Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ KOMUNIKACJI OPC Integracja systemów informatycznych oraz systemów sterowania i nadzorowania instalacji technologicznych wciąŝ przysparza wiele problemów w szczególności, kiedy poszczególne systemy pochodzą od róŝnych dostawców lub są oparte o róŝne platformy sprzętowe i programowe. Prace nad otwartą i niezaleŝną od dostawcy platformą komunikacyjną, umoŝliwiającą elastyczną integrację systemów sterowania procesów produkcyjnych z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, są prowadzone od wielu lat. W szczególności platforma OPC (ang. OLE for Process Control) zasługuje na uwagę ze względu na jej szerokie rozpowszechnienie w przemyśle procesowych, takim jak chemiczny czy teŝ spoŝywczy. W artykule tym przedstawiono metodę integracji opartą o technologię OPC oraz tzw. tunelowanie OPC. Spośród informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz wspomagania i sterowania produkcji wyróŝnia się obecnie systemy takie jak: ERP (ang. Enterprise Resource Planning), SCM (ang. Supply Chain Management), P/PE (ang. Product and Process Engineering), MES (ang. Manufacturing Execution Systems), SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) i wiele innych. Integracja informatyczna tych systemów bezpośrednio z układami sterowania procesami produkcyjnymi jest zadaniem skomplikowanym w szczególności, kiedy mamy do czynienia ze środowiskiem rozproszonym, tzn. poszczególne systemy są geograficznie oddalone od siebie i są one połączone za pomocą infrastruktury sieci LAN lub WAN. Prace nad otwartą platformą komunikacyjną integrującą systemy sterowania linii produkcyjnych z systemami informatycznymi zaowocowały w 1996 roku powstaniem pierwszej specyfikacji OPC nazywanej Data Access Specification. OPC szybko stał się de facto standardem komunikacyjnym integrującym systemy sterowania z systemami informatycznymi przedsiębiorstw. SCADA/HMI Web HMI ERP, MES, Data Base Client for ODBC LAN PLC IPC/SlotPLC I/O Rys. 1. Środowisko komputerowe połączone poprzez OPC Obecnie istnieją następujące specyfikacje OPC: OPC Data Access wymiana danych procesowych pomiędzy systemami DCS lub PLC a systemami monitorowania nadrzędnego HMI, SCADA (rys.1). Aktualnie udostępniona jest wersja 3 specyfikacji wprowadzająca język XML do specyfikacji Data Access. OPC Alarms & Events zawiadamianie o alarmach i zdarzeniach występujących na obiekcie. OPC Batch definiuje interfejs dostępu do danych wymaganych w przetwarzaniu wsadowym (tzw. batch processing) Specyfikacja ta opiera się na specyfikacji Data Access i rozszerza ją o funkcje obsługi procedur wsadowych. OPC Data exchange wymiana danych procesowych pomiędzy serwerami OPC poprzez sieć obiektową Ethernet. Specyfikacja ta obejmuje takŝe zdalne konfigurowanie OPC, diagnostykę, zarządzanie oraz monitorowanie serwera OPC.

2 OPC Historical Data Access archiwizacja danych bieŝących i historycznych oraz udostępnianie tych danych w zunifikowanej formie. OPC Security bezpieczny dostęp do danych procesowych mających duŝe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Specyfikacja ta określa sposób dostępu do danych i zabezpiecza przed nieautoryzowanymi zmianami tych danych. OPC XML-DA specyfikacja określająca jednolity i spójny sposób eksponowania danych z uŝyciem do tego celu języka XML. Technika OPC przyniosła wiele korzyści zarówno integratorom systemów automatyki przemysłowej jak i uŝytkownikom końcowym tych systemów zakładom produkcyjnym. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe komunikacja na bazie technologii OPC znacznie ograniczyła nakład pracy wymagany w fazie projektowej i wdroŝeniowej systemu sterowania oraz spowodowała, Ŝe integracja systemu sterowania złoŝonego z urządzeń pochodzących od wielu producentów stała się moŝliwa i prosta do wykonania. Wraz z rozpowszechnieniem OPC odnotowano wiele korzyści takich jak: producenci sterowników i urządzeń automatyki, np. sterowników PLC, opracowali i dostarczają przetestowane i zgodne z zaleceniami specyfikacji oprogramowanie OPC, producenci oprogramowania do nadzorowania procesów przemysłowych oraz akwizycji danych SCADA nie muszą juŝ opracowywać sterowników programowych (ang. driver s)do urządzeń automatyki - obowiązek ten spadł na producentów tych urządzeń, wszelkie zmiany funkcji urządzeń automatyki, sterowników są natychmiast przenoszone przez ich producentów na oprogramowanie OPC. NaleŜy dodać, Ŝe udostępnienie specyfikacji OPC spowodowało powstanie wielu małych firm zdecydowanie konkurujących z wielkimi firmami i opracowujących własne oprogramowanie OPC, np. integrujące systemy sterowania z bazami danych czy oprogramowaniem biurowym takim jak arkusze kalkulacyjne. TUNELOWANIE DANYCH POPRZEZ OPC TUNNELLER Standard OPC opiera się na opracowanej przez firmę Microsoft technologii COM (ang. Component Object Model) I DCOM (ang. Distributed Component Object Model). Technologie ta stanowią pewnego rodzaju platformy komunikacyjne, która definiują w jaki sposób aplikacje OPC wzajemnie się komunikują i współdzielą dane procesowe. Aplikacje OPC mogą pracować w środowisku lokalnym jednego komputera lub w środowisku rozproszonym, tzn. na wielu komputerach połączonych siecią komputerową. W warunkach pracy sieciowej ujawniają się niestety takie wady komunikacji opartej o COM/DCOM jak trudności w skonfigurowaniu połączenia oraz problemy z utrzymaniem połączenia pomiędzy klientem a serwerem. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić przerwy w wymianie danych procesowych, co z kolei moŝe doprowadzić do zatrzymania procesu produkcyjnego. Wadą modelu DCOM jest takŝe Ŝmudna konfiguracja zabezpieczeń w szczególności po zainstalowaniu tzw. dodatku SP 2 w systemie operacyjnym Windows XP. Konfiguracja DCOM dla aplikacji zainstalowanych w róŝnych domenach systemu operacyjnego Windows takŝe przysparza wiele problemów konfiguracyjnych. W takiej sytuacji domeny muszą współdzielić przynajmniej jedną wspólną nazwę uŝytkownika (ang. Username) i hasło (ang. Password). Jest to rozwiązanie kłopotliwe jeŝeli wspomniane domeny i aplikacje OPC są własnością róŝnych grup roboczych, róŝnych producentów albo nawet całkowicie róŝnych firm. Dane procesowe OPC pochodzące od jakiejś konkretnej grupy mogą być zablokowane i nie docierać do odbiorcy (klienta OPC) chyba, Ŝe kwestie bezpieczeństwa DCOM zostaną przezwycięŝone. Konfiguracja DCOM stoi więc bezpośrednio na drodze budowy otwartych połączeń typu plug and play, a więc jednego z podstawowych załoŝeń technologii OPC. Typowe przyczyny błędów w komunikacji DCOM to: problemy sprzętowe, takie jak wadliwa karta sieciowa, router lub przełącznik (ang. switch), kwestie systemowe, takie jak przeciąŝenia sieci, kwestie niestabilności architektury sieciowej (połączenia satelitarne, WAN, komunikacja radiowa itp.). Niestety producenci aplikacji OPC nie mają moŝliwości programowej kontroli nad DCOM i dlatego teŝ są uzaleŝnieni od jego ograniczeń. W wyniku tego większość konfiguracji duŝych systemów wiąŝe się ze znacznymi nakładami finansowymi i niepotrzebną stratą czasu. Alternatywnym rozwiązaniem dla DCOM jest technologia tzw. tunelowania OPC, która całkowicie eliminuje zagroŝenia utraty danych związane z DCOM (rys.2). Przykładem rozwiązań opartych o tunelowanie mogą być OPC Tunneller firmy Matrikon lub OPC Tunel firmy Softing. W typowej konfiguracji aplikacja OPC Tunneller jest zainstalowana na wszystkich komputerach biorących udział w wymianie danych poprzez sieć (klient i serwer OPC). Jej głównym zadaniem jest konwersja wiadomości OPC, pobieranych przy uŝyciu COM z lokalnie zainstalowanej aplikacji OPC na stosowny, wydajny standard komunikacji sieciowej taki jak: TCP/IP, HTTP, HTTPS, XML itp. Następnie dane są przesyłane przez sieć, a aplikacja OPC Tunneller zainstalowana na komputerze odbiorczym dokonuje konwersji odwrotnej. Tak więc, kaŝdy OPC Tunneller ma dwa zadania: transferować dane do innego obiektu OPC Tunneller w najbardziej niezawodny i pewny sposób oraz z powrotem tłumaczyć wszystkie dane na podstawowy, standardowy format komunikatu OPC. Wybór technologii transportu danych moŝe zostać dokonany przez uŝytkownika albo przez programistę przystosowującego aplikację OPC Tunneller do indywidualnych potrzeb danego systemu komunikacyjnego. W ten sposób wyeliminowana jest potrzeba uŝycia DCOM. Nazwy uŝytkowników i hasła są

3 natychmiastowo uniewaŝnione, a tym samym fakt pracy poszczególnych aplikacji OPC na komputerach naleŝących do róŝnych domen czy teŝ grup roboczych (ang. Workgroup) staje się nieistotny. Wyszczególnienie numeru portu i adresu IP (lub nazwy komputera), na którym zainstalowano daną aplikację OPC jest wszystkim, co jest wymagane. OPC Tunneller oferuje następujące korzyści: uniknięcie początkowych problemów związanych ze Ŝmudną konfiguracją zabezpieczeń DCOM, umoŝliwia dzielenie danych pomiędzy aplikacjami OPC naleŝącymi do róŝnymi domen czy teŝ grup roboczych przy jednoczesnej minimalnej konfiguracji sieci, znacznie redukuje wymagania dotyczące przepustowości i niezawodności sieci, wykorzystuje tylko pojedynczy port do komunikacji. Klasyczne rozwiązanie oparte o DCOM WAN lub róźne domeny Systemu Windows OPC Tunneller CSC Rozwiązanie oparte o tzw. Tunneling OPC OPC Tunneller SSC WAN lub róźne domeny Systemu Windows KONFIGURACJA MATRIKON OPC TUNNELLER Rys. 2 Schemat połączenia za pośrednictwem OPC Tunneller W celu tzw. tunelowania transmisji pomiędzy klientem a serwerem OPC konieczna jest prawidłowa konfiguracja dwóch aplikacji: odległej bramy OPC Tunneller po stronie serwera, czyli w skrócie SSC (ang. Server Side Component) i lokalnej bramy OPC Tunneller po stronie klienta, czyli w skrócie CSC (ang. Client Side Component). Te dwie aplikacje odpowiadają za upakowanie danych OPC wewnątrz innego protokołu komunikacyjnego (np. protokołu TCP/IP), przesłanie ich przez sieć, a następnie dokonanie translacji odwrotnej. W ten sposób powstaje tytułowy tunel, który z zewnątrz wygląda jak typowy strumień danych, a jednak wewnątrz zawiera wszystkie waŝne dane produkcyjne. Format danych jest zgodny ze specyfikacją OPC VTQ (ang. Value, Time, Quality), a więc zawiera informacje na temat wartości zmiennej procesowej, czasu ostatniej zmiany wartości zmiennej oraz wiarygodności (pewności) tej informacji. Odległa aplikacja OPC Tunneller (SSC) rezyduje na odległym komputerze, na którym zainstalowano oprogramowanie serwerów OPC (rys. 3). Brama ta zarządza komunikacją z lokalnymi serwerami OPC i jest typową aplikacją uruchamianą jako usługa na zdalnej maszynie. Rys. 3 Model bramy OPC

4 Oprogramowanie bramy OPC Tunneller po stronie serwera otrzymuje wiadomości, bazujące na TCP/IP, wysyłane przez bramę OPC Tunneller po stronie klienta, a następnie przekształca je na Ŝądania OPC i komunikuje się z lokalnie zainstalowanym serwerem OPC. Lokalna aplikacja OPC Tunneller (CSC) jest instalowana na komputerze, na którym działa oprogramowanie klientów OPC (rys. 3). Brama ta dostarcza identyfikatory ID (stunelowanych aplikacji OPC) dla odległych serwerów i zarządza komunikacją z klientami OPC. W domyślnych ustawieniach jest ona automatycznie uruchamiana zawsze wtedy, gdy klient OPC próbuje uzyskać dostęp do stunelowanego serwera OPC. Zadaniem oprogramowania bramy OPC Tunneller po stronie klienta jest wychwytywanie i przekształcanie całej lokalnej komunikacji klienta OPC w szybkie i wydajne wiadomości bazujące na TCP/IP. Następnie brama transmituje wiadomości do aplikacji bramy OPC Tunneller po stronie serwera (rys.3). ANALIZA WYDAJNOŚCIOWA OPC W praktyce przemysłowej spotyka się aplikacje OPC pracujące zarówno w środowisku lokalnym komputera jak i pracujące w środowisku sieci komputerowej. JednakŜe jedynie w środowisku sieci komputerowej OPC przysparza szeregu problemów w czasie jego wdraŝania oraz eksploatacji. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie opisanego wcześniej tunelowania OPC. Pakowanie danych procesowych w ramki protokołu IP i transmisja ramek poprzez sieć komputerową wnosi pewne dodatkowe obciąŝenie sieci. Rys. 4 przedstawia obciąŝenie sieci lokalnej Ethernet 100Mb/s podczas transmisji danych procesowych, tzw. Items pomiędzy dwoma komputerami w oparciu o platformę DCOM oraz tunelowanie OPC. Jak wynika z wykresu dodatkowe obciąŝenie sieci dla transmisji z tunelowaniem IP jest nieznaczne i wynosi średnio 1%. ObciąŜenie sieci dla transmisji item ow w czasie jednej sekundy wnosi 12%. Obciązenie sieci IEEE w % 14,00 12,00 Obciązenie sieci % 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, items/s Tuneller DCOM Rys. 4 Procentowe wykorzystanie sieci Ethernet 100Mb/s porównanie przypadków. Uczestniczące w wymianie danych procesowych aplikacje OPC wnoszą pewne obciąŝenie jednostek centralnych komputerów tzw. CPU. Rys. 5 przedstawia obciąŝenie CPU dla komputera Pentium III 400MHz transmitującego dane procesowe w środowisku lokalnym oraz poprzez sieć w oparciu o platformę DCOM oraz tunelowanie OPC. Porównując poszczególnych wykresy łatwo zauwaŝyć, Ŝe we wszystkich przypadkach, obciąŝenie procesora serwera OPC wzrastało wraz ze wzrostem liczby transmitowanych zmiennych tzw. Items. W porównaniu do testów w środowisku lokalnym, nastąpił takŝe wzrost uŝycia CPU podczas testów zdalnego połączenia DCOM i OPC Tunneller. RóŜnica ta ma związek z faktem uŝycia dodatkowych mechanizmów koniecznych do zapewnienia prawidłowej obsługi transmisji sieciowej (przypadek DCOM) oraz z dodatkowym pośrednictwem w wymianie danych OPC przez aplikacje bram OPC Tunneller. Jednocześnie naleŝy zwrócić uwagę na fakt, iŝ w symulacji obciąŝenia CPU uŝyto aŝ item ów, co w praktyce przemysłowej ma miejsce w niewielkiej liczbie aplikacji. W realiach przemysłowych, uŝywając zawiadamiania opartego o tzw. mechanizm obsługi zdarzeń, ilość rzeczywiście transmitowanych danych w jednostce czasu stanowi zaledwie mały odsetek wszystkich monitorowanych przez system nadrzędny danych. PODSUMOWANIE

5 UŜycie CPU [%] 35,00 30,00 25,00 CPU [%] 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Tuneller DCOM Lokalne items/s Rys. 5 Procentowe wykorzystanie procesora porównanie przypadków. Opisane zalety OPC sprawiły, Ŝe jest to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii informatycznych do automatyzacji procesów przemysłowych. Nieprzerwanie trwają prace mające na celu dalsze ulepszanie i popularyzację wykorzystanych w technologii OPC rozwiązań. Ogólna dostępność zastosowanych, otwartych interfejsów komunikacyjnych sprawia, Ŝe producenci oprogramowania i sprzętu tworzą coraz doskonalsze konstrukcje, umoŝliwiające implementację rozległych i bardziej zintegrowanych systemów automatyzacji. Zastosowanie technologii OPC jest więc gwarantem tego, Ŝe realizowane obecnie instalacje równieŝ w przyszłości będą miały moŝliwości rozszerzenia i modyfikacji. Sprawia to, Ŝe kaŝdy konkurencyjny zakład produkcyjny, który chce się liczyć na rynku nie powinien obojętnie przejść obok tego rozwiązania. Do niedawna jednym z zarzutów kierowanym do twórców technologii OPC było zbyt mocne powiązanie z firmą Microsoft i jej rozwiązaniami takimi DCOM. Dlatego teŝ organizacja OPC Foundation opracowuje nowe specyfikacje oparte o standard XML i usługi Web. Rozwój technologii OPC postępuje w kierunku tzw. Zunifikowanej Architektury OPC opartej na WSDL (ang. Web Service Description Language), SOAP i XML dla wymiany danych. Od 2003 r. jest dostępna specyfikacja OPC XML DA, która uwzględnia architekturę zorientowaną na usługi. Koncepcja ta pozwala aplikacjom na komunikowanie się niezaleŝnie od dostawcy sprzętu i oprogramowania (tzw. platformy). Aktualnie standard OPC Unified Architecture jest zorientowany na usługi i wspiera takie specyfikacje jak: OPC DA, AE i HDA. JednakŜe OPC UA nie zajął miejsca pierwotnej specyfikacji OPC DA lecz ją uzupełnia. Rozwiązania oparte na OPC i DCOM będą wciąŝ rozwijane i dlatego teŝ inwestycje poczynione w modernizacje systemów sterowania/nadzorowania pozostaną bezpieczne. OPC UA rozszerza aktualną technologię OPC o znaczący aspekt funkcjonalny. W oparciu o XML oraz usługi Web, niezaleŝne od technologii COM/DCOM, OPC US pozwala na bezpieczny i pewny transport danych i wstępnie przetworzonych informacji z działu produkcyjnego do systemów planowania produkcji i ERP. Nowa specyfikacja definiuje niezaleŝną platformę i unifikuje uŝycie róŝnych serwerów i klientów takich jak DA, AE i HDA dla komunikacji poziomej i pionowej w przedsiębiorstwie. Serwery OPC UA umoŝliwiają dostęp do bieŝących i historycznych danych, jak równieŝ zdarzeń takich jak alarmy, zmiany wartości lub wyniki wywołania programów. Zdaniem specjalistów specyfikacja OPC UA jest rozwiązaniem doskonale nadającym się do zastosowań w aplikacjach biznesowych. Wynika to głównie ze względu na fakt, Ŝe jest ona duŝo wolniejsza niŝ DCOM. JeŜeli jednak wymagana jest duŝa wydajność systemu (transfer danych), to optymalnym rozwiązaniem wydaje się być przedstawione w tym artykule tunelowanie OPC. BIBLIOGRAFIA 1. Iwanitz F., Lange J., OPC - Fundamentals, Implementation and Application, Hüthig Verlag, Matrikon, OPC client for ODBC User s Manual, Tindill, D. OPC considerations for network security, The Industrial Ethernet Book, Issue 38, Weber J., How United Architecture fits into the existing world of OPC, The Industrial Ethernet Book, Issue 38, 2007

ZAGADNIENIA INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ OPC

ZAGADNIENIA INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ OPC Dr inŝ. Krzysztof Skura Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ZAGADNIENIA INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie OPC. Eliminacja ograniczeń związanych z DCOM

Tunelowanie OPC. Eliminacja ograniczeń związanych z DCOM Tunelowanie OPC Eliminacja ograniczeń związanych z DCOM MatrikonOPC - 2015 Streszczenie OPC jest otwartym i uznanym standardem komunikacji w środowisku przemysłowym, ułatwiając integrację pomiędzy urządzeniami,

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych Krzysztof Skura Zbigniew Smalec * Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu komunikacji firmy Wonderware (protokoły OPC, SuiteLink, DDE)

Koncepcja systemu komunikacji firmy Wonderware (protokoły OPC, SuiteLink, DDE) Informator Techniczny nr 10 09-12-1998 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Koncepcja systemu komunikacji firmy Wonderware (protokoły OPC, SuiteLink, DDE) Wstęp Filozofia firmy Wonderware zawsze było staranie

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC (Control Systems Integration using OPC Standard) Autor: Marcin BAJER Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R ifix połącznie z serwerami OPC Laboratorium 8. Krzysztof Kołek Plan laboratorium 1. OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC)... 2 2. TESTOWY SERWER OPC...

Bardziej szczegółowo

PROFInet CBA Serwer OPC. Mirosław Święcek m.swiecek Hi-Tron Sp. z o.o.

PROFInet CBA Serwer OPC. Mirosław Święcek m.swiecek Hi-Tron Sp. z o.o. PROFInet CBA Serwer OPC Mirosław Święcek m.swiecek swiecek@hitron.pl Hi-Tron Sp. z o.o. Zagadnienia PROFInet CBA Budowa komponentu Komunikacja w PROFInet CBA OPC (OLE for Process Control) OPC DA (Data

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk Luxriot VMS Dawid Adamczyk Wprowadzenie LuxRiot to oprogramowanie NVR dla komputerów PC z Windows mogące równieŝ współpracować z kartami przechwytującymi z wejściami BNC Główne funkcje LuxRiot to: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Control jest polskim producentem urządzeń automatyki do sterowania i komunikacji z procesem technologicznym takich, jak sterowniki PLC, koncentratory danych,

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Krótki opis techniczny

Krótki opis techniczny Krótki opis techniczny Konfiguracje systemu Listopad 2007 TM Omówienie System Boomerang jest uniwersalnym narzędziem, które moŝna konfigurować na szereg róŝnych sposobów. Dokument ten ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Firma TOSIBOX OY. Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a.

Agenda. Firma TOSIBOX OY. Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a. Agenda Firma TOSIBOX OY Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a. Kiedy liczy się czas, bezpieczeństwo i koszty! TOSIBOX inne produkty, akcesoria. TOSIBOX referencje,

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Systemy i oprogramowanie SCADA Gdańsk, 2015 Systemy SCADA SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Na terenie ZPW MIEDWIE pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone tworząc wzajemnie spójny proces produkcji, filtracji, uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA LABORATORIUM DIAGNOSTYKA I WIARYGODNOŚĆ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Stopień, imię i nazwisko prowadzącego Stopień, imię i nazwisko słuchacza Grupa szkoleniowa dr inż. Zbigniew Zieliński

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ

PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ Manfred MICHENFELDER 1 BUDERUS Kanalguss GmbH Niemcy zmodernizowała swoją instalację przygotowania masy formierskiej, stosując nowy system zarządzania. Sytuacja wyjściowa Przed kilkoma laty zbudowano od

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 106 18-09-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja sieci dla redundancji w Wonderware Application Server Funkcjonalność redundancji logiki jest wbudowana w Wonderware

Bardziej szczegółowo

OPC (OLE for Process Control) Zastosowania

OPC (OLE for Process Control) Zastosowania OPC (OLE for Process Control) Zastosowania Przemysłowe Sieci Informatyczne Opracował mgr inż. Karol Kulkowski 1 Plan wykładu Zastosowania ogólne OPC Przykładowe zastosowania Wprowadzenie do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA mgr inż. Paweł Sokólski Gdańsk 2014 r. Plan wykładu: Charakterystyka Platformy

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering praca inŝynierska prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Kotulski Michał Zarychta 1 Plan prezentacji ZałoŜenia projektu Sniffer Technologie WinPcap

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 96 11-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komunikacji sieciowej oprogramowania InTouch z programem Microsoft Excel Program Microsoft Excel jest bardo często wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu.

Systemy rozproszone. na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu. Systemy rozproszone Wg Wikipedii: System rozproszony to zbiór niezależnych urządzeń (komputerów) połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową..

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów

Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów Automation www.paragraf34.pl and Drives GG-Kennung Trendy Wymagania i zadania Przykłady rozwiązań i zastosowań Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów Przykłady 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP/IP w sieciach komputerowych

Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP/IP w sieciach komputerowych Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP/IP w sieciach komputerowych 1 Cel pracy Jako podstawowe załoŝenie określiłem zapoznanie się z narzędziem Microsoft Network Monitor i za jego pomocą przechwycenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Tworzenie modelu sieci Tworzenie specyfikacji sprzętowej i programowej Problemy

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych I. Dobór wagi w zaleŝności od ilości nominalnej towaru. Ilość nominalna towaru paczkowanego jest to deklarowana przez paczkującego

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Krzysztof T. Psurek Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Krzysztof T. Psurek Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Streszczenie ARCHITEKTURA SYSTEMU EKSPERTOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROZPROSZONYM Krzysztof T. Psurek Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania ktp@ps.edu.pl W pracy przedstawiono podstawową

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC Projekt i implementacja filtra pakietów w dla urządze dzeń Pocket PC Jakub Grabowski opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski 2005-10-25 Zagrożenia Ataki sieciowe Problemy z bezpieczeństwem sieci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie I-go

Bardziej szczegółowo

Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz

Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz Agenda Część 1: Studium przypadku i rozwiązanie Część 2: Czym jest EasyAccess 2.0? Część 3: Dlaczego warto użyć EasyAccess 2.0?

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Zautomatyzowane systemy produkcyjne dr inŝ. Marcin Kiełczewski e-mail, www: marcin.kielczewski@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~marcin.kielczewski pok. 420 WE, tel.: 61 665 2848 1 Literatura Springer Handbook

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 APLIKACJE SIECIOWE Definicja Architektura aplikacji sieciowych Programowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia administracyjne Windows XP

Narzędzia administracyjne Windows XP Narzędzia administracyjne Windows XP Msconfig.exe - konfiguracja systemu Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe) automatyzuje rutynowe kroki podejmowane przez pracowników Pomocy technicznej firmy

Bardziej szczegółowo

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone w zakładzie producenta maszyn szklarskich P.P.P. Komplex

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo