Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie konkurs na stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej ultrasoniczną technologię haptyczną lub rozbudowanie już istniejącej aplikacji o funkcjonalności związane z technologią haptyczną (zwane dalej Projektem ). Aplikacja musi działać na urządzeniu TPad, dalej zwanym Urządzeniem. 2. Organizatorem Hapticathonu są: White Ducky sp. z o.o. sp. k., z siedzibą pod adresem: ul. Zwierzyniecka 3, Poznań, KRS: , NIP: , oraz Programa.pl Sp. z o.o., ul. Poplińskich 5/9, Poznań, NIP (dalej Organizatorzy ). 3. Hapticathon obędzie się w terminie pomiędzy 9 10 maja 2015 w Poznaniu. Dokładny termin i miejsce wydarzenia, a także jego szczegółowy harmonogram zostaną podane przez Organizatorów za pośrednictwem portalu Facebook w późniejszym terminie pod adresem https://www.facebook.com/events/ /. 4. Motywem przewodnim Hapticathonu jest wykorzystanie technologii haptycznej w aplikacjach mobilnych. 2 WARUNKI UDZIAŁU 1. Udział w Hapticathonie jest dobrowolny i bezpłatny. 2. Chęć uczestnictwa w Hapticathonie może zgłosić każda osoba pełnoletnia, posiadająca adekwatną do specyfiki Hapticathonu wiedzę i umiejętności, w tym na przykład z zakresu programowania aplikacji Android (zwana dalej Programistą ) i/lub nauk humanistycznych, psychologii, kognitywistyki, neuronauki, user experience i/lub tworzenia modeli biznesowych, kreacji i/lub projektowania graficznego i innych (zwana dalej Osobą Kreatywną ). 3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego pod adresem url https://hapticathon.typeform.com/to/knnj5s do godz. 23:59 dnia Wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w Hapticathonie, z zastrzeżeniem pkt Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyłonienia uczestników Hapticathonu na podstawie nadesłanych zgłoszeń, według własnego uznania. Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie (dalej Uczestnik ) zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo do godz. 23:59 dnia

2 5. Warunkiem udziału w Hapticathonie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (zgłoszenie jest rozumiane, jako akceptacja niniejszego Regulaminu) oraz rejestracja na wydarzenie i uzyskanie biletu poprzez system Eventbrite do dnia na podstawie zaproszenia otrzymanego drogą mailową. 6. W Hapticathonie mogą wziąć udział zespoły składające się z maksiumum 5 (pięciu) Uczestników. Każdy zespół musi składać się z minimum jednego, maksimum 3 (trzech) Programistów i minimum jednego, maksimum 2 (dwóch) Osób Kreatywnych. Wszyscy członkowie Zespołu muszą zgłosić się indywidualnie za pomocą formularza zgłoszeniowego, a także w przypadku zakwalifikowania się do Hapticathonu, indywidualnie zarejestrować się poprzez system Eventbrite. 7. Uczestnik Hapticathonu nieposiadający Zespołu może przyłączyć się do istniejącego/powstającego Zespołu przed Hapticathonem na przykład za pośrednictwem dedykowanego wydarzenia na portalu Facebook lub zostanie przydzielony do zespołu w dniu rozpoczęcia Hapticathonu 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność zgłoszeń, których nie otrzymał z przyczyn od niego niezależnych. 9. Organizator może wykluczyć z Hapticathonu uczestnika, jeżeli prowadzi on działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Hapticathonu. 3 ZASADY I PRZEBIEG HAPTICATHONU ORAZ WARUNKI KONKURSU 1. Hapticathon odbędzie się w dniach 9 10 maja w Poznaniu. 2. Organizatorzy zapewniają: dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi Fi, dostęp do sieci elektrycznej, dostęp do urządzenia haptycznego w odpowiednich slotach czasowych, projektor multimedialny, wsparcie merytoryczne Mentorów posiadających adekwatne kompetencje; 3. W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są korzystać z własnych zasobów, w szczególności sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi, w szczególności do urządzeń testowych z wgranym Androidem (API 19) w celu weryfikacji poprawności działania tworzonej aplikacji. Urządzenie z technologią haptyczną będzie dostępne w sposób ograniczony. Zespoły, po upewnieniu się, że aplikacja działa na ich urządzeniu, będą wysyłać plik.apk do organizatora, a on będzie wgrywał aplikację na urządzenie. Organizatorzy będą czuwać nad równomiernym i sprawiedliwym dostępem czasowym do testowania na urządzeniu. Możliwe są przerwy w dostępie do urządzenia np. ze względu na jego ładowanie.

3 4. Przed rozpoczęciem Hapticathonu uczestnicy będący Programistami mają obowiązek przygotowania dla siebie środowiska developerskiego zgodnie z wytycznymi podanymi w tym dokumencie. 5. Projekty przygotowane w ramach Hapticathonu powinny spełniać następujące warunki: a. muszą być przystosowane do platformy Android (API 19); b. muszą nawiązywać do motywu przewodniego Hapticathonu c. muszą wykorzystywać technologię haptyczną w zakresie dostępnym na urządzeniu TPad. Nieuwzględnienie któregokolwiek z wymienionych warunków w Projekcie spowoduje wykluczenie go z puli Projektów konkursowych oraz powoduje utratę prawa do nagrody. 4 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD 1. Po ukończeniu pracy nad Projektem, przedstawiciel zespołu Uczestników zobowiązany jest zademonstrować Projekt przed Komisją Konkursową i publicznością. 2. Uczestnicy, po zakończonej pracy, będą prezentować Projekty zgodnie z kolejnością ich przedłożenia. 3. Przygotowane Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą Mentorzy wydarzenia (Mentorami wydarzenia są osoby zaproszone przez Organizatorów, mające na celu pomagać uczestnikom w realizacji Projektów). Komisja Konkursowa składa się minimum z 5 osób. 4. Na prezentację Projektu powstałego w ramach Hapticathonu każdy Zespół będzie miał 3 minuty. Prezentacje niezawierające przynajmniej fragmentu działającego prototypu nie będą oceniane. 5. Projekty oceniane będą według następujących kryteriów : a. pomysł 0 5 punktów, b. stopień zaawansowania aplikacji 0 3 punkty brane pod uwagę będą ogólne wrażenie dotyczące aplikacji, stopień jej skomplikowania, stopień zaawansowania wykonania aplikacji. c. prezentacja pomysłu 0 2 punkty, co umożliwia przyznanie Projektowi przez jednego członka Komisji Konkursowej maksymalnie 10 punktów. 6. Członek Komisji Konkursowej indywidualnie ocenia każdy Projekt. Punkty mogą być przyznane w ramach skali określonej przy wskazanych wyżej kryteriach (możliwe jest przyznawanie jedynie punktów całkowitych). Ocena końcowa jest sumą ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji. W przypadku remisu Komisja głosuje nad remisowanymi Projektami. Ogłaszane są jedynie 3 pierwsze miejsca oraz ewentualne nagrody specjalne. 6. Prace Komisji udokumentowane zostaną protokołem. 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatorów w terminie wyznaczonym w harmonogramie.

4 5 NAGRODY 1. Organizator przewidział nagrody dla Uczestników Zespołów, które zwyciężą w Konkursie. Nagrody zostaną ogłoszone w terminie późniejszym za pośrednictwem portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/events/ /. 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. 3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 4. Nagrody wręczone zostaną osobiście zwycięzcom podczas Hapticathonu. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania kolejnych nagród, taka zmiana nie jest uznawana za zmianę regulaminu. 6. Organizatorzy nie pobierają żadnych podatków związanych z przyznaniem nagród. Uczestnicy Konkursu prowadzą rozliczenia podatkowe we własnym zakresie. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hapticathonu pozostają Uczestnicy. 2. Uczestnicy biorący udział w Hapticathonie zobowiązują się do udostępnienia kodu źródłowego w formule open source na licencji opensourcowej, przy czym uczestnik może wybrać sobie preferowany typ licencji. Zbiór wszystkich typów licencji można znaleźć pod linkiem 3. Uczestnik oświadcza, że zrealizowany podczas Hapticathonu Projekt jest jego współautorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Projekt przygotowany podczas Hapticathonu. 4. Każdy Uczestnik udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Projekt, które zostały stworzone w trakcie trwania Hapticathonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.

5 5. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach rejestracji audiowizualnej Konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), na polach eksploatacji publiczne odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach internetowych. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Hapticathonu są White Ducky sp. z o.o. sp. k., z siedzibą pod adresem: ul. Zwierzyniecka 3, Poznań, KRS: , NIP: , oraz Programa.pl Sp. z o.o., ul. Poplińskich 5/9, Poznań, NIP Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2. Poprzez zgłoszenie udziału w Hapticathonie Uczestnik wyraża zgodę oraz upoważnia Organizatorów do przetwarzania swoich danych osobowych jedynie w celach związanych przedmiotowo z Hapticathonem. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 4. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Hapticathonie udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: a. problemy w funkcjonowaniu Hapticathonu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, b. brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Hapticathonu w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa lub siłą wyższą w rozumieniu

6 prawa cywilnego oraz innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O odwołaniu Hapticathonu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji o Hapticathonie. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Materiały reklamowo promocyjne związane z Hapticathonem mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin Hapticathonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia naboru Uczestników oraz podczas trwania Hapticathonu u Organizatorów pod adresem 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 4. Regulamin podlega prawu polskiemu. W razie wystąpienia sporu w związku z Konkursem, Organizator oraz Podmioty zgłaszające zobowiązane są dążyć do polubownego rozwiązania sporu. W razie bezskutecznej próby polubownego rozwiązania sporu, może on zostać poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu. 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Organizatorzy konkursu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmują Organizatorzy konkursu, które są ostateczne.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo