PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią."

Transkrypt

1 PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie - podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. Często zdarzają się sytuacje, że rezydent polski zatrudniony jest przez przedsiębiorcę zagranicznego (np. Niemca), ale praca na podstawie zawartej umowy wykonywana jest w innym państwie (np. Francja), wówczas dla celów ustalenia, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania (jaką umowę) należy zastosować, istotnym jest miejsce wykonywania pracy (w tym przypadku należy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Francją). Dochody z pracy mogą być jednak opodatkowane w państwie, gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania, pomimo że pracę wykonuje w drugim państwie dotyczy to pracowników oddelegowanych przez zakład do pracy za granicą. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie 3 poniższe warunki: a) pracownik przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (poniżej ½ roku) lub (wg postanowień niektórych umów) przez okres lub okresy nie przekraczające 183 dni w danym roku podatkowym i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. Zgodnie z art. 5 MK OECD określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Zakładem będzie m.in. filia, biuro, warsztat oraz plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne ale tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy (lub inny okres wskazany w konkretnej umowie).

2 W przypadku prowadzenia przez pracodawcę prac budowlanych, jeżeli polski rezydent został oddelegowany do pracy za granicą na okres nieprzekraczający 183 dni przez pracodawcę, który na terytorium danego państwa prowadzi kilka budów trwających już ponad 12 miesięcy, a budowa na której pracuje pracownik trwa dopiero np. 3 miesiące należy ustalić, czy prowadzone za granicą budowy stanowią jedność pod względem handlowym i geograficznym. Zgodnie z Komentarzem do MK OECD, jeżeli budowy te są spójne pod względem handlowym i geograficznym, mimo braku jednego kontraktu na wszystkie budowy (jako przykład Komentarz do MK podaje budowę szeregu domów), uznaje się, iż przedsiębiorstwo prowadzi na terytorium drugiego kraju zakład. W przypadku posiadania przez polskiego pracodawcę zakładu na terytorium państwa, w którym oddelegowany pracownik wykonuje pracę, w dalszej kolejności należy ustalić, czy wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład (nie oznacza to, że ma być przez zakład wypłacane). Jeżeli pracownik pozbywa w drugim państwie przez okres krótszy niż 183 dni, jednakże jego wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w tym państwie, to wynagrodzenie pracownika może być opodatkowane zarówno w państwie wykonywania pracy jak i w państwie rezydencji. Ustalenie, czy pracodawca posiada za granicą zakład i kto wypłaca oddelegowanemu pracownikowi wynagrodzenie (w imieniu pracodawcy wynagrodzenie może być wypłacane np. przez spółkę do której został delegowany pracownik) jest konieczne z tego względu, że wynagrodzenie takiego pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych na ogół w art. 15 ust. 2 umów o upo (Praca najemna) wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie warunki zawarte w tym ustępie zostaną spełnione jednocześnie. Niewypełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje, iż pracownik będzie opodatkowany na zasadach przewidzianych w umowach w ust. 1 artykułów dotyczących Pracy najemnej, zarówno w Polsce, jak i w państwie, gdzie wykonuje pracę począwszy od pierwszego dnia wykonywania pracy za granicą. 183 DNI - w umowach funkcjonują dwa zapisy odnośnie tego okresu: 1.,,Pracownik przebywał w drugim państwie nie dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym (np. umowa z Francją, USA) oznacza to, że należy liczyć oddzielnie okres 183 dni dla każdego roku podatkowego. Przykład Jan Nowak zatrudniony przez polską spółkę w okresie od r. do r. wykonywał pracę na rzecz swojego pracodawcy na terenie Francji. W tym przypadku dochody Jana Nowaka podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce (pod warunkiem spełnienia przesłanek z lit. b) i c), gdyż, zarówno w roku kalendarzowym 2011 jak i 2012, jego pobyt we Francji nie przekroczył 183 dni. 2.,,Pracownik przebywał w nie dłużej niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (np. umowa z Niemcami, Wielką

3 Brytanią, Belgią, Holandią), należy liczyć uwzględniając łączny okres pobytu za granicą w trakcie ostatnich 12-stu miesięcy. Jeżeli łączny okres pobytu pracownika za granicą (np. na terenie Niemiec) przekroczy 183 dni w okresie kolejnych dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym to wówczas dochód takiego pracownika będzie podlegał opodatkowaniu w obu państwach; przy czym opodatkowaniu za granicą podlegać będzie dochód uzyskany od pierwszego dnia (dwunastomiesięcznego okresu), w którym wykonywana była praca w drugim państwie. Przy takiej redakcji przepisu należy brać pod uwagę wszystkie możliwe kolejne dwunastomiesięczne okresy, nawet okresy, które do pewnego stopnia pokrywają się z innymi. Oznacza to, że jeżeli na pobyt danej osoby w drugim państwie (np. w Niemczech) składa się kilka krótkich okresów, wtedy do ustalenia dni pobytu w tym państwie uwzględnia się wszystkie wcześniejsze okresy pobytu w dwunastomiesięcznym okresie. W celu ustalenia czy pobyt pracownika w drugim państwie łącznie nie przekroczył 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym należy wziąć pod uwagę okres dwunastu miesięcy liczony do przodu od dnia przybycia pracownika do drugiego państwa, ale także okres dwunastu miesięcy liczony wstecz od dnia wyjazdu tego pracownika z drugiego państwa. Przykład Jan Kowalski zatrudniony przez polską spółkę w okresie od r. do r., (czyli 181 dni) wykonywał pracę na rzecz swojego pracodawcy na terenie Niemiec. Wynagrodzenie pracownika było ponoszone przez spółkę polską, która nie posiadała zakładu na terenie Niemiec. W związku z tym, że był to pierwszy wyjazd pracownika w okresie ostatnich 12-stu miesięcy, dochody uzyskane za pracę wykonywaną na terytorium Niemiec były opodatkowane w Polsce. Kolejny wyjazd - od r. Do wyliczania czy dochody Kowalskiego uzyskane w 2012 r. w czasie jego przebywania w Niemczech będą tam opodatkowane konieczne jest posiadanie wiedzy, kiedy Kowalski wróci z Niemiec po wyjeździe r. i czy później (i na jak długo) będzie wyjeżdżał jeszcze do Niemiec. Dochody Kowalskiego będą opodatkowane w Niemczech dopiero, gdy w okresie od do końca lutego 2013 r. będzie przebywał w Niemczech ponad 183 dni. Dla zobrazowania sposobu obliczania tego okresu przedstawiono poniżej kilka przykładów. Zakładając że Kowalski po wyjeździe r. będzie przebywał w Niemczech do: a) r. (2 dni) b) r. (61 dni = 31+30) c) r. (117 dni = ) d) r. (122 dni = )

4 e) r. (127 dni = ) Ad a) Skoro powrót nastąpi r., to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. W tym czasie Kowalski będzie w Niemczech: - w okresie r. do r. (zgodnie z treścią przykładu w 2010 r. był w Niemczech od r. do r.), a więc 120 dni oraz - w okresie od r. do r. a więc 2 dni. Łącznie daje to 122 dni Ad b) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. W tym czasie Kowalski będzie w Niemczech: - w okresie r. do r., a więc 61 dni oraz - w okresie od r. do r. a więc 61 dni. Łącznie daje to 122 dni Ad c) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. W tym czasie Kowalski będzie w Niemczech: - w okresie r. do r., a więc 5 dni oraz - w okresie od r. do r. a więc 117 dni. Łącznie daje to 122 dni Ad d) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. Mając na uwadze, że w 2011 r. Kowalski już r. nie przebywał w Niemczech i po powrocie r. do końca lutego 2012 r. już w Niemczech nie przebywał, to jedyny okres brany pod uwagę to czas od r. do r. co daje 122 dni. Ad e) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r.

5 Mając na uwadze, że w okresie od r. do końca lutego 2012 roku Kowalski w Niemczech nie będzie przebywał to jedyny okres brany pod uwagę to czas od r. do r. a więc 127 dni. Z powyższego wynika, ze dopiero wydłużenie pobytu do ponad 183 dni w okresie od r. do końca lutego 2013 r. spowoduje, że będzie opodatkowany dochód w Niemczech. Może to być: wydłużenie tego jednego pobytu rozpoczętego r. do minimum r. (184 dni) lub, powrót wcześniejszy niż r. i kolejne pobyty w Niemczech w okresie do końca lutego 2013 r., gdy suma dni pobytu związanego z wyjazdem rozpoczętym r. i tych kolejnych pobytów będzie przekraczała 183 dni (patrz przykład f poniżej). Przykład f) Załóżmy, że koniec pobytu, który się zaczął r. nastąpi r. to podatnik będzie przebywał w Niemczech 117 dni. Następnie wyjedzie r. i będzie przebywał do r. (a więc 60 dni). Następnie wyjedzie r. i będzie przebywał do (a więc 30 dni). Skoro chcemy zbadać czy za pierwszy okres (od r. do r.) biorąc pod uwagę późniejsze wyjazdy - a więc licząc w przód - będzie opodatkowany w Niemczech badamy okres od r. końca lutego 2013 r. A więc był w Niemczech: - od r. do r. mamy 117 dni, - od r. do r. mamy 60 dni, - od r. do r. mamy 30 dni. Łącznie daje to 207 dni. Za okres od r. do r. (podobnie jak i za pozostałe dwa okresy gdy był w Niemczech tj. ten zaczynający się od i ten zaczynający się od r.) podatnik będzie opodatkowany w Niemczech. Do tego samego można dojść licząc do tyłu Mając na uwadze, że powrót był r. licząc w tył musimy przyjąć okres (rok) od do r. W tym czasie podatnik będzie w Niemczech dokładnie w tych samych terminach co przy wyliczeniach w przód w okresie (roku) zaczynającym się r. I tak w Niemczech będzie: - od r. do r. mamy 117 dni, - od r. do r. mamy 60 dni, - od r. do r. mamy 30 dni. Łącznie daje to 207 dni za okres od r. do r. SIP , ,

6 Nie ma znaczenia czy pracownik przebywa w podróży służbowej czy jest oddelegowany do pracy, jeżeli chodzi o obliczanie okresu 183 dni, chyba że pobyt w konkretnym państwie wiąże się tylko z przejazdem do innego docelowego kraju. Ponadto, do ustalenia okresu 183 dni należy wliczać dni faktycznego pobytu podatnika w danym państwie, a nie długość obowiązywania umowy o pracę (SIP ). Oznacza to, że brane są pod uwagę dni fizycznej obecności podatnika, biorąc pod uwagę dzień przybycia, dzień wyjazdu, soboty, niedziele, urlopy, dni choroby i dni świąteczne. Nie muszą to być pełne dni oznacza to, że do tego okresu będą również wliczane te dni, w których podatnik przebywa tylko przez kilka godzin (patrz - komentarz do art. 15 MK OECD). Gdy pobyt pracownika za granicą przekracza 183 dni i zastosowanie ma art. 32 ust. 6 updof (tj. pracownik uzyskuje dochody z pracy wykonywanej poza terytorium RP i dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu za granicą), a jednocześnie pracownik kilka dni w miesiącu pracuje w Polsce, to płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek tylko od wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce, bez uwzględniania dochodów zagranicznych. Dochody zagraniczne pracownik uwzględni sam w zeznaniu rocznym. Na wniosek podatnika zakład pracy może pobierać zaliczki na podatek dochodowy uwzględniając dochody, do których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. W tym przypadku płatnik stosuje przepisy art. 32 ust. 1-5 updof, a także 27 ust. 9 i 9a updof. II. OPODATKOWANIE MARYNARZY, LOTNIKÓW, PRACOWNIKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Inaczej opodatkowane są wynagrodzenia z pracy najemnej - wykonywanej na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego lub na pokładzie barki w żegludze śródlądowej. Wynagrodzenia takie (co do zasady zawsze należy zaglądać do umowy, bowiem są wyjątki) są opodatkowane w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (siedziba zarządu przedsiębiorstwa) wypłacającego wynagrodzenie. SIP , , , w umowie z Holandią - nie mówi się o faktycznym zarządzie przedsiębiorstwa, tylko o miejscu zamieszkania osoby wykonującej pracę na pokładzie statku lub samolotu, - w umowie z USA wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę (przedsiębiorstwo) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w USA, co do zasady podlegają opodatkowaniu w USA, zaś przez Polskę są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 16 ust. 3 konwencji, o ile uzyskującą tego rodzaju dochody jest osoba fizyczna będąca członkiem regularnej załogi statku lub samolotu. Zatem w umowie z USA nie mówi się o miejscu faktycznego zarządu, tylko wskazuje się miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek.

7 SIP armator zarejestrowany na Bermudach i z nim podpisana umowa o pracę jako członek regularnej załogi na statku morskim, faktyczny zarząd na terytorium USA opodatkowanie dochodu marynarza nie stosuje się umowy o upo z USA, Polska nie ma podpisanej umowy z Bermudami, zatem dochody opodatkowane są w jednym i drugim państwie, a metodą zapobiegania jest metoda odliczenia proporcjonalnego. SIP umowa o pracę podpisana z firmą z siedzibą na wyspie Guernsey. Umowa ta jako firmę zarządzającą statkami, personelem i pracami pomiarowymi wskazuje przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Królestwa Wielkiej Brytanii. Zastosowanie znajdzie umowa z Wlk. Brytanią, czyli metoda wyłączenia z progresją. - w umowie z Norwegią jeżeli wynagrodzenie zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.), wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca wynagrodzenia ma miejsce zamieszkania (art. 14 ust. 3 upo). Marynarzowi mającemu kontrakt i osiągającemu dochody ze stosunku pracy przez cały rok podatkowy, a czasowo przebywającemu w Polsce w związku z okresami przestojów w pracy (tzw. okresy gotowości), trwające np. 1 miesiąc, 2 miesiące przysługują diety III. ROZLICZENIE ROCZNE Bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia za pracę najemną oraz na zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, sposób obliczania dochodu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego jest taki sam tzn.: Przychód brutto osiągany za granicą pomniejsza się o przysługujące diety. Następnie obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje przysługujące koszty uzyskania przychodów (pracownicze podstawowe lub dla dojeżdżających podwyższone). Może zdarzyć się sytuacja, iż po odjęciu diet, przeliczeniu na złote i pomniejszeniu o koszty uzyskania - dochód wyniesie 0. Przychód - to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Datą uzyskania przychodów, w przypadku otrzymania wynagrodzenia na rachunek bankowy, jest dzień obciążenia rachunku pracodawcy, a nie dzień uznania rachunku podatnika

8 Dieta to zwolniona, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 updof, ta część przychodów zagranicznych uzyskiwanych ze stosunku pracy, która odpowiada wysokości 30% diety określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagranicznej podróży służbowej (Dz.U ze zm.). Do wyliczenia dni pobytu za granicą uwzględnia się również soboty, niedziele, święta, dni delegacji służbowej oraz dni urlopu wypoczynkowego odbywanych w trakcie czasowego pobytu za granicą. Jeżeli osoba przebywa na urlopie wypoczynkowym (płatnym) również w Polsce - to ma prawo do diet, natomiast nie ma prawa do diet przebywając na urlopie bezpłatnym Przedmiotowe zwolnienie przysługuje również osobie, która zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu. Nie przysługuje natomiast ze te dni pobytu za granicą, w których osoba fizyczna przebywa na zwolnieniu lekarskim (za czas którego pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego) lub przebywa na urlopie bezpłatnym. Zwolnienie tytułem powyższej diety stosuje się także przy obliczaniu stopy procentowej (metoda wyłączenia z progresją) Naliczanie diet w poszczególnych latach: za każdy dzień, w którym była wykonywana praca, ale nie więcej niż równowartość 30 diet, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca, nie więcej niż równowartość 30 diet lub 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (art. 20 ustawy zmieniającej updof Dz. U. z 2006r. Nr 217 poz. 1588), od % diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Pracownik polskiej ambasady znajdującej się na terytorium obcego państwa ma prawo do diet, bowiem uzyskuje dochody za granicą (dla celów podatkowych ambasady nie są eksterytorialne). Natomiast polski pracownik pracujący w niemieckiej ambasadzie znajdującej się w Polsce nie ma prawa do diet, uzyskuje bowiem dochody z Polski Przykład Podatnik uzyskujący dochody ze stosunku pracy poza terytorium Polski ma miejsce zamieszkania w Polsce. Stosunek pracy zawarty jest z pracodawcą zagranicznym i praca wykonywana jest za granicą. Podatnik codziennie dojeżdża do pracy z terytorium Polski, a za granicą przebywa tylko w czasie wykonywania pracy. Podatnikowi nie przysługuje zwolnienie z art. 21 ust.1 pkt 20 updof. Skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof zależne jest od stwierdzenia, czy w danym roku podatkowym uzyskiwał on dochody ze stosunku pracy w okresie przebywania

9 czasowo za granicą, przy czym pojęcie tzw. pobytu czasowego należy rozumieć zgodnie z art. 7 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U nr 139 poz. 993 ze zm). Pojęcie pobytu czasowego, w odróżnieniu od tzw. pobytu stałego, oznacza na gruncie prawa polskiego, iż osoba fizyczna faktycznie przebywa, czyli zamieszkuje "bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego, w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Jeżeli zatem podatnik przebywa za granicą jedynie w czasie wykonywania pracy, natomiast miejsce jego czasowego i/lub stałego pobytu pod oznaczonym adresem znajduje się w tym samym czasie na terytorium RP to w/w zwolnienie nie ma zastosowania (wyrok Sądu Najwyższego z III RN 31/00, SIP ). Należy rozróżnić 2 sytuacje w kwestii ustalania wysokości diet: a) pracownik jest w zagranicznej podróży służbowej (art KP) w takiej sytuacji nie ma ograniczenia diet do wysokości 30%; przysługują pełne diety zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej i zastosowanie ma art. 21 ust.1 pkt 16 lit. a updof; b) pracownik został oddelegowany do pracy za granicę - jeżeli pracownik wyjechał do pracy (czasowo przebywa za granicą) i w umowie o pracę pracodawca wskazał jako miejsce wykonywania pracy miejscowość zagraniczną, to ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, czyli możliwość pomniejszania przychodu jedynie o 30% diety za każdy dzień pobytu, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy. Uwzględnianie diet może następować na bieżąco. Ważne W sytuacji, kiedy podatnik w styczniu uzyskał ze stosunku pracy z zagranicy zaległe wynagrodzenie za grudzień (w sytuacji, gdy za granicą przebywał do końca grudnia roku ubiegłego), nie pomniejsza przychodu styczniowego o wartość diet. Zwolnienie stosuje się do wysokości przychodu uzyskanego (otrzymanego) w miesiącach przypadających na polski rok podatkowy. Jeżeli przychód uzyskany do grudnia jest na tyle niski, że nie pokrywa kwoty diet przysługujących za okres pobytu, pozostała część diet, które mogłyby pomniejszyć przychód, pozostanie nierozliczona przepada. Przeliczenie przychodu na złote Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przeliczenie przychodów uzyskanych w Islandii. Wynagrodzenie otrzymane w koronach islandzkich przeliczamy na złotówki przyjmując ostatnio ogłoszony kurs przed wypłatą wynagrodzenia. Diety podane w euro należy przeliczyć na złotówki i dokonać pomniejszenia uzyskanego przychodu.

10 Koszty uzyskania przychodu osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 updof). Przykład 1 Rezydent polski zatrudniony na umowę o pracę przez zagranicznego pracodawcę, który nie ma w Polsce zakładu, praca była wykonywana w Polsce Kowalski został zatrudniony przez firmę holenderską na stanowisku informatyka. Pracę wykonuje w Polsce. Zgodnie z zasadą, że praca najemna jest opodatkowana w kraju, w którym jest wykonywana, znaczy to, że należy opodatkować ją w Polsce. Zgodnie z art. 44 ust. 1a i 3a Kowalski, jako że otrzymuje wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, sam odprowadza zaliczkę na podatek do 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania PIT-36 (na podstawie np. przekazów bankowych, pocztowych lub innych dokumentów). Zaliczkę oblicza wg najniższej stawki skali podatkowej (bez kwoty zmniejszającej). Może jednak zastosować wyższą stawkę (art.44 ust.3a updof). Składa zeznanie PIT-36 (w części D zeznania wykazuje: przychody, koszty, dochód i kwotę zaliczki, którą wpłacił w ciągu roku. Nie ma podatku zapłaconego za granicą, więc nie stosuje się do przepisów umowy, nie stosuje metody unikania podwójnego opodatkowania). Taki sposób postępowania dotyczy również osób uzyskujących dochody na podstawie umowy zlecenia i o dzieło jeżeli osoby te uzyskują dochody bez pośrednictwa płatnika. Przykład 2 Rezydent polski skierowany (oddelegowany) do pracy za granicę przez polski zakład pracy Jak wspomniano wcześniej, wynagrodzenie za pracę opodatkowane jest tam, gdzie praca jest wykonywana, jeżeli nie są spełnione warunki z art. 15 ust. 2 lub 15 ust. 3 MK OECD. W zależności od kraju, do którego oddelegowany był pracownik, stosujemy jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania. Jeżeli przewidywany okres świadczenia pracy poza granicami Polski przekracza 183 dni polski zakład pracy nie pobiera, zgodnie z art. 32 ust. 6 updof, zaliczki na podatek od dochodów zagranicznych uzyskanych przez oddelegowanego pracownika, ponieważ dochody te podlegają, bądź będą podlegać, opodatkowaniu za granicą. Jeżeli pracownik został skierowany do pracy za granicą i miał tam przebywać dłużej niż 183 dni, w związku z czym polski zakład pracy nie pobierał zaliczek na podatek zgodnie z art. 32 ust. 6 updof, a pobyt pracownika zostanie skrócony (pracownik rozwiązuje umowę o pracę) i w efekcie okres świadczenia pracy za granicą nie przekroczy 183 dni, to zakład pracy jako płatnik nie dokonuje korekt i nie nalicza zaliczek na podatek. Pracownik ujmie dochody uzyskane za granicą w zeznaniu rocznym i rozliczy się sam.

11 W sytuacji, gdy płatnik (polski pracodawca) pobrał w Polsce podatek od pracownika pracującego za granicą, a pobyt pracownika za granicą przedłużył się (przekroczył 183 dni), podatnik składa zeznanie roczne w Polsce, rozlicza odpowiednio dochód uzyskany za granicą (na podstawie prawidłowo wystawionej przez płatnika informacji) i wykazuje nadpłacony podatek. W przypadku braku obowiązku złożenia zeznania rocznego (np. metoda wyłączenia z progresją, podatnik nie otrzymał innych dochodów w Polsce), podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty z ewentualnym zerowym zeznaniem. Dochody uzyskane za granicą po przekroczeniu wyżej wskazanego okresu 183 dni podlegają opodatkowaniu w całości za granicą od początku okresu przebywania za granicą. IV. INFORMACJA PIT-11 Od 1 stycznia 2009 r. płatnik sporządzając PIT-11, wykazuje w niej dochody: uzyskane w Polsce, uzyskane w państwie, z którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 39 ust. 1 updof). W rubrykach dotyczących składek - zarówno składek ZUS jak i zdrowotnych - wykazuje potrącone składki od dochodów polskich i zagranicznych, jeżeli z odrębnych przepisów wynikał obowiązek ich zapłaty w Polsce oraz składki społeczne i zdrowotne zapłacone zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w innych niż RP państwach UE lub EOG, podlegające odliczeniu odpowiednio od podatku lub dochodu, zgodnie z przepisami ustawy. Zob. przykład 4 na końcu opracowania (dot. informacji PIT-11 za 2012 r.) Porównaj z SIP (dot. informacji PIT-11 za 2007 r.) WAŻNE! Podatnik uzyskujący dochody, do których stosujemy metodę proporcjonalnego odliczenia: - bez pośrednictwa płatnika - może podatek zapłacony za granicą odliczyć od należnych zaliczek już w trakcie roku (art. 44 ust. 3e updof), - za pośrednictwem płatnika, od których płatnik nie pobierał zaliczek zgodnie z art. 32 ust. 6 updof - odliczenia dokonuje dopiero w PIT-36. Podatek zapłacony za granicą Jeżeli podatnik nie płacił podatku za granicą w trakcie polskiego roku podatkowego np. w związku z niskim dochodem, to w zeznaniu rocznym PIT 36 składanym w Polsce, nie wykazuje podatku zagranicznego. Może go uwzględnić w składanej w Polsce korekcie. Jeżeli natomiast po dokonaniu rozliczenia rocznego za granicą wystąpi obowiązek zapłaty za granicą podatku, podatnik ma prawo

12 odliczyć podatek zapłacony za granicą, w części przypadającej na polski rok podatkowy, dokonując korekty złożonego wcześniej zeznania PIT-36. Podatnik uzyskujący dochód w kraju, w którym obowiązuje inny rok podatkowy oraz przewidziana jest metoda odliczenia proporcjonalnego, w zeznaniu rocznym może odliczyć podatek pobrany i zapłacony za granicą. Gdyby do czasu złożenia zeznania w Polsce nie zapłacił podatku za granicą, nie ma kwoty do odliczenia zgodnie z metodą upo. Następnie, po dokonaniu rozliczenia za granicą ma prawo złożyć korektę zeznania rocznego złożonego w Polsce i uwzględnić do odliczenia podatek zapłacony za granicą (wynikający ze złożonego za granicą zeznania do wysokości przypadającej na polski rok podatkowy) Podatnik osiągający dochody w państwie, z którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia ma obowiązek odliczyć podatek zapłacony za granicą. Przepis art. 27 ust. 9 nie daje podatnikowi możliwości rezygnacji z odliczenia podatku zapłaconego za granicą (nawet jeśli podatnik spodziewa się zwrotu tego podatku). Zwrot podatku otrzymanego z zagranicy (przy rozliczeniu dochodów metodą proporcjonalnego odliczenia) należy doliczyć do podatku w zeznaniu rocznym za rok, w którym został zwrócony - art. 45 ust. 3a updof (SIP , ). Przykład Polak w 2011 r. był zatrudniony na umowę u pracę w Holandii, gdzie uzyskał wynagrodzenie w wysokości zł. Od wynagrodzenia holenderski pracodawca pobrał podatek w kwocie zł. W Polsce podatnik rozliczał się wraz z żoną, stosując do uzyskanych dochodów zagranicznych metodę proporcjonalnego odliczenia - od należnego w Polsce podatku odliczył zł podatku zagranicznego. Następnie w 2012 r. podatnik otrzymał zwrot podatku z Holandii w wysokości zł. Czy zwróconą kwotę należy doliczyć do podatku w zeznaniu za 2012 r.? Odp. Po otrzymaniu zwrotu części podatku zapłaconego w Holandii, podatnik nadal mieści się w limicie podatku możliwego do odliczenia w Polsce (przyjmując, że kwota dochodu z zagranicy nie uległa zmianie). W związku z powyższym nie jest konieczne doliczenie w Polsce zwróconego podatku. V. OPODATKOWANIE NIEREZYDENTA Osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy - art. 3 ust. 2a updof). Przykład 1

13 Nierezydent uzyskał dochody z pracy najemnej w Polsce (umowa o pracę zawarta była z polskim pracodawcą i wykonywana na terenie Polski) Ponieważ obcokrajowiec uzyskał dochody z pracy wykonywanej na terytorium RP, będą one podlegały opodatkowaniu w Polsce. Polski pracodawca jest płatnikiem i od wypłaconych wynagrodzeń odprowadza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (art. 38 ust. 1 updof). Natomiast w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego (lub do dnia zaprzestania działalności) płatnik jest zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT- 4R do US (wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną wg siedziby, a gdy nie posiada siedziby to wg miejsca prowadzenia działalności art. 38 ust. 1a i 1b updof). W terminie do końca lutego płatnik, sporządza informację PIT-11 (art. 39 ust. 1 updof). Natomiast jeżeli stosunek pracy ustał w ciągu roku, to płatnik sporządza powyższą informację tylko na wniosek podatnika w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 39 ust. 2 updof). Nierezydent ma również obowiązek złożyć w Polsce zeznanie roczne PIT-37 (jeżeli uzyskiwał wynagrodzenie jedynie za pośrednictwem płatnika) w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli jednak ma zamiar opuścić terytorium Polski przed 30 kwietnia, to składa zeznanie przed tym terminem (art. 45 ust.7 updof). Zeznanie składa do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych zgodnie z 5 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych; w tym przypadku będzie to US właściwy do rozliczenia osób zagranicznych w tym województwie, gdzie płatnik ma miejsce zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedzibę (osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Powyższe uregulowanie nie dotyczy osób, które do dnia opuszczenia RP były polskimi rezydentami. Mogą one złożyć zeznanie przed opuszczeniem kraju (lecz nie muszą, bo przepisy nie nakładają na nich takiego obowiązku), jednakże składają je do właściwego dla siebie US ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania na terytorium RP. Jeżeli podatnik złoży pracodawcy przed 10 stycznia nowego roku podatkowego oświadczenie PIT-12 (art. 37 ust. 1) to płatnik (polski pracodawca) - ma obowiązek sporządzić do końca lutego roczne obliczenie podatku PIT-40 (art. 37 ust. 3). Preferencje podatkowe dla nierezydentów Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316) wprowadzono preferencje dla rezydentów innych państw członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej w zakresie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium RP przychody w wysokości stanowiącej co najmniej

14 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Do nierezydentów mają również zastosowanie zasady określone w art. 6a updof tzn. możliwość wspólnego opodatkowania ze zmarłym małżonkiem (art. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej). Natomiast przepisem art. 1 pkt 1 lit. c powyższej ustawy przyznano prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci będących rezydentami państw członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli osoby te wychowują dzieci wymienione w art. 6 ust. 4 updof oraz osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium RP przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Powyższe zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od r. Przykład 2 Nierezydent zatrudniony na umowę o pracę przez polskiego pracodawcę (nie posiadającego za granicą zakładu) - praca była wykonywana za granicą, w kraju zamieszkania nierezydenta Dochód obcokrajowca będzie opodatkowany za granicą, czyli w państwie świadczenia pracy. Płatnik - polski pracodawca nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy, nie ma również obowiązku wystawienia żadnego dokumentu stwierdzającego wypłatę wynagrodzeń (np. PIT-11). Przykład 3 Nierezydent oddelegowany do pracy w Polsce przez pracodawcę z zagranicy Osoba niemająca w Polsce miejsca zamieszkania podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowuje tylko wynagrodzenie z pracy wykonywanej na terenie Polski z uwzględnieniem poszczególnych umów. Zakładając, że (przy standardowym brzmieniu art. 15 ust. 1 i 2 umowy): 1) podatnik pracował w Polsce (pracodawca zagraniczny nie ma zakładu w Polsce) powyżej 183 dni w roku podatkowym (albo w okresie 12-sto miesięcznym) to zgodnie z art. 44 ust. 1a i 3a updof musiał sam odprowadzać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w art. 27 updof. Pierwszą zaliczkę na podatek powinien wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczył 183 dni pobytu w Polsce. Przy obliczaniu pierwszej zaliczki powinien uwzględnić dochody uzyskane od początku pobytu w Polsce (art. 44 ust. 3d updof) (SIP ). Podatnik składa PIT-36 w terminie do końca kwietnia lub przed opuszczeniem terytorium Polski, jeżeli zamierza je opuścić wcześniej w US właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 2) zagraniczny pracodawca ma zakład w Polsce i zakład ten wypłacał wynagrodzenie, wówczas płatnik - zagraniczny pracodawca, od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzał miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

15 W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik jest zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-4R (do US wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną wg siedziby, a gdy nie posiada siedziby to wg miejsca prowadzenia działalności- art. 38 ust. 1 updof ). W terminie do końca lutego płatnik, czyli zagraniczny pracodawca sporządza PIT-11 (jeżeli stosunek pracy ustał w ciągu roku na wniosek podatnika w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku art. 39 ust. 1 i 2 updof). W związku z tym obcokrajowiec ma obowiązek złożyć PIT-37 (jeżeli osiągał wyłącznie przychody za pośrednictwem płatnika), w terminie do 30 kwietnia roku następnego, chyba że ma zamiar opuścić terytorium Polski przed tym terminem, wówczas jest obowiązany złożyć zeznanie przed wyjazdem. Składa je w US właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w województwie właściwym ze względu na miejsce siedziby płatnika. Istnieje również możliwość rozliczenia podatnika przez płatnika, o ile podatnik złoży pracodawcy przed dniem 10 stycznia oświadczenie PIT-12. Płatnik sporządza wówczas roczne obliczenie podatku PIT-40 w terminie do końca lutego. Co do zasady konsulat lub ambasada obcego państwa nie jest płatnikiem, chyba że została podpisana konwencja konsularna z danym państwem np. Kazachstan. O statusie podmiotu jako płatnika decydują przepisy updof które nie mają zastosowania do misji dyplomatycznych

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W większości przypadków z dochodów z pracy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.11.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE Umowy międzynarodowe nie posługują się takim pojęciem, więc rodzaj wykonywanej działalności należy przyporządkowywać wg źródeł przychodów wymienionych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce?

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.07.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień Za rok 2012 składana jest wersja nr 19 Terminy składania: do końca lutego roku następującego

Bardziej szczegółowo

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Odpowiedź Ministra

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego -SCP PUBLIKACJE Enterprise Europe Network OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Stan

Bardziej szczegółowo

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach.

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Pracuję w szkole podstawowej. Szkoła zatrudnia na stanowisku referenta na pół etatu emeryta. Czy w związku z tym od świadczeń z ZFŚS (zapomoga socjalna, wczasy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

TeMaT MIeSIĄca. Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji

TeMaT MIeSIĄca. Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 12(51) TeMaT MIeSIĄca Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców.

Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.02.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.06.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii

I. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii Wyjaśnienia dotyczące duńskiego podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej, wprowadzonego ustawą L921 W dniu 19 września 2012 r. weszła w życie nowa duńska ustawa L921 dotycząca podatku od wynajmu zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.04.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo