Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator - spółka MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, Wadowice, NIP: , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS , 3. Uczestnik osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na przetwarzanie danych osobowych, zamieszkująca na stałe na terytorium Polski, 4. Profil Tiger oficjalny profil Tiger na portalu Facebook (https://www.facebook.com/tigerenergydrink ), za pośrednictwem którego prowadzony jest Konkurs 5. Aplikacja konkursowa aplikacja przeznaczona do przeprowadzenia Konkursu, zamieszczona na stronie Tiger, po adresem (dalej: "strona WWW"). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Konkurs prowadzony jest od dnia r. do dnia r. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) posiadanie aktywnego konta w aplikacji Facebook, Instagram lub Twitter (w przypadku uczestnictwa w Konkursie na zasadach wskazanych 3 lit. A i B), b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu A. Konkurs za pośrednictwem portalu Twitter 1. Co drugi dzień w czasie trwania Konkursu (poczynając od 8 czerwca 2015 r., a kończąc 4 lipca 2015 r.) na stronie WWW będą pojawiać się nowe pytania (zadania konkursowe) w formie słowno-graficznej, na które Uczestnicy powinni odpowiedzieć celem dokonania 1

2 zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem postu umieszczonego w serwisie Twitter za pomocą #dajeszwlewo lub #dajeszwprawo oraz #TigerKomiks oraz dodać komentarz odpowiadający na pytanie. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa co drugi dzień trwania Konkursu wyłoni nie więcej niż 11 najlepszych odpowiedzi zgłoszonych poprzedniego dnia, kierując się kryterium kreatywności, oryginalności i atrakcyjności odpowiedzi. Autor najlepszej z wybranych odpowiedzi na dane zadanie konkursowe otrzyma nagrodę specjalną, o której mowa w 4 ust. 1 lit. b), a pozostałe osoby będące autorami nagrodzonych odpowiedzi otrzymają nagrody, o których mowa w 4 ust. 1 lit. c). Wraz z pojawieniem się zadania konkursowego ukaże się informacja o przydzielonej dla danego zadania nagrodzie z puli nagród określonych w 4 ust. 1 lit. c). 2. Po zakończeniu Konkursu, najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. Komisja konkursowa wyłoni 1 zwycięzcę głównego, którego odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie najwyżej oceniona i który otrzyma nagrodę główną opisaną w 4 ust. 1 lit. a. B. Konkurs za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram 1. Co drugi dzień w czasie trwania Konkursu (poczynając od 9 czerwca 2015., a kończąc 5 lipca 2015 r.) na profilach Facebook i Instagram będą pojawiać się nowe zadania konkursowe, które powinni wykonać Uczestnicy celem dokonania zgłoszenia (zadanie polegać będzie na wykonaniu fotografii zgodnie z zadanym pytaniem). Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem postu umieszczonego w serwisie Facebook lub Instagram. 2. Zgłoszenia muszą być oznaczone za pomocą hashtagu: #TigerKomiks. 3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa co drugi dzień trwania Konkursu wyłoni nie więcej niż 10 zwycięskich zgłoszeń z poprzedniego dnia na każdym profilu (tj. łącznie nie więcej niż 20 zwycięskich zgłoszeń), kierując się kryterium kreatywności oraz atrakcyjności zgłoszenia. C. Postanowienia wspólne 1. Wszystkich zgłoszeń należy dokonywać przez 24 godziny od momentu ogłoszenia zadania konkursowego 2. Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych nagród będzie się odbywać za pośrednictwem strony www, każdorazowo w terminie po 24 godzinach od zakończenia zadania konkursowego (w dni robocze) 3. Zwycięskie zgłoszenia będą dostępne w zakładce zwycięzcy dostępnej na stronie www w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie miesiąc po jego zakończeniu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 4. Wykluczeniu z Konkursu podlegają zgłoszenia naruszające prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności zgłoszenia zawierające treści wulgarne, naruszające dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej innych osób, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące lub rasistowskie a także naruszające uczucia religijne. 2

3 5. Niezależnie od postanowienia ust. 4 w Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administrator serwisu Facebook/Twitter/Instagram usunie lub trwale uniemożliwi do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu danego serwisu. 4. Nagrody oraz ich wydanie 1. Nagrodami w Konkursie są: a) nagroda główna w Konkursie prowadzonym za pośrednictwem portalu Twitter, o którym mowa w 3 lit. A, dron DJI PHANTOM 3 ADVANCED o wartości 4.600,20 (słownie: cztery tysiące sześćset złotych dwadzieścia groszy ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 511,00 zł (słownie: pięćset jedenaście złotych). Łączna wartość nagrody wynosi 5.111,20 (słownie: pięć tysięcy sto jedenaście złotych dwadzieścia groszy) brutto. b) 14 nagród specjalnych w Konkursie prowadzonym za pośrednictwem portalu Twitter, o którym mowa w 3 lit. A, w postaci: 3 pary butów Nike Air Max o wartości 337,64 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) brutto każda, 3 okulary RayBan NEW WAYFRAYER o wartości 649, 58 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy ) brutto każda, 4 zegarki NIXON Time Teller o wartości 286,38 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) brutto każda 2 słuchawki Beats Audio By DRE SOLO HD o wartości 516,60 zł (słownie: pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) brutto każda, 2 czytniki e-book Amazon Kindle Paperwhite 22014, 6 E-ink, 4GB, WiFi Bez reklam o wartości 590,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) brutto każdy, c) 140 pozostałych nagród w Konkursie prowadzonym za pośrednictwem portalu Twitter - akumulatorów przenośnych POWER BANK pol o wartości 30,14 zł (słownie: trzydzieści złotych czternaście groszy) brutto każdy, d) 280 nagród w Konkursie prowadzonym za pośrednictwem portali Instagram lub Facebook, o których mowa w 3 lit. B w postaci zapasu napojów energetyzujących Tiger Mental (1 zapas to 1 zgrzewka napoju zawierająca 12 opakowań jednostkowych), każdy zapas o wartości 33,80 zł (słownie: trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy) brutto. 2. W terminie jednego tygodnia od daty zamieszczenia danego zwycięskiego zgłoszenia w konkursie, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem wiadomości prywatnej w danym kanale ze zwycięzcami Konkursu. W terminie jednego tygodnia zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, a w przypadku laureata nagrody głównej także numer PESEL. 3. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 45 dni od otrzymania przez Organizatora danych zwycięzcy. W przypadku butów Airmax dostarczenie warunkowane jest przez producenta, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 3

4 4. Zobowiązania publiczno prawne ciążą na Organizatorze. Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia zryczałtowanego podatku od nagrody z nagrody dodatkowej, o której mowa w &4 pkt.1a 5. Własność intelektualna 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia i treści zgłaszanych prac w Konkursie, jak również, że uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciu na publikację zdjęcia w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Zobowiązanie Organizatora do wydania nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Termin, w którym można ubiegać się o nagrody określony jest w 2 ust. 1 Regulaminu. 3. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa własność oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, d) wyświetlanie w kinie, e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, f) publikacja w środkach masowego przekazu, g) wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod marką Tymbark, h) włączenie utworu do utworu audiowizualnego. 4. Uczestnik zezwala Organizatorowi na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne rozporządzenie i korzystanie z opracowań. 4

5 5. Na żądanie Organizatora nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie 6. Dane osobowe 1. Podczas trwania Konkursu spółka MGD GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Wadowicach (34-100), ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON będzie gromadziła dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez nią przetwarzane oraz będzie administratorem danych osobowych. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. 3. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, i adresu , oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 7. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane na adres Organizatora w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz podanie powodu reklamacji Złożone reklamacje rozpatrywane będą Niezwłocznie. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia odpowiedzi reklamacji uczestnikowi konkursu). 8. Postanowienia końcowe 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie WWW i w siedzibie Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 3. Zgodnie z zasadami serwisu Facebook Organizator informuje, że: a) Serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników żadnej odpowiedzialności w związku z realizacją Konkursu; odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie Organizator; b) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 5

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo