Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , zwaną dalej Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: (zwanego dalej Serwisem"), w terminie od roku do roku, przy czym okres ten obejmuje wyłącznie czas rywalizacji Uczestników w ramach Konkursu, nie zawiera zaś okresu wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji i wydawania nagród w Konkursie. 3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 Nr 201 poz z późn. zm.). 6. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 7. Przystępując do Konkursu i wypełniając formularz zgłoszeniowy opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników, oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i go akceptują. 2 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w Regulaminie (zwani dalej Uczestnikiem ). 2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i akceptując Regulamin oraz składając oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a także publikację Pracy w Serwisie oraz nabycie przez Organizatora praw autorskich do nagrodzonej Pracy. Oświadczenie Uczestnika lub opiekuna prawnego 1

2 bądź przedstawiciela ustawowego małoletniego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być dzieci pracowników Organizatora. Z udziału w Konkursie wyłączone są również osoby posiadające miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. 5. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez złożenie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika, oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 6. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych jest całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w 5 Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby. 3 Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie 1. Konkurs polega na stworzeniu, za pomocą aplikacji udostępnionej w Serwisie, unikalnego projektu graficznego opakowania kartonowego soku (zwanej dalej Pracą ). 2. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrodę, w terminie do roku do godziny 23:59 opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika zobowiązany jest: a) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej oraz b) dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu, poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia oraz 2

3 c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś Uczestnik - do stworzenia Pracy za pomocą udostępnionej w Serwisie aplikacji. Zapisanie Pracy będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji do Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 3. Uczestnik może zmieniać zapisaną Pracę dowolną ilość razy w terminie do roku do godziny 23:59, po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu nazwy identyfikującej Uczestnika i hasła podanego w trakcie procesu rejestracji. 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 (jedną) Pracę. 5. Prace zgłoszone do Konkursu mogą zostać opublikowane w Serwisie po ogłoszeniu wyników Konkursu. 6. Organizator ma prawo do nieopublikowania w Serwisie Pracy, w szczególności w przypadku, gdy jej opublikowanie może naruszać prawa innych podmiotów lub naruszać obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 7. Zgłoszenie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, że Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw związanych z wykorzystaniem znaków towarowych. 4 Nagrody i zasady wyłaniania Zwycięzców 1. W Konkursie przewidzianych jest łącznie 110 (sto dziesięć) nagród: a) 10 (dziesięć) Nagród I Stopnia w postaci tabletów P600 (Galaxy Note 10.1 (2014 Edition))WiFi 16G White o wartości 1699,01 zł każdy, b) 100 (sto) Nagród II Stopnia w postaci zestawu upominków, na które składają się: papierowa torba, plecak, koszulka, zestaw magnesów, smycz o wartości 98,97 zł każdy zestaw. 2. Wyboru zwycięzców Konkursu (zwanych dalej Zwycięzcami ) dokona Jury składające się z 5 przedstawicieli Organizatora. 3. Spośród Prac zgłoszonych do Konkursu, Jury do dnia roku w oparciu o następujące kryteria: a) kreatywność, b) oryginalność, c) atrakcyjność wizualna, 3

4 wyłoni 10 najlepszych Prac i przyzna ich autorom Nagrody I Stopnia oraz wyłoni 100 kolejnych bardzo dobrych, zdaniem Jury, Prac i przyzna ich autorom Nagrody II Stopnia. 4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu. 5. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę opisaną w 4 ust. 1 Regulaminu. 6. Wartość pojedynczej Nagrody II Stopnia nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 7. Zobowiązania z tytułu opodatkowania Nagrody przekraczającej kwotę 760 zł ciążą na Organizatorze. 8. Nagrody I Stopnia powiększone będą dodatkowo o kwotę w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r. Część pieniężna nagrody zostanie przekazana przez Organizatora jako płatnika na poczet zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r. 5. Nabycie prawa do odebrania Nagród 1. Organizator do dnia roku opublikuje w Serwisie listę Zwycięzców Konkursu oraz w ciągu 3 dni roboczych od jej opublikowania zawiadomi Zwycięzców pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym o fakcie uzyskania przez nich prawa do odebrania Nagrody. 2. Warunkiem otrzymania Nagród przez Zwycięzców będzie łączne spełnienie następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody: a) przesłanie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy, w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia określonego w 4 ust. 1, danych niezbędnych do odebrania lub wysyłki Nagrody (tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu); b) przesłanie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy podpisanego oświadczenia o przekazaniu wszystkich majątkowych praw autorskich do Pracy na rzecz Organizatora na wskazanych w 8 niniejszego Regulaminu polach eksploatacji ( Oświadczenie ). 3. Dane niezbędne do odebrania Nagrody i podpisane Oświadczenie można przesłać w postaci papierowej na adres pocztowy: Tetra Pak, ul. Osmańska 14, Warszawa z dopiskiem "Opakowanie to wyzwanie", lub w postaci kopii elektronicznej (scanu) 4

5 pocztą elektroniczną na adres w terminie do 14 dni od wysłania powiadomienia określonego w 4 ust. 1. O przesłaniu Oświadczenia w terminie decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej lub wiadomości na ww. adresy. 4. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia określonego w 4 ust. 1 nie zostaną spełnione warunki określone w niniejszym paragrafie, uważa się, że opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Zwycięzcy zrzekli się w jego imieniu Nagrody i tym samym prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 6. Wydanie Nagród 1. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.) i Zwycięzca może się ubiegać o Nagrodę do dnia r., zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 1-3 Regulaminu. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy z chwilą wydania Nagrody. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych stanowi Nagroda określona w Regulaminie. 2. Termin i sposób odebrania Nagród zostanie określony w drodze ustaleń pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcami dokonanych w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do odebrania Nagrody, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 3. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom poprzez wysłanie ich pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 4. Organizator nie odpowiada za skutki niepodania przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy danych adresowych lub podania nieprawdziwych danych adresowych, jak również za inne uchybienia opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Zwycięzców, które uniemożliwią dostarczenie Nagrody. W takim przypadku Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, która pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 7. Prawa autorskie 1. Praca umieszczona przez Uczestnika w Serwisie może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (zwany dalej Utworem ). 5

6 2. Zamieszczenie przez Uczestnika Utworu w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestnika, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, oraz że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, a opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestnika ponoszą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem Utworu w Serwisie. 3. Organizator działając na podstawie art kodeksu cywilnego z chwilą wydania Nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworu. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, downloading), b) w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania do wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia zdjęcia; d) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, na billboardach, plakatach, ulotkach, reklamie, a także publikacjach wydawanych przez Organizatora. e) w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowania w sposób inny niż opisany w pkt. c) i d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, odpowiedniego jego opracowania, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. Opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników zwolnią Organizatora oraz jego następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dniu wydania Nagrody Uczestnikom autorskie prawa majątkowe do 6

7 nagrodzonej Pracy przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień, Uczestnikowi nie przysługiwały. 8. Ograniczenia 1. Organizator informuje, że niedozwolone jest zgłaszanie Prac zawierających treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności: a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość; c) propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną; d) godzących w dobra osobiste Organizatora i osób trzecich; e) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu w dowolnym czasie trwania Konkursu Pracy zawierającej treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami określonymi w Rozdziale 8 Regulaminu, a także w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Praca zawiera treści bezprawne lub ich rozpowszechnianie stanowi naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich. 3. Pozytywna weryfikacja Pracy nie oznacza przyjęcia przez Organizatora odpowiedzialności za treści bezprawne zawarte w Pracy. 4. Od decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w Konkursie przysługuje procedura reklamacyjna określona w 11 Regulaminu. 9. Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Prac zamieszczanych w Serwisie. Prace, których treść może skutkować odpowiedzialnością prawną, będą niezwłocznie usuwane z Serwisu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestników udziału w Konkursie spowodowaną w szczególności ograniczeniami technicznymi sprzętu jakim dysponuje Uczestnik. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestników ich praw w związku z zamieszczeniem Utworu w Serwisie, w szczególności praw autorskich do Utworu. 10. Postępowanie reklamacyjne 7

8 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem składa opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora: Tetra Pak sp. z o.o., ul. Osmańska 14, Warszawa, z dopiskiem Opakowanie to wyzwanie, przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres do korespondencji, c) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji, d) żądania Uczestnika, oraz e) szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy Reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek elementów wskazanych w ust. 2 lit. a) e) niniejszego paragrafu. 4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. 11. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 2. Opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika akceptując podczas procesu rejestracji w Serwisie Regulamin Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika, zgodnie z par. 2. ust. 2, w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz na publikację w Serwisie przy Pracy zgłoszonej przez Uczestnika oraz na liście Zwycięzców imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości zamieszkania. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem listy Zwycięzców, przekazaniem Nagrody oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Opiekunom prawnym bądź przedstawicielom ustawowym Uczestników przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 8

9 z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne. 12. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 2. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane bez pogorszenia sytuacji Uczestników i będą publikowane w Serwisie. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani drogą mailową na adres mailowy podany w zgłoszeniu, na co uprzednio wyrazili zgodę. 3. W przypadku zmiany Regulaminu i braku akceptacji jego treści przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestników, mają oni prawo wycofania zgłoszonej Pracy z Konkursu w terminie 14 dni od doręczenia Uczestnikowi informacji o zmianie Regulaminu. 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. 5. Organizator oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i innych praw pokrewnych do nazw, wizerunków, znaków graficznych, grafik, tekstów, i innych rozwiązań zamieszczonych w Serwisie, które to prawa znajdują się pod ochroną obowiązujących przepisów. 6. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub Regulaminem, sądem właściwym do jego rozpatrzenia jest sąd właściwy na podstawie obowiązujących przepisów. 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9

10 Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE OPAKOWANIE TO WYZWANIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PRZEJŚCIA WŁASNOŚCI NAGRODZONEGO UTWORU ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJĘ JEGO POSTANOWIEŃ 1. Będąc przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym (imię i nazwisko małoletniego), urodzonego dnia w (dalej: Uczestnik) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w konkursie Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) zwaną dalej Organizatorem". 2. W związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu wraz z Pracą na stronie a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 3. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: a) Administratorami danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, c) podanie danych jest dobrowolne, d) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 10

11 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie Pracy w Serwisie i wykorzystanie Pracy w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu wraz z Pracą na stronie a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem. 5. Oświadczam, że Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest autorem Pracy i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do Pracy, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich 6. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia Pracy Uczestnik Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa własność Utworu i związane z nim prawa autorskie. 8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień od Organizatora drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w tym także doręczania mi w ten sposób wszelkich zmian Regulaminu.... data i podpis składającego oświadczenie 1 1 oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny małoletniego uczestnika 11

Regulamin konkursu "MAM MANIĘ NA ZDROWE ŚNIADANIE"

Regulamin konkursu MAM MANIĘ NA ZDROWE ŚNIADANIE Regulamin konkursu "MAM MANIĘ NA ZDROWE ŚNIADANIE" Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Mam manię na zdrowe śniadanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez "ADAM-POL"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promujące egzoszkielet EKSO GT

Regulamin konkursu na hasło promujące egzoszkielet EKSO GT Regulamin konkursu na hasło promujące egzoszkielet EKSO GT 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na hasło reklamowe egzoszkieletu EKSO GT ( Hasło ), zwanego dalej "Konkursem" jest PHU Technomex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU hapispłata

REGULAMIN KONKURSU hapispłata REGULAMIN KONKURSU hapispłata 1 Organizator 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu hapispłata (dalej: Konkurs) i jest udostępniany na stronie internetowej konnkurs.hapipozyczki.pl 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe"

Regulamin konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe Regulamin konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na hasło promujące akcję społeczną Karta ratownicza w pojeździe" (

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom. WAKACJE ZA JEDEN GŁOS" 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom. WAKACJE ZA JEDEN GŁOS 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom. WAKACJE ZA JEDEN GŁOS" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Historia naturalnej miłości" 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Historia naturalnej miłości 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Historia naturalnej miłości" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Historia naturalnej miłości" zwanego dalej "Konkursem" jest Streetcom Polska Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Extra Żytnia"

Regulamin konkursu Extra Żytnia Regulamin konkursu "Extra Żytnia" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Extra Żytnia", zwanego dalej "Konkursem", jest Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., Bielsko - Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Motion Print"

Regulamin konkursu Motion Print Regulamin konkursu "Motion Print" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Motion Print" zwanego dalej "Konkursem" jest firma Motion Print z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 45/15,

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU NA TROPIE MORŚWINA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą NA TROPIE MORŚWINA zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt.

Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt. Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Zagrożone gatunki zwierząt (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. 1a) Organizatorem konkursu jest: Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu, 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dodaj przejazd na Tauron Nowa Muzyka Katowice i wygraj wejście na backstage oraz gadżety! POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Dodaj przejazd na Tauron Nowa Muzyka Katowice i wygraj wejście na backstage oraz gadżety! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Dodaj przejazd na Tauron Nowa Muzyka Katowice i wygraj wejście na backstage oraz gadżety! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Dodaj przejazd na Tauron Nowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Saturn w moich oczach-konkurs plastyczny z okazji urodzin Saturna z dnia 8 czerwca 2017r. (zwany dalej regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Saturn w moich oczach-konkurs plastyczny z okazji urodzin Saturna z dnia 8 czerwca 2017r. (zwany dalej regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Saturn w moich oczach-konkurs plastyczny z okazji urodzin Saturna z dnia 8 czerwca 2017r. (zwany dalej regulaminem ) 1 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Saturn

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Administrator - Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promujące market budowlany HYDROART GACA

Regulamin konkursu na hasło promujące market budowlany HYDROART GACA Regulamin konkursu na hasło promujące market budowlany HYDROART GACA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na hasło promujące market budowlany Hydroart Gaca, zwanego dalej "Konkursem" jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!"

Regulamin Konkursów Wygraj z kinem Helios! Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" prowadzonych za pośrednictwem: www.facebook.com/heliospolska, zwany dalej "Regulaminem". 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin konkursu,,pasjami gramy organizowanego przez Fundację Orange w ramach projektu,,spotkania z pasjami jako część spotkania z Panią Elżbietą Maruszczak. Konkurs adresowany jest dla osób biorących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego

Regulamin Konkursu Urodzinowego Regulamin Konkursu Urodzinowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego TVP ABC (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wybór użytkowników zwany dalej Regulaminem. 1. Organizacja Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Wybór użytkowników zwany dalej Regulaminem. 1. Organizacja Konkursu REGULAMIN KONKURSU Wybór użytkowników zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wybór użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej Konkurs ) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku. Regulamin Konkursu Graj i wygrywaj z Dell I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu Graj i wygrywaj z Dell (zwanego dalej: Konkursem ) jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka Regulamin Konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie. 1. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie 1. Postanowienia Ogólne 1. Podmiotem organizującym konkurs zwanym dalej Konkursem, jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Babcia gotuje, wnuczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt.

Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt. Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Zagrożone gatunki zwierząt (dalej Konkurs ), tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Ben 10 Dzień Dziecka zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HASŁO SEZONU

REGULAMIN KONKURSU HASŁO SEZONU REGULAMIN KONKURSU HASŁO SEZONU Organizatorem konkursu jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11 tel: 41 24-75-500, e-mail: konkurs@mosir.ostrowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci ORLEN Olimpiada (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA

REGULAMIN KONKURSU POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA REGULAMIN KONKURSU POŻYCZKA SAMOSPŁACALNA 1 Organizator 1. N i n i e j s z y R e g u l a m i n o k r e ś l a z a s a d y k o n k u r s u P O Ż Y C Z K A SAMOSPŁACALNA (dalej: Konkurs) i jest udostępniany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznej reprezentacji RODZINY AGATY.

1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznej reprezentacji RODZINY AGATY. REGULAMIN KONKURSU na PROJEKT RODZINY AGATY. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą ZAPROJEKTUJ RODZINĘ AGATY, zwanym dalej Konkursem. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "WIELKI TEST ZABAWEK", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne, zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI organizowanego przez:

REGULAMIN KONKURSU REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI  organizowanego przez: REGULAMIN KONKURSU REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI EMAIL organizowanego przez: Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A. z

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwa 10 podwójnych

Bardziej szczegółowo