Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Michalik Pomarańcza, z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej i adresem do doręczeń: ul. Przelot 17, Poznań, posiadający NIP , nr Regon zwana dalej Organizatorem. 2. Organizator działa w imieniu własnym w ramach świadczenia usług na rzecz firmy Nivea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwana dalej: NIVEA. 3. Koordynatorem Konkursu jest firma GoldenSubmarine Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Palacza 113, Poznań, nr KRS , nr NIP , nr Regon zwana dalej Koordynatorem. 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r. 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na pozostawieniu opinii na temat idealnego produktu do pielęgnacji ciała Nivea (balsamu/olejku/mleczka) na stronie zwane dalej Zgłoszeniem. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie najbliższej rodziny Organizatora i Koordynatora Konkursu oraz Nivea Polska Sp. z o.o a także inne osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) KC, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania Zgłoszenia do Konkursu ukończyła18 lat). 9. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie warunków udziału określonych w dziale Warunki Uczestnictwa w Konkursie Regulaminu, w tym przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i złożeniem oświadczenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie. 11. Konkurs ani żaden z jego elementów, nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz z późn. zm.).

2 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 12. Do nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja konkursowa. Komisja zostanie powołana z dniem r. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele: Organizatora, Koordynatora oraz Nivea Polska sp. z o.o. 13. Do zadań Komisji należy: a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom; b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; c. podpisanie listy Laureatów konkursu, którzy otrzymali prawo do nagrody; d. prowadzenie postępowań odwoławczych. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 14. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien się zastosować do następującej procedury: a. wykonać w czasie trwania Konkursu zadanie konkursowe polegające na pozostawieniu oryginalnej opinii na temat idealnego balsamu/olejku/mleczka do ciała Nivea na stronie b. wypełnić formularz kontaktowy poprzez podanie swoich danych osobowych, c. wyrazić zgodę na upublicznienie opinii na stronie internetowej Uczestnik Konkursu, który prawidłowo prześle Zgłoszenie w Konkursie otrzyma zwrotną wiadomość z potwierdzeniem wzięcia udziału w Konkursie, bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 16. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia, co do których Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że są kopią lub plagiatem innego Zgłoszenia. 17. Nagrodami w Konkursie są: NAGRODY a. Nagrody I stopnia w ilości 6 szt., składające się z.: - kosmetyków marki NIVEA dostarczonych przez Organizatora i na jego koszt kurierem na wskazany przez Laureata adres o łącznej wartości rynkowej 100,00 zł brutto; Lista kosmetyków stanowiąca tą część nagrody I stopnia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. - udziału jednej osoby w sesji zdjęciowej realizowanej w Warszawie, zgodnie ze szczegółową specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu o wartości zł brutto. - zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych z dojazdem i powrotem na miejsce przeprowadzenia sesji do kwoty 400 zł brutto oraz zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem w Warszawie do kwoty 500 zł brutto. Wartość pojedynczej Nagrody I stopnia wynosi zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto wraz z Nagrodą Gotówkową w kwocie 667,00 zł brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 6.667,00 zł brutto.

3 b. Nagrody II stopnia w ilości 100 szt., każda składająca się z kosmetyków marki Nivea zgodnie ze szczegółową specyfikacją określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Wartość przekazywanych kosmetyków wynosi 100 zł brutto. 18. Nagroda Gotówkowa, o której mowa w pkt. 17a nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 19. Łączna pula wszystkich nagród wynosi zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwa złote 00/100). 20. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U nr 80 poz. 350). 21. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 22. Po zakończeniu Konkursu spośród nadesłanych Zgłoszeń Uczestników, Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych Zgłoszeń, których autorzy (Uczestnicy) otrzymają Nagrodę I stopnia, a także 100 kolejnych najlepszych Zgłoszeń, których autorzy (Uczestnicy) otrzymają Nagrodę II stopnia (dalej łącznie zwani Laureatami ). Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych Zgłoszeń Konkursowych na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 23 poniżej - do dnia r. 23. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria: a. oryginalność wykonania zadania, b. pomysłowość, kreatywność c. powiązanie z promowaną gamą produktów, d. słownictwo i stylistykę, e. formę i treść. WERYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW 24. Z Laureatami Konkursu Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie bezpłatnej wiadomości (na adres, który Laureat pozostawił podczas Zgłoszenia), informującej o wygranej z załączonym Formularzem Oświadczenie Laureata stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu najpóźniej w terminie do dnia r. 25. W odpowiedzi na otrzymaną informację, o której mowa w punkcie powyższym Uczestnik w terminie 28 dni od dnia otrzymania wiadomości zobowiązany jest wypełnić i przesłać listem poleconym na adres Organizatora Formularz Oświadczenie Laureata, oświadczając w nim m.in., że nie jest wyłączony z brania udziału w Konkursie oraz przesłać swoje dane tj. imię, nazwisko adres do doręczenia nagrody oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkurs a w przypadku Laureatów nagrody I stopnia także nr PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania (zawierający kod pocztowy, gminę, powiat i województwo) oraz adres właściwego Urzędu Skarbowego. Niedopełnienie tej czynności w całości lub części przez Laureata skutkować będzie utratą prawa do nagrody.

4 26. Laureat jest traktowany, jako powiadomiony o wynikach Konkursu w dniu wysłania wiadomości informującej o nagrodzie zgodnie z punktem 24 powyżej. 27. Z chwilą przyznania Nagrody, Uczestnik udziela NIVEA niewyłącznej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia w celach promocyjnych i/lub marketingowych NIVEA poprzez rozpowszechnianie Zgłoszenia w prasie i/lub Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na okres od dnia przyznania Nagrody do dnia 31 grudnia 2015 r., bez ograniczeń terytorialnych. 28. NIVEA jest uprawniona do udzielania dalszych licencji. 29. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zgłoszenia bez oznaczania go imieniem i nazwiskiem autora. 30. NIVEA nie jest zobowiązana do rozpowszechniania Zgłoszeń. 31. Z tytułu udzielenia przez Uczestnika licencji, o której mowa w punkcie 27 powyżej, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia. 32. Jeśli Laureat traci prawo do nagrody, to w ciągu 3 dni roboczych zostanie do niego wysłana bezpłatna wiadomość z podaniem przyczyny utraty prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Nagrodę można wygrać tylko raz podczas Konkursu. Jeżeli przy weryfikacji zgłoszeń okaże się, że jeden Laureat wygrał więcej niż jedną nagrodę, to każde kolejne wytypowane Zgłoszenie traci prawo do otrzymania nagrody. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 33. Lista zwycięskich Zgłoszeń wraz z imionami Laureatów zostanie opublikowana do dnia przez Koordynatora Konkursu na stronie internetowej WYDANIE NAGRÓD 34. Wszystkie nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wydane do dnia r, na adresy podane przez Laureatów. Sesje zdjęciowe stanowiące część Nagrody I stopnia zostaną zrealizowane w terminie do dnia Laureaci zostaną poinformowani o jedynym wyznaczonym terminie sesji nie później niż 14 dni przed tym terminem. 35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata danych koniecznych dla prawidłowego doręczenia Nagrody. 36. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody (w tym w szczególności niemożności uczestnictwa w Sesji zdjęciowej we wskazanym przez organizatora terminie) Laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora. 37. Laureatowi nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 38. Nagrody rzeczowe I i II stopnia zostaną wydane Laureatom po podpisaniu przez każdego z Laureatów stosownego protokołu dostarczonego do niego wraz z nagrodą. 39. Przeprowadzenie sesji zdjęciowej z udziałem Laureata jest równoznaczne z wydaniem tej części nagrody, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Laureata. Ocena zdjęć powstałych w wyniku sesji ze względu na jej subiektywny charakter nie może być przedmiotem postępowania reklamacyjnego. Organizator zapewnia przy tym, że dołoży

5 wszelkich starań, aby sesja zdjęciowa miała charakter profesjonalny. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 40. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie w następujących terminach, zależnie od przedmiotu reklamacji: a. w zakresie decyzji Komisji Organizatora i wyboru Laureatów w terminie 14 dni od ogłoszenia listy Laureatów; b. w zakresie odbioru Nagród przez Laureatów w terminie 14 dni od odbioru nagrody; c. w pozostałych zakresach w nieprzekraczalnym terminie do Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po terminach wskazanych powyżej (zgodnie z datą stempla pocztowego) nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora (ul. Przelot 17, Poznań) z dopiskiem Konkurs ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ - reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, treść żądania oraz podpis. 42. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od daty ich doręczenia, włączając w to wysłanie zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 43. Lista Laureatów Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu od dnia r. 44. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. Gnieźnieńska 32, Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnym przepisami. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i wydania Nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia w każdym momencie. 45. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie, przy czym Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym im podjęcie decyzji, co do pozostania w Konkursie lub skorzystania z prawa odstąpienia od udziału w Konkursie z powodu zmiany treści Regulaminu. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

6 46. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. 48. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

7 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ Laureaci nagrody I stopnia zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól. Laureaci nagród II stopnia zobowiązani są do wypełnienia pól oznaczonych znakiem * Dane Laureata: Imię i nazwisko*... PESEL.... Imiona rodziców.... Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania: Ulica, numer domu i mieszkania... Kod i miejscowość... Gmina Powiat.Województwo Urząd Skarbowy:... Adres do doręczenia nagrody*: Ulica, numer domu i mieszkania*... Kod i miejscowość*... Oświadczam, że: nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora ani Koordynatora Konkursu, ani NIVEA Polska sp. z o.o. nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu tego Konkursu. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. jestem osobą pełnoletnią. zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ i akceptuję zasady konkursu wskazane w tym regulaminie. Czytelny podpis Laureata*... Data i miejscowość*..

8 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla celów przeprowadzenie konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ przez administratora danych osobowych - NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. Gnieźnieńska 32, w tym wydania nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi ma prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w konkursie ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ Czytelny podpis Laureata*... Data i miejscowość*..

9 Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA NAGRÓD NAGRODY I STOPNIA a) Zestaw kosmetyków zawierający: NIVEA Creme Soft kremowy żel pod prysznic 250ml NIVEA Odżywczy balsam do ciała pod prysznic 250ml NIVEA Rozświetlające mleczko do ciała 250ml NIVEA Balsam do ust Vanilla-Macadamia 16,7g NIVEA Wygładzająco-odżywczy krem do rąk 75ml NIVEA Creme krem uniwersalny 75ml NIVEA Aqua Effect Odświeżający krem nawilżający na dzień NIVEA Soft Krem intensywnie nawilżający do twarzy 50ml NIVEA Sensitive płyn micelarny 200ml b) Sesja zdjęciowa: Udział (współdzielony z pozostałymi Laureatami nagród I stopnia) w profesjonalnej sesji zdjęciowej zorganizowanej w ciągu jednego dnia zdjęciowego (6-8 godzin) w Warszawie, wykonanej przez dedykowany zespół specjalistów (fotografa, oświetleniowca, stylistę, wizażystę, fryzjera) z udostępnieniem części elementów garderoby dobieranych na miejscu w miarę możliwości do sylwetki i preferencji Laureatów. Efektem sesji będzie przekazanie Laureatom w pliku cyfrowym w wysokiej rozdzielczości do 10 zdjęć. NAGRODY II STOPNIA Zestaw kosmetyków, zawierający: NIVEA Creme Soft kremowy żel pod prysznic 250ml NIVEA Odżywczy balsam do ciała pod prysznic 250ml NIVEA Rozświetlające mleczko do ciała 250ml NIVEA Balsam do ust Vanilla-Macadamia 16,7g NIVEA Wygładzająco-odżywczy krem do rąk 75ml NIVEA Creme krem uniwersalny 75ml NIVEA Aqua Effect Odświeżający krem nawilżający na dzień NIVEA Soft Krem intensywnie nawilżający do twarzy 50ml NIVEA Sensitive płyn micelarny 200ml

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo