PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO INFORMAJA O ZAWODZIE ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ LAN NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji filmowej telewizyjnej rodukcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna raktyki zawodowe...47 ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

3 TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Grażyna Rosiak, mgr Lesław Zabłocki Recenzenci: Konsultanci: mgr inż. Grażyna Dobrowolska-Zabłocka 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu TEHNIK REALIZAJI DŹWIĘKU opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7); Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184); Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204); Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.); Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487); Rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.); Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. INFORMAJA O ZAWODZIE ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej jest przygotowany do prowadzenia prac związanych z realizacją zadań, których celem jest organizacja produkcji filmowej lub telewizyjnej. Zakłada się, że absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie potrafi opracować harmonogram działań oraz sporządzić dokumentację organizacyjno-finansową produkcji filmowej/telewizyjnej. W szczególności, jako osoba wspomagająca kierownika produkcji powinien posiadać umiejętności w zakresie: dobierania i zamawiania odpowiedniego sprzętu technicznego, przygotowania planu produkcji filmowej/telewizyjnej, zapewniania ekipie realizacyjnej właściwych warunków pracy, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

5 koordynowania prac w zakresie produkcji filmowej/telewizyjnej, sporządzania dokumentacji związanej z organizacją produkcji filmowej/telewizyjnej, znajomości i stosowania przepisów prawa związanych z produkcją filmową/telewizyjną. 7. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ Towarzyszący naszym czasom postęp i rozwój szeroko rozumianych technologii powoduje zmiany na rynku pracy. Media są obecne w codziennej otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w tym zakresie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach organizujących produkcję filmową i telewizyjną, przedsiębiorstwach produkujących filmy, audycje i programy telewizyjne oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz produkcji filmowej i telewizyjnej. Absolwent może także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Usługi w zakresie filmowania, przetwarzania oraz powielania i publikowania materiałów filmowych są obecne na rynku pracy. rofesjonalne przygotowanie może wpłynąć na zwiększenie jakości świadczonych usług. 8. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) opracowywania kosztorysu produkcji filmowej i telewizyjnej oraz dokumentacji produkcji zgodnie z kosztorysem; 2) organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej zgodnie z harmonogramem i wymogami jakości artystycznej i technicznej; 3) koordynowania przebiegu produkcji i postprodukcji filmowej i telewizyjnej. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

6 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(S.a) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: S.9. rzygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

7 9. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 2-letniej szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1180 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 590 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 590 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach S.9. rzygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej przeznaczono minimum 870 godzin, na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 320 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr I I Semestr II Klasa Semestr I II Semestr II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej , Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej , Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej Łączna liczba godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

8 rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym* 1 Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej , rodukcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna , raktyki zawodowe** Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego RAKTYKI ZAWODOWE 4tyg. 2 tyg.** 2 tyg.** 320 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy **w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Egzamin potwierdzający kwalifikację (S.9.) odbywa się pod koniec klasy drugiej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

9 Wykaz działów programowych dla zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej Nazwa przedmiotu Nazwa działu Liczba godzin przewidziana na dział 1. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 1.1. rzepisy i zasady obowiązujące w organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej rzygotowanie materiałów do produkcji filmowej/telewizyjnej Organizacja pracy w studiu telewizyjnym i na planie zdjęciowym Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej 2.1. rzepisy i zasady obowiązujące w dokumentowaniu i rozliczaniu produkcji filmowej i telewizyjnej Rozliczanie produkcji filmowej i telewizyjnej Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej 3.1. orozumiewanie się ze zleceniodawcą w języku obcym Informacja o sprzęcie i urządzeniach Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej 4.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej lanowanie i zakładanie działalności gospodarczej rowadzenie działalności gospodarczej Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 5.1. Techniki informatyczne w procesie produkcji filmowej i telewizyjnej 128 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

10 5.2. Techniki informatyczne w planowaniu i organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej rodukcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna 6.1 rodukcja filmowa i telewizyjna ostprodukcja filmowa i telewizyjna raktyki zawodowe 7.1 rzygotowanie i organizacja produkcji filmowej praktyki rzygotowanie i organizacja produkcji telewizyjnej praktyki 2 80 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

11 10. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW Lista przedmiotów z liczbą godzin 1. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 240 godzin 2. Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej 368 godzin 3. Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej 96 godzin 4. Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej 96 godzin 5. Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 208 godzin 6. rodukcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna 432 godzin 7. raktyki zawodowe 320 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

12 1. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 1.1. rzepisy i zasady obowiązujące w organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 1.2. rzygotowanie materiałów do produkcji filmowej/telewizyjnej 1.3. Organizacja pracy w studiu telewizyjnym i na planie zdjęciowym 1.1. rzepisy i zasady obowiązujące w organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowyc h ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 Materiał nauczania H(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy rzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, H(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ochroną środowiska środowiska zynniki szkodliwe dla zdrowia i życia H(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią człowieka występujące w studiu H(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane telewizyjnym i na planie filmowym z wykonywaniem zadań zawodowych Akty prawne używane w produkcji filmowej H(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane i telewizyjnej z wykonywaniem zadań zawodowych Struktura polskiej kinematografii H(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku odstawowe pojęcia i terminy filmowe pracy odstawowe pojęcia i terminy związane H(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem z produkcją telewizyjną szkodliwych czynników w środowisku pracy Wyposażenie studia telewizyjnego KZ(S.c)(1)1 posługiwać się słownictwem występującym w produkcji - Wyposażenie hali zdjęciowej filmowej/telewizyjnej Struktura organizacyjna ekip realizujących KZ(S.c)(1)4 określić zasady współpracy kooperantów w branży produkcję filmową i telewizyjną filmowej/telewizyjnej Etapy procesu organizowania produkcji KZ(S.c)(3)1 określić strukturę polskiej kinematografii filmowej/telewizyjnej

13 KZ(S.c)(3)2.scharakteryzować zakres działania przedsiębiorstw funkcjonujących w produkcji filmowej KZ(S.c)(5)2 wymienić elementy struktury organizacyjnej i pionów wchodzących w skład ekipy filmowej KS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy KS(9)1 stosować techniki negocjacyjne OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu S.9.1(1)2 wymienić etapy procesu organizowania produkcji filmowej/telewizyjnej lanowane zadania: *rzedstaw strukturę organizacyjną przykładowej wytwórni filmowej oraz zadania jej jednostek organizacyjnych. *Scharakteryzuj krótko podstawowe akty prawne dotyczące kinematografii. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z zasobów Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów) oraz komputerowe stanowisko nauczycielskie z dostępem do Internetu i projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy asystenta produkcji filmowej i telewizyjnej. Zalecane metody dydaktyczne Wykład wprowadzający, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone grupowo z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości uczniów. Liczebność grup nie powinna przekraczać 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie umiejętności posługiwania się terminologią zawodową, znajomość uregulowań prawnych oraz specyfikę produkcji filmowej i telewizyjnej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę ćwiczeń na postawie kart pracy oraz przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie podziału na zespoły, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów, w celu zagwarantowania najlepszych efektów kształcenia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

14 1.2 rzygotowanie materiałów do produkcji filmowej/telewizyjnej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowyc h ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(S.c)(1)3 określić zasady obowiązujące przy doborze sprzętu i montażu w produkcji filmowej/telewizyjnej KZ(S.c)(3)3 scharakteryzować wyposażenie i zasady działania komórek technologicznych wytwórni filmowej KZ(S.c)(4)1 scharakteryzować podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do produkcji filmu/audycji telewizyjnej KZ(S.c)(4)2 scharakteryzować elementy wyposażenia studia telewizyjnego KZ(S.c)(4)3 scharakteryzować elementy wyposażenia hali zdjęciowej KZ(S.c)(4)4 opisać zasady działania sprzętu oświetleniowego KZ(S.c)(4)5 scharakteryzować technologię wytwarzania specjalnych efektów dźwiękowych i wizualnych S.9.1(4)1 scharakteryzować usługi niezbędne do realizacji określonej produkcji filmowej/telewizyjnej S.9.1(4)2 dobierać wykonawców usług do realizacji określonego zakresu produkcji filmowej/telewizyjnej S.9.2(5)2 zgromadzić sprzęt i materiały eksploatacyjne potrzebne na planie filmowym S.9.3(1)1 rozróżnić zestawy montażowe w zależności od stosowanej technologii S.9.3(1)2 określić elementy zestawu montażowego dla określonej produkcji filmowej/telewizyjnej D D D Materiał nauczania Etapy produkcji filmu. Etapy produkcji audycji telewizyjnej. odstawowy sprzęt techniczny niezbędny do produkcji filmu. odstawowy sprzęt techniczny niezbędny do produkcji audycji telewizyjnej. Technologia nagrywania i opracowywania dźwięku. Technologia wykonywania zdjęć. Obsługa sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego. Zasady doboru sprzętu do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

15 S.9.3(1)3 rozpoznać na rynku dostępność potrzebnych zestawów montażowych i ich parametry techniczne S.9.3(2)1 określić materiały potrzebne do wykonania postsynchronów S.9.3(2)2 dostosować materiały do określonej postprodukcji D S.9.3(2)3 zgromadzić sprzęt i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania postsynchronów lanowane zadania: * Opisz wymagania sprzętowe do produkcji audycji telewizyjnej w studiu nagrań. * Opisz wymagania sprzętowe do nagrań w hali filmowej. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w profesjonalne kamery, statywy i urządzenia do oświetlenia oraz komputerowe stanowisko nauczycielskie z dostępem do Internetu i projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje i prezentacje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Wykład wprowadzający, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone grupowo w podziale na zespoły, z przydziałem określonych zadań i zamianą ról. Liczebność grup nie powinna przekraczać 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie znajomości sprzętu wykorzystywanego do produkcji filmowej i telewizyjnej oraz jego podstawowych parametrów Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę ćwiczeń w zespołach oraz przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów: dostosowanie podziału na zespoły, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów, w celu zagwarantowania najlepszych efektów kształcenia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

16 1.3 Organizacja pracy w studiu telewizyjnym i na planie zdjęciowym H(4)3 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań zawodowych H(4)4 zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych H(5)3 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych H(9)1 dokonać analizy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas planowania i organizacji produkcji filmowej/telewizyjnej H(9)2 dostosować warunki pracy w studiu telewizyjnym i na planie filmowym do obowiązujących przepisów KZ(S.c)(1)2 scharakteryzować poszczególne etapy produkcji filmowej/telewizyjnej KZ(S.c)(5)1 scharakteryzować poszczególne etapy produkcji filmu KZ(S.c)(5)3 określić role, kompetencje i zakres obowiązków członków ekipy filmowej S.9.1(1)1 określić zasady planowania procesu produkcji filmowej/telewizyjnej S.9.1(3)1 określić zasady doboru zespołów realizacyjnych w produkcji filmowej/telewizyjnej oraz doboru obsady aktorskiej S.9.1(3)2 ustalić skład zespołu realizacyjnego do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej S.9.1(3)3 dobrać zespół realizacyjny i obsadę aktorską w produkcji filmowej/telewizyjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami S.9.1(4)3 uzgodnić z wykonawcami terminy i zasady realizacji określonych usług D D D D Opis procesu organizacji i produkcji filmu. Opis procesu organizacji i produkcji audycji telewizyjnej. Scenariusz, materiały i dokumenty produkcyjne filmu i audycji telewizyjnej. race przygotowawcze do produkcji filmowej/telewizyjnej. Warunki umożliwiające skierowanie filmu/audycji telewizyjnej do produkcji. Harmonogram produkcji filmowej/telewizyjnej Zakres obowiązków i kompetencje członków ekipy. realizującej produkcję filmową/telewizyjną. rzepisy regulujące zabezpieczenie sprzętu na planie produkcji filmowej/telewizyjnej. Zasady sporządzania umów z aktorami i podwykonawcami. D D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

17 S.9.2(5)1 określić zakres zadań związanych z planem zdjęciowym i jego likwidacją S.9.2(5)3 zabezpieczyć sprzęt i materiały po zakończeniu prac D na planie filmowym lanowane zadania: * Opracuj założenia dot. sprzętu i organizacji produkcji niezbędne do przeprowadzenia wywiadu w studiu telewizyjnym * rzygotuj projekt składu zespołu realizacyjnego do produkcji reportażu w terenie Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w komputerowe stanowisko nauczycielskie z projektorem multimedialnym i dostępem do Internetu. Wskazane są zajęcia pokazowe w studiu telewizyjnym i na planie filmowym. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje i prezentacje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Wykład wprowadzający, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone grupowo w podziale na zespoły, z przydziałem określonych zadań i zamianą ról. Liczebność grup nie powinna przekraczać 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie znajomość wymagań sprzętowych i organizacyjnych dotyczących określonej produkcji filmowej i telewizyjnej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę ćwiczeń w zespołach oraz przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów: dostosowanie podziału na zespoły z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów w celu zagwarantowania najlepszych efektów kształcenia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

18 2. Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 2.1. rzepisy i zasady obowiązujące w dokumentowaniu i rozliczaniu produkcji filmowej i telewizyjnej 2.2. Rozliczanie produkcji filmowej i telewizyjnej 2.1 rzepisy i zasady obowiązujące w dokumentowaniu i rozliczaniu produkcji filmowej i telewizyjnej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowyc h ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(S.c)(6)1 określić przepisy prawa autorskiego w procesie przygotowania produkcji i postprodukcji filmowej/telewizyjnej KZ(S.c)(6)2 czytać i analizować przepisy prawa oraz teksty źródłowe aktów prawnych KZ(S.c)(6)3 wyszukać przepisy prawa charakterystyczne dla danej produkcji filmowej/telewizyjnej KZ(S.c)(6)4 opracować dokumentację procesu przygotowania, organizowania postprodukcji w produkcji filmowej/telewizyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KZ(S.c)(6)5 scharakteryzować prawne aspekty zawartości materiału filmowego/telewizyjnego S.9.1(2)1 określić zasady sporządzania dokumentacji produkcji audycji telewizyjnej i filmu S.9.1(2)2 wymienić elementy dokumentacji produkcji audycji telewizyjnej i filmu S.9.1(2)3 określić zawartość poszczególnych elementów dokumentacji produkcyjnej audycji telewizyjnej i filmu S.9.1(7)1 określić zapotrzebowanie na sprzęt i materiały niezbędne do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej S.9.1(7)2 rozróżniać parametry sprzętu i materiałów do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej rzepisy prawa autorskiego w produkcji filmowej/telewizyjnej Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji Zasady finansowania produkcji filmowej i telewizyjnej odstawowe dokumenty finansowe w produkcji telewizyjnej. Zasady sporządzania planu kosztów filmu i audycji telewizyjnej. Systemy finansowania produkcji telewizyjnej. Sposoby pozyskiwania nowych źródeł finansowania. ozyskiwanie środków finansowych na produkcję telewizyjną. Dokumentacja powykonawcza audycji. telewizyjnej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

19 S.9.1(7)3 znaleźć na rynku sprzęt i materiały do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej S.9.1(10)1 określić szczegółowe zasady pracy z wykonawcami, podwykonawcami i aktorami S.9.1(10)2 ocenić i porównać oferty kontrahentów w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej D S.9.1(10)3 sporządzać projekty umów z wykonawcami, podwykonawcami i aktorami zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami produkcji S.9.2(1)1 określić potrzebę tworzenia niezbędnych dokumentów do dokumentowania procesu produkcji S.9.2(1)2 tworzyć nowe i wypełniać gotowe dokumenty związane z produkcją filmową i telewizyjną S.9.3(11)1 określić elementy dokumentacji do wykonania teledysków i zwiastunów S.9.3(11)2 opracować plan produkcji teledysków lub zwiastunów S.9.3(11)3 prowadzić bieżącą dokumentację produkcji teledysków lub zwiastunów S.9.3(15)1 określić zakres dokumentacji filmu lub audycji telewizyjnej dla potrzeb archiwum produkcji KS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe KS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej KS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej KS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18 D

20 OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów lanowane zadania: * Scharakteryzuj krótko podstawowe akty prawne dotyczące dokumentowania produkcji filmowej i telewizyjnej. * Opracuj projekt umowy na wynajęcie pomieszczenia dla potrzeb produkcji filmowej. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z edytora tekstu i zasobów Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów) oraz komputerowe stanowisko nauczycielskie z takim samym oprogramowaniem i projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rzykładowe wzory dokumentów. Zalecane metody dydaktyczne Wykład wprowadzający, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone grupowo z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości uczniów. Liczebność grup nie powinna przekraczać 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie znajomości przepisów prawnych oraz umiejętności sporządzania dokumentacji dotyczącej produkcji filmowej i telewizyjnej Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę ćwiczeń na postawie kart pracy oraz przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie tempa i czasu pracy do możliwości i potrzeb uczniów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

21 2.2 Rozliczanie produkcji filmowej i telewizyjnej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna S.9.1(9)1 określić dane potrzebne do kosztorysu planowanej produkcji S.9.1(9)2 sporządzić kalkulacje kosztów poszczególnych elementów planowanej produkcji S.9.1(9)3 obliczać całościowy koszt planowanej produkcji S.9.3(9)1 sporządzić kalkulację poniesionych kosztów produkcji S.9.3(9)2 analizować zasadność poniesionych kosztów produkcji S.9.3(13)1 określić rodzaj danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego z realizacji filmu lub audycji telewizyjnej S.9.3(13)2 dokumentować przebieg realizacji filmu lub audycji telewizyjnej dla potrzeb sprawozdania organizacyjnoekonomicznego S.9.3(13)3 zgromadzić dane do sporządzenia sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego z realizacji filmu lub audycji D telewizyjnej S.9.3(14)1 określić rodzaje dokumentów potrzebnych do rozliczenia dotacji ze środków publicznych KS(3)1 analizować rezultaty działań KS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań KS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego KS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych Materiał nauczania - elementy kosztów produkcji filmowej i telewizyjnej - zasady rozliczania kosztów w produkcji filmowej i telewizyjnej - szacowanie kosztów produkcji filmowej i telewizyjnej - powykonawczy kosztorys produkcji - sprawozdania organizacyjno-ekonomiczne z realizacji produkcji filmowej/telewizyjnej - rozliczanie dotacji ze środków budżetowych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

22 KS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania D KS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań OMZ(5)1 proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy OMZ(5)2 proponować rozwiązania techniczne mające na celu D poprawę wydajności i jakości pracy lanowane zadania: * Określić dane potrzebne do sporządzenia kosztorysu audycji telewizyjnej w studiu telewizyjnym. * Zaprojektować tabelę do rozliczenia dotacji budżetowej wykorzystanej do produkcji filmu dokumentalnego. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i zasobów Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów) oraz komputerowe stanowisko nauczycielskie z takim samym oprogramowaniem i projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rzykładowe wzory dokumentów. Zalecane metody dydaktyczne Wykład wprowadzający, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne Zajęcia mogą być prowadzone grupowo z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości uczniów. Liczebność grup nie powinna przekraczać 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie umiejętności znajomości uregulowań prawnych oraz wypełniania dokumentów dotyczących rozliczeń produkcji filmowej i telewizyjnej Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę ćwiczeń w zespołach oraz przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów: dostosowanie podziału na zespoły, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów, w celu zagwarantowania najlepszych efektów kształcenia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

23 3. Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej 3.1. orozumiewanie się ze zleceniodawcą w języku obcym 3.2. Informacja o sprzęcie i urządzeniach 3.1 orozumiewanie się ze zleceniodawcą w języku obcym Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania JOZ(1)1 posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w branży filmowej i telewizyjnej JOZ(1)2 obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami; JOZ(1)3 przeczytać i prawidłowo przetłumaczyć ofertę handlową dotyczącą usług w branży filmowo-telewizyjnej.; JOZ(1)4 prawidłowo zredagować w języku obcym korespondencję wysyłaną za pomocą poczty elektronicznej; JOZ(2)1 zaplanować poprawnie przeprowadzoną rozmowę kontrahencką w języku obcym zawodowym z uwzględnieniem wypowiedzi projektantawykonawcy oraz kontrahenta; JOZ(2)2 przeprowadzić rozmowę kontrahencką z klientem w języku obcym z uwzględnieniem rodzaju proponowanych usług; JOZ(2)3 zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach kontrahenckich; JOZ(2)4 posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych technika teleinformatyka z zastosowaniem poprawnej terminologii; JOZ(2)5 zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym; JOZ(2)6 wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac D D Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące planowania pracy. Obsługa klientów w języku obcym. Rozmowa kontrahencka. Zastosowanie zwrotów grzecznościowych. Wydawanie poleceń. Negocjowanie warunków zakupu. orozumienie o współpracy. Organizacja stanowiska pracy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

24 zawodowych zgodnie z zasadami gramatyki; Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru JOZ(2)7 zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym zgodnie z zasadami; JOZ(2)8 negocjować warunki zakupu określonego sprzętu w języku obcym zgodnie z zasadami gramatyki i z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii; JOZ(2)9 opracować w języku obcym porozumienie o współpracy z D kontrahentem zgodnie z zasadami gramatyki; JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe; JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami gramatyki; JOZ(4)5 słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym kontrahentów zgodnie z zasadami aktywnego słuchania; JOZ(4)6 porozumiewać się z zespołem współpracowników poprawnie w języku obcym zgodnie z zasadami. lanowane zadania Opracuj zamówienie na zakup kamery cyfrowej. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni lokalnych sieci komputerowych. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: narzędzia i urządzenia związane z typowymi czynnościami zawodowymi. Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy asystenta produkcji filmowej i telewizyjnej. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika teleinformatyka. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu narzędzi i urządzeń związanych z typowymi czynnościami zawodowymi, porozumiewania się w języku obcym z kontrahentami i pracownikami. Dział programowy orozumiewanie się z kontrahentem i współpracownikami w języku obcym wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym do efektywnego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

25 realizowania zadań asystenta kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu próba pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

26 3.2. Informacja o sprzęcie i urządzeniach Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim; JOZ(3)2 sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu; JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca zamawianej usługi; JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń; JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego; JOZ(3)6 odczytać informacje zamieszczone w dokumentacji technicznej i instrukcjach obsługi w języku obcym; JOZ(4)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanego oprogramowania; JOZ(4)4 dokonać analizy informacji zamieszczonych w obcojęzycznej dokumentacji urządzeń i sprzętu; JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową; JOZ(5)2 dokonać analizy informacji zawartych na towarach w języku obcym; JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje towaroznawcze; JOZ (5)4 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych; D D D Korespondencja zawodowa w języku obcym. Informacje zawarte w dokumentacji technicznej i instrukcjach obsługi. Źródła informacji o sprzęcie i urządzeniach. Wiedza o sprzęcie i urządzeniach w zasobach internetowych. Oferty szkoleniowe. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

27 JOZ (5)5 zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty szkoleniowe dla branży filmowej i telewizyjnej. lanowane zadania Odczytaj oferty trzech ekip zdjęciowych, które zostały przesłane pocztą elektroniczną. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni komputerowej. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: narzędzia i urządzenia związane z typowymi czynnościami zawodowymi. Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce sprzętowej. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika teleinformatyka. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu narzędzi i urządzeń związanych z typowymi czynnościami zawodowymi, porozumiewania się w języku obcym z kontrahentami i pracownikami. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Kryteria oceny efektów kształcenia należy określić w sposób umożliwiający sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym do efektywnego realizowania zadań asystenta kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu typu próba pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

28 4. Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej 4.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 4.2. lanowanie i zakładanie działalności gospodarczej 4.3. rowadzenie działalności gospodarczej 4.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania DG(1)1 rozróżniać podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki rynkowej; DG(1)2 zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, osobowość prawna, własność prywatna; DG(1)3 scharakteryzować pojęcia mikroprzedsiębiorca, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo; DG(2)1 zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego; DG(2)2 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(3)1 zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży filmowej i telewizyjnej; DG(3)2 zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży produkcji filmowej i telewizyjnej DG(8)3 zidentyfikować przepisy dotyczące obrotu i przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwie; DG(2)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa D D odstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Rodzaje i charakterystyka aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników, Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej i ubezpieczeń, harakterystyka branży teleinformatycznej pod kątem przepisów prawa (GIODO, recycling, licencja, certyfikaty E), Odpowiedzialność karno-skarbowa przedsiębiorcy, odstawowe pojęcia dotyczące H i udzielania pierwszej pomocy, odstawowe pojęcia dotyczące ergonomii, Etyka w biznesie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27

29 podatkowego i prawa autorskiego; Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru DG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia D działalności gospodarczej; H(2)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; H(2)1 rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(2)2 rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce. H(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H (3)2 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy; lanowane zadania (ćwiczenia) Zadanie: Na podstawie analizy załączonych aktów prawnych odpowiedz na następujące pytania: 1. Jakie podstawowe elementy powinien zawierać druk faktury VAT? 2. W jakich przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest do zakupu kasy fiskalnej? 3. Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT? Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie. o zakończeniu ćwiczenia uczniowie oddają wypełnione karty ćwiczeń do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane efekty kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca i wykonywania związanych z tym działań. W procesie tym powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego ćwiczenia lub projektu. Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy w formie papierowej lub elektronicznej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28

30 Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny. Zestawy ćwiczeń dla słuchaczy. Zalecane metody dydaktyczne Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących aktów prawnych i ich interpretacji oraz ćwiczenia praktyczne podczas zajęć i do samodzielnego wykonania. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. onadto ważnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu w realizacji treści tego działu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29

31 4.2 lanowanie i zakładanie działalności gospodarczej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania DG(7)1 zaplanować strategię własnej działalności gospodarczej; DG(4)1 scharakteryzować formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; DG(6)1 zdefiniować pojęcia: inkubator przedsiębiorczości, venture capital, franszczyzna, factoring; DG(7)2 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności gospodarczej; DG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje występujące na rynku i powiązania między nimi; DG(5)1. dokonać analizy konkurencji; D DG(5)2 sporządzić analizę SWOT prowadzonej działalności gospodarczej; DG(5)3 zaplanować rozwój działalności gospodarczej; D DG(10)1 zanalizować potrzeby rynku w zakresie oferty własnej działalności gospodarczej; DG(11)4 zidentyfikować formy pozyskiwania kapitału oraz kredytowania działalności gospodarczej; D D D -rodzaje strategii zarządzania przedsiębiorstwem, -formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej, -struktury dystrybucji towarów i usług oraz autoryzacja serwisu urządzeń teleinformatycznych, -formy ewidencji działalności gospodarczej, -formy i rodzaje wspierania innowacji IT i telekomunikacji, -metody analizy konkurencji, -analiza SWOT, -struktura i formy biznes planu, -formy dofinansowania działalności gospodarczej, -struktura wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, -harmonogram zakładania własnej firmy (krok po kroku), -rodzaje druków niezbędnych do zakładania działalności gospodarczej i zasady ich wypełniania, -przepisy H dla pracownika i pracodawcy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania // Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ 343902 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.10.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG OZTOWYH I FINANSOWYH 421108 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 1. Organizowanie ochrony osób i mienia 2. Realizowanie ochrony osób i mienia 1. Organizowanie ochrony osób i mienia Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie robót zduńskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

semestr IV semestr II semestr III

semestr IV semestr II semestr III Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik administracji; symbol 334306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo