Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl! (zwanego dalej Konkursem). 2. Organizatorem Konkursu jest "Wirtualna Polska" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (zwana dalej Organizatorem). 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia r. do dnia r. 4. Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem internetowym Adres internetowy strony internetowej Konkursu jest następujący: 5. Fundatorami nagród w Konkursie są (zwani dalej łącznie Fundatorami): a) Farby KABE Polska Spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (zwana dalej Farby Kabe Polska) w odniesieniu do nagrody głównej określonej w punkcie III.1.a), nagrody II stopnia określonej w punkcie III.2.a) oraz nagrody III stopnia określonej w punkcie III.3.a) Regulaminu; b) Intellio Designers Agnieszka Liniewska-Baran wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod Numerem Identyfikacji Podatkowej (zwana dalej Intellio Designers) w odniesieniu do nagrody głównej określonej w punkcie III.1.b), nagrody II stopnia określonej w punkcie III.2.b) oraz nagrody III stopnia określonej w punkcie III.3.b) Regulaminu; c) Stegu Spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (zwana dalej Stegu) w odniesieniu do nagrody głównej określonej w punkcie III.1.c) Regulaminu; d) Franc-Textil Spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej PL (zwana dalej Franc-Textil) w odniesieniu do nagród pocieszenia określonych w punkcie III.4 Regulaminu; 6. W stosunku do uczestników Konkursu przyrzekającymi nagrody w Konkursie w rozumieniu przepisu art. 919 ustawy Kodeks cywilny są Fundatorzy. Organizator nie jest odpowiedzialny za ufundowanie nagród w Konkursie oraz za ich przekazanie Organizatorowi przez Fundatorów celem ich wysłania do zdobywców nagród w 7. Użyte w Regulaminie następujące określenia mają następujące znaczenie: a) Serwis dom.wp.pl - oznacza serwis internetowy prowadzony przez WP pod adresem internetowym o tematyce remontowo-budowlanej; b) Profil oznacza profil w rozumieniu Regulaminu zamieszczania Treści w Serwisie dom.wp.pl, dostępnego pod adresem internetowym c) Album oznacza album w rozumieniu Regulaminu zamieszczania Treści w Serwisie dom.wp.pl, dostępnego pod adresem internetowym II. Warunki uczestnictwa w 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie; b) założyła Profil w Serwisie dom.wp.pl i zalogowała się do Serwisu dom.wp.pl podczas wykonywania pracy konkursowej; c) wykonała pracę konkursową określoną w Regulaminie; d) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; e) nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatorów, ani nie jest członkiem rodzin pracowników Organizatora ani Fundatorów;

2 f) spełniła warunki określone w Regulaminie; g) zaakceptowała postanowienia Regulaminu. 2. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie do Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie na adres poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej uczestnika Konkursu udostępnionego Organizatorowi podczas rejestracji w Serwisie dom.wp.pl, w którym poda swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska. 3. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać więcej niż jedną pracę konkursową. 4. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. III. Nagrody w 1. Nagrodami głównymi w Konkursie dla uczestnika Konkursu, który zajął I miejsce w Konkursie są: a) nagroda ufundowana przez Farby Kabe Polska w postaci vouchera o wartości 9.000,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Farby Kabe Polska farb, mas szpachlowych i tynków z oferty Farby Kabe Polska do wartości równiej wartości voucheru, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r. oraz kwoty pieniężnej w wysokości 999,99 złotych; b) nagroda ufundowana przez Intellio Designers w postaci vouchera o wartości ,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Intellio Designers kompleksowego projektu wnętrza o powierzchni do 80m2 do wartości równiej wartości voucheru, zawierającego FOTOrealistyczne wizualizacje 3D, projekty koncepcyjne i wykonawcze, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r., a termin realizacji całego projektu wynosi do trzech miesięcy od dokonania inwentaryzacji wnętrza przez Intellio Designers, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu o czas opiniowania przez zdobywcę nagrody wizualizacji 3D i projektów koncepcyjnych będących podstawą wykonania projektów wykonawczych; c) nagroda ufundowana przez Stegu w postaci vouchera o wartości 5.000,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Stegu kamienia dekoracyjnego z oferty Stegu do wartości równiej wartości voucheru, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r. oraz kwoty pieniężnej w wysokości 555,56 złotych; 2. Nagrodami II stopnia w Konkursie dla uczestnika Konkursu, który zajął II miejsce w Konkursie są: a) nagroda ufundowana przez Farby Kabe Polska w postaci vouchera o wartości 4.500,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Farby Kabe Polska farb, mas szpachlowych i tynków z oferty Farby Kabe Polska do wartości równiej wartości voucheru, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r. oraz kwoty pieniężnej w wysokości 499,99 złotych; b) nagroda ufundowana przez Intellio Designers w postaci vouchera o wartości 3.690,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Intellio Designers kompleksowego projektu łazienki o powierzchni do 15m2 do wartości równiej wartości voucheru, zawierającego FOTOrealistyczne wizualizacje 3D, projekt koncepcyjny i wykonawczy, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r., a termin realizacji całego projektu wynosi do czterech tygodni od dostarczenia planów/wymiarów łazienki przez zdobywcę nagrody do Intellio Designers, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu o czas opiniowania przez zdobywcę nagrody wizualizacji 3D i projektu koncepcyjnego będącego podstawą wykonania projektu wykonawczego; 3. Nagrodami III stopnia w Konkursie dla uczestnika Konkursu, który zajął III miejsce w Konkursie są: a) nagroda ufundowana przez Farby Kabe Polska w postaci vouchera o wartości 4.500,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Farby Kabe Polska farb, mas szpachlowych i tynków z oferty Farby Kabe Polska do wartości równiej wartości voucheru, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r. oraz kwoty pieniężnej w wysokości 499,99 złotych; b) nagroda ufundowana przez Intellio Designers w postaci vouchera o wartości 3.075,- złotych, uprawniającego do otrzymania (nabycia) od Intellio Designers koncepcyjnego projektu wnętrza o powierzchni do 50m2 do wartości równiej wartości voucheru, zawierającego projekty 2D z rozmieszczeniem funkcjonalnym pomieszczeń bez wymiarów i specyfikacji materiałowej, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r., a termin realizacji całego projektu wynosi do trzech tygodni od dostarczenia planów pomieszczeń przez zdobywcę nagrody do Intellio Designers; 4. Nagrodami pocieszenia w Konkursie są dwie nagrody ufundowane przez Franc-Textil w postaci dwóch voucherów o wartości 500,- złotych każdy, uprawniających do otrzymania (nabycia) towarów od Franc-Textel w sklepie internetowym Franc-Textil

3 prowadzonym pod adresem internetowym dekoria.pl do wartości równiej wartości voucheru, przy czym okres ważności voucheru przypada w okresie od dnia r. do dnia r. po jednym voucherze dla dwóch uczestników Konkursu, którzy zajęli IV i V miejsce w 5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.9 Regulaminu, nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody w Konkursie zrealizowane zostaną zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie oraz zasadami i warunkami realizacji voucherów obowiązującymi u Fundatorów nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i warunki realizacji voucherów przez Fundatorów. 6. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zdobywcom nagród w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia opublikowania listy zdobywców nagród w Konkursie, pod warunkiem spełnienia przez zdobywców nagród obowiązków wskazanych w punkcie III.7 i III.10 Regulaminu. Przekazanie nagród nastąpi pocztą lub za pośrednictwem kuriera, na adresy zamieszkania podane przez zdobywców nagród, na koszt Organizatora. 7. Organizator i Fundatorzy informują, że w dniu rozpoczęcia Konkursu istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,- złotych. W związku z tym, zdobywcy nagród głównych, nagród II stopnia oraz nagród III stopnia będą mieli obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Fundatorów tych nagród (płatników) podatku dochodowego od osób fizycznych, a nagrody te zostaną wydane zdobywcom nagród głównych, nagród II stopnia oraz nagród III stopnia po spełnieniu przez nich tego obowiązku. Farby Kabe Polska informują, że spełnienie przez zdobywców nagród ufundowanych przez Farby Kabe Polska obowiązku określonego w niniejszym punkcie Regulaminu nastąpi w ten sposób, że Farby Kabe Polska potrąci z kwoty pieniężnej określonej w punkcie III.1.a), III.2.a) i III.3.a) Regulaminu kwotę stanowiącą równowartość należnego podatku dochodowego i odprowadzi ją na rachunek właściwego organu podatkowego, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. Stegu informuje, że spełnienie przez zdobywcę nagrody ufundowanej przez Stegu obowiązku określonego w niniejszym punkcie Regulaminu nastąpi w ten sposób, że Stegu potrąci z kwoty pieniężnej określonej w punkcie III.1.c) Regulaminu kwotę stanowiącą równowartość należnego podatku dochodowego i odprowadzi ją na rachunek właściwego organu podatkowego, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. W odniesieniu do nagród ufundowanych przez Intellio Designers, spełnienie przez zdobywców nagród ufundowanych przez Intellio Designers obowiązku określonego w niniejszym punkcie Regulaminu nastąpi w ten sposób, że zdobywca nagrody ufundowanej przez Intellio Designers dokona wpłaty kwoty podatku na rzecz Intellio Designers nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni do dnia powiadomienia zdobywcy nagrody o wygraniu nagrody w Konkursie w sposób określony w punkcie III.10 Regulaminu, a następnie przedstawi Intellio Designers dowód wpłaty kwoty podatku za pośrednictwem faxu na numer (+48) lub skanu przesłanego na następujący adres poczty elektronicznej na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. Za dzień wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego Fundatorów. 8. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jeden rodzaj nagród w Konkursie, przy czym przez rodzaj nagrody rozumie się oznaczenie nagród w postaci określenia główne, II stopnia, III stopnia i pocieszenia. 9. Lista zdobywców nagród w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu. 10. W ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu na adres poczty elektronicznej zdobywców nagród udostępniony Organizatorowi podczas rejestracji w Serwisie dom.wp.pl. Po otrzymaniu wiadomości określonej w zdaniu poprzednim, zdobywca nagrody zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do nagrody, skontaktować się z Organizatorem wysyłając w terminie do dwóch dni roboczych z adresu poczty elektronicznej zdobywcy nagrody udostępnionego Organizatorowi podczas rejestracji w Serwisie dom.wp.pl, wiadomość elektroniczną na adres w której poda swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania. 11. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do nagrody w Konkursie, jeżeli: a) nie odbierze nagrody w terminie określonym w Regulaminie lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem; b) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w punkcie III.7 i III.10 Regulaminu; c) nie skontaktuje się z Organizatorem lub nie będzie możliwości skontaktowania się z nim w terminie, o którym mowa w punkcie III.10 Regulaminu; d) naruszy postanowienia punktu IV lub V Regulaminu; e) w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

4 IV. Zasady Konkursu i wyboru zdobywców nagród. 1. Konkurs polega na dokonaniu przez uczestnika Konkursu następujących czynności: a) założeniu Profilu w Serwisie dom.wp.pl i zalogowaniu się do Serwisu dom.wp.pl podczas wykonywania pracy konkursowej, a następnie b) zamieszczeniu w Serwisie dom.wp.pl, w formie Albumu, pracy konkursowej uczestnika Konkursu, polegającej na zaprezentowaniu wymarzonej przez uczestnika Konkursu metamorfozy (zmiany wyglądu) dowolnego pomieszczenia mieszkalnego uczestnika Konkursu poprzez zamieszczenie w Albumie co najmniej pięciu zdjęć, na których zostaną zeprezentowane wymarzone przez uczestnika Konkursu sposoby aranżacji (zmian wyglądu) dla tego pomieszczenia wraz z opisami sposobu wprowadzenia tych aranżacji do pomieszczenia uczestnika Konkursu; praca konkursowa uczestnika Konkursu musi spełniać warunki (w tym techniczne) określone w Regulaminie zamieszczania treści w Serwisie dom.wp.pl, dostępnym pod adresem internetowym 2. Prace konkursowe będą oceniane w Konkursie przez Jury konkursowe ustalone przez Organizatora przy zastosowaniu kryterium najciekawszej oraz najbardziej kompleksowej i spójnej pracy konkursowej. Decyzje Jury są ostateczne, chyba że Jury będzie musiało dokonać wyboru alternatywnego zdobywcy Nagrody w przypadkach określonych w punkcie IV.9 niniejszego Regulaminu. 3. Prace konkursowe zamieszczone przez uczestników Konkursu w Serwisie dom.wp.pl będą mogły być oceniane przez użytkowników Internetu, przy czym oceny użytkowników Internetu mają charakter wyłącznie zabawy, nie mają wpływu na decyzję Jury konkursowego oraz nie są uwzględnianie przy wyłanianiu zdobywców nagród w 4. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane pięciu uczestnikom Konkursu, których prace konkursowe były zdaniem Jury konkursowego najciekawsze oraz najbardziej kompleksowe i spójne w porównaniu z pracami konkursowymi pozostałych uczestników Konkursu, zgodnie z następującym przydziałem miejsc w Konkursie: a) miejsce I w Konkursie zajmie ten uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa była zdaniem Jury konkursowego najciekawsza oraz najbardziej kompleksowa i spójna w porównaniu z pracami konkursowymi wszystkich pozostałych uczestników Konkursu; b) miejsce II w Konkursie zajmie ten uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zdaniem Jury ciekawa i spójna od pracy konkursowej uczestnika Konkursu, który zdobył I miejsce w Konkursie; c) miejsce III w Konkursie zajmie ten uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zdaniem Jury ciekawa i spójna od prac konkursowych uczestników Konkursu, którzy zdobyli I i II miejsce w Konkursie; d) miejsce IV w Konkursie zajmie ten uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zdaniem Jury ciekawa i spójna od prac konkursowych uczestników Konkursu, którzy zdobyli I, II i III miejsce w Konkursie; e) miejsce V w Konkursie zajmie ten uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zdaniem Jury ciekawa i spójna od prac konkursowych uczestników Konkursu, którzy zdobyli I, II, III i IV miejsce w 5. Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż przysługiwać im będą do prac konkursowych autorskie prawa majątkowe lub odpowiednie licencje w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator lub Fundatorzy z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do prac konkursowych. 6. Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnik Konkursu oświadcza i zobowiązuje się, że zawartość pracy konkursowej uczestnika Konkursu nie będzie zawierała treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszających prawa i uzasadniony interes Organizatora i prawa osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Organizator i

5 Fundatorzy z tytułu naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu. 7. Poprzez akceptację Regulaminu, uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę ewentualnych osób przedstawionych w pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności w Serwisie dom.wp.pl. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a uczestnik Konkursu nie zgłosi do usunięcia z Konkursu pracy konkursowej zawierającej wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie się do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator i Fundatorzy z tytułu rozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych w pracy konkursowej bez ich zgody. 8. Prace konkursowe uczestników Konkursu zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane są w Serwisie dom.wp.pl w imieniu własnym uczestnika Konkursu, na jego rzecz i jego odpowiedzialność. Organizator i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści prac konkursowych uczestników Konkursu zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez uczestników Konkursu w Serwisie dom.wp.pl. 9. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego zdobywcy nagród spośród uczestników Konkursu w przypadkach wskazanych w punkcie III.11 Regulaminu oraz w przypadku, gdy zwycięzca Konkursu jest osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie wyraził zgody na jego udział w 10. Jury konkursowe może wstrzymać wydanie nagród w Konkursie do czasu wyjaśnienia przypadków wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu. 11. Prace konkursowe uczestników Konkursu niespełniające postanowień Regulaminu będą wykluczane z Konkursu. V. Dane osobowe uczestników Konkursu. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej uczestnika Konkursu w procesie rejestracji uczestnika Konkursu w Serwisie dom.wp.pl. Warunkiem wydania nagród w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez zdobywcę nagród w Konkursie w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu dla celów związanych z wydaniem nagród. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź powoduje wykluczenie z Konkursu. 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora - Wirtualną Polskę" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Zdobywca nagród w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu dla celów związanych z wydaniem nagród w Konkursie przez Organizatora - Wirtualną Polskę" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS oraz Fundatorów, którzy ufundowali nagrody, które zdobył w Osoby i dane Fundatorów określone zostały w punkcie I.5 Regulaminu. 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania Nagrody, na publikację imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na stronach internetowych Konkursu wraz z informacją o wygranej. 5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest Organizator - "Wirtualna Polska" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem Administratorami danych osobowych zdobywców nagród w Konkursie dla celów związanych z wydaniem nagród w Konkursie są Organizator - "Wirtualna Polska" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem oraz Fundatorzy (w odniesieniu do danych osobowych zdobywców nagród ufundowanych przez nich w Konkursie). Osoby i dane Fundatorów określone zostały w punkcie I.5 Regulaminu. 7. Administratorzy danych osobowych uczestników Konkursu informują, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i wydanie Nagród w Konkursie, oraz że uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

6 8. Uczestnik Konkursu do czasu wydania nagród w Konkursie może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres o tytule Rezygnacja z uczestnictwa w konkursie i treści zawierającej jego dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie dom.wp.pl, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody. VI. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do: a. ustalenia czynności konkursowych; b. oceny prac konkursowych uczestników Konkursu; c. wyłonienia zdobywców nagród w Konkursie w oparciu o zasady określone w Regulaminie. 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. W przypadku braku porozumienia, strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu. 4. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu przyjmowane będą w terminie do dnia do godz. 12:00 wyłącznie w trybie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Organizator poinformuje uczestnika Konkursu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona uczestnikowi Konkursu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Organizator kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez uczestnika Konkursu podczas rejestracji w Serwisie dom.wp.pl. 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub ich uszkodzenie podczas lub po transmisji. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród zdobywcom nagród w Konkursie z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu zamieszkania przez zdobywcę nagrody w 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród w 8. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagród w 9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmian na stronie internetowej Konkursu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu, uwzględniającego wprowadzone zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej. 10. Organizator ustanawia następujący adres poczty elektronicznej dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo