REGULAMIN SERWISU I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com oraz stosunki pomiędzy tym serwisem a jego użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu. 2. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem demo.shuttout.com jest Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Suwalskiej Serwis społecznościowy prowadzony w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com stanowi platformę do organizowania konkursów fotograficznych na warunkach każdorazowo określonych przez jego organizatora, którym w wersji demonstracyjnej będzie wyłącznie Mateusz Chłodnicki. Konkursy, o których mowa powyżej, nie są grą hazardową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540, ze zm.). 4. Serwis demo.shuttout.com w wersji demonstracyjnej jest prowadzony i zarządzany przez Mateusza Chłodnickiego. Użytkownicy serwisu demo.shuttout.com mogą kontaktować się z Właścicielem Serwisu w formie elektronicznej pod adresem celem uzyskania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących sposobu funkcjonowania serwisu prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com. 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. 6. Serwis demo.shuttout.com w wersji demonstracyjnej będzie funkcjonował od dnia r. Właściciel Serwisu poinformuje na co najmniej 7 dni naprzód o upływie terminu obowiązywania wersji demonstracyjnej Serwisu poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie głównej Serwisu oraz poprzez wysłanie wiadomości do każdego Użytkownika na adres e-miał wskazany przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie. II. Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu oraz jego załączników ustala się następujące definicje: Serwis serwis społecznościowy prowadzony w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu oraz stosunki pomiędzy Serwisem a jego Użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z Serwisu, jak i wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część

2 Właściciel Serwisu Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Suwalskiej 83, który jest usługodawcą i właścicielem Serwisu; Właściciel prowadzi Serwis i nim zarządza zgodnie z ustawą określoną w pkt. I ust. 2 Regulaminu Użytkownik korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonała procedury rejestracji w Serwisie i akceptuje postanowienia Regulaminu; użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu i rejestrację w Serwisie Dane Osobowe informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak: imię i nazwisko, adres , login, hasło Konkurs konkurs fotograficzny organizowany przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu Shutters jednostki punktowe warunkujące udział w Konkursie przyznawane Użytkownikowi przy rejestracji w Serwisie oraz z tytułu jego aktywności w ramach funkcjonowania Serwisu Komentarz Wartościowy komentarz wskazany jako przydatny przez Użytkownika, do którego fotografii komentarz ten się odnosi III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Właściciel Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie świadczy drogą elektroniczną usługi na rzecz Użytkowników oraz wszelkich innych osób korzystających z Serwisu polegające na umożliwieniu dokonywania w ramach Serwisu następujących czynności: 1) zgłaszania przez Użytkowników fotografii do Konkursów w Serwisie, 2) zamieszczenia komentarzy w odniesieniu do fotografii zgłoszonych do Konkursów, 3) otrzymywania Shutters z tytułu rejestracji w Serwisie oraz dokonywania innych aktywności w ramach Serwisu, 4) oddawania głosów na fotografie zgłoszone do Konkursów.

3 2. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie i uzyskania statusu Użytkownika. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik może korzystać z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. Z chwilą dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.). IV. Zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu 1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie jego Użytkownicy. Korzystanie z Serwisu w wersji demonstracyjnej odbywa się bezpłatnie. 2. Serwis przeznaczony jest do organizowania Konkursów. Do Konkursu mogą być zgłaszane fotografie, których wykorzystanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunku. 3. Proces rejestracji odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych Użytkownika. Szczegółowe zasady rejestracji określa pkt. VI Regulaminu. 4. Po dokonaniu pierwszej rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta zasilonego 25 (dwudziestoma pięcioma) Shutters z tytułu pierwszej rejestracji w Serwisie. 5. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w ramach Serwisu. 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wniesienie przez Użytkownika na poczet wybranego przez niego Konkursu wpisowego w postaci Shutters w liczbie wskazanej w treści regulaminu Konkursu. 7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1-6 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia swojej fotografii do Konkursu, jak i dokonywania czynności, o których mowa w ust. 8 poniżej. 8. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo do: 1) oddawania głosów na fotografie zgłoszone do Konkursów, 2) udostępniania informacji o Konkursie na Facebooku, jak i innych mediach społecznościowych, 3) udostępnienia wybranej fotografii na Facebooku z zachętą do głosowania w Konkursie. 9. Konkurs trwa przez okres 2 (dwóch) tygodni od dnia jego ogłoszenia. 10. W pierwszym tygodniu Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie na warunkach określonych w ust. 1-6 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik może w ramach jednego Konkursu zgłosić nie więcej niż jedną fotografię. 11. W drugim tygodniu Użytkownicy mogą oddawać głosy. 12. Warunkiem oddania ważnego głosu przez Użytkownika jest zagłosowanie na 3 (trzy) fotografie biorące udział w Konkursie. 13. Zwycięzcą Konkursu jest ten z Użytkowników, którego fotografia otrzyma największą liczbę głosów oddanych za pośrednictwem Serwisu. Z tytułu zwycięstwa, tj. zajęcia 1 (pierwszego) miejsca w Konkursie, Użytkownik otrzymuje 50% Shutters zgromadzonych w ramach Konkursu w związku z wniesieniem przez Użytkowników wpisowego, o którym mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku, gdy kilku Użytkowników otrzyma taką samą liczbę głosów, liczba Shuttersów, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dzielona po równo pomiędzy tymi Użytkownikami. 14. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie Użytkownikom Shutters na zasadach, o których mowa w ust. 13 powyżej, następuje najpóźniej do końca dnia następującego po dniu zakończenia Konkursu, tj. do godz. 23:59:59.

4 15. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na stronie Serwisu, a przyznanie Shutters zostaje odnotowane w ramach indywidualnych kont Użytkowników. V. Prawa autorskie 1. Przystępując do Konkursu Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych fotografii zgłoszonych do Konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz funkcjonowania Serwisu (licencja), w tym w szczególności na: 1) rozpowszechnianie fotografii w celach komercyjnych poprzez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także po zakończeniu Konkursu, w tym w sieci Internet na stronie demo.shuttout.com; 2) wykorzystywanie fotografii do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Właściciela Serwisu, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklamy. Użytkownik nie przenosi praw autorskich na Właściciela Serwisu. 2. Korzystanie przez Właściciela Serwisu z fotografii na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej, może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych Użytkowników, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej. 3. Użytkownicy Konkursu oraz inne osoby korzystające z Serwisu nie są uprawnione do korzystania, rozpowszechniania, dokonywania opracowań, kopiowania, utrwalania czy też jakiegokolwiek innego wykorzystywania fotografii zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników. Wykorzystywanie fotografii w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, bez uzyskania wyraźnego zezwolenia Użytkownika, któremu przysługują prawa autorskie do fotografii, stanowi naruszenie przysługujących temu Użytkownikowi praw autorskich. VI. Zasady rejestracji w Serwisie i wyrejestrowania z Serwisu 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika oraz możliwości korzystania z usług, o których mowa w pkt III ust. 1 Regulaminu jest dokonanie rejestracji w Serwisie. 2. Na potrzeby procesu rejestracji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do wskazania adresu , jak i loginu oraz hasła w związku z koniecznością logowania Użytkownika do Serwisu. Zakazane jest podawanie przez Użytkownika fałszywych danych osobowych, tworzenie kont fikcyjnych, oraz tworzenie konta dla innej osoby bez jej wyraźnej zgody. 3. Rejestracja w Serwisie jest potwierdzana wiadomością zwrotną wysłaną w sposób automatyczny przez Właściciela Serwisu na adres Użytkownika wskazany w procesie rejestracji, po dokonaniu rejestracji w Serwisie. 4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność danych podanych w toku procesu rejestracji. 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma możliwość logowania się w Serwisie do konta, o którym mowa w pkt IV ust. 5 Regulaminu, za pomocą wskazanego w toku rejestracji loginu oraz hasła. Proces logowania odbywa się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook prowadzonego pod adresem lub też innych mediów społecznościowych. 6. Użytkownik ma możliwość wyrejestrowania się z Serwisu poprzez zgłoszenie Właścicielowi Serwisu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną żądania usunięcia

5 swojego konta w każdym czasie bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Właściciel Serwisu ma obowiązek usunięcia konta Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika takiego żądania, nie później niż w terminie 7 dni. 7. Z chwilą usunięcia konta lub upływu terminu funkcjonowania Serwisu, o którym mowa w pkt. I ust. 6 Regulaminu, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i Użytkownik traci zgromadzone na jego koncie niewykorzystane Shutters. VII. Zablokowanie konta Użytkownika 1. Właściciel Serwisu może zablokować konto Użytkownika w przypadku zamieszczenia przez niego w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści: 1) obraźliwych (w tym np. zniesławiające, wulgarne komentarze), 2) o charakterze pornograficznym, 3) wpływających negatywnie na wizerunek i renomę Serwisu, 4) nawołujących do przemocy lub działań niezgodnych z prawem, w tym w szczególności do popełnienia przestępstwa, 5) nacechowanych nienawiścią i przemocą, 6) sprzecznych z dobrymi obyczajami, 7) o charakterze dyskryminacyjnym, w tym na tle pochodzenia, orientacji seksualnej, wyznania, płci itp., 8) promujących działalność przestępczą, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, w szczególności przez małoletniego, 9) nawołujących do wszczęcia wojny napastniczej lub pochwalające wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, 10) znieważających Naród, Rzeczypospolitą Polską, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Właściciel Serwisu może zablokować konto Użytkownika również w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika pozostałych postanowień Regulaminu po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania tych naruszeń. VIII. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu Do korzystania ze świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, wymagane jest posiadanie: 1) połączenia z siecią Internet, 2) przeglądarki stron www, 3) konta umożliwiającego odbieranie wiadomości drogą elektroniczną, 4) włączonej obsługi JavaScript, 5) włączonej obsługi pików Cookies. IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Polityka prywatności. 1. Przystępując do procesu rejestracji Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Właściciel Serwisu i poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zawartej na formularzu rejestracyjnym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu Danych Osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu.

6 2. Użytkownik, który zgłosił swoją fotografię do Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie Danych Osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub loginu (w zależności od decyzji Użytkownika) w Serwisie przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego Danych Osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia Danych Osobowych jest równoznaczne z żądaniem wyrejestrowania Użytkownika i usunięciem jego konta z Serwisu. 4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Dane Osobowe Użytkownika wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym nie są dostępne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem loginu, pod którym Użytkownik dokonuje aktywności w ramach Serwisu. 6. Zgromadzone Dane Osobowe są chronione przed niepożądanymi działaniami oraz dostępem do nich osób trzecich. Właściciel Serwisu stosuje wszystkie niezbędne środki ochrony Danych Osobowych, zabezpieczając Dane Osobowe podczas transmisji danych i ich przetwarzania. 7. Rozpoczynając procedurę rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje prośbę o udostępnienie Danych Osobowych jak imię i nazwisko, adres , login oraz hasło. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu i realizowania jego funkcjonalności. 8. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 9. Użytkownik ma prawo wglądu do Danych Osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, poprzez przesłanie takiego żądania na adres Dane Osobowe są przetwarzane jedynie przez Właściciela Serwisu oraz podmioty, którym przetwarzanie Danych Osobowych zostało powierzone w drodze umowy, jedynie w celu realizowania funkcjonalności Serwisu i umożliwienia korzystania z Serwisu. Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia Danych Osobowych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim za wyjątkiem organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 11. W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Właściciel Serwisu może przetwarzać Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treść tych wiadomości. 12. Pytania dotyczące ochrony prywatności, należy kierować na adres X. Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące świadczenia przez Właściciela Serwisu drogą elektroniczną usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, mogą być składane przez

7 Użytkowników oraz osoby korzystające z Serwisu w formie elektronicznej na adres Właściciela Serwisu. 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, jego login i adres wskazany przy rejestracji w Serwisie, opis kwestionowanej usługi oraz okoliczności ją uzasadniające. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Właściciel Serwisu poinformuje składającego reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres , z którego reklamacja została wysłana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. XI. Postanowienia końcowe 1. Właściciel Serwisu informuje, że ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III Regulaminu, mogą wiązać się szczególne zagrożenia dotyczące tzw. działalności hakerskiej zmierzającej do pokonania zabezpieczeń Serwisu, w tym ataku na konto Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Właściciela Serwisu technologii mających na celu ochronę Serwisu, brak jest perfekcyjnych środków zabezpieczających przed niepożądanymi i bezprawnymi działaniami osób trzecich. 2. Właściciel Serwisu ma prawo publikowania w Serwisie reklam, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie treści zamieszczanych przez Użytkowników lub osoby korzystające z Serwisu. 3. Regulamin wchodzi w życie dnia i obowiązuje do czasu zamknięcia wersji demonstracyjnej Serwisu i uruchomienia finalnej wersji Serwisu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani zgodnie z postanowieniem pkt. I ust. 6 Regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis gdziekupilas.pl udostępniany jest przez IPSOFTWARE Igor Pochyły Eugeniusza Horbaczewskiego 37/6 54-130 Wrocław 2. Serwis gdziekupilas.pl prezentuje informacje, materiały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Informacja:

Informacja: Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest m.in. kompletne, prawidłowe wypełnienie i własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego składającego się z części obejmującej dane identyfikujące Uczestnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Dzidziuś w brzuszku

REGULAMIN KONKURSU. Dzidziuś w brzuszku REGULAMIN KONKURSU Dzidziuś w brzuszku 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dzidziuś w brzuszku (dalej: Konkurs ) jest Psycholog Seksuolog Anna Zawiślak wpisana do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków świadczenia usługi IVR/SMS CHAT. 2. Organizatorem usługi jest Art Mobile sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Portal mmedica - Regulamin

Portal mmedica - Regulamin Portal mmedica - Regulamin 1 Wstęp Rozwiązania proponowane przez Asseco Poland S.A. w ramach Portalu mmedica obejmują: 1. Witrynę informacyjną o oprogramowaniu mmedica: mmedica.asseco.pl 2. Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej Regulamin). Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" (dalej Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.wakacjezmultisport.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne. POLITYKA PRYWATNOŚCI Portal Nieruchomosci-online.pl przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ. TAURON Arena Kraków

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ. TAURON Arena Kraków POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ TAURON Arena Kraków Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności aplikacji TAURON Arena Kraków przeznaczonej do użytku na urządzeniach mobilnych (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 500 LAT REFORMACJI 2017

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 500 LAT REFORMACJI 2017 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 500 LAT REFORMACJI 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu 500 LAT REFORMACJI 2017 (Konkurs) i fundatorem nagrody jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost

Regulamin konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Regulamin konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Spełniamy marzenia na wiosnę!, zwanego dalej Konkursem, jest Womak Alfa Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zlecenie Lenovo Polska, jest DeepSense z siedzibą w Pruszkowie (05 800) przy Al. Wojska Polskiego 20/34, wpisanym do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SOCIAL WIFI DLA UŻYTKOWNIKÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SOCIAL WIFI DLA UŻYTKOWNIKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 2. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy (dalej:,,regulamin ) określa zasady korzystania z portalu internetowego pod adresem www.przepisy.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

REGULAMIN SERWISU FORA.PL REGULAMIN SERWISU FORA.PL 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego fora.pl do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: Gadu Gadu Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy.

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy. Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw 1 Organizatorzy 1. Konkurs jest organizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 17.11.2017 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo