REGULAMIN SERWISU I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com oraz stosunki pomiędzy tym serwisem a jego użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu. 2. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem demo.shuttout.com jest Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Suwalskiej Serwis społecznościowy prowadzony w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com stanowi platformę do organizowania konkursów fotograficznych na warunkach każdorazowo określonych przez jego organizatora, którym w wersji demonstracyjnej będzie wyłącznie Mateusz Chłodnicki. Konkursy, o których mowa powyżej, nie są grą hazardową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540, ze zm.). 4. Serwis demo.shuttout.com w wersji demonstracyjnej jest prowadzony i zarządzany przez Mateusza Chłodnickiego. Użytkownicy serwisu demo.shuttout.com mogą kontaktować się z Właścicielem Serwisu w formie elektronicznej pod adresem celem uzyskania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących sposobu funkcjonowania serwisu prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com. 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. 6. Serwis demo.shuttout.com w wersji demonstracyjnej będzie funkcjonował od dnia r. Właściciel Serwisu poinformuje na co najmniej 7 dni naprzód o upływie terminu obowiązywania wersji demonstracyjnej Serwisu poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie głównej Serwisu oraz poprzez wysłanie wiadomości do każdego Użytkownika na adres e-miał wskazany przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie. II. Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu oraz jego załączników ustala się następujące definicje: Serwis serwis społecznościowy prowadzony w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu oraz stosunki pomiędzy Serwisem a jego Użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z Serwisu, jak i wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część

2 Właściciel Serwisu Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Suwalskiej 83, który jest usługodawcą i właścicielem Serwisu; Właściciel prowadzi Serwis i nim zarządza zgodnie z ustawą określoną w pkt. I ust. 2 Regulaminu Użytkownik korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonała procedury rejestracji w Serwisie i akceptuje postanowienia Regulaminu; użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu i rejestrację w Serwisie Dane Osobowe informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak: imię i nazwisko, adres , login, hasło Konkurs konkurs fotograficzny organizowany przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu Shutters jednostki punktowe warunkujące udział w Konkursie przyznawane Użytkownikowi przy rejestracji w Serwisie oraz z tytułu jego aktywności w ramach funkcjonowania Serwisu Komentarz Wartościowy komentarz wskazany jako przydatny przez Użytkownika, do którego fotografii komentarz ten się odnosi III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Właściciel Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie świadczy drogą elektroniczną usługi na rzecz Użytkowników oraz wszelkich innych osób korzystających z Serwisu polegające na umożliwieniu dokonywania w ramach Serwisu następujących czynności: 1) zgłaszania przez Użytkowników fotografii do Konkursów w Serwisie, 2) zamieszczenia komentarzy w odniesieniu do fotografii zgłoszonych do Konkursów, 3) otrzymywania Shutters z tytułu rejestracji w Serwisie oraz dokonywania innych aktywności w ramach Serwisu, 4) oddawania głosów na fotografie zgłoszone do Konkursów.

3 2. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie i uzyskania statusu Użytkownika. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik może korzystać z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. Z chwilą dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.). IV. Zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu 1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie jego Użytkownicy. Korzystanie z Serwisu w wersji demonstracyjnej odbywa się bezpłatnie. 2. Serwis przeznaczony jest do organizowania Konkursów. Do Konkursu mogą być zgłaszane fotografie, których wykorzystanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunku. 3. Proces rejestracji odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych Użytkownika. Szczegółowe zasady rejestracji określa pkt. VI Regulaminu. 4. Po dokonaniu pierwszej rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta zasilonego 25 (dwudziestoma pięcioma) Shutters z tytułu pierwszej rejestracji w Serwisie. 5. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w ramach Serwisu. 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wniesienie przez Użytkownika na poczet wybranego przez niego Konkursu wpisowego w postaci Shutters w liczbie wskazanej w treści regulaminu Konkursu. 7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1-6 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia swojej fotografii do Konkursu, jak i dokonywania czynności, o których mowa w ust. 8 poniżej. 8. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo do: 1) oddawania głosów na fotografie zgłoszone do Konkursów, 2) udostępniania informacji o Konkursie na Facebooku, jak i innych mediach społecznościowych, 3) udostępnienia wybranej fotografii na Facebooku z zachętą do głosowania w Konkursie. 9. Konkurs trwa przez okres 2 (dwóch) tygodni od dnia jego ogłoszenia. 10. W pierwszym tygodniu Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie na warunkach określonych w ust. 1-6 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik może w ramach jednego Konkursu zgłosić nie więcej niż jedną fotografię. 11. W drugim tygodniu Użytkownicy mogą oddawać głosy. 12. Warunkiem oddania ważnego głosu przez Użytkownika jest zagłosowanie na 3 (trzy) fotografie biorące udział w Konkursie. 13. Zwycięzcą Konkursu jest ten z Użytkowników, którego fotografia otrzyma największą liczbę głosów oddanych za pośrednictwem Serwisu. Z tytułu zwycięstwa, tj. zajęcia 1 (pierwszego) miejsca w Konkursie, Użytkownik otrzymuje 50% Shutters zgromadzonych w ramach Konkursu w związku z wniesieniem przez Użytkowników wpisowego, o którym mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku, gdy kilku Użytkowników otrzyma taką samą liczbę głosów, liczba Shuttersów, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dzielona po równo pomiędzy tymi Użytkownikami. 14. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie Użytkownikom Shutters na zasadach, o których mowa w ust. 13 powyżej, następuje najpóźniej do końca dnia następującego po dniu zakończenia Konkursu, tj. do godz. 23:59:59.

4 15. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na stronie Serwisu, a przyznanie Shutters zostaje odnotowane w ramach indywidualnych kont Użytkowników. V. Prawa autorskie 1. Przystępując do Konkursu Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych fotografii zgłoszonych do Konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz funkcjonowania Serwisu (licencja), w tym w szczególności na: 1) rozpowszechnianie fotografii w celach komercyjnych poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także po zakończeniu Konkursu, w tym w sieci Internet na stronie demo.shuttout.com; 2) wykorzystywanie fotografii do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Właściciela Serwisu, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklamy. Użytkownik nie przenosi praw autorskich na Właściciela Serwisu. 2. Korzystanie przez Właściciela Serwisu z fotografii na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej, może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych Użytkowników, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej. 3. Użytkownicy Konkursu oraz inne osoby korzystające z Serwisu nie są uprawnione do korzystania, rozpowszechniania, dokonywania opracowań, kopiowania, utrwalania czy też jakiegokolwiek innego wykorzystywania fotografii zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników. Wykorzystywanie fotografii w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, bez uzyskania wyraźnego zezwolenia Użytkownika, któremu przysługują prawa autorskie do fotografii, stanowi naruszenie przysługujących temu Użytkownikowi praw autorskich. VI. Zasady rejestracji w Serwisie i wyrejestrowania z Serwisu 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika oraz możliwości korzystania z usług, o których mowa w pkt III ust. 1 Regulaminu jest dokonanie rejestracji w Serwisie. 2. Na potrzeby procesu rejestracji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do wskazania adresu , jak i loginu oraz hasła w związku z koniecznością logowania Użytkownika do Serwisu. Zakazane jest podawanie przez Użytkownika fałszywych danych osobowych, tworzenie kont fikcyjnych, oraz tworzenie konta dla innej osoby bez jej wyraźnej zgody. 3. Rejestracja w Serwisie jest potwierdzana wiadomością zwrotną wysłaną w sposób automatyczny przez Właściciela Serwisu na adres Użytkownika wskazany w procesie rejestracji, po dokonaniu rejestracji w Serwisie. 4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność danych podanych w toku procesu rejestracji. 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma możliwość logowania się w Serwisie do konta, o którym mowa w pkt IV ust. 5 Regulaminu, za pomocą wskazanego w toku rejestracji loginu oraz hasła. Proces logowania odbywa się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook prowadzonego pod adresem lub też innych mediów społecznościowych. 6. Użytkownik ma możliwość wyrejestrowania się z Serwisu poprzez zgłoszenie Właścicielowi Serwisu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną żądania usunięcia

5 swojego konta w każdym czasie bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Właściciel Serwisu ma obowiązek usunięcia konta Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika takiego żądania, nie później niż w terminie 7 dni. 7. Z chwilą usunięcia konta lub upływu terminu funkcjonowania Serwisu, o którym mowa w pkt. I ust. 6 Regulaminu, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i Użytkownik traci zgromadzone na jego koncie niewykorzystane Shutters. VII. Zablokowanie konta Użytkownika 1. Właściciel Serwisu może zablokować konto Użytkownika w przypadku zamieszczenia przez niego w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści: 1) obraźliwych (w tym np. zniesławiające, wulgarne komentarze), 2) o charakterze pornograficznym, 3) wpływających negatywnie na wizerunek i renomę Serwisu, 4) nawołujących do przemocy lub działań niezgodnych z prawem, w tym w szczególności do popełnienia przestępstwa, 5) nacechowanych nienawiścią i przemocą, 6) sprzecznych z dobrymi obyczajami, 7) o charakterze dyskryminacyjnym, w tym na tle pochodzenia, orientacji seksualnej, wyznania, płci itp., 8) promujących działalność przestępczą, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, w szczególności przez małoletniego, 9) nawołujących do wszczęcia wojny napastniczej lub pochwalające wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, 10) znieważających Naród, Rzeczypospolitą Polską, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Właściciel Serwisu może zablokować konto Użytkownika również w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika pozostałych postanowień Regulaminu po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania tych naruszeń. VIII. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu Do korzystania ze świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, wymagane jest posiadanie: 1) połączenia z siecią Internet, 2) przeglądarki stron www, 3) konta umożliwiającego odbieranie wiadomości drogą elektroniczną, 4) włączonej obsługi JavaScript, 5) włączonej obsługi pików Cookies. IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Polityka prywatności. 1. Przystępując do procesu rejestracji Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Właściciel Serwisu i poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zawartej na formularzu rejestracyjnym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu Danych Osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu.

6 2. Użytkownik, który zgłosił swoją fotografię do Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie Danych Osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub loginu (w zależności od decyzji Użytkownika) w Serwisie przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego Danych Osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia Danych Osobowych jest równoznaczne z żądaniem wyrejestrowania Użytkownika i usunięciem jego konta z Serwisu. 4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Dane Osobowe Użytkownika wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym nie są dostępne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem loginu, pod którym Użytkownik dokonuje aktywności w ramach Serwisu. 6. Zgromadzone Dane Osobowe są chronione przed niepożądanymi działaniami oraz dostępem do nich osób trzecich. Właściciel Serwisu stosuje wszystkie niezbędne środki ochrony Danych Osobowych, zabezpieczając Dane Osobowe podczas transmisji danych i ich przetwarzania. 7. Rozpoczynając procedurę rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje prośbę o udostępnienie Danych Osobowych jak imię i nazwisko, adres , login oraz hasło. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu i realizowania jego funkcjonalności. 8. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 9. Użytkownik ma prawo wglądu do Danych Osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, poprzez przesłanie takiego żądania na adres Dane Osobowe są przetwarzane jedynie przez Właściciela Serwisu oraz podmioty, którym przetwarzanie Danych Osobowych zostało powierzone w drodze umowy, jedynie w celu realizowania funkcjonalności Serwisu i umożliwienia korzystania z Serwisu. Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia Danych Osobowych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim za wyjątkiem organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 11. W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Właściciel Serwisu może przetwarzać Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treść tych wiadomości. 12. Pytania dotyczące ochrony prywatności, należy kierować na adres X. Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące świadczenia przez Właściciela Serwisu drogą elektroniczną usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, mogą być składane przez

7 Użytkowników oraz osoby korzystające z Serwisu w formie elektronicznej na adres Właściciela Serwisu. 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, jego login i adres wskazany przy rejestracji w Serwisie, opis kwestionowanej usługi oraz okoliczności ją uzasadniające. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Właściciel Serwisu poinformuje składającego reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres , z którego reklamacja została wysłana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. XI. Postanowienia końcowe 1. Właściciel Serwisu informuje, że ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III Regulaminu, mogą wiązać się szczególne zagrożenia dotyczące tzw. działalności hakerskiej zmierzającej do pokonania zabezpieczeń Serwisu, w tym ataku na konto Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Właściciela Serwisu technologii mających na celu ochronę Serwisu, brak jest perfekcyjnych środków zabezpieczających przed niepożądanymi i bezprawnymi działaniami osób trzecich. 2. Właściciel Serwisu ma prawo publikowania w Serwisie reklam, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie treści zamieszczanych przez Użytkowników lub osoby korzystające z Serwisu. 3. Regulamin wchodzi w życie dnia i obowiązuje do czasu zamknięcia wersji demonstracyjnej Serwisu i uruchomienia finalnej wersji Serwisu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani zgodnie z postanowieniem pkt. I ust. 6 Regulaminu.

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: REGULAMIN SERWISU Regulamin Serwisu www.przepisynakawe.pl, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo