PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE DRUKARZ UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE DRUKARZ OWIĄZANIA ZAWODU DRUKARZ Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE DRUKARZ LAN NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW Technologia wykonywania form drukowych i drukowania Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania Działalność gospodarcza w poligrafii Język angielski zawodowy w poligrafii Realizacja procesów drukowania zajęcia praktyczne ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr inż. Magdalena Fijałkowska, mgr inż. aweł ierzchalski Recenzenci: Konsultanci: mgr inż. Wojciech ilc 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu drukarz opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (projekt) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu drukarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE DRUKARZ Drukarz to specjalista który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach drukujących. Do jego obowiązków należy m. In. przygotowanie maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa maszyn drukujących a także kontrola ocena jakości produktów poligraficznych. Drukarz jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów procesów drukowania w branży poligraficznej. 9. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE DRUKARZ oligrafia to bardzo szybko rozwijająca się gałąź przemysłowa, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów dotyczących produktów poligraficznych. Na rynku handlowym pojawiają się m. i. coraz nowsze publikacje wydawnicze, nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju opakowania itp. W związku z tak ogromnym zapotrzebowaniem produktów poligraficznych oraz dynamicznie rozwijającą się przygotowalnią poligraficzną, procesy drukowania a także możliwości wykończania druków, zobowiązuje do wykształcenia kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w procesach poligraficznych a w szczególności procesach drukowania. 10. OWIĄZANIA ZAWODU DRUKARZ Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu drukarz wyodrębniona została kwalifikacja A.15., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania. Technik procesów drukowania stanowiący nadbudowę zawodu drukarz ma wspólną kwalifikację A.15. i rozszerzony jest o kwalifikację A.40. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(A.i). Kwalifikacja Symbol Zawód Elementy zawodu wspólne A.15. A.40. Realizacja procesów drukowania z form drukowych lanowanie i kontrola produkcji poligraficznej Drukarz KZ(A.i) Technik procesów drukowania Technik procesów KZ(A.i) drukowania rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE DRUKARZ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie drukarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) sporządzania form drukowych; 2) przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania; 3) drukowania nakładu z form drukowych; Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie drukarz: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.i) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1610 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 640 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie drukarz minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji A.15. przeznaczono minimum 800 godzin; na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 250 godzin. Tabela 3. lan nauczania przedmiotowego Lp. Nazwa przedmiotu Klasa Liczba godzin w cyklu kształcenia I II III tygodniowo łącznie Kształcenie zawodowe teoretyczne 1 Technologia wykonywania form drukowych i drukowania Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania Działalność gospodarcza w poligrafii Język angielski zawodowy w poligrafii Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne Kształcenie zawodowe praktyczne*/** 5 Realizacja procesów drukowania zajęcia praktyczne Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 *dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu racy. **zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.15.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Wykaz działów programowych dla zawodu drukarz Nazwa przedmiotu/działu programowego Liczba godzin w cyklu kształcenia 1. Technologia wykonywania form drukowych i drukowania odstawy poligrafii Formy drukowe Drukowanie z form Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania odstawy maszynoznawstwa poligraficznego Maszyny i urządzenia do wykonywania form Maszyny i urządzenia do drukowania z form Działalność gospodarcza w poligrafii odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej rowadzenie przedsiębiorstwa poligraficznego Język angielski zawodowy w poligrafii orozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku angielskim Angielskojęzyczna informacja o materiałach, maszynach i urządzeniach poligraficznych Realizacja procesów drukowania zajęcia praktyczne rodukcja form drukowych rocesy drukowania z form 520 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu drukarz zastosowano taksonomię celów AD. Niemierko 1. Technologia wykonywania form drukowych i drukowania 352 godziny 2. Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania 192 godziny 3. Działalność gospodarcza w poligrafii 64 godziny 4. Język angielski zawodowy w poligrafii 32 godziny 5. Realizacja procesów drukowania zajęcia praktyczne 970 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 1. Technologia wykonywania form drukowych i drukowania 1.1. odstawy poligrafii 1.2. Formy drukowe 1.3. Drukowanie z form 1.1. odstawy poligrafii Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: KZ(A.i)(1)1. posłużyć się terminologią z zakresu poligraficznych procesów przygotowawczych; oziom wymagań programowych ( lub ) KZ (A.i)(1)2. posłużyć się terminologią z zakresu procesów drukowania; KZ (A.i)(1)3. posłużyć się terminologią z zakresu procesów introligatorskich i wykończeniowych; KZ(A.i)(3)1. rozróżnić produkty poligraficzne zgodnie z klasyfikacją wydawniczą; KZ(A.i)(3)2. rozróżnić produkty poligraficzne zgodnie z klasyfikacją poligraficzną; KZ(A.i)(4)1. sklasyfikować rodzaje materiałów poligraficznych; KZ(A.i)(4)2. scharakteryzować materiały i półprodukty stosowane w przygotowalni poligraficznej; KZ(A.i)(4)3. scharakteryzować materiały i półprodukty stosowane w procesach drukowania; KZ(A.i)(4)4. scharakteryzować materiały i półprodukty stosowane w procesach introligatorskich i wykończeniowych; KZ(A.i)(5)1. rozróżnić miary stosowane w poligrafii; KZ(A.i)(5)2. dokonać wzajemnych przeliczeń miar typograficznych, setowych i metrycznych; Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia odstawowe pojęcia poligraficzne; Klasyfikacja wydawnicza produktów poligraficznych; Klasyfikacja poligraficzna produktów poligraficznych; Klasyfikacja i charakterystyka materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych; Miary poligraficzne; Szeregi i formaty wytworów papierniczych; Reprodukcja poligraficzna oryginałów; rocesy łączenia elementów tekstowych i graficznych; rocesy naświetlania i przygotowania do drukowania; Impozycja; roofing; Techniki drukowania; Introligatorskie operacje jednostkowe; Oprawy introligatorskie; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 KZ(A.i)(5)3. określić formaty i szeregi wytworów papierniczych; Metody wykonywania opakowań; Wykończanie produktów poligraficznych; KZ(A.i)(5)4. określić parametry sensytometryczne półproduktów i produktów poligraficznych; Techniki komputerowe wspomagania procesów poligraficznych. KZ(A.i)(6)1. scharakteryzować procesy reprodukcji poligraficznej; KZ(A.i)(6)2. scharakteryzować procesy składania i łamania tekstów; KZ(A.i)(6)3. scharakteryzować procesy tworzenia kompozycji graficzno- tekstowych; KZ(A.i)(6)4. scharakteryzować procesy przygotowania publikacji do naświetlania i drukowania; KZ(A.i)(6)5. określić zasady impozycji; KZ(A.i)(6)6. scharakteryzować proces proofingu w poligrafii; KZ(A.i)(7)1. sklasyfikować techniki drukowania; KZ(A.i)(7)2. scharakteryzować wypukłe techniki drukowania; KZ(A.i)(7)3. scharakteryzować wklęsłe techniki drukowania; KZ(A.i)(7)4. scharakteryzować płaskie techniki drukowania; KZ(A.i)(7)5. scharakteryzować sitodruk; KZ(A.i)(8)1. scharakteryzować introligatorskie operacje jednostkowe; KZ(A.i)(8)2. sklasyfikować oprawy introligatorskie; KZ(A.i)(8)3. scharakteryzować operacje oprawiania; KZ(A.i)(8)4. określić metody wykonywania opakowań; KZ(A.i)(8)5. określić sposoby wykończania produktów poligraficznych; KZ(A.i)(12)1. zidentyfikować techniki komputerowego wspomagania procesów A przygotowawczych; KZ(A.i)(12)2. zidentyfikować techniki komputerowego wspomagania procesów drukowania; A KZ(A.i)(12)3. zidentyfikować techniki komputerowego wspomagania procesów introligatorskich; A rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 lanowane zadania rzygotowanie schematu blokowego procesu wykonania przykładowych produktów poligraficznych Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Opis pracy: Otrzymane produkty poligraficzne zakwalifikuj do odpowiedniej grupy produktów poligraficznych. Określ etapy przygotowania tych produktów i zapisz w formie schematu blokowego Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne produkty poligraficzne, dla których będzie opracowany schemat. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy opracować schemat blokowy wykonania produktów poligraficznych przydzielonych danej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z pozostałymi grupami i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologii. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: się różnorodne produkty poligraficzne. Środki dydaktyczne Zestawy produktów poligraficznych, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Katalogi, prezentacje multimedialne o tematyce poligraficznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych drukarza. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu podstaw poligrafii. Dział programowy odstawy poligrafii wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 1.2. Formy drukowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.15.1(1)1. sklasyfikować formy drukowe w zależności od techniki drukowania; Klasyfikacja form drukowych; A.15.1(1)2. sklasyfikować formy drukowe w zależności od technologii ich przygotowania; A.15.1(1)3. rozpoznać formy drukowe w zależności od techniki drukowania; A.15.1(2)1. określić zasady wykonywania form drukowych płaskich; A.15.1(2)2. określić zasady wykonywania form drukowych wypukłych; A.15.1(2)3. określić zasady wykonywania form drukowych wklęsłych; A.15.1(2)4. określić zasady wykonywania form do sitodruku; A.15.1(5)1. określić wymagania stawiane formom drukowym; A.15.1(5)2. określić metody kontroli jakości wykonania form drukowych; A.15.1(5)3. dobrać metody kontroli i oceny jakości form na podstawie analizy technologicznej; A.15.1(6)1. rozróżnić przyrządy do oceny jakości form drukowych; A.15.1(6)2. opisać zasadę działania przyrządów do oceny jakości form drukowych; A.15.1(6)3. dobrać przyrządy do oceny jakości poszczególnych parametrów form drukowych A.15.1(6)4. określić parametry form drukowych podlegające kontroli i ocenie; A.15.1(6)5. określić rodzaje błędów powstających podczas wykonania form drukowych; A.15.1(6)6. określić sposoby unikania błędów w wykonywaniu form drukowych na podstawie analizy oceny jakości; Formy do drukowania płaskiego; Formy do drukowania wypukłego; Formy do drukowania wklęsłego; Formy do sitodruku; Wymagania stawiane formom drukowym; rzyrządy do kontroli jakości form drukowych; Kontrola jakości form drukowych; Rodzaje błędów podczas wykonywania form drukowych; Sposoby unikania błędów podczas wykonywania form drukowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 lanowane zadania Określanie zasady wykonania form drukowych Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Opis pracy: Otrzymane formy drukowe zakwalifikuj do odpowiedniej grupy form drukowych pod względem techniki drukowania, sposobu przygotowania. Określ zasady przygotowania tych form. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne formy drukowe, dla których zostaną określone zasady ich wykonania. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy określić zasady wykonania form drukowych przydzielonych danej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z pozostałymi grupami i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologii. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: się różnorodne formy drukowe. Środki dydaktyczne Zestawy form drukowych, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rezentacje multimedialne o tematyce poligraficznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych drukarza. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu form drukowych. Dział programowy Formy drukowe wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 1.3. Drukowanie z form Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.15.2(2)1.z identyfikować podłoża drukowe; A odłoża stosowane do drukowania; A.15.2(2)2. dobrać farby i lakiery drukowe do procesu drukowania; A.15.2(2)3. dobrać materiały pomocnicze stosowane podczas drukowania; A.15.2(3)1. określić zasady przygotowania podłoży drukowych do drukowania; A.15.2(3)2. określić zasady przygotowania farb i lakierów do drukowania; A.15.2(3)3. określić zasady przygotowania materiałów pomocniczych do drukowania; A.15.2(6)1. określić parametry procesu drukowania; A.15.2(6)2. określić zasady przygotowania maszyny drukującej do pracy; A.15.2(6)3. określić zasady drukowania nakładu; A.15.2(8)1. określić wymagania stawiane drukom; A.15.2(8)2.określić oceniane parametry druków; A.15.2(8)3. określić metody kontroli jakości druków; A.15.2(8)4. dobrać metody kontroli i oceny druków na podstawie analizy technologicznej; A.15.2(9)1. rozróżnić przyrządy do oceny jakości druków; A.15.2(9)2. opisać zasadę działania przyrządów do oceny jakości druków; A.15.2(9)3. określić parametry druków podlegające kontroli i ocenie; Farby i lakiery stosowanie do drukowania; Materiały pomocnicze stosowane do drukowania; arametry procesu drukowania; rzygotowanie maszyn drukujących do pracy; Drukowanie nakładu; Kontrola procesu drukowania; rzyrządy do kontroli procesu drukowania; łędy powstające podczas drukowania z form; Sposoby unikania błędów powstających podczas drukowania z form. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 A.15.2(9)4. określić rodzaje błędów powstających podczas drukowania; A.15.2(9)5. określić sposoby unikania błędów w drukowaniu na podstawie analizy oceny jakości; lanowane zadania rzygotowanie schematu blokowego procesu drukowania z form przykładowych produktów poligraficznych Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Opis pracy: Dobierz podłoże drukowe, materiały do wykonania otrzymanych produktów poligraficznych. Sformułuj zasady przygotowania podłoży, materiałów do procesu drukowania a następnie określ parametry procesu drukowania zasady przygotowania maszyn do druku i drukowania nakładu. W formie schematu blokowego zapisz przygotowanie procesu drukowego. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne produkty poligraficzne, dla których będzie opracowany schemat. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy opracować schemat blokowy wykonania produktów poligraficznych przydzielonych danej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z pozostałymi grupami i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologii. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: się różnorodne produkty poligraficzne, formy drukowe, schematy technologiczne. Środki dydaktyczne Zestawy produktów poligraficznych, form drukowych, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rezentacje multimedialne o tematyce poligraficznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych drukarza. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu drukowania z form. Dział programowy Drukowanie z form wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 2. Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania 2.1. odstawy maszynoznawstwa poligraficznego 2.2. Maszyny i urządzenia do wykonywania form 2.3. Maszyny i urządzenia do drukowania z form 2.1. odstawy maszynoznawstwa poligraficznego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(A.i)(2)1. określić zasady wykonywania rysunków technicznych; odstawy rysunku technicznego; Klasyfikacja maszyn poligraficznych; KZ(A.i)(2)2. odczytać schematy i rysunki techniczne maszyn stosowanych w A Klasyfikacja maszyn przygotowalni poligraficznej; przygotowalni poligraficznej; Klasyfikacja maszyn drukujących; KZ(A.i)(2)3. odczytać schematy i rysunki techniczne maszyn drukujących; A Klasyfikacja maszyn introligatorskich; udowa i zasada działania maszyn drukujących; KZ(A.i)(2)4. odczytać schematy i rysunki techniczne maszyn introligatorskich i A Dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn wykończeniowych; poligraficznych; KZ(A.i)(9)1. sklasyfikować maszyny i urządzenia poligraficzne; Obieg dokumentacji w drukarni; yfrowe systemy produkcyjne w poligrafii; KZ(A.i)(9)2. rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane w przygotowalni Komputerowe wspomaganie procesów poligraficznej; poligraficznych; KZ(A.i)(9)3. rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane w procesach Oprogramowanie wspomagające procesy drukowania; poligraficzne. KZ(A.i)(9)4. rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane w procesach introligatorskich i wykończeniowych; KZ(A.i)(9)5. zilustrować zespoły maszyn i urządzeń poligraficznych; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 KZ(A.i)(9)6. przeanalizować budowę i zasadę działania zespołów i mechanizmów maszyn poligraficznych; KZ(A.i)(9)7. porównać zespoły i mechanizmy maszyn drukujących różnymi technikami; KZ(A.i)(10)1. odczytać parametry maszyn i urządzeń poligraficznych oraz ich elementów z rysunków technicznych; KZ(A.i)(10)2 posłużyć się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn poligraficznych; D A KZ(A.i)(10)3. zilustrować obieg dokumentacji technicznej w drukarni; KZ(A.i)(11)1. zidentyfikować elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w przygotowalni poligraficznej; KZ(A.i)(11)2. scharakteryzować systemy cyfrowego przepływu w obrębie procesów drukowania; KZ(A.i)(11)3. scharakteryzować systemy cyfrowego przepływu w obrębie procesów introligatorskich; KZ(A.i)(11)4. zilustrować zależności pomiędzy elementami cyfrowych systemów produkcyjnych w poszczególnych działach przedsiębiorstwa; KZ(A.i)(13)1. rozpoznać oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań produkcyjnych w poligrafii; KZ(A.i)(13)2. określić rolę i możliwości technologiczne programów komputerowych wspomagających procesy przygotowalni poligraficznej; KZ(A.i)(13)3. określić rolę i możliwości technologiczne programów komputerowych wspomagających procesy drukowania; A KZ(A.i)(13)4. określić rolę i możliwości technologiczne programów komputerowych wspomagających procesy introligatorskie i wykończeniowe; lanowane zadania Sklasyfikowanie maszyn i urządzeń poligraficznych na podstawie schematów technicznych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Opis pracy: Otrzymane schematy techniczne maszyn i urządzeń poligraficznych zakwalifikuj do odpowiedniej grupy maszyn. Określ zastosowanie tych maszyn. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne schematy techniczne maszyn. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy sklasyfikować maszyny poligraficzne przydzielone danej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z pozostałymi grupami i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni maszynoznawstwa. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: się różnorodne schematy maszyn i urządzeń poligraficznych. Środki dydaktyczne Zestawy schematów maszyn i urządzeń poligraficznych, dokumentacje techniczne maszyn poligraficznych, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Katalogi, prezentacje multimedialne o tematyce poligraficznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych drukarza. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu podstaw maszynoznawstwa poligraficznego. Dział programowy odstawy maszynoznawstwa poligraficznego wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 2.2. Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia A.15.1(3)1. określić zasady przygotowania maszyn do wykonywania płaskich form drukowych; A.15.1(3)2. określić zasady przygotowania maszyn do wykonywania wklęsłych form drukowych; A.15.1(3)3. określić zasady przygotowania maszyn do wykonywania wypukłych form drukowych; Maszyny do wykonywania płaskich form drukowych; Maszyny do wykonywania wklęsłych form drukowych; Maszyny do wykonywania wypukłych form drukowych; Maszyny do wykonywania form sitodrukowych. A.15.1(3)4. określić zasady przygotowania maszyn do wykonywania sitowych form drukowych; A.15.1(4)1. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do wykonywania płaskich form drukowych; A.15.1(4)2. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do wykonywania wklęsłych form drukowych; A.15.1(4)3. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do wykonywania wypukłych form drukowych; A.15.1(4)4. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do wykonywania sitowych form drukowych; A.15.1(4)5. określić zasady obsługi maszyn do wykonywania form drukowych; lanowane zadania Określanie zasady wykonania form drukowych na maszynach i urządzeniach Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Otrzymane formy drukowe zakwalifikuj do odpowiedniej grupy form drukowych pod względem techniki drukowania, sposobu przygotowania. Określ zasady wykonania tych form na rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 maszynach i urządzeniach. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne formy drukowe, dla których zostaną określone zasady ich wykonania na maszynach i urządzeniach. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy określić zasady wykonania form drukowych na maszynach i urządzeniach przydzielonych danej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z pozostałymi grupami i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni maszynoznawstwa. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: się różnorodne formy drukowe, schematy maszyn i urządzeń do wykonywania form. Środki dydaktyczne Zestawy form drukowych, i schematy maszyn i urządzeń do wykonywania form, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rezentacje multimedialne o tematyce poligraficznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych drukarza. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu wykonywania form drukowych na maszynach i urządzeniach. Dział programowy Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 2.3. Maszyny i urządzenia do drukowania z form Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi A.15.2(1)1. określić możliwości technologiczne maszyn do drukowania z form; oziom wymagań programowych ( lub ) A.15.2(1)2 dobrać maszynę drukującą z form do produktu poligraficznego; A.15.2(1)3 dobrać maszynę drukującą z form do nakładu; A.15.2(1)4 dobrać maszynę drukującą z form do oczekiwanej jakości produktu; A.15.2(4)1. określić zasady przygotowania zespołów maszyn drukujących w technikach płaskich; A.15.2(4)2. określić zasady przygotowania zespołów maszyn drukujących w technikach wklęsłych; A.15.2(4)3. określić zasady przygotowania zespołów maszyn drukujących w technikach wypukłych; Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia arametry technologiczne maszyn drukujących; rzygotowanie maszyn drukujących w technikach płaskich; rzygotowanie maszyn drukujących w technikach wklęsłych; rzygotowanie maszyn drukujących w technikach wypukłych; rzygotowanie sitowych maszyn drukujących. A.15.2(4)4. określić zasady przygotowania zespołów maszyn drukujących sitowych; lanowane zadania Określanie zasad przygotowania zespołów maszynach drukujących do pracy Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Dobierz optymalną maszynę drukującą do wykonania otrzymanych produktów poligraficznych. zakwalifikuj. Określ zasady przygotowania zespołów wybranych maszyn drukujących. Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne produkty poligraficzne, dla których zostaną dobrane maszyny drukujące, określone zasady przygotowania ich zespołów. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy dobrać maszyny drukujące, określić zasady przygotowania zespołów wybranych maszyn przydzielonych danej grupie. Wykonaną pracę należy porównać z pozostałymi grupami i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni maszynoznawstwa. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: się różnorodne, schematy maszyn i urządzeń do drukowania z form. Środki dydaktyczne rodukty poligraficzne, schematy maszyn i urządzeń do drukowania z form, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. rezentacje multimedialne o tematyce poligraficznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych drukarza. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu drukowania z form drukowych. Dział programowy Maszyny i urządzenia do drukowania z form drukowych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 3. Działalność gospodarcza w poligrafii 3.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 3.2. rowadzenie przedsiębiorstwa poligraficznego 3.1. odstawy formalno-prawne dzielności gospodarczej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, odstawy działalności gospodarczej. polityka fiskalna; DG(1)2. określić pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; Zasady planowania określonej działalności. Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa. Formy pozyskiwania kapitału. DG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego; Rejestrowanie firmy. DG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego; Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej. DG(2)3. przeanalizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; Opodatkowanie działalności gospodarczej. Wydajność pracy. Systemy wynagrodzeń pracowników. DG(2)4. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze. Etyka w biznesie. DG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; DG(3)2. przenalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; DG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; DG(3)4. korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia poligraficznej działalności gospodarczej; DG(7)1. opracować procedurę postępowania przy założeniu własnej działalności poligraficznej; D D Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 DG(7)2. wybrać właściwą formę organizacyjno-prawną planowanej działalności poligraficznej; DG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności poligraficznej; DG(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności poligraficznej; DG(7)5. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności poligraficznej; H(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie poligraficznym; H(1)2. rozróżnić środki gaśnicze; H(1)3. wyjaśnić pojęcie ergonomia; H(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i A ochrony środowiska w olsce; H(2)2. charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; lanowane zadania 1. Zadaniem uczniów będzie opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie prezentacji (w dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja multimedialna,). o prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa uczniów opracuje poradnik Krok po kroku zakładam własną działalność poligraficzną. 2. Zadaniem uczniów będzie opracowanie projektu własnej działalności poligraficznej. Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: projekt planowanej działalności poligraficznej, wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania do funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. owinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Środki dydaktyczne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

26 poligraficznej, oraz metoda projektu. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 3.2 rowadzenie przedsiębiorstwa poligraficznego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(10)1. rozróżnić elementy marketingu-mix; adanie potrzeb klientów. Działania w małej firmie poligraficznej. DG(10)2. dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności poligraficznej; Źródła przychodów i kosztów w firmie poligraficznej. DG(10)3. opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb D Zasady współpracy przedsiębiorstwa poligraficznego z klientów; otoczeniem. DG(10)4. przenalizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych Zasady obsługi urządzeń biurowych. badań ankietowych; Zasady ergonomii. DG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności rogramy komputerowe wspomagające prowadzenie poligraficznej; działalności gospodarczej. DG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy; Zasady formułowania pism urzędowych. zynniki szkodliwe dla zdrowia w pracy poligrafa. DG(11)3. wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności poligraficznej; DG(4)1. wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w przemyśle A poligraficznym i powiązania między nimi; DG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa branży poligraficznej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

27 DG(4)3. określić powiązania przedsiębiorstwa poligraficznego z otoczeniem; DG(5)1. dokonać analizy działalności poligraficznej na rynku; DG(5)2. dokonać analizy czynników kształtujących popyt na usługi poligraficzne; DG(5)3. porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; DG(6)1. zidentyfikować procedury współpracy przedsiębiorstw poligraficznych funkcjonujących na rynku; DG(6)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie usług poligraficznych; DG(6)3. ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z branży; D DG(6)4. zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania usług poligraficznych na rynku; DG(8)1. zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii; DG(8)2. rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism; DG(8)3. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(8)4. wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie; DG(8)5. wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; DG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne; DG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie poligraficznej działalności gospodarczej; DG(9)3. obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności poligraficznej; H(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H(3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie poligraficznym; H(4)1. dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW DRUKOWANIA 311935 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 31.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR 732301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2016/2017 Klasa : 2 gr zajęcia 4 godz. x 30 tyg. = 120 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : 1 gr zajęcia 6 godz. x 30 tyg. = 180 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych. symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ, 732201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR 732301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych. w przygotowalni poligraficznej; P A

Efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych. w przygotowalni poligraficznej; P A rzedmiot : yfrowe maszyny drukujące Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : gr zajęcia godz. x 0 tyg. = 90 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 11911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk Efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, 732301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW INTROLIGATORSKIH 311936 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 31.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, 732301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW INTROLIGATORSKIH 311936 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 311943 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej OMZ PKZ(AU.ai) AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 311943 Technik grafiki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO 314402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYH 834201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZADZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 5-LETNIE RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2017 Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 1. Organizowanie ochrony osób i mienia 2. Realizowanie ochrony osób i mienia 1. Organizowanie ochrony osób i mienia Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYH 834201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 19.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż ; symbol 811102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 6

SPIS TREŚCI. Wstęp... 6 SPIS TREŚCI Wstęp... 6 1. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w obszarze gastronomii i jej elementy.. 8 1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej... 9 1.1.1. Rynek i warunki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA IUROWYH, 411004 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo