REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, Szczecin (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł). 2. Partnerzy podmioty prowadzące niezależne sklepy detaliczne współpracujące z Organizatorem. Szczegółową listę Partnerów oraz sklepów Partnerów wraz z ich danymi adresowymi zawarto w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora przy współpracy Partnerów oferta sprzedaży towarów firmy Schleich; w ramach Akcji Promocyjnej przewidziano również możliwość uczestnictwa Uczestnika Akcji Promocyjnej w konkursie fotograficznym sprecyzowanym w niniejszym Regulaminie. 4. Towary dowolne figurki lub akcesoria firmy Schleich oferowane do sprzedaży przez Partnerów. 5. Uczestnik Akcji Promocyjnej osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz dokonuje zakupu produktu firmy Schleich zgodnie z niniejszym Regulaminem lub uczestniczy w konkursie fotograficznym sprecyzowanym w niniejszym Regulaminie. 6. Kupon kupon uzyskany w sklepie należącym do sieci sklepów Partnerów, którego wzór stanowi Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 7. Zgłoszenie Konkursowe czytelne podanie (na potrzeby konkursu organizowanego stosownie do treści 4 Regulaminu w ramach Akcji Promocyjnej) przez Uczestnika Akcji Promocyjnej lub w sytuacji określonej w 6 ust. 1 Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika Akcji Promocyjnej niezbędnych danych wraz ze złożeniem stosownych oświadczeń, o których mowa poniżej: a) imienia i nazwiska Uczestnika Akcji Promocyjnej (wraz z ewentualnym imieniem i nazwiskiem osoby przedstawiciela ustawowego/opiekuna Uczestnika Akcji Promocyjnej), b) wieku Uczestnika Akcji Promocyjnej, c) dokładnego adresu zamieszkania (będącego adresem do doręczeń na potrzeby Akcji Promocyjnej), d) adresu oraz numeru telefonu kontaktowego, e) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, f) oświadczeniem o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego utworu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu Niniejszy Regulamin określa obowiązujące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Pokaż swój świat. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację przez Uczestnika Akcji Promocyjnej jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2. Akcja Promocyjna nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U r. nr 201, poz z późn. zm.). 3. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w dniach od 20 października 2014 r. włącznie do dnia 31 grudnia 2014 r. włącznie. 4. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi (jako administratorowi danych osobowych) przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w Kuponie lub w Zgłoszeniu Konkursowym będą przez Strona 1 z 6

2 niego przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Akcją Promocyjną, w szczególności w celu realizacji Akcji Promocyjnej. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Akcji Promocyjnej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niepodanie przewidzianych w Regulaminie danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Akcji Promocyjnej lub uzyskanie nagrody Podstawowymi warunkami uczestnictwa Uczestnika Akcji Promocyjnej w Akcji Promocyjnej pozostaje: 1) pobranie oraz prawidłowe wypełnienie Kuponu, 2) uzyskanie z dowolnego ze sklepów należących do sieci sklepów Partnerów w Polsce oraz naklejenie na Kupon 6 (słownie: sześciu) znaczków otrzymanych na skutek dokonanego zakupu Towarów; Uczestnik uzyskuje 1 (słownie: jeden) znaczek za każde 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) przeznaczone na zakup Towarów w sklepie należącym do sieci sklepów Partnerów w Polsce, co oznacza, że za zakup Towarów o wartości wyższej niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzyma 2 (słownie: dwa) znaczki, za zakup Towarów o wartości wyższej niż 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100), Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzyma 3 (słownie: trzy) znaczki, itd., 3) dostarczenie w terminie do dnia r. włącznie Kuponu z naklejonymi 6 (słownie: sześcioma) znaczkami do dowolnego sklepu Partnerów w Polsce w celu odbioru nagrody. Z chwilą realizacji Kupon wraz ze znaczkami podlega odpowiedniemu opieczętowaniu przez Organizatora lub danego Partnera i nie podlega ponownej realizacji, jak również nie będzie zwracany Uczestnikowi Akcji Promocyjnej. 2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, iż dokonanie przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej zakupu dowolnego Towaru w sklepie stacjonarnym należącym do sieci sklepów Partnerów w Polsce za cenę 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) stanowi podstawę do wydania 1 (słownie: jednego) znaczka. 3. Spełnienie warunków uczestnictwa Uczestnika Akcji Promocyjnej w Akcji Promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie upoważnia Uczestnika Akcji Promocyjnej do odbioru 1 (słownie: jednej) nagrody wybranej spośród nagród sprecyzowanych w Załączniku numer 4 do niniejszego Regulaminu, w dowolnym sklepie należącym do sieci sklepów Partnerów w Polsce, chyba że wydanie określonej przez Uczestnika Akcji Promocyjnej nagrody w danym sklepie będzie niemożliwe z uwagi na jej brak na stanie magazynowym sklepu (wyczerpanie zapasów). Jeżeli taka sytuacja wystąpi, Uczestnik Akcji Promocyjnej jest upoważniony do wyboru innej nagrody spośród nagród sprecyzowanych w Załączniku numer 4 do niniejszego Regulaminu dostępnych w danym sklepie, ewentualnie w celu uzyskania wybranej pierwotnie nagrody powinien udać się do innego sklepu należącego do sieci sklepów Partnerów w Polsce. 4. Realizacji podlega tylko ważny Kupon, który spełnia łącznie następujące przesłanki: a) jest zgodny ze wzorem znajdującym się w załączniku niniejszego Regulaminu, b) został odebrany u Partnera (w sklepie należącym do sieci sklepów Partnerów w Polsce, zgodnie z Załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu); nie jest zatem możliwe posługiwanie się kuponem będącym kopią oryginalnego Kuponu, c) został prawidłowo i czytelnie wypełniony (czytelnie wypełniono wszystkie pola), d) nie został uszkodzony mechanicznie, e) został dostarczony do Partnera (któregokolwiek ze sklepów należących do sieci sklepów Partnerów w Polsce, zgodnie z Załącznikiem numer 1 do niniejszego Strona 2 z 6

3 Regulaminu) wraz z kompletem 6 (słownie: sześciu) znaczków w czasie trwania Akcji Promocyjnej. 5. W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu nie spełniającego wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, dany Partner jest uprawniony do odmowy wydania nagrody. 6. W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu, co do którego istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż został on przerobiony lub podrobiony, dany Partner jest uprawniony do jego zatrzymania celem ustalenia autentyczności. W przypadku potwierdzenia przypuszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio. 7. Jeżeli Uczestnik Akcji Promocyjnej zrealizuje Kupon, może on uzyskać nowy Kupon, z tym, że wcześniejsze znaczki nie podlegają zaliczeniu Niezależnie od możliwości uczestnictwa w Akcji Promocyjnej w sposób określony w 3 powyżej, tj. otrzymania jednej z nagród sprecyzowanych w Załączniku numer 4 do niniejszego Regulaminu, Uczestnik Akcji Promocyjnej może wziąć udział w konkursie, którego celem jest przedstawienie przez Uczestnika Akcji Promocyjnej prezentacji posiadanej przez niego kolekcji produktów firmy Schleich. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika Akcji Promocyjnej w konkursie pozostaje: 1) przedstawienie na fotografii wykonanej przez Uczestnika Akcji Promocyjnej posiadanej przez niego kolekcji produktów firmy Schleich, 2) przesłanie w terminie do dnia r. włącznie wykonanej fotografii: a) w postaci wydruku (odbitki) na adres Organizatora, tj. TM Toys Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, Szczecin z dopiskiem Pokaż swój świat, wraz z podpisanym, czytelnym i zawierającym wszystkie dane i oświadczenia Zgłoszeniem Konkursowym, b) w postaci elektronicznej na adres Organizatora: z dopiskiem Pokaż swój świat, wraz z czytelnym i zawierającym wszystkie dane i oświadczenia Zgłoszeniem Konkursowym w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wyboru danej pracy jako zwycięskiej Uczestnik Akcji Promocyjnej prześle w terminie od dnia poinformowania go o wygranej podpisanego, czytelnego i zawierającego wszystkie dane i oświadczenia Zgłoszenia Konkursowego w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. TM Toys Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, Szczecin. 2. Uczestnictwo w konkursie organizowanym w ramach Akcji Promocyjnej wymaga spełnienia wszelkich warunków sprecyzowanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, Uczestnik Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie. 3. Kompletne zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach Akcji Promocyjnej, które dotrą do Organizatora po dniu r., jak również te nie spełniające warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie będą brały udziału w konkursie. Organizator oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w Akcji Promocyjnej spowodowany przez dostawców usług (w tym usług pocztowych), z których korzysta Uczestnik Akcji Promocyjnej. O terminie wpływu zgłoszenia w postaci elektronicznej decyduje data zarejestrowania wiadomości w systemie informatycznym Organizatora. 4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej ponoszą wszelkie koszty związane z przesłaniem do Organizatora kompletnego zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach Akcji Promocyjnej. 8. Spośród wszystkich nadesłanych prac spełniających warunki określone w Regulaminie, komisja konkursowa wyłoniona wśród pracowników Organizatora firmy TM Toys Sp. z Strona 3 z 6

4 o.o. z siedzibą w Szczecinie, w terminie do dnia r., wybierze laureatów nagrody głównej. 9. Decyzja komisji o wyborze zwycięskich prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 10. Organizator nie zwraca przesłanych do niego prac niezależnie od tego, czy spełniają warunki określone w Regulaminie W ramach konkursu organizowanego na podstawie Akcji Promocyjnej stosownie do treści 4 niniejszego Regulaminu przewidziano następujące nagrody: 1) nagroda główna (pierwszego stopnia) 15 (piętnaście) stajni z wyposażeniem firmy Schleich (kod produktu: SLH42103) o wartości 600 zł brutto każda, rozdysponowanych pośród zwycięzców konkursu (w celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, któremu przysługiwać będzie nagroda główna, zostanie wysłana 1 [jedna] stajnia firmy Schleich [kod: SLH42103], niezależnie od liczby zgłoszeń do konkursu). 2. Zdobywcy nagrody głównej zostaną poinformowani o wyniku konkursu w terminie do dnia r. 3. Nagrodę główną Organizator wyśle Uczestnikowi Akcji Promocyjnej w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej, na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uzyskać status Uczestnika Akcji Promocyjnej wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych osób, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo Poprzez wzięcie udziału w konkursie organizowanym w ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej oraz w sytuacji określonej w 6 ust. 1 Regulaminu jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie oświadczają, że Uczestnik Akcji Promocyjnej pozostaje wyłącznym autorem nadesłanych prac i tym samym przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich (zarówno osobistych jak i majątkowych), przez co należy w szczególności rozumieć, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich. 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej okazało się nieprawdziwe, Uczestnik Akcji Promocyjnej zostanie wykluczony z uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach Akcji Promocyjnej. W razie wystąpienia w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami w związku z wykonywaniem przez Organizatora przekazanych mu praw, Uczestnik Akcji Promocyjnej oraz w sytuacji określonej w 6 ust. 1 Regulaminu jego przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie zwolnią Organizatora w tym zakresie i w całości zaspokoją uzasadnione roszczenia osób trzecich. 3. Poprzez zgłoszenie do konkursu organizowanego w ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej udziela nieodpłatnej (bez odrębnego wynagrodzenia), niewyłącznej, nieodwołanej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich i praw zależnych do przesłanych prac w celach związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 4 lit. a) g) Regulaminu. Strona 4 z 6

5 4. W razie przyznania nagrody wskazanej w 5 Regulaminu, Uczestnik Akcji Promocyjnej przeniesie z dniem wydania nagrody na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odrębnego wynagrodzenia, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie (na następujących polach eksploatacji): a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, Blue-Ray, pamięci przenośnej, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD-ROM i plikach w jakimkolwiek znanym formacie plików, b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego, c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, d) publicznego udostępniania, w dowolnej formie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL), e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału, f) wykorzystywania dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji lub w utworach multimedialnych, g) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji i/lub innych praw do korzystania w dowolnym celu, dowolnym osobom trzecim. Uczestnik Akcji Promocyjnej zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonej pracy (utworu) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki, adaptacji nagrodzonej pracy (utworu) na polach eksploatacji sprecyzowanych w niniejszym ustępie powyżej, a także przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Uczestnik Akcji Promocyjnej upoważnia Organizatora do wykonywania autorskiego prawa osobistego Uczestnika Akcji Promocyjnej do nagrodzonej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie obejmującym nienaruszalność treści i formy nagrodzonej pracy oraz jej rzetelnego wykorzystania, jak i decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Uczestnik Akcji Promocyjnej oświadcza, że upoważnienie udzielone Organizatorowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest upoważnieniem wyłącznym i w jego zakresie zrzeka się uprawnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy we własnym imieniu oraz do udzielania upoważnienia innym osobom. Organizatorowi przysługuje prawo do przenoszenia uprawnień, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz praw pokrewnych na osoby trzecie. 5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi z dniem wydania nagrody (zgodnie z ust. 4 powyżej), na podstawie oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego utworu zawartego w Zgłoszeniu Konkursowym. 8. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na stronach internetowych, w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty. Strona 5 z 6

6 9. 1. Nagroda główna (pierwszego stopnia) 15 (piętnaście) stajni z wyposażeniem firmy Schleich (kod produktu: SLH42103) o wartości 600 zł brutto każda, nie podlega wymianie na inne świadczenia ani ekwiwalent pieniężny, czy też zwrotowi, za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji jakościowej (tj. której przedmiotem mogą być ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy) danej stajni z wyposażeniem firmy Schleich (kod produktu: SLH42103), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 2. Organizator oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród, które nie powstały z ich winy. 10. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zajścia zdarzenia sprzecznego z Regulaminem Akcji Promocyjnej, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U r., poz. 121). Strona 6 z 6

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo