K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:"

Transkrypt

1 Konspekt projektu K-20 Temat: Pieniądze lubią mnożenie Cel główny projektu: Pobudzenie świadomości uczniów na temat możliwości pomnażania posiadanych dóbr finansowych. Cele projektu: Wiedza: - dostarczenie uczniom informacji na temat sposobów pomnażania pieniędzy, - wyposażenie uczniów w wiedzę na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych, - dostarczenie uczniom informacji o rodzajach papierów wartościowych, - udostępnienie uczniom informacji na temat innych dostępnych sposobów inwestowania. Umiejętności: - wyposażenie uczniów w umiejętność opracowywania materiałów merytorycznych i przekazywania wiedzy innym, - wyposażenie uczniów w umiejętność autoprezentacji, - utrwalenie umiejętności efektywnego korzystania z zasobów Internetu w celu rozwijania swoich zainteresowań i pomnażania wiedzy, - wyposażenie uczniów w umiejętność czytania i interpretowania informacji giełdowych, - wyposażenie uczniów w umiejętność organizowania pracy własnej i innych.

2 Postawy: - budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania, - wpojenie uczniom przekonania, że każdą działalność należy opierać na zasadach uczciwości i poszanowania obowiązującego prawa, - kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z posiadanych środków finansowych i racjonalnego gospodarowania zasobami. Metody, formy i narzędzia stosowane w realizacji projektu: Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych, stanowiących teoretyczne wsparcie w/w tematu. Realizacja poszczególnych zadań wymagać będzie wykorzystania sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu. Proponowane metody i formy pracy do wykorzystania w realizacji projektu: - wykład, pogadanka - drzewko decyzyjne, - dyskusja konferencyjna, metoda grup dyskusyjnych, debata, burza mózgów - metoda przypadków, metoda sytuacyjna - portfolio - wywiad - wykorzystanie tekstów źródłowych - gry dydaktyczne - wystąpienia publiczne O wyborze metod i form pracy decydują realizatorzy projektu.

3 Harmonogram działań Czas realizacji projektu: jeden semestr klasa III Istotną cechą metody projektu jest duża samodzielność uczniów, zarówno na etapie planowania, jak i realizacji i prezentowania efektów. Działania ujęte w harmonogramie projektu są tylko propozycją zadań umożliwiających realizację celów. Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomu wiedzy uczniów i możliwości realizacyjne zespołów dopuszcza się możliwość: - wprowadzania zmian w zakresie zadań umożliwiających osiągnięcie celów projektu; - wyboru metod i form oraz czasu realizacji poszczególnych zadań; - wyboru sposobu prezentacji efektów działań. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawowe umiejętności życia w grupie. - stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu) - stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji, - stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie, - zachowuje dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy. Praca i przedsiębiorczość. - stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). Zadania do realizacji I. Zorganizowanie zespołu uczniów, którzy będą pracować nad realizacją projektu. 1.Ustalenie zasad współpracy i przepływu informacji. Zorganizowanie warsztatów interpersonalnych podczas których nastąpi integracja zespołu projektowego oraz zostanie nawiązana współpraca pomiędzy wszystkimi zespołami, które będą mogły wymieniać się informacjami i doświadczeniami. 2.Przedstawienie tematyki projektu i omówienie szczegółowych zadań projektowych. 1. Powołanie zespołów zadaniowych, podział zadań do realizacji, określenie terminów ich realizacji oraz omówienie etapów realizacji projektu. 2. Omówienie wymagań dotyczących prezentacji projektu: kryteria oceny.

4 Pieniądz i banki. - wyjaśnia na czym polega inwestowanie, - wyjaśnia, czym zajmuje się giełda papierów wartościowych. Praca i przedsiębiorczość. - przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego, Gospodarka rynkowa. - przedstawia podmioty gospodarcze i wyodrębnia z nich giełdę papierów wartościowych, - charakteryzuje gospodarkę rynkową. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. - oblicza na prostym przykładzie przychód przedsiębiorstwa, koszty, dochód i zysk. Liczby wymierne dodatnie. - zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb, - stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek. Pieniądz i banki. - wyjaśnia na czym polega inwestowanie, - wyjaśnia, czym zajmuje się giełda papierów wartościowych. Wyszukiwanie i wykorzystywanie 3. Przygotowanie zwięzłej i treściwej informacji o rozpoczynanym przedsięwzięciu i zamieszczenie jej na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz za zgodą dyrekcji szkoły także w innych miejscach. II. Przygotowanie przez uczniów informacji na temat możliwości inwestowania wykorzystanie Internetu. 1. Pierwszy zespół poszukuje informacji o inwestowaniu w nieruchomości. 2. Drugi zespół analizuje inwestycję w działalność gospodarczą. 3. Trzeci zespół poszukuje wiadomości o inwestowaniu w lokaty bankowe. 4. Czwarty zespół przygotowuje merytoryczne opracowanie inwestowania w akcje i obligacje. 5. Piąty zespół analizuje inwestowanie w inne papiery wartościowe. 6. Uczniowie podejmują próbę oszacowania średniej stopy zwrotu z poszczególnych inwestycji. 7. Uczniowie decydują, która forma inwestowania jest najbardziej obciążona ryzykiem, która może przynieść najwyższe zyski, jaka jest zależność pomiędzy zyskiem a ryzykiem. 8. Uczniowie opracowują w formie graficznej/pisemnej efekty swojej pracy i prezentują je na forum całej grupy. III. Zorganizowanie wirtualnej wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW przygotowuje dla uczniów wiele atrakcyjnych materiałów dydaktycznych dostępna jest również propozycja wirtualnej wycieczki po Giełdzie na CD).

5 (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. - posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych, - pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach Pieniądz i banki. - wyjaśnia na czym polega inwestowanie, - wyjaśnia, czym zajmuje się giełda papierów wartościowych. Gospodarka rynkowa. - podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania, stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów. 1. Przygotowanie merytoryczne uczniów do wycieczki: - przygotowanie informacji na temat historii warszawskiej giełdy, - przygotowanie informacji na temat symboli giełdowych i ich znaczenia, - przygotowanie informacji na temat indeksów giełdowych, - opracowanie słownika pojęć mających związek z inwestowaniem na giełdzie. 2. Zapoznanie uczniów z instytucjami związanymi z rynkiem papierów wartościowych w Polsce ( Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt papierów Wartościowych, Izba domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). IV. Gra w giełdę. 1. Ćwiczenie trwa dwa trzy tygodnie. 2. Uczniowie w warunkach wirtualnych wcielają się w rolę giełdowych graczy. 3. Uczniowie wraz z nauczycielem ustalają wysokość kapitału, z jakim rozpoczynają grę giełdową. 4. Uczniowie analizują kursy akcji spółek notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie (mogą skorzystać z gazet publikujących notowania lub z portali internetowych). 5. Uczniowie decydują ile akcji i jakich spółek kupują. Można dokonywać zmian w portfelu akcji. 6. Po zakończeniu gry uczniowie, którzy pełnili rolę maklerów giełdowych określą ostatecznie stan posiadania poszczególnych zespołów. Jest to dobry moment na wnioski związane z określeniem i uzmysłowieniem sobie ryzyka związanego z inwestowaniem

6 Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji, prezentacji multimedialnych. - tworzy dokumenty zawierające różne obiekty pobrane z programów i źródeł, - tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych. Podstawowe umiejętności życia w grupie. - stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu na giełdzie. V. Etap czwarty: Podsumowanie efektów projektu. 1. Zaprezentowanie dla dyrekcji szkoły i zaangażowanym nauczycielom (np. wychowawcom) oraz kolegom i koleżankom przebiegu projektu wykonanie treściwej i syntetycznej prezentacji multimedialnej, która uwidoczni wysiłki podejmowane w czasie realizacji projektu oraz uwidoczni przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w związku z możliwościami inwestycyjnymi w Polsce. 2. Opracowanie raportu z realizacji projektu.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo