝna zostanie potrącona przez Organizatora z tytułu pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 3. Konkurs kwalifikuje się do konkursów z dziedziny sztuki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. rozdział 3, art. 21, pkt Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 1. W terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu Uczestnik moŝe złoŝyć reklamację bezpośrednio do Organizatora. 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres: Biuro Promocji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań. 3. Reklamacje złoŝone po terminie lub w innej niŝ wskazana w 7 pkt. 2 formie nie podlegają rozpoznaniu. 4. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do siedziby Organizatora. 8 Wyłączenia z udziału w konkursie W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a takŝe pracownicy innych podmiotów bezpośrednio zaangaŝowanych w jego organizację i przebieg, jak równieŝ członkowie ich najbliŝszej rodziny. Przez członków najbliŝszej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małŝonków. 9 Treść regulaminu Treść regulaminu konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a nadto została opublikowana na stronie internetowej pod adresem

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo