Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , zwaną dalej Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: (zwanego dalej Serwisem"), w terminie od roku do roku, przy czym okres ten obejmuje wyłącznie czas rywalizacji Uczestników w ramach Konkursu, nie zawiera zaś okresu wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji i wydawania nagród w Konkursie. 3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 Nr 201 poz z późn. zm.). 6. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 7. Przystępując do Konkursu i wypełniając formularz zgłoszeniowy opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników, oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i go akceptują. 2 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający warunki określone w Regulaminie (zwani dalej Uczestnikiem ). 2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i akceptując Regulamin oraz składając oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a także publikację Pracy w Serwisie oraz nabycie przez Organizatora praw autorskich do nagrodzonej Pracy. Oświadczenie Uczestnika lub opiekuna prawnego 1

2 bądź przedstawiciela ustawowego małoletniego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być dzieci pracowników Organizatora. Z udziału w Konkursie wyłączone są również osoby posiadające miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. 5. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez złożenie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika, oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 6. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych jest całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w 5 Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby. 3 Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie 1. Konkurs polega na stworzeniu, za pomocą aplikacji udostępnionej w Serwisie, unikalnego projektu graficznego opakowania kartonowego soku (zwanej dalej Pracą ). 2. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrodę, w terminie do roku do godziny 23:59 opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika zobowiązany jest: a) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej oraz b) dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu, poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia oraz 2

3 c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś Uczestnik - do stworzenia Pracy za pomocą udostępnionej w Serwisie aplikacji. Zapisanie Pracy będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji do Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 3. Uczestnik może zmieniać zapisaną Pracę dowolną ilość razy w terminie do roku do godziny 23:59, po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu nazwy identyfikującej Uczestnika i hasła podanego w trakcie procesu rejestracji. 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 (jedną) Pracę. 5. Prace zgłoszone do Konkursu mogą zostać opublikowane w Serwisie po ogłoszeniu wyników Konkursu. 6. Organizator ma prawo do nieopublikowania w Serwisie Pracy, w szczególności w przypadku, gdy jej opublikowanie może naruszać prawa innych podmiotów lub naruszać obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 7. Zgłoszenie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Uczestnika do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, że Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw związanych z wykorzystaniem znaków towarowych. 4 Nagrody i zasady wyłaniania Zwycięzców 1. W Konkursie przewidzianych jest łącznie 110 (sto dziesięć) nagród: a) 10 (dziesięć) Nagród I Stopnia w postaci tabletów P600 (Galaxy Note 10.1 (2014 Edition))WiFi 16G White o wartości 1699,01 zł każdy, b) 100 (sto) Nagród II Stopnia w postaci zestawu upominków, na które składają się: papierowa torba, plecak, koszulka, zestaw magnesów, smycz o wartości 98,97 zł każdy zestaw. 2. Wyboru zwycięzców Konkursu (zwanych dalej Zwycięzcami ) dokona Jury składające się z 5 przedstawicieli Organizatora. 3. Spośród Prac zgłoszonych do Konkursu, Jury do dnia roku w oparciu o następujące kryteria: a) kreatywność, b) oryginalność, c) atrakcyjność wizualna, 3

4 wyłoni 10 najlepszych Prac i przyzna ich autorom Nagrody I Stopnia oraz wyłoni 100 kolejnych bardzo dobrych, zdaniem Jury, Prac i przyzna ich autorom Nagrody II Stopnia. 4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu. 5. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę opisaną w 4 ust. 1 Regulaminu. 6. Wartość pojedynczej Nagrody II Stopnia nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 7. Zobowiązania z tytułu opodatkowania Nagrody przekraczającej kwotę 760 zł ciążą na Organizatorze. 8. Nagrody I Stopnia powiększone będą dodatkowo o kwotę w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r. Część pieniężna nagrody zostanie przekazana przez Organizatora jako płatnika na poczet zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r. 5. Nabycie prawa do odebrania Nagród 1. Organizator do dnia roku opublikuje w Serwisie listę Zwycięzców Konkursu oraz w ciągu 3 dni roboczych od jej opublikowania zawiadomi Zwycięzców pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym o fakcie uzyskania przez nich prawa do odebrania Nagrody. 2. Warunkiem otrzymania Nagród przez Zwycięzców będzie łączne spełnienie następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody: a) przesłanie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy, w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia określonego w 4 ust. 1, danych niezbędnych do odebrania lub wysyłki Nagrody (tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu); b) przesłanie przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy podpisanego oświadczenia o przekazaniu wszystkich majątkowych praw autorskich do Pracy na rzecz Organizatora na wskazanych w 8 niniejszego Regulaminu polach eksploatacji ( Oświadczenie ). 3. Dane niezbędne do odebrania Nagrody i podpisane Oświadczenie można przesłać w postaci papierowej na adres pocztowy: Tetra Pak, ul. Osmańska 14, Warszawa z dopiskiem "Opakowanie to wyzwanie", lub w postaci kopii elektronicznej (scanu) 4

5 pocztą elektroniczną na adres w terminie do 14 dni od wysłania powiadomienia określonego w 4 ust. 1. O przesłaniu Oświadczenia w terminie decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej lub wiadomości na ww. adresy. 4. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia określonego w 4 ust. 1 nie zostaną spełnione warunki określone w niniejszym paragrafie, uważa się, że opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Zwycięzcy zrzekli się w jego imieniu Nagrody i tym samym prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 6. Wydanie Nagród 1. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.) i Zwycięzca może się ubiegać o Nagrodę do dnia r., zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 1-3 Regulaminu. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy z chwilą wydania Nagrody. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych stanowi Nagroda określona w Regulaminie. 2. Termin i sposób odebrania Nagród zostanie określony w drodze ustaleń pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcami dokonanych w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do odebrania Nagrody, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 3. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom poprzez wysłanie ich pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 4. Organizator nie odpowiada za skutki niepodania przez opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy danych adresowych lub podania nieprawdziwych danych adresowych, jak również za inne uchybienia opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Zwycięzców, które uniemożliwią dostarczenie Nagrody. W takim przypadku Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, która pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 7. Prawa autorskie 1. Praca umieszczona przez Uczestnika w Serwisie może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (zwany dalej Utworem ). 5

6 2. Zamieszczenie przez Uczestnika Utworu w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestnika, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, oraz że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, a opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestnika ponoszą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem Utworu w Serwisie. 3. Organizator działając na podstawie art kodeksu cywilnego z chwilą wydania Nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworu. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, downloading), b) w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania do wystawienia, odtworzenia, publicznego udostępnienia zdjęcia; d) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, reklamie prasowej, na billboardach, plakatach, ulotkach, reklamie, a także publikacjach wydawanych przez Organizatora. e) w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowania w sposób inny niż opisany w pkt. c) i d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, odpowiedniego jego opracowania, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. Opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi Uczestników zwolnią Organizatora oraz jego następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dniu wydania Nagrody Uczestnikom autorskie prawa majątkowe do 6

7 nagrodzonej Pracy przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień, Uczestnikowi nie przysługiwały. 8. Ograniczenia 1. Organizator informuje, że niedozwolone jest zgłaszanie Prac zawierających treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności: a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość; c) propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną; d) godzących w dobra osobiste Organizatora i osób trzecich; e) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu w dowolnym czasie trwania Konkursu Pracy zawierającej treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami określonymi w Rozdziale 8 Regulaminu, a także w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Praca zawiera treści bezprawne lub ich rozpowszechnianie stanowi naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich. 3. Pozytywna weryfikacja Pracy nie oznacza przyjęcia przez Organizatora odpowiedzialności za treści bezprawne zawarte w Pracy. 4. Od decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w Konkursie przysługuje procedura reklamacyjna określona w 11 Regulaminu. 9. Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Prac zamieszczanych w Serwisie. Prace, których treść może skutkować odpowiedzialnością prawną, będą niezwłocznie usuwane z Serwisu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestników udziału w Konkursie spowodowaną w szczególności ograniczeniami technicznymi sprzętu jakim dysponuje Uczestnik. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestników ich praw w związku z zamieszczeniem Utworu w Serwisie, w szczególności praw autorskich do Utworu. 10. Postępowanie reklamacyjne 7

8 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem składa opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora: Tetra Pak sp. z o.o., ul. Osmańska 14, Warszawa, z dopiskiem Opakowanie to wyzwanie, przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres do korespondencji, c) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji, d) żądania Uczestnika, oraz e) szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy Reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek elementów wskazanych w ust. 2 lit. a) e) niniejszego paragrafu. 4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. 11. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 2. Opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika akceptując podczas procesu rejestracji w Serwisie Regulamin Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika, zgodnie z par. 2. ust. 2, w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz na publikację w Serwisie przy Pracy zgłoszonej przez Uczestnika oraz na liście Zwycięzców imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości zamieszkania. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie w dostępne podczas rejestracji pole Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem listy Zwycięzców, przekazaniem Nagrody oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Opiekunom prawnym bądź przedstawicielom ustawowym Uczestników przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 8

9 z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne. 12. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 2. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane bez pogorszenia sytuacji Uczestników i będą publikowane w Serwisie. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani drogą mailową na adres mailowy podany w zgłoszeniu, na co uprzednio wyrazili zgodę. 3. W przypadku zmiany Regulaminu i braku akceptacji jego treści przez opiekunów prawnych bądź przedstawicieli ustawowych Uczestników, mają oni prawo wycofania zgłoszonej Pracy z Konkursu w terminie 14 dni od doręczenia Uczestnikowi informacji o zmianie Regulaminu. 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu opiekun prawny bądź przedstawiciel ustawowy Uczestnika może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. 5. Organizator oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i innych praw pokrewnych do nazw, wizerunków, znaków graficznych, grafik, tekstów, i innych rozwiązań zamieszczonych w Serwisie, które to prawa znajdują się pod ochroną obowiązujących przepisów. 6. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub Regulaminem, sądem właściwym do jego rozpatrzenia jest sąd właściwy na podstawie obowiązujących przepisów. 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9

10 Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE OPAKOWANIE TO WYZWANIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PRZEJŚCIA WŁASNOŚCI NAGRODZONEGO UTWORU ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJĘ JEGO POSTANOWIEŃ 1. Będąc przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym (imię i nazwisko małoletniego), urodzonego dnia w (dalej: Uczestnik) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w konkursie Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) zwaną dalej Organizatorem". 2. W związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu wraz z Pracą na stronie a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 3. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: a) Administratorami danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, c) podanie danych jest dobrowolne, d) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 10

11 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie Pracy w Serwisie i wykorzystanie Pracy w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu wraz z Pracą na stronie a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem. 5. Oświadczam, że Praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest autorem Pracy i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do Pracy, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich 6. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia Pracy Uczestnik Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa własność Utworu i związane z nim prawa autorskie. 8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień od Organizatora drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w tym także doręczania mi w ten sposób wszelkich zmian Regulaminu.... data i podpis składającego oświadczenie 1 1 oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny małoletniego uczestnika 11

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo