Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , zwaną dalej Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: (zwanego dalej Serwisem"), w terminie od roku do roku, przy czym okres ten obejmuje wyłącznie czas rywalizacji Uczestników w ramach Konkursu, nie zawiera zaś okresu wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji i wydawania nagród w Konkursie. 3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 Nr 201 poz z późn. zm.). 6. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 7. Przystępując do Konkursu i wypełniając formularz zgłoszeniowy opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników, oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i go akceptują. 2 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w Regulaminie (zwani dalej Uczestnikiem ). 2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i akceptując Regulamin oraz składając oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a także publikację Pracy w Serwisie oraz nabycie przez Organizatora praw autorskich do nagrodzonej Pracy. Oświadczenie Uczestnika lub opiekuna prawnego 1

2 bądź przedstawiciela ustawowego małoletniego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być dzieci pracowników Organizatora. Z udziału w Konkursie wyłączone są również osoby posiadające miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. 5. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez złożenie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika, oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 6. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych jest całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w 5 Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby. 3 Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie 1. Konkurs polega na stworzeniu, za pomocą aplikacji udostępnionej w Serwisie, unikalnego projektu graficznego opakowania kartonowego soku (zwanej dalej Pracą ). 2. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrodę, w terminie do roku do godziny 23:59 opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika zobowiązany jest: a) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej oraz b) dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu, poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia oraz 2

3 c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś Uczestnik - do stworzenia Pracy za pomocą udostępnionej w Serwisie aplikacji. Zapisanie Pracy będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji do Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 3. Uczestnik może zmieniać zapisaną Pracę dowolną ilość razy w terminie do roku do godziny 23:59, po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu nazwy identyfikującej Uczestnika i hasła podanego w trakcie procesu rejestracji. 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 (jedną) Pracę. 5. Prace zgłoszone do Konkursu mogą zostać opublikowane w Serwisie po ogłoszeniu wyników Konkursu. 6. Organizator ma prawo do nieopublikowania w Serwisie Pracy, w szczególności w przypadku, gdy jej opublikowanie może naruszać prawa innych podmiotów lub naruszać obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 7. Zgłoszenie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, że Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw związanych z wykorzystaniem znaków towarowych. 4 Nagrody i zasady wyłaniania Zwycięzców 1. W Konkursie przewidzianych jest łącznie 110 (sto dziesięć) nagród: a) 10 (dziesięć) Nagród I Stopnia w postaci tabletów P600 (Galaxy Note 10.1 (2014 Edition))WiFi 16G White o wartości 1699,01 zł każdy, b) 100 (sto) Nagród II Stopnia w postaci zestawu upominków, na które składają się: papierowa torba, plecak, koszulka, zestaw magnesów, smycz o wartości 98,97 zł każdy zestaw. 2. Wyboru zwycięzców Konkursu (zwanych dalej Zwycięzcami ) dokona Jury składające się z 5 przedstawicieli Organizatora. 3. Spośród Prac zgłoszonych do Konkursu, Jury do dnia roku w oparciu o następujące kryteria: a) kreatywność, b) oryginalność, c) atrakcyjność wizualna, 3

4 wyłoni 10 najlepszych Prac i przyzna ich autorom Nagrody I Stopnia oraz wyłoni 100 kolejnych bardzo dobrych, zdaniem Jury, Prac i przyzna ich autorom Nagrody II Stopnia. 4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu. 5. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę opisaną w 4 ust. 1 Regulaminu. 6. Wartość pojedynczej Nagrody II Stopnia nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 7. Zobowiązania z tytułu opodatkowania Nagrody przekraczającej kwotę 760 zł ciążą na Organizatorze. 8. Nagrody I Stopnia powiększone będą dodatkowo o kwotę w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r. Część pieniężna nagrody zostanie przekazana przez Organizatora jako płatnika na poczet zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r. 5. Nabycie prawa do odebrania Nagród 1. Organizator do dnia roku opublikuje w Serwisie listę Zwycięzców Konkursu oraz w ciągu 3 dni roboczych od jej opublikowania zawiadomi Zwycięzców pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym o fakcie uzyskania przez nich prawa do odebrania Nagrody. 2. Warunkiem otrzymania Nagród przez Zwycięzców będzie łączne spełnienie następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody: a) przesłanie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy, w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia określonego w 4 ust. 1, danych niezbędnych do odebrania lub wysyłki Nagrody (tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu); b) przesłanie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy podpisanego oświadczenia o przekazaniu wszystkich majątkowych praw autorskich do Pracy na rzecz Organizatora na wskazanych w 8 niniejszego Regulaminu polach eksploatacji ( Oświadczenie ). 3. Dane niezbędne do odebrania Nagrody i podpisane Oświadczenie można przesłać w postaci papierowej na adres pocztowy: Tetra Pak, ul. Osmańska 14, Warszawa z dopiskiem "Opakowanie to wyzwanie", lub w postaci kopii elektronicznej (scanu) 4

5 pocztą elektroniczną na adres w terminie do 14 dni od wysłania powiadomienia określonego w 4 ust. 1. O przesłaniu Oświadczenia w terminie decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej lub wiadomości na ww. adresy. 4. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia określonego w 4 ust. 1 nie zostaną spełnione warunki określone w niniejszym paragrafie, uważa się, że opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Zwycięzcy zrzekli się w jego imieniu Nagrody i tym samym prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 6. Wydanie Nagród 1. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.) i Zwycięzca może się ubiegać o Nagrodę do dnia r., zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 1-3 Regulaminu. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy z chwilą wydania Nagrody. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych stanowi Nagroda określona w Regulaminie. 2. Termin i sposób odebrania Nagród zostanie określony w drodze ustaleń pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcami dokonanych w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do odebrania Nagrody, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 3. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom poprzez wysłanie ich pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 4. Organizator nie odpowiada za skutki niepodania przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy danych adresowych lub podania nieprawdziwych danych adresowych, jak również za inne uchybienia opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Zwycięzców, które uniemożliwią dostarczenie Nagrody. W takim przypadku Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, która pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 7. Prawa autorskie 1. Praca umieszczona przez Uczestnika w Serwisie może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (zwany dalej Utworem ). 5

6 2. Zamieszczenie przez Uczestnika Utworu w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestnika, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, oraz że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, a opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestnika ponoszą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem Utworu w Serwisie. 3. Organizator działając na podstawie art kodeksu cywilnego z chwilą wydania Nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworu. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, downloading), b) w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania do wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia zdjęcia; d) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, na billboardach, plakatach, ulotkach, reklamie, a także publikacjach wydawanych przez Organizatora. e) w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowania w sposób inny niż opisany w pkt. c) i d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, odpowiedniego jego opracowania, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. Opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników zwolnią Organizatora oraz jego następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dniu wydania Nagrody Uczestnikom autorskie prawa majątkowe do 6

7 nagrodzonej Pracy przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień, Uczestnikowi nie przysługiwały. 8. Ograniczenia 1. Organizator informuje, że niedozwolone jest zgłaszanie Prac zawierających treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności: a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość; c) propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną; d) godzących w dobra osobiste Organizatora i osób trzecich; e) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu w dowolnym czasie trwania Konkursu Pracy zawierającej treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami określonymi w Rozdziale 8 Regulaminu, a także w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Praca zawiera treści bezprawne lub ich rozpowszechnianie stanowi naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich. 3. Pozytywna weryfikacja Pracy nie oznacza przyjęcia przez Organizatora odpowiedzialności za treści bezprawne zawarte w Pracy. 4. Od decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w Konkursie przysługuje procedura reklamacyjna określona w 11 Regulaminu. 9. Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Prac zamieszczanych w Serwisie. Prace, których treść może skutkować odpowiedzialnością prawną, będą niezwłocznie usuwane z Serwisu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestników udziału w Konkursie spowodowaną w szczególności ograniczeniami technicznymi sprzętu jakim dysponuje Uczestnik. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestników ich praw w związku z zamieszczeniem Utworu w Serwisie, w szczególności praw autorskich do Utworu. 10. Postępowanie reklamacyjne 7

8 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem składa opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora: Tetra Pak sp. z o.o., ul. Osmańska 14, Warszawa, z dopiskiem Opakowanie to wyzwanie, przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres do korespondencji, c) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji, d) żądania Uczestnika, oraz e) szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy Reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek elementów wskazanych w ust. 2 lit. a) e) niniejszego paragrafu. 4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. 11. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 2. Opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika akceptując podczas procesu rejestracji w Serwisie Regulamin Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika, zgodnie z par. 2. ust. 2, w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz na publikację w Serwisie przy Pracy zgłoszonej przez Uczestnika oraz na liście Zwycięzców imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości zamieszkania. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem listy Zwycięzców, przekazaniem Nagrody oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Opiekunom prawnym bądź przedstawicielom ustawowym Uczestników przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 8

9 z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne. 12. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 2. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane bez pogorszenia sytuacji Uczestników i będą publikowane w Serwisie. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani drogą mailową na adres mailowy podany w zgłoszeniu, na co uprzednio wyrazili zgodę. 3. W przypadku zmiany Regulaminu i braku akceptacji jego treści przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestników, mają oni prawo wycofania zgłoszonej Pracy z Konkursu w terminie 14 dni od doręczenia Uczestnikowi informacji o zmianie Regulaminu. 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. 5. Organizator oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i innych praw pokrewnych do nazw, wizerunków, znaków graficznych, grafik, tekstów, i innych rozwiązań zamieszczonych w Serwisie, które to prawa znajdują się pod ochroną obowiązujących przepisów. 6. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub Regulaminem, sądem właściwym do jego rozpatrzenia jest sąd właściwy na podstawie obowiązujących przepisów. 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9

10 Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE OPAKOWANIE TO WYZWANIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PRZEJŚCIA WŁASNOŚCI NAGRODZONEGO UTWORU ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJĘ JEGO POSTANOWIEŃ 1. Będąc przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym (imię i nazwisko małoletniego), urodzonego dnia w (dalej: Uczestnik) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w konkursie Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) zwaną dalej Organizatorem". 2. W związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu wraz z Pracą na stronie a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 3. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: a) Administratorami danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, c) podanie danych jest dobrowolne, d) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 10

11 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie Pracy w Serwisie i wykorzystanie Pracy w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu wraz z Pracą na stronie a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem. 5. Oświadczam, że Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest autorem Pracy i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do Pracy, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich 6. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia Pracy Uczestnik Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa własność Utworu i związane z nim prawa autorskie. 8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień od Organizatora drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w tym także doręczania mi w ten sposób wszelkich zmian Regulaminu.... data i podpis składającego oświadczenie 1 1 oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny małoletniego uczestnika 11

Regulamin konkursu "MAM MANIĘ NA ZDROWE ŚNIADANIE"

Regulamin konkursu MAM MANIĘ NA ZDROWE ŚNIADANIE Regulamin konkursu "MAM MANIĘ NA ZDROWE ŚNIADANIE" Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Mam manię na zdrowe śniadanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez "ADAM-POL"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe"

Regulamin konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe Regulamin konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe" (

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom. WAKACJE ZA JEDEN GŁOS" 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom. WAKACJE ZA JEDEN GŁOS 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom. WAKACJE ZA JEDEN GŁOS" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Motion Print"

Regulamin konkursu Motion Print Regulamin konkursu "Motion Print" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Motion Print" zwanego dalej "Konkursem" jest firma Motion Print z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 45/15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Extra Żytnia"

Regulamin konkursu Extra Żytnia Regulamin konkursu "Extra Żytnia" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Extra Żytnia", zwanego dalej "Konkursem", jest Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., Bielsko - Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Administrator - Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin konkursu,,pasjami gramy organizowanego przez Fundację Orange w ramach projektu,,spotkania z pasjami jako część spotkania z Panią Elżbietą Maruszczak. Konkurs adresowany jest dla osób biorących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej Konkurs ) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie. 1. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie 1. Postanowienia Ogólne 1. Podmiotem organizującym konkurs zwanym dalej Konkursem, jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!"

Regulamin Konkursów Wygraj z kinem Helios! Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" prowadzonych za pośrednictwem: www.facebook.com/heliospolska, zwany dalej "Regulaminem". 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci ORLEN Olimpiada (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA

REGULAMIN KONKURSU POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA REGULAMIN KONKURSU POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA 1 Organizator 1. N i n i e j s z y R e g u l a m i n o k r e ś l a z a s a d y k o n k u r s u P O Ż Y C Z K A SAMOSPŁACALNA (dalej: Konkurs) i jest udostępniany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznej reprezentacji RODZINY AGATY.

1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznej reprezentacji RODZINY AGATY. REGULAMIN KONKURSU na PROJEKT RODZINY AGATY. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą ZAPROJEKTUJ RODZINĘ AGATY, zwanym dalej Konkursem. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Babcia gotuje, wnuczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wartości okiem dziecka (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wartości okiem dziecka (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wartości okiem dziecka (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Wartości okiem dziecka na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tyskiego najlepszego (dalej Konkurs ) jest Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-663), ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczne wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Bezpieczne wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Bezpieczne wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Bezpieczne wakacje (dalej: Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cheestrings 3

Regulamin Konkursu Cheestrings 3 Regulamin Konkursu Cheestrings 3 I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Cheestrings 3, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Wygraj z Belriso HOT zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1. M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-732, przy ul. Czerskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę

Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę prowadzonego za pośrednictwem: https://www.facebook.com/momakinpl, zwany dalej Regulaminem. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin ) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Festiwal Cannes w Carrefour - (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Organizator Konkursu Grupa Mooffka Sp. z o.o. S.K.A., ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice. 2. Fundator Nagród Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pora na pomidora (dalej Konkurs ) jest International Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye

REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye REGULAMIN KONKURSU The Desired Eye 1. [Organizator] 1. Organizatorem Konkursu The Desired Blue Eye (dalej Konkurs ) jest Teleguru Filip Wisnander, z siedzibą w Warszawie, kod 00-501 przy ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ

REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zamień kiedyś na teraz zwanego dalej Konkursem jest Grey Worldwide Warszawa spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cheestrings

Regulamin Konkursu Cheestrings Regulamin Konkursu Cheestrings I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Cheestrings, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Ceneo Memy (zwany dalej Konkursem ), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator

Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator Regulamin Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Zdrowe śniadanie z FINUU (dalej Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go. 1. Postanowienia ogólne.

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu List do Mikołaja Regulamin konkursu "List do Mikołaja prowadzonych za pośrednictwem: https://www.facebook.com/heliosdladzieci, zwany dalej "Regulaminem". Przed przystąpieniem do Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP

Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Vibovit Tran Norweski, (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wygraj bilet na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych na Stadionie Narodowym w Warszawie! ZASADY KONKURSU:

Wygraj bilet na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych na Stadionie Narodowym w Warszawie! ZASADY KONKURSU: Jego Wysokość KOT Wygraj bilet na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych na Stadionie Narodowym w Warszawie! ZASADY KONKURSU: 1. Uchwycić swojego kota w dystyngowanej pozie zrób zdjęcie lub nakręć krótki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Delektujmy się wypiekami #prostozserca

Regulamin konkursu Delektujmy się wypiekami #prostozserca Regulamin konkursu Delektujmy się wypiekami #prostozserca 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu i uczestnictwa w nim. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo