Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?"

Transkrypt

1 Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego w dwóch krajach w ciągu tego samego roku podatkowego oznacza konieczność rozliczenia się z podatków w obu tych państwach. Aby właściwie rozliczyć się z fiskusem warto dokładnie zapoznać się z przysługującymi ulgami i zwolnieniami. Ulga abolicyjna Od 6 sierpnia 2008 r. obowiązuje ustawa, która wprowadziła znaczącą ulgę podatkową dla osób osiągających dochody zagraniczne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT). Głównym celem tej preferencji jest zrównanie sytuacji podatkowej wszystkich Polaków uzyskujących dochody za granicą. Zasady opodatkowania dochodów z zagranicy regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane z poszczególnymi krajami. Przepisy te są nadrzędne w stosunku do polskiego systemu podatkowego. Do dochodów uzyskanych za granicą mają zastosowanie dwie metody obliczania podatku: 1 / 10

2 - metoda wyłączenia z progresją, wg której w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie; jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie, - metoda proporcjonalnego odliczenia, zgodnie z którą podatek zapłacony od dochodu osiągniętego z tytułu pracy świadczonej za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza dla podatników, z uwagi na fakt, iż w sytuacji, gdy nie osiągnęli w trakcie roku podatkowego dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej w Polsce, wówczas nie muszą dochodów zagranicznych zgłaszać w Rzeczpospolitej do opodatkowania. Dochód uzyskany za granicą jest zwolniony od podatku w Polsce, przy czym jest on jednak brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej dla dochodów osiągniętych w naszym kraju. W związku z powyższym powstaje problem nierówności traktowania podatników pracujących za granicą. Odpowiedzią rządu jest ustawa abolicyjna, która tę nierówność eliminuje. Polska podpisała niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. z Australią, Austrią, Belgią, Chile, Danią, Egiptem, Finlandią, Holandią, Islandią, Malezją, Rosją, Stanami Zjednoczonymi itd. Ulga abolicyjna pozwala na odliczenie od podatku (po uprzednim odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne) kwoty, którą podatnik jest obowiązany dopłacić w Polsce na podstawie niekorzystnej metody zaliczenia proporcjonalnego. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a UPIT) a kwotą podatku obliczonego od tych dochodów, 2 / 10

3 przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 UPIT). Istotnym warunkiem ograniczającym w zastosowaniu ulgi jest fakt, iż dotyczy tylko tych osób, które nie przeniosły swego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę tylko deklarującym nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywającym w Rzeczpospolitej ponad 183 dni. Dzięki tej uldze podatnicy zapłacą taki podatek od swoich zagranicznych dochodów, jakby obowiązywała ich korzystna metoda wyłączenia z progresją. Pozostałe ulgi i zwolnienia Podatnik osiągający dochody za granicą ma prawo do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych obowiązujących w Polsce. Przepisy podatkowe przewidują możliwość dokonywania odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku. Od dochodu można odliczyć: - darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, na cele krwiodawstwa oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych, - wydatki na cele rehabilitacyjne, - wydatki na internet wlokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika. Od podatku można odliczyć: - ulgę na dzieci, - ulgę mieszkaniową. 3 / 10

4 W swoim zeznaniu podatkowym można wskazać jedną organizację pożytku publicznego, na której konto zostanie przelany 1% naliczonego podatku. Odliczenie diet od dochodów osiągniętych za granicą Za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, może odliczyć od przychodu kwotę odpowiadającą 30% diety na każdy dzień pobytu za granicą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1555). Korzystając z powyższego uprawnienia, w formularzu PIT należy wpisać przychód pomniejszony o powyższe zwolnienie. Jest to tzw. kwota wolna od podatku. Rozliczenia należy dokonać za każdy okres z osobna (np. jeżeli wynagrodzenie było wypłacane miesięcznie, to w okresach miesięcznych). Od przychodu brutto należy odjąć 30% przysługującej diety na każdy dzień pobytu w walucie, w jakiej wypłacane jest wynagrodzenie. Uzyskaną kwotę przelicza się na PLN i dopiero od tak uzyskanego przychodu odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodu. Preferencyjne rozliczenie z współmałżonkiem Uprawnienie do wspólnego opodatkowania dochodów zostało przyznane małżonkom i osobom samotnie wychowującym dzieci, które mają miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie 4 / 10

5 członkowskim UE, EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem jednak jest to, aby przychody osiągnięte na terytorium Polski stanowiły łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu w danym roku podatkowym. Ulga prorodzinna Prawo do ulgi prorodzinnej zostało rozszerzone na rodziców, których dzieci ze względu na orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji pobierają dodatek pielęgnacyjny. Ulga obejmuje także dzieci, które ze względu na naruszenia sprawności organizmu, powstałe przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej, a przed ukończeniem 25 roku życia oraz w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, okazały się całkowicie niezdolne do pracy i pobierają rentę socjalną. Ponadto w zeznaniu PIT za rok 2008 podatnik może skorzystać z odliczenia od podatku ulgi na dzieci studiujące za granicą. Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dotychczas polskie prawo nie pozwalało na odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez podmioty zagraniczne. W rozliczeniu za rok 2008 podatnik po raz pierwszy może odliczyć od dochodu składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 5 / 10

6 w Konfederacji Szwajcarskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt 18/06). Osoby dobrowolnie opłacające składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne również mają prawo do ich odliczenia, tak samo jak podatnicy podlegający ubezpieczeniom obowiązkowym. Urzędy skarbowe wskazują, że odliczeniu od dochodu podlegają składki opłacane obowiązkowo oraz składki opłacane dobrowolnie. Przykładowo Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2007 r., sygn. IX-005/24/Z/K/07 uznał, że (...) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dobrowolnie opłacone (...) podlegają odliczeniu od dochodu w danym roku podatkowym, w którym został poniesiony wydatek. Warunkiem jest jednak posiadanie dowodów wpłaty. Zgodnie z art.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 ze zm.) prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym przysługuje m.in. obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych. Art. 27b ust. 1 pkt 1 UPIT nie uzależnia możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od tego czy są to składki opłacone obowiązkowo czy też dobrowolnie. Składki zdrowotne opłacane na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w granicach limitu 7,75% podstawy wymiaru składek podlegają odliczeniu od podatku. Potwierdza to interpretacja indywidualna Trzeciego Urzędu 6 / 10

7 Skarbowego w Gdańsku, z dnia 27 kwietnia 2007 r., sygn. DF/ /07/FD (...) jeżeli objęcie osoby fizycznej ubezpieczeniem zdrowotnym, jak również określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tych składek. Koszty uzyskania przychodów Zgodnie z art. 22 pkt 2 UPIT, z tytułu stosunku pracy podatnik jest uprawniony do odliczenia kosztów uzyskania przychodów za rok podatkowy 2008 w kwocie 1 335,00 zł, jeżeli miejsce pracy znajduje się w tej samej miejscowości, co miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy miejsce pracy jest położone poza miejscem zamieszkania, koszty uzyskania przychodu wynoszą łącznie nie więcej niż 1 668,72 zł. Koszty nie mogą przekroczyć łącznie 2 502,56 zł za rok podatkowy w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do okresu świadczenia pracy za granicą. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 7 / 10

8 Dokumenty potwierdzające osiągnięcie przychodu za granicą W obowiązujących przepisach nie zostało określone, jakimi dokumentami podatnik potwierdza przychody osiągnięte poza terytorium RP. W takim przypadku należy odnieść się do definicji dowodu z Ordynacji podatkowej (dalej: OP). Zgodnie z art OP, dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Natomiast art. 181 OP stanowi, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być m.in.: deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Składając zeznanie podatkowe za rok 2008 podatnik nie ma obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających uzyskane przychody. W razie wezwania przez Urząd Skarbowy podatnik musi udowodnić poprawność złożonego zeznania podatkowego i poprzeć to odpowiednią dokumentacją. Takimi dokumentami mogą być m.in. zaświadczenie od pracodawcy, miesięczne informacje o wysokości pobranych zaliczek. Jak przeliczyć wynagrodzenie w walutach obcych? 8 / 10

9 Przychody uzyskane w walucie obcej przelicza się na PLN według kursu średniego waluty obcej z dnia otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji przychodów, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku lub jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu kupna lub bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Formularze Informacje o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym należy wykazać w formularzu PIT/ZG będącym załącznikiem do formularza głównego, którym może być: PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. W załączniku PIT/ZG należy ująć cały podatek zapłacony za granicą. Ulgę abolicyjną wykazuje się w formularzu PIT/0. Podatnik pracujący za granicą ma kilka możliwości złożenia zeznania rocznego: - bezpośrednio w urzędzie skarbowym; - pocztą (list zwykły - decyduje data wpływu do urzędu, list polecony - decyduje data nadaniaw placówce Poczty Polskiej); 9 / 10

10 Korzystając z wysyłki listem poleconym swojego rocznego zeznania podatnik powinien pamiętać, że taka wysyłka dokonana z zagranicy jest traktowana jak wysyłka listem zwykłym, gdyż liczy się data wpływu do urzędu skarbowego; - w polskim urzędzie konsularnym; - drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego. 10 / 10

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE FORMULARZ DANYCH ZA ROK 2013 ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE DORFIN Ireneusz Kacprzak Spółka Komandytowa ul. Świętojańska 47/48, 80-840 Gdańsk tel.: +48 (58) 58 58 368 INFORMACJE OGÓLNE Jeżeli oprócz dochodów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych

Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo