Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 2. CZĘŚĆ III. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 2. CZĘŚĆ III. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 2 CZĘŚĆ III. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Rozdział 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy. 3 Rachunki dochodu narodowego Produkt narodowy a dochód narodowy Amortyzacja kapitału, transfery międzynarodowe i podatki pośrednie Produkt krajowy brutto Rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej Konsumpcja Inwestycje Zakupy rządowe Tożsamoś dochodu narodowego dla gospodarki otwartej Hipotetyczna gospodarka otwarta Rachunek bieżący i zadłużenie zagraniczne Oszczędności i rachunek bieżący Oszczędności prywatne i rządowe Rachunki bilansu płatniczego Przykłady transakcji Fundamentalna tożsamoś bilansu płatniczego O rachunku obrotów bieżących raz jeszcze Rachunek obrotów kapitałowych Rachunek obrotów finansowych Błędy i opuszczenia statystyczne Transakcje oficjalnymi aktywami rezerwowymi Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Rozdział 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów Kursy walutowe i transakcje międzynarodowe Ceny krajowe i zagraniczne Kursy walutowe i względne ceny Rynek walutowy

2 VI Uczestnicy rynku Charakterystyka rynku Kursy kasowe i kursy terminowe Swapy walutowe Kontrakty futures i opcje Popyt na aktywa w walucie obcej Aktywa i dochody z aktywów Ryzyko i płynnoś Stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Prosta reguła Dochód, ryzyko oraz płynnoś na rynku walutowym Równowaga na rynku walutowym Parytet stóp procentowych: podstawowy warunek równowagi Jak zmiany bieżącego kursu walutowego wpływają na oczekiwane przychody? Kurs równowagi Stopy procentowe, oczekiwania i równowaga Wpływ zmian stóp procentowych na bieżący kurs walutowy Wpływ zmian oczekiwań na bieżący kurs walutowy Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Dodatek. Kursy terminowe oraz parytet stóp procentowych Rozdział 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe Definicja pieniądza: krótka charakterystyka Pieniądz jako środek wymiany Pieniądz jako jednostka rozliczeniowa Pieniądz jako środek przechowywania wartości Co to jest pieniądz? Jak ustalana jest podaż pieniądza? Popyt jednostek na pieniądz Oczekiwany zwrot Ryzyko Płynnoś Zagregowany popyt na pieniądz Stopa procentowa w równowadze: wzajemne oddziaływanie podaży pieniądza i popytu na pieniądz Równowaga na rynku pieniądza Stopy procentowe i podaż pieniądza Wielkoś produkcji a stopa procentowa Podaż pieniądza i kurs walutowy w krótkim okresie

3 VII Powiązania między pieniądzem, stopą procentową oraz kursem walutowym Podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych a kurs walutowy euro wyrażony w dolarze Podaż pieniądza w strefie euro a kurs euro względem dolara Pieniądz, poziom cen i kurs walutowy w długim okresie Pieniądz i ceny pieniężne Długookresowe efekty zmian w podaży pieniądza Podaż pieniądza a poziom cen dowody empiryczne Pieniądz i kurs walutowy w długim okresie Inflacja i dynamika kursu walutowego Krótkookresowa sztywnoś cen a ich długookresowa elastycznoś Trwała zmiana podaży pieniądza a kurs walutowy Przestrzelenia kursu walutowego Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Rozdział 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Parytet siły nabywczej Relacja między PPP a prawem jednej ceny PPP w wersji absolutnej i względnej Długookresowy model kursu walutowego oparty na PPP Fundamentalne równanie podejścia monetarnego Uporczywa inflacja, parytet stopy procentowej i PPP Efekt Fishera Empiryczne dowody PPP i prawa jednej ceny Wyjaśnienie problemów z PPP Bariery w handlu i dobra nie będące przedmiotem wymiany Odchylenia od wolnej konkurencji Różnice w strukturach konsumpcji i miarach poziomu cen PPP w krótkim i w długim okresie Poza parytetem siły nabywczej: ogólny długookresowy model kursów walutowych Realny kurs walutowy Popyt, podaż i długookresowy realny kurs walutowy Nominalne i realne kursy walutowe w stanie równowagi długookresowej Międzynarodowe różnice stóp procentowych i realny kurs walutowy Parytet realnych stóp procentowych Podsumowanie Główne pojęcia

4 VIII Problemy i zadania Literatura dodatkowa Dodatek. Efekt Fishera, stopy procentowe oraz kurs walutowy w ramach podejścia monetarnego uwzględniającego elastyczność cen Rozdział 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie Wyznaczniki zagregowanego popytu w gospodarce otwartej Wyznaczniki popytu konsumpcyjnego Wyznaczniki rachunku obrotów bieżących Jak zmiany realnego kursu walutowego wpływają na rachunek obrotów bieżących Jak zmiany dochodu do dyspozycji wpływają na rachunek obrotów bieżących Równanie zagregowanego popytu Realny kurs walutowy i zagregowany popyt Realny dochód i zagregowany popyt Jak ustalana jest produkcja w krótkim okresie Równowaga rynku produkcji w krótkim okresie: krzywa DD Produkcja, kurs walutowy i równowaga rynku produkcji Wyprowadzanie krzywej DD Czynniki przesuwające krzywą DD Równowaga rynku aktywów w krótkim okresie: krzywa AA Produkcja, kurs walutowy i równowaga rynku aktywów Wyprowadzanie krzywej AA Czynniki przesuwające krzywą AA Krótkookresowa równowaga gospodarki otwartej: połączenie krzywych DD i AA Przejściowe zmiany polityki pieniężnej i fiskalnej Polityka pieniężna Polityka fiskalna Polityka mająca na celu utrzymanie pełnego zatrudnienia Skrzywienie inflacyjne i inne problemy kształtowania polityki Trwałe zmiany polityki pieniężnej i fiskalnej Trwały wzrost podaży pieniądza Dostosowywanie do trwałego wzrostu podaży pieniądza Trwała ekspansja fiskalna Polityka makroekonomiczna i rachunek obrotów bieżących Stopniowe dostosowywanie przepływów handlowych i dynamika rachunku obrotów bieżących Krzywa J Efekt transmisyjny kursów walutowych i inflacja Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa

5 IX Dodatek 1. Handel międzyokresowy i popyt konsumpcyjny Dodatek 2. Warunek Marshalla Lernera i empiryczne badania elastyczności handlu Dodatek matematyczny. Modele IS LM i DD AA Rozdział 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym Po co bada stałe kursy walutowe? Interwencja banku centralnego i podaż pieniądza Bilans banku centralnego i podaż pieniądza Interwencja na rynku walutowym i podaż pieniądza Sterylizacja Bilans płatniczy i podaż pieniądza W jaki sposób bank centralny usztywnia kurs walutowy Równowaga na rynku walutowym przy stałym kursie walutowym Równowaga na rynku pieniężnym przy kursach stałych Analiza graficzna Polityka stabilizacyjna przy stałych kursach walutowych Polityka pieniężna Polityka fiskalna Zmiany kursu walutowego Dostosowanie do polityki fiskalnej i zmian kursu walutowego Kryzysy bilansu płatniczego i ucieczka kapitału Kurs płynny kierowany i interwencja sterylizowana Doskonała substytucyjnoś aktywów i nieskutecznoś interwencji sterylizowanej Równowaga na rynku walutowym przy niedoskonałej substytucyjności aktywów Skutki interwencji sterylizowanej przy niedoskonałej substytucyjności aktywów Dowody dotyczące skutków sterylizowanej interwencji Waluty rezerwowe w światowym systemie pieniężnym Mechanizm systemu waluty rezerwowej Asymetryczna pozycja kraju waluty rezerwowej System waluty złotej Mechanizm systemu waluty złotej Symetryczne dostosowanie pieniężne w systemie waluty złotej Zalety i wady systemu waluty złotej System bimetaliczny System dewizowo-złoty Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa

6 X Dodatek 1. Równowaga na rynku walutowym przy niedoskonałej substytucyjności aktywów Popyt Podaż Równowaga Dodatek 2. Moment wystąpienia kryzysu bilansu płatniczego Dodatek matematyczny 1. Usztywnienie kursu walutowego w celu uniknięcia pułapki płynności Dodatek matematyczny 2. Podejście monetarne do bilansu płatniczego Aneks. Kontrola kursu walutowego w Polsce w obliczu rosnącej mobilności kapitału CZĘŚĆ IV. Międzynarodowa polityka makroekonomiczna Rozdział 18. Międzynarodowy system walutowy Cele polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej Równowaga wewnętrzna: pełne zatrudnienie i stabilnoś cen Równowaga zewnętrzna: optymalne saldo rachunku obrotów bieżących Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w okresie obowiązywania systemu waluty złotej w latach Geneza systemu waluty złotej Równowaga zewnętrzna w warunkach systemu waluty złotej Mechanizm przepływu kruszcu i dostosowań cen Reguły gry systemu waluty złotej: mity i rzeczywistoś Równowaga wewnętrzna w warunkach systemu waluty złotej Okres międzywojenny, Krótkotrwały powrót do złota Międzynarodowa dezintegracja gospodarcza System z Bretton Woods i Międzynarodowy Fundusz Walutowy Cele i struktura MFW Wymienialnoś walut i rozwój prywatnych przepływów kapitału Spekulacyjne przepływy kapitału i kryzysy Analiza wariantów polityki gospodarczej w warunkach systemu z Bretton Woods Utrzymanie równowagi wewnętrznej Utrzymywanie równowagi zewnętrznej Polityka zmian wielkości wydatków i polityka przesunię wydatków Problem równowagi zewnętrznej Stanów Zjednoczonych Światowa inflacja i przejście do płynnych kursów walutowych Podsumowanie

7 XI Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Rozdział 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych Argumenty na rzecz płynnych kursów walutowych Autonomia polityki pieniężnej Symetria Kursy walutowe jako automatyczne stabilizatory Argumenty przeciwko płynnym kursom walutowym Dyscyplina Spekulacja destabilizująca i zaburzenia na rynku pieniężnym Negatywne skutki dla handlu międzynarodowego i inwestycji Brak koordynacji polityki ekonomicznej Złudzenie większej autonomii Współzależnoś makroekonomiczna w warunkach kursów płynnych Czego nauczyliśmy się po 1973 roku? Autonomia polityki pieniężnej Symetria Kurs walutowy jako automatyczny stabilizator Dyscyplina Spekulacja destabilizująca Handel międzynarodowy i inwestycje Koordynacja polityki gospodarczej Czy stałe kursy walutowe stwarzają możliwoś wyboru dla większości krajów? Kierunki reformy Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Dodatek. Niepowodzenia koordynacji międzynarodowej polityki gospodarczej Rozdział 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie Jak rozwijała się wspólna waluta europejska Co stymulowało europejską współpracę walutową? Europejski System Walutowy ( ) Dominacja walutowa Niemiec i teoria wiarygodności EMS Inicjatywa 1992 Unii Europejskiej Europejska unia gospodarcza i walutowa

8 XII Euro a polityka gospodarcza w strefie euro Kryteria konwergencji z Maastricht oraz Pakt Stabilności i Wzrostu. 393 Europejski System Banków Centralnych Zmieniony Mechanizm Kursowy Teoria optymalnych obszarów walutowych Integracja gospodarcza i korzyści obszarów o stałych kursach walutowych: krzywa GG Integracja gospodarcza i koszty obszaru stałego kursu walutowego: krzywa LL Decyzja o przystąpieniu do obszaru walutowego: połączenie krzywych GG i LL Co to jest optymalny obszar walutowy? Przyszłoś Unii Gospodarczej i Walutowej Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Rozdział 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki Międzynarodowy rynek kapitałowy i korzyści z handlu Trzy rodzaje korzyści z handlu Niechę do ryzyka Dywersyfikacja portfela jako motyw międzynarodowej wymiany aktywów Składniki aktywów międzynarodowych: dług a kapitał Bankowoś międzynarodowa i międzynarodowy rynek kapitałowy Struktura międzynarodowego rynku kapitałowego Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego Bankowoś typu offshore oraz handel walutami offshore Rozwój rynku eurowalutowego Znaczenie asymetrii w przepisach Problemy regulacji międzynarodowego systemu bankowego Problem upadłości banków Trudności z regulowaniem bankowości międzynarodowej Międzynarodowa współpraca w sferze regulacji Jak dobrze funkcjonuje międzynarodowy rynek kapitałowy? Zakres międzynarodowej dywersyfikacji portfeli Zakres handlu międzyokresowego Różnice w stopach procentowych między bankowością krajową a zagraniczną Efektywnoś rynku walutowego Podsumowanie Główne pojęcia

9 XIII Problemy i zadania Literatura dodatkowa Dodatek matematyczny. Niechęć do ryzyka i międzynarodowa dywersyfikacja portfela Analityczne wyprowadzenie optymalnego portfela Graficzne wyprowadzenie optymalnego portfela Oddziaływanie zmian stóp zwrotu Rozdział 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy Dochód, bogactwo i wzrost w gospodarce światowej Luka między krajami bogatymi i biednymi Czy różnice w dochodzie światowym zmniejszają się z upływem czasu? Cechy strukturalne krajów rozwijających się Pożyczki i długi krajów rozwijających się Ekonomia napływów finansowych do krajów rozwijających się Problem niewypłacalności Alternatywne formy napływów finansowych Problem grzechu pierworodnego Kryzys zadłużenia w latach 80. XX wieku Reformy, napływy kapitału i powrót kryzysu Azja Wschodnia: sukces i kryzys Wschodnioazjatycki cud gospodarczy Azjatyckie słabości Azjatycki kryzys finansowy Rozszerzenie się kryzysu na Rosję Nauka płynąca z kryzysów w krajach rozwijających się Reformowanie światowej architektury finansowej Mobilnoś kapitału i trylemat systemu kursów walutowych Środki profilaktyczne Radzenie sobie z kryzysami Niejasna przyszłoś Zrozumienie globalnych przepływów kapitałowych i globalny podział dochodu: czy geografia jest przeznaczeniem? Podsumowanie Główne pojęcia Problemy i zadania Literatura dodatkowa Indeks

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe

Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczó ka, Anna Szelàgowska Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe F I N A N S E Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe F I N A N S E Autorzy: Aneta Kosztowniak 5,

Bardziej szczegółowo

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Prof. Janusz Świerkocki w podręczniku zawarł podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Warszawa 2002 Streszczenie Opracowanie poświęcone zostało analizie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Anna Litkowiec nr albumu: 9355267 Korzyści z przyjęcia wspólnej waluty wnioski

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r.

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki

Bardziej szczegółowo

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski ** Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Wstęp Poziom aktywności gospodarczej, skłonność do inwestowania, wzrost zdolności wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu CYKLE KONIUNKTURALNE Wszystkie gospodarki rynkowe podlegają cyklom koniunkturalnym czyli powtarzającym się okresom pogorszenia i poprawy koniunktury (wahań wokół trendu). Cykl koniunkturalny: fluktuacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s.

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. Dominik A. Skopiec, Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin 5 Gospodarka narodowa 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. 5 31 Dominik A. SKOPIEC* Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Ewolucja bankowości centralnej

Ewolucja bankowości centralnej Ewolucja bankowości centralnej Kluczowe czynniki warunkujące powstanie banków centralnych: - wynalezienie pieniądza papierowego - ustanowienie monopolu emisyjnego 1. Banknot wynaleziony w Chinach (dynastia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/49 Plan wykładu: Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

1 System bankowy. 1.1. Sieć stabilności finansowej. Małgorzata Zaleska

1 System bankowy. 1.1. Sieć stabilności finansowej. Małgorzata Zaleska 1 System bankowy 1.1. Sieć stabilności finansowej Małgorzata Zaleska Współczesne systemy finansowe, które obejmują m.in. system bankowy, mają strukturę dwustopniową. Pierwszy, wyższy stopień, stanowią

Bardziej szczegółowo