MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK"

Transkrypt

1 MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna Emerytury i renty Funkcje publiczne Działalność wykonywana osobiście Działalność gospodarcza Kapitały pieniężne Dochody z nieruchomości Inne dochody Przykłady 74

2 INFORMACJE OGÓLNE Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych danej osoby (nawet mimo długotrwałego pobytu za granicą) nadal pozostaje w Polsce, podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju, tj. musi rozliczyć się ze wszystkich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania. Do dochodów zagranicznych należą między innymi: - dochody z pracy najemnej, - emerytur i rent, - dochody z działalności wykonywanej osobiście, - dochody z kapitałów pieniężnych, - z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, - dochody z nieruchomości, - stypendia. Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (nierezydenci), mają ograniczony obowiązek podatkowy, tj. obowiązek opodatkować w Polsce wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach: 1. ZASADA REZYDENCJI Z zasadą tą ściśle związany jest nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1 i ust. 1a updof). Zgodnie z tymi przepisami osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Od 2007 r. ustawodawca wprowadził do ustawy art. 3 ust 1a updof, w którym zdefiniowane zostało pojęcie osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zgodnie z nim, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, uważa się osobę fizyczną, która: 2

3 a) posiada na terytorium RP: centrum interesów osobistych czyli miejsce, z którym wiążą się powiązania rodzinne (tzw. ognisko domowe miejsce gdzie w danym państwie jest najbliższa rodzina np. małżonek i dzieci) lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), czyli związki ekonomiczne podatnika (miejsce wykonywania pracy, a także np. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, politycznej, lub miejsce, z którego podatnik zarządza swoim mieniem) lub b) przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (nie musi to być pobyt nieprzerwany - należy zliczyć dni, w których przebywał na terenie kraju). Ww. przesłanki nie muszą być spełnione łącznie, są to trzy odrębne warunki. Miejsca zamieszkania nie należy mylić z miejscem stałego pobytu. Definicję stałego pobytu określa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U r., nr 139, poz. 993). Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem, z zamiarem stałego przebywania, czego konsekwencją jest dopełnienie obowiązku meldunkowego. Ważne: o zmianie miejsca zamieszkania nie decyduje sam fakt długotrwałego przebywania za granicą. W świetle zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która wg prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, czy siedzibę lub zarząd. W przypadku, gdy podatnik jest uznany przez dwa państwa (Polska i inne) za rezydenta podatkowego stosuje się przepis kolizyjny zawarty w umowie, która ma zastosowanie w konkretnym przypadku; modelowy przepis określa następujące zasady: Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to: a) osobę taką uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (czyli ośrodek interesów życiowych); b) jeżeli nie można ustalić, z którym Państwem osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym Państwie, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa; 3

4 c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa w żadnym z Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Państwa, którego jest obywatelem; (obywatelstwo ma marginalne znaczenie w sprawach opodatkowania i umowa posługuje się tym pojęciem tylko w tym miejscu, bo co do zasady posługujemy się pojęciem miejsca zamieszkania). d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to władze Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia tzn. Ministerstwa Finansów lub administracje podatkowe obydwu Państw ustalą, w którym kraju należy dochód uzyskany przez taką osobę opodatkować (SIP , , ). 2. ZASADA ŹRÓDŁA Zgodnie z nią, obowiązkiem podatkowym objęte są wszelkie dochody powstałe na terytorium danego państwa, niezależnie czy podmiot ma w nim miejsce zamieszkania. Na tej zasadzie oparta jest konstrukcja ograniczonego obowiązku podatkowego (art. 3 ust. 2a i ust. 2b updof). Art. 3 ust. 2b (który wszedł w życie w 2007 r.) wskazuje, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, działalności wykonywanej osobiście na terenie RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, położonej na terytorium RP nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Zgodnie z art. 4a, przepis art. 3 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: upo), których RP jest stroną. Ustalenie czy dany podatnik podlega ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym kraju możliwe jest po analizie konkretnego przypadku. Uwaga W przypadku zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku, podatnik jest zobowiązany rozliczyć się w państwie rezydencji ze wszystkich swoich dochodów osiągniętych w okresie, 4

5 w którym miał w tym państwie miejsce zamieszkania (z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania). Przykłady 1. Podatnik rezydent podatkowy Niemiec - zmienił miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową z dniem 01 maja 2012 r. W Polsce zaczął uzyskiwać dochody dopiero od momentu zmiany rezydencji. W zeznaniu za rok 2012 (złożonym w terminie do 30 kwietnia 2013 r. w Polsce) wykaże tylko dochody uzyskane od miesiąca maja. 2. Polski rezydent podatkowy do 30 czerwca 2012 r. uzyskiwał dochody ze stosunku pracy i z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych. Z dniem 1 lipca 2012 r. zmienił rezydencję i od tego dnia zamieszkuje w Norwegii. Od tego momentu nie uzyskuje już w Polsce żadnych dochodów. W zeznaniu za rok 2012 (złożonym w terminie do 30 kwietnia 2013 r. w Polsce) wykaże tylko dochody uzyskane do końca miesiąca czerwca. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał organ podatkowych inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium. Przykład Polski rezydent podatkowy do 30 czerwca 2012 r. uzyskiwał dochody ze stosunku pracy i z najmu. Z dniem 1 lipca 2012 r. zmienił rezydencję i zamieszkuje w Norwegii. Jednak przez cały rok 2012 uzyskiwał w Polsce dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych. W zeznaniu za 2012 r. (złożonym w terminie do 30 kwietnia 2013 r. w Polsce) wykaże dochody uzyskane za cały rok w Polsce. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych będzie US dla osób zagranicznych właściwy ze względu na miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości. Osiągając dochody z zagranicy należy pamiętać o tym, że: 1. w sytuacji, gdy zgodnie z upo dochody podlegają opodatkowaniu w obydwu państwach, zastosowanie ma przewidziana w upo metoda unikania podwójnego opodatkowania; jeżeli umowa z danym państwem nie została zawarta, sposób unikania podwójnego opodatkowania reguluje updof, 5

6 2. umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed polskim wewnętrznym prawem podatkowym. Zwolnienia poszczególnych kategorii dochodów, które wynikają z umów międzynarodowych mają zastosowanie nawet wówczas, gdy nie potwierdza tych zwolnień updof. OPODATKOWANIE REZYDENTÓW I. GDY ZAWARTO UMOWĘ Ważne! Metody unikania podwójnego opodatkowania stosujemy tylko w sytuacji, kiedy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody mogą być opodatkowane za granicą. W każdej umowie, przy poszczególnych pojęciach występują sformułowania: a) Dochód podlega opodatkowaniu tylko w Umawiającym się państwie Zapis taki oznacza, że dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie w tym jednym państwie. Oznacza to, że jeżeli dochód rezydenta jest opodatkowany tylko w państwie rezydencji, to nie podlega opodatkowaniu w drugim państwie. Jeżeli natomiast dochód rezydenta jest opodatkowany tylko w drugim umawiającym się kraju, a upo zawiera odrębny zapis jak art. 23a ust. 3 MK OECD lub podobny w brzmieniu, to dochód taki uwzględnia się dla celów progresji podatkowej. Art. 23a ust. 3 MK OECD stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to jednak państwo to przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód i majątek. b) Dochód może być opodatkowany w Umawiającym się państwie Oznacza to, że to umawiające się państwo ma prawo opodatkować taki dochód, jednakże pod warunkiem, że jego przepisy wewnętrzne przewidują takie opodatkowanie (upo samodzielnie nie kreuje obowiązku podatkowego). Określenie może być opodatkowany nie zezwala podatnikowi na wybór miejsca opodatkowania, przepisy upo dzielą prawa do opodatkowania pomiędzy państwa (SIP ). 6

7 c) Dochód może być opodatkowany tylko w Umawiającym się Państwie. Uwaga: Sformułowanie takie jest najczęściej spotykane przy określaniu miejsca opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków lub samolotów używanych w komunikacji międzynarodowej. Oznacza ono, że dochód jest opodatkowany wyłącznie w tym państwie. Problemy interpretacyjne dotyczące możliwości opodatkowania tego dochodu przez drugie umawiające się państwo, wynikają głównie z błędnego tłumaczenia umowy. Umowy podpisywane są zawsze w językach urzędowych państw - stron. Często jednak umowa sporządzana jest dodatkowo w języku angielskim, który jest wskazany jako rozstrzygająca wersja w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami krajowymi (mogą bowiem wystąpić rozbieżności pomiędzy oryginalnym zapisem umowy, a jego polskim tłumaczeniem). Zdarzają się przypadki, że wersja angielska jest jedną z wersji urzędowych i nie ma wtedy wersji rozstrzygającej, w takich przypadkach, w związku z tym, że umowy zazwyczaj są negocjowane w tym języku uznaje się, że wersja angielska prawidłowo odzwierciedla intencje stron. Np. odpowiednikiem, w języku angielskim, tłumaczenia może być opodatkowany tylko jest zapis: may be taxed mogą być opodatkowane, co oznacza możliwość opodatkowania dochodu przez obydwa państwa, lub shall be taxable only podlegają opodatkowaniu tylko, które oznacza wyłączność opodatkowania dochodu przez jedno państwo. Istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: 1. METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ - oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak ma on wpływ na ustalenie stawki podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce (art. 27 ust. 8 updof). Obliczenie podatku z uwzględnieniem tej metody przedstawia się następująco: 1) do dochodów (określonych zgodnie z art. 26 updof) uzyskanych w Polsce dodajemy dochody uzyskane w obcym państwie i obliczamy podatek wg skali z art. 27 updof, 2) obliczony podatek dzielimy przez łączne dochody (uzyskane w Polsce i za granicą) i mnożymy przez 100% uzyskując w ten sposób stopę procentową, wg której obliczymy należy podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czyli: 7

8 I. (obliczony wg skali podatek od łącznych dochodów z Polski i zagranicy : łączne dochody) x 100% = stopa procentowa wg której obliczymy podatek od dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, II. obliczona stopa procentowa x dochody uzyskane w Polsce = podatek należny Uwaga Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją obowiązek wykazania w zeznaniu dochodów uzyskanym za granicą występuje tylko wtedy, kiedy podatnik osiągnął dochody na terenie Polski opodatkowane według skali podatkowej albo jeżeli chce się rozliczyć na preferencyjnych warunkach (np. wspólnie z małżonką albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Zob. przykład 1, 1a, 1b Uwaga Przy wyliczeniu stopy procentowej dochód zwolniony (ten uzyskany za granicą) dodajemy do podstawy opodatkowania (poz. 166 PIT-36), a nie do dochodu określonego zgodnie z art. 9 ust. 2 updof (tj. do nadwyżki przychodu nad kosztami). Wynika to z treści art. 27 ust. 8 updof, który odsyła do dochodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ust. 1. Zgodnie z tym przepisem podatek pobiera się od podstawy opodatkowania. Metodę wyłączenia z progresją stosuje się m. in. do dochodów z pracy najemnej uzyskanych w następujących państwach: Austria (w latach met. odliczenia proporcjonalnego), Chiny (nie dotyczy Hong Kongu DZ. Urz. MF SIP , Makao SIP 31197), Czechy, Dania (od dochodów uzyskanych z pracy najemnej od dnia 1 stycznia 2011 r. Dz.U ), Finlandia (od dochodów uzyskanych z pracy najemnej od dnia 1 stycznia 2011 r. Dz.U ) Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Jugosławia*, Kanada, Norwegia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja (od dnia 1 stycznia 2006 r.), Wielka Brytania i Irlandia Północna (od dnia 1 stycznia 2007 r. nie dotyczy Wyspy Jersey SIP oraz Wyspy Guernsey - SIP ), Włochy. * Umowa zawarta z Jugosławią dotyczy państw, które się od niej odłączyły (z niej powstały). Przy czym z : - Serbią obowiązuje umowa między Rządem RP a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii z dnia r (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1137) jest tylko 8

9 jednostronna nota o przejęciu sukcesji prawnej umów zawartych z Jugosławią nie ma oficjalnej jej publikacji, bo nie ma porozumienia w tym zakresie między Serbią i RP, - Czarnogórą j.w. - Bośnią i Hercegowiną obowiązuje umowa między PRL i Socjalistyczną Republiką Jugosławii z dnia r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 20, poz. 102 umowa obowiązuje na mocy porozumienia w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów podpisanych między RP a byłą Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii z dnia r. (M.P. z 2008 r. Nr 52, poz. 462). Z Kosowem nie ma żadnych postanowień w zakresie przejęcia sukcesji prawnej umów, co oznacza, że nie stosujemy w stosunku do tego państwa żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. METODA PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA - oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest (zgodnie z updof oraz postanowieniami umów), tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie (art. 27 ust. 9 updof oraz odpowiednie uregulowania w umowach). Uwaga Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej. Odliczenie, w ramach proporcji, podatku zapłaconego w innym państwie jest obowiązkiem podatnika. Nie ma możliwości nieodliczenia podatku zapłaconego w innym państwie nawet gdy podatnik spodziewa się otrzymania jego zwrotu w latach następnych. Obliczenie proporcji, wg której odlicza się zapłacony za granicą podatek, przedstawia się następująco: 1) do dochodów polskich dodajemy dochody uzyskane w państwie obcym i obliczamy podatek wg skali podatkowej (art do ustalenia podatku bierzemy podstawę obliczenia podatku). 2) obliczony podatek mnożymy przez dochód (przychód koszty) uzyskany za granicą i dzielimy przez łączne dochody (przychód koszty), czyli: 9

10 (obliczony podatek wg skali od dochodów łącznych z Polski i zagranicy x dochód uzyskany za granicą): łączne dochody = limit podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu. Uwaga W sytuacji kiedy podatnik uzyskuje dochody z dwóch (i więcej) państw, z którymi obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, limit podatku do odliczenia oblicza się oddzielnie dla dochodów uzyskanych w poszczególnych państwach, bowiem art. 27 ust. 9 updof stanowi, iż odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (a nie obcych państwach). Zob. przykład 2d Metodę tę stosuje się m.in. do dochodów z pracy najemnej uzyskanych w następujących państwach: Australia, Belgia (od dnia 1 stycznia 2005 r.), Holandia, Islandia, Rosja, USA. II. GDY BRAK UMOWY Jeżeli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, uzyska dochody w kraju, z którym nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Arabia Saudyjska - umowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r. Dz.U , Dz.U , Libia, Afganistan, Brazylia), to dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 i 9a updof). SIP Opodatkowanie dochodu z pracy uzyskanego na wyspie Jersey. Wyspa Jersey ma odrębny status i jest jedynie Terytorium Zależnym Korony Brytyjskiej. Jako wyodrębnione terytorium Jersey posiada odrębne prawo podatkowe. Umowa z wyspą Jersey została podpisana 2 grudnia 2011 r., ale jeszcze nie weszła w życie, a zatem nie obowiązuje. Zatem do dochodów uzyskanych w 2012 r. na wyspie Jersey będą miały zastosowanie przepisy art. 27 ust. 9 i ust. 9a updof, tj. tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. III. DWIE METODY JEDNOCZEŚNIE Wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie - łączenie metod o unikaniu podwójnego opodatkowania w rozliczeniu rocznym. 10

11 Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w roku podatkowym z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, Niemczech (progresja) oraz Holandii (proporcja), będzie wyglądać następująco: 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Polska, Holandia) dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (Niemcy) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali; 2. Ustala się stopę procentową podatku tj. dzieli kwotę podatku obliczonego wg skali zgodnie z pkt 1 przez sumę dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zwolnionych od tego podatku (Polska, Holandia, Niemcy), a następnie mnoży przez 100; 3. Ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Polska, Holandia); 4. Podatek obliczony zgodnie z pkt 3 pomniejsza się o podatek zapłacony za granicą, odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym; w celu obliczenia ww. limitu należy: kwotę podatku obliczonego wg skali od łącznych dochodów podlegających opodatkowaniu (Polska, Holandia) pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (Holandia), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu (Polska, Holandia). Zob. przykład 3 IV. ZASADY WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA ART. 27g updof Ulga abolicyjna (art. 27g ust. 1 i 2 updof) Art. 27g updof, wprowadzony art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894), służy zagwarantowaniu podatnikom zasady sprawiedliwości podatkowej wymienionej w art. 84 Konstytucji, która jest urzeczywistniana poprzez powszechność i równość opodatkowania. Regulacja ta ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z brzmieniem art. 27g updof, podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozliczający się na zasadach przewidzianych w art. 27 ust. 9 i ust. 9a (metoda proporcjonalnego odliczenia) uzyskane w roku podatkowym poza terytorium RP dochody ze 11

12 źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją. Ważne Obliczając podatek metodą wyłączenia z progresją należy wziąć pod uwagę dochód (tj. podstawę opodatkowania określoną w art. 26 updof, czyli dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne w tym również zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy). Możliwość odliczenia składek nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów upo, których stroną jest Polska. Stosując tę metodę (na potrzeby obliczenia ulgi abolicyjnej) traktujemy dochód uzyskany w państwie, z którym podpisana umowa upo przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia, jak dochód zwolniony od opodatkowania na podstawie umowy. Dlatego też do obliczenia podatku metodą stopy procentowej należy uwzględnić dochód bez pomniejszania go o zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne przypadające na ten dochód. W przypadku wspólnego rozliczania małżonków, z których każdy uzyskał dochód w Polsce i za granicą, należy obliczyć wspólną ulgę, jako różnicę między podatkiem od łącznych dochodów małżonków obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem od łącznych dochodów z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Powyższego odliczenia nie stosuje się, gdy dochody uzyskane zostaną w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określonych w Rozporządzeniu MF z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 790). Uwaga Jeżeli podatnik uzyskał dochody w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów oraz w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie zapłacił za 12

13 granicą podatku od dochodów tam uzyskanych, nie ma prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej. Zob. przykłady 2, 2a, 2b, 2c, 2d Przepisem art. 15 pkt 1 ustawy z r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP ( Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894) dodano do ustawy o zryczałtowanym podatku art. 13a, zgodnie z którym do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obniżonego zgodnie z art. 13 stosuje się odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW O tym do jakiego źródła przychodów w świetle umów upo należy kwalifikować konkretne dochody każdorazowo decyduje treść upo, a w przypadku dywidend także to, jak ten dochód kwalifikowany jest w świetle prawa państwa źródła (państwa, w którym dochód został osiągnięty). W sytuacji, gdy z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że uzyskany dochód podlega opodatkowaniu w Polsce, to o źródle i zasadach opodatkowania (w tym o kosztach) decydują przepisy polskiej ustawy. Ważne! Nie należy samodzielnie klasyfikować jakiego rodzaju dochód uzyskuje podatnik. Zaklasyfikowanie do odpowiedniego źródła przychodów należy do podatnika. PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie - podlegają 13

14 opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. Uwaga Często zdarzają się sytuacje, że rezydent polski zatrudniony jest przez przedsiębiorcę zagranicznego (np. Niemca), ale praca na podstawie zawartej umowy wykonywana jest w innym państwie (np. Francja), wówczas dla celów ustalenia, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania (jaką umowę) należy zastosować, istotnym jest miejsce wykonywania pracy (w tym przypadku należy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Francją). Dochody z pracy mogą być jednak opodatkowane w państwie, gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania, pomimo że pracę wykonuje w drugim państwie dotyczy to pracowników oddelegowanych przez zakład do pracy za granicą. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie 3 poniższe warunki: a) pracownik przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (poniżej ½ roku) lub (wg postanowień niektórych umów) przez okres lub okresy nie przekraczające 183 dni w danym roku podatkowym i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. Uwaga Zgodnie z art. 5 MK OECD określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Zakładem będzie m.in. filia, biuro, warsztat oraz plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne ale tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy (lub inny okres wskazany w konkretnej umowie). W przypadku prowadzenia przez pracodawcę prac budowlanych, jeżeli polski rezydent został oddelegowany do pracy za granicą na okres nieprzekraczający 183 dni przez pracodawcę, który na terytorium danego państwa prowadzi kilka budów trwających już ponad 12 miesięcy, a budowa na której pracuje pracownik trwa dopiero np. 3 miesiące należy ustalić, czy 14

15 prowadzone za granicą budowy stanowią jedność pod względem handlowym i geograficznym. Zgodnie z Komentarzem do MK OECD, jeżeli budowy te są spójne pod względem handlowym i geograficznym, mimo braku jednego kontraktu na wszystkie budowy (jako przykład Komentarz do MK podaje budowę szeregu domów), uznaje się, iż przedsiębiorstwo prowadzi na terytorium drugiego kraju zakład. W przypadku posiadania przez polskiego pracodawcę zakładu na terytorium państwa, w którym oddelegowany pracownik wykonuje pracę, w dalszej kolejności należy ustalić, czy wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład (nie oznacza to, że ma być przez zakład wypłacane). Jeżeli pracownik pozbywa w drugim państwie przez okres krótszy niż 183 dni, jednakże jego wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w tym państwie, to wynagrodzenie pracownika może być opodatkowane zarówno w państwie wykonywania pracy jak i w państwie rezydencji. Ustalenie, czy pracodawca posiada za granicą zakład i kto wypłaca oddelegowanemu pracownikowi wynagrodzenie (w imieniu pracodawcy wynagrodzenie może być wypłacane np. przez spółkę do której został delegowany pracownik) jest konieczne z tego względu, że wynagrodzenie takiego pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych na ogół w art. 15 ust. 2 umów o upo (Praca najemna) wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie warunki zawarte w tym ustępie zostaną spełnione jednocześnie. Niewypełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje, iż pracownik będzie opodatkowany na zasadach przewidzianych w umowach w ust. 1 artykułów dotyczących Pracy najemnej, zarówno w Polsce, jak i w państwie, gdzie wykonuje pracę począwszy od pierwszego dnia wykonywania pracy za granicą. 183 DNI - w umowach funkcjonują dwa zapisy odnośnie tego okresu: 1.,,Pracownik przebywał w drugim państwie nie dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym (np. umowa z Francją, USA) oznacza to, że należy liczyć oddzielnie okres 183 dni dla każdego roku podatkowego. Przykład Jan Nowak zatrudniony przez polską spółkę w okresie od r. do r. wykonywał pracę na rzecz swojego pracodawcy na terenie Francji. W tym przypadku dochody Jana Nowaka podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce (pod warunkiem spełnienia przesłanek z lit. b) i c), gdyż, zarówno w roku kalendarzowym 2011 jak i 2012, jego pobyt we Francji nie przekroczył 183 dni. 15

16 2.,,Pracownik przebywał w nie dłużej niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (np. umowa z Niemcami, Wielką Brytanią, Belgią, Holandią), należy liczyć uwzględniając łączny okres pobytu za granicą w trakcie ostatnich 12-stu miesięcy. Jeżeli łączny okres pobytu pracownika za granicą (np. na terenie Niemiec) przekroczy 183 dni w okresie kolejnych dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym to wówczas dochód takiego pracownika będzie podlegał opodatkowaniu w obu państwach; przy czym opodatkowaniu za granicą podlegać będzie dochód uzyskany od pierwszego dnia (dwunastomiesięcznego okresu), w którym wykonywana była praca w drugim państwie. Przy takiej redakcji przepisu należy brać pod uwagę wszystkie możliwe kolejne dwunastomiesięczne okresy, nawet okresy, które do pewnego stopnia pokrywają się z innymi. Oznacza to, że jeżeli na pobyt danej osoby w drugim państwie (np. w Niemczech) składa się kilka krótkich okresów, wtedy do ustalenia dni pobytu w tym państwie uwzględnia się wszystkie wcześniejsze okresy pobytu w dwunastomiesięcznym okresie. W celu ustalenia czy pobyt pracownika w drugim państwie łącznie nie przekroczył 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym należy wziąć pod uwagę okres dwunastu miesięcy liczony do przodu od dnia przybycia pracownika do drugiego państwa, ale także okres dwunastu miesięcy liczony wstecz od dnia wyjazdu tego pracownika z drugiego państwa. Przykład Jan Kowalski zatrudniony przez polską spółkę w okresie od r. do r., (czyli 181 dni) wykonywał pracę na rzecz swojego pracodawcy na terenie Niemiec. Wynagrodzenie pracownika było ponoszone przez spółkę polską, która nie posiadała zakładu na terenie Niemiec. W związku z tym, że był to pierwszy wyjazd pracownika w okresie ostatnich 12-stu miesięcy, dochody uzyskane za pracę wykonywaną na terytorium Niemiec były opodatkowane w Polsce. Kolejny wyjazd - od r. Do wyliczania czy dochody Kowalskiego uzyskane w 2012 r. w czasie jego przebywania w Niemczech będą tam opodatkowane konieczne jest posiadanie wiedzy, kiedy Kowalski wróci z Niemiec po wyjeździe r. i czy później (i na jak długo) będzie wyjeżdżał jeszcze do Niemiec. Dochody Kowalskiego będą opodatkowane w Niemczech dopiero, gdy w okresie od do końca lutego 2013 r. będzie przebywał w Niemczech ponad 183 dni. 16

17 Dla zobrazowania sposobu obliczania tego okresu przedstawiono poniżej kilka przykładów. Zakładając że Kowalski po wyjeździe r. będzie przebywał w Niemczech do: a) r. (2 dni) b) r. (61 dni = 31+30) c) r. (117 dni = ) d) r. (122 dni = ) e) r. (127 dni = ) Ad a) Skoro powrót nastąpi r., to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. W tym czasie Kowalski będzie w Niemczech: - w okresie r. do r. (zgodnie z treścią przykładu w 2010 r. był w Niemczech od r. do r.), a więc 120 dni oraz - w okresie od r. do r. a więc 2 dni. Łącznie daje to 122 dni Ad b) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. W tym czasie Kowalski będzie w Niemczech: - w okresie r. do r., a więc 61 dni oraz - w okresie od r. do r. a więc 61 dni. Łącznie daje to 122 dni Ad c) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. W tym czasie Kowalski będzie w Niemczech: - w okresie r. do r., a więc 5 dni oraz - w okresie od r. do r. a więc 117 dni. Łącznie daje to 122 dni Ad d) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. 17

18 Mając na uwadze, że w 2011 r. Kowalski już r. nie przebywał w Niemczech i po powrocie r. do końca lutego 2012 r. już w Niemczech nie przebywał, to jedyny okres brany pod uwagę to czas od r. do r. co daje 122 dni. Ad e) Skoro powrót nastąpi r. to brany pod uwagę rok (licząc do tyłu ) będzie od r. do r. Mając na uwadze, że w okresie od r. do końca lutego 2012 roku Kowalski w Niemczech nie będzie przebywał to jedyny okres brany pod uwagę to czas od r. do r. a więc 127 dni. Z powyższego wynika, ze dopiero wydłużenie pobytu do ponad 183 dni w okresie od r. do końca lutego 2013 r. spowoduje, że będzie opodatkowany dochód w Niemczech. Może to być: wydłużenie tego jednego pobytu rozpoczętego r. do minimum r. (184 dni) lub, powrót wcześniejszy niż r. i kolejne pobyty w Niemczech w okresie do końca lutego 2013 r., gdy suma dni pobytu związanego z wyjazdem rozpoczętym r. i tych kolejnych pobytów będzie przekraczała 183 dni (patrz przykład f poniżej). Przykład f) Załóżmy, że koniec pobytu, który się zaczął r. nastąpi r. to podatnik będzie przebywał w Niemczech 117 dni. Następnie wyjedzie r. i będzie przebywał do r. (a więc 60 dni). Następnie wyjedzie r. i będzie przebywał do (a więc 30 dni). Skoro chcemy zbadać czy za pierwszy okres (od r. do r.) biorąc pod uwagę późniejsze wyjazdy - a więc licząc w przód - będzie opodatkowany w Niemczech badamy okres od r. końca lutego 2013 r. A więc był w Niemczech: - od r. do r. mamy 117 dni, - od r. do r. mamy 60 dni, - od r. do r. mamy 30 dni. Łącznie daje to 207 dni. 18

19 Za okres od r. do r. (podobnie jak i za pozostałe dwa okresy gdy był w Niemczech tj. ten zaczynający się od i ten zaczynający się od r.) podatnik będzie opodatkowany w Niemczech. Do tego samego można dojść licząc do tyłu Mając na uwadze, że powrót był r. licząc w tył musimy przyjąć okres (rok) od do r. W tym czasie podatnik będzie w Niemczech dokładnie w tych samych terminach co przy wyliczeniach w przód w okresie (roku) zaczynającym się r. I tak w Niemczech będzie: - od r. do r. mamy 117 dni, - od r. do r. mamy 60 dni, - od r. do r. mamy 30 dni. Łącznie daje to 207 dni za okres od r. do r. SIP , , Nie ma znaczenia czy pracownik przebywa w podróży służbowej czy jest oddelegowany do pracy, jeżeli chodzi o obliczanie okresu 183 dni, chyba że pobyt w konkretnym państwie wiąże się tylko z przejazdem do innego docelowego kraju. Ponadto, do ustalenia okresu 183 dni należy wliczać dni faktycznego pobytu podatnika w danym państwie, a nie długość obowiązywania umowy o pracę (SIP ). Oznacza to, że brane są pod uwagę dni fizycznej obecności podatnika, biorąc pod uwagę dzień przybycia, dzień wyjazdu, soboty, niedziele, urlopy, dni choroby i dni świąteczne. Nie muszą to być pełne dni oznacza to, że do tego okresu będą również wliczane te dni, w których podatnik przebywa tylko przez kilka godzin (patrz - komentarz do art. 15 MK OECD). Uwaga Gdy pobyt pracownika za granicą przekracza 183 dni i zastosowanie ma art. 32 ust. 6 updof (tj. pracownik uzyskuje dochody z pracy wykonywanej poza terytorium RP i dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu za granicą), a jednocześnie pracownik kilka dni w miesiącu pracuje w Polsce, to płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek tylko od wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce, bez uwzględniania dochodów zagranicznych. Dochody zagraniczne pracownik uwzględni sam w zeznaniu rocznym. Na wniosek podatnika zakład pracy może pobierać zaliczki na podatek dochodowy uwzględniając dochody, do których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. W tym przypadku płatnik stosuje przepisy art. 32 ust. 1-5 updof, a także 27 ust. 9 i 9a updof. 19

20 II. OPODATKOWANIE MARYNARZY, LOTNIKÓW, PRACOWNIKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Inaczej opodatkowane są wynagrodzenia z pracy najemnej - wykonywanej na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego lub na pokładzie barki w żegludze śródlądowej. Wynagrodzenia takie (co do zasady zawsze należy zaglądać do umowy, bowiem są wyjątki) są opodatkowane w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (siedziba zarządu przedsiębiorstwa) wypłacającego wynagrodzenie. SIP , , , Uwaga w umowie z Holandią - nie mówi się o faktycznym zarządzie przedsiębiorstwa, tylko o miejscu zamieszkania osoby wykonującej pracę na pokładzie statku lub samolotu, - w umowie z USA wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę (przedsiębiorstwo) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w USA, co do zasady podlegają opodatkowaniu w USA, zaś przez Polskę są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 16 ust. 3 konwencji, o ile uzyskującą tego rodzaju dochody jest osoba fizyczna będąca członkiem regularnej załogi statku lub samolotu. Zatem w umowie z USA nie mówi się o miejscu faktycznego zarządu, tylko wskazuje się miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek. SIP armator zarejestrowany na Bermudach i z nim podpisana umowa o pracę jako członek regularnej załogi na statku morskim, faktyczny zarząd na terytorium USA opodatkowanie dochodu marynarza nie stosuje się umowy o upo z USA, Polska nie ma podpisanej umowy z Bermudami, zatem dochody opodatkowane są w jednym i drugim państwie, a metodą zapobiegania jest metoda odliczenia proporcjonalnego. SIP umowa o pracę podpisana z firmą z siedzibą na wyspie Guernsey. Umowa ta jako firmę zarządzającą statkami, personelem i pracami pomiarowymi wskazuje przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Królestwa Wielkiej Brytanii. Zastosowanie znajdzie umowa z Wlk. Brytanią, czyli metoda wyłączenia z progresją. - w umowie z Norwegią jeżeli wynagrodzenie zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.), wynagrodzenie to podlega 20

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach:

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach: INFORMACJE OGÓLNE Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu

Bardziej szczegółowo

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią.

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE Umowy międzynarodowe nie posługują się takim pojęciem, więc rodzaj wykonywanej działalności należy przyporządkowywać wg źródeł przychodów wymienionych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce?

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.07.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień Za rok 2012 składana jest wersja nr 19 Terminy składania: do końca lutego roku następującego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego -SCP PUBLIKACJE Enterprise Europe Network OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Stan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii

I. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii Wyjaśnienia dotyczące duńskiego podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej, wprowadzonego ustawą L921 W dniu 19 września 2012 r. weszła w życie nowa duńska ustawa L921 dotycząca podatku od wynajmu zagranicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

TeMaT MIeSIĄca. Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji

TeMaT MIeSIĄca. Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 12(51) TeMaT MIeSIĄca Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie :44:48

Podwójne opodatkowanie :44:48 Podwójne opodatkowanie 2015-06-09 13:44:48 2 Rozliczenia z austriackim i polskim fiskusem często stwarzają problemy Polakom, którzy uzyskują okresowe dochody z pracy w Austrii. Z dochodów uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Metody mające zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Metoda wyłączenia z progresją

Metody mające zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Metoda wyłączenia z progresją Autorka wyjaśnia, na czym polegają metody wyłączenia z progresją i zaliczenia proporcjonalnego oraz podaje przykłady, jak w praktyce - stosując te metody - obliczyć podatek. Szczegółowe zasady obliczenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw art. 7 Modelowej Konwencji OECD) I. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zasada ogólna wynikająca z art. 7 Modelowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo