REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK, zwanym dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Spółka Akcyjna z siedzibą Krakowie , przy ul. Pilotów 10 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym (w całości opłaconym) NIP zwany dalej Organizatorem. 3. Czas trwania Konkursu: od r. do r. 4. Nagrodami w Konkursie są trzy komplety garnków z emalii wartych 300 zł każdy. Komplet składa się z czterech garnków z pokrywkami. Łączna wartość nagród 900 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100 ). 5. Uczestnictwo w Konkursie 5.1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook, będące konsumentami, w rozumieniu art. 22 (I) kc zwane dalej Uczestnikami W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby znajdujące się w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą członka władz lub pracownika Przystąpienie do Konkursu Uczestnika oznacza, że Uczestnik: - zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia, - zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i warunków, - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie o którym mowa w 10 Regulaminu, w tym podanie nazwy użytkownika pod jaką występuje on na portalu społecznościowym Facebook w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu na fanpage u Krakowskiego Kredensu na portalu społecznościowym Facebook Nieprzestrzeganie Regulaminu oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 1

2 6. Zasady konkursu pod tytułem Pokaż koszyczek 6.1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia swojego koszyczka wielkanocnego przygotowanego z wykorzystaniem produktów Krakowskiego Kredensu. W koszyczku musi znaleźć się minimum jeden produkt Krakowskiego Kredensu. Propozycje należy zgłaszać w dniach r. w komentarzach pod opublikowaną grafiką informującą o konkursie na fanpage u Krakowskiego Kredensu na portalu społecznościowym Facebook Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która prześle najładniejszą propozycję koszyczka wielkanocnego z wykorzystaniem produktów Krakowskiego Kredensu. Organizator nagrodzi trzy najlepsze zdjęcia nagrodami w postaci kompletu garnków z emalii Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora w składzie: Kierownik Działu Handlowego Krakowskiego Kredensu, Specjalista ds. marketingu i PR Krakowskiego Kredensu oraz Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Kredensu. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu r Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook w poście informującym o rozstrzygnięciu konkursu z podaniem autorów tychże zdjęć Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedną odpowiedź, z tym, że danemu Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda. 7. Nagrody w Konkursie 7.1. Nagrodami w konkursie są trzy komplety garnków z emalii z logo Krakowskiego Kredensu o łącznej wartości 900 zł brutto szczegółowo opisane w 4 niniejszego Regulaminu Organizator nagrodzi 3 (słownie: trzech) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają po jednym komplecie garnków z emalii Uczestnikom nie wyróżnionym nagrodą tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek świadczenia czy wynagrodzenie Uczestnik Konkursu Zwycięzca Konkursu nie może zamienić nagrody o której mowa w 4 Regulaminu, na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie Nagrody można odebrać wyłącznie w jednym ze sklepów firmowych Krakowskiego Kredensu. Adres sklepu Zwycięzca może ustalić z Organizatorem w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wygranej. Lista sklepów, w którym Zwycięzca konkursu może odebrać nagrodę dostępna jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu Nagrodę należy odebrać osobiście, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagroda musi być odebrana przez Zwycięzcę Konkursu w ciągu 30 dni od wysłania do Zwycięzcy Konkursu przez Organizatora informacji o wygranej. Informacja o wygranej zostanie ogłoszona na profilu Krakowskiego Kredensu w portalu społecznościowym Facebook. Nagrody zostaną wydane za pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody. 2

3 7.8. W przypadku nie odebrania nagród w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora, nagrody pozostają własnością Organizatora W przypadku nie przyznania w okresie trwania Konkursu wszystkich nagród przewidzianych do wygrania w Konkursie, pozostałe produkty pozostają własnością Organizatora. 8. Prawa autorskie 8.1. Organizator, działając na podstawie art kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac (utworów), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy. d) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora 8.2. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody w szczególności na: a) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac, b) modyfikowanie w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów (przepisów) lub całości c) wykonywanie zależnych praw autorskich, d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych prac, e) sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z prac. 3

4 8.3. Uczestnik zobowiązuje się w w/w zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych, oraz w stosunku do Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.) Uczestnik Konkursu zwolni Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody Uczestnikowi, nie przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień, lub w związku z faktem, że nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa osobiste do w/w tekstu. 9. Reklamacje 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie (pocztą) w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 6 dni od udostępnienia do publicznej wiadomości wyników Konkursu na profilu Krakowskiego Kredensu na portalu społecznościowym Facebook. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Wnoszącego reklamację i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie na poniższy adres Organizatora: Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. ul. Pilotów 10, 7 piętro Kraków 9.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3-ch dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 9.5.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu Reklamujący Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 10. Ograniczenie roszczeń Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu. 11. Dane osobowe 4

5 11.1 Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 133 poz.883 z późn. zm.). Każdy z uczestników Konkursu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu, wydaniu nagród i upływie terminu do składania reklamacji zostaną niezwłocznie usunięte. 12. Postanowienia końcowe W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą Pokaż swój koszyczek Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook Regulamin i informacja o Konkursie w dniach od r. znajduje się na stronie internetowej Organizatora: 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista sklepów firmowych Krakowski Kredens, w których można odebrać nagrodę przewidzianą w konkursie prowadzonym na fanpage u Krakowskiego Kredensu na portalu społecznościowym Facebook. NOWY ŚWIAT ul. Nowy Świat Warszawa GRODZKA ul. Grodzka Kraków BALICE ul. Medweckiego Balice G. MAGNOLIA PARK ul. Legnicka Wrocław G. MANUFAKTURA ul. J. Karskiego Łódź G. KRAKOWSKA ul. Pawia Kraków C.H. SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska Katowice C.H. OSOWA ul. Spacerowa Gdańsk C.H. KING CROSS ul. Jubilerska 1/ Warszawa G. MOKOTÓW ul. Wołoska Warszawa C.H. ZŁOTE TARASY ul. Złota Warszawa C.H. ZAKOPIANKA ul. Zakopiańska Kraków G. ARKADIA Al. Jana Pawła II Warszawa C.H. PLATAN Pl. Teatralny Zabrze C.H. TARGÓWEK ul. Głębocka Warszawa C.H. BEMOWO Al. Powstańców Śląskich Warszawa C.H. MALTA ul. Maltańska Poznań C.H. REDUTA Al. Jerozolimskie Warszawa C.H. PASAŻ ŁÓDZKI Al. Jana Pawła II Łódź C.H. BOREK ul. Gen. Hallera Wrocław C.H. SARNI STOK ul. Sarni Stok Bielsko-Biała C.H. KEN CENTER ul. Ciszewskiego Warszawa C.H. BONARKA ul. Kamieńskiego Kraków C.H. SADYBA ul. Powsińska Warszawa C.H. WOLA PARK ul. Górczewska Warszawa 6

7 C.H. COPERNICUS ul. St. Żółkiewskiego Toruń C.H. JANKI ul. Mszczonowska Janki k/warszawy C.H. STER ul. Ku Słońcu Szczecin C.H. ARENA Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego Gliwice C.H. KAROLINKA ul. Wrocławska Opole C.H. MILLENIUM HALL ul. Kopisto Rzeszów C.H. TURZYN Al. Bohaterów Warszawy Szczecin C.H. TULIPAN ul. Piłsudskiego Łódź C.H. KORONA KIELCE ul. Warszawska Kielce C.H. ŁOMIANKI ul. Brukowa Łomianki G. SFERA ul. Mostowa Bielsko-Biała C.H. E.LECLERC ul. T. Zana Lublin G. KATOWICKA 3-go Maja Katowice PLAC UNII ul. Puławska Warszawa POZNAŃ CITY CENTER ul. Stanisława Matyi Poznań GDYNIA RIVIERA ul. K. Górskiego Gdynia G. BRONOWICE ul. Stawowa Kraków C.H. ATRIUM FELICITY Al. Wincentego Witosa Lublin GALERIA WARMIŃSKA ul. Tuwima Olsztyn GALERIA BAŁTYCKA Al. Grunwaldzka Gdańsk 7

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo