Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej"

Transkrypt

1 Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie Ministra Zdrowia na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych, wykonano 847 autotransplantacji komórek krwiotwórczych, co szczegó³owo przedstawia Tabela 1. Tylko w 11 (1%) przypadkach by³ to przeszczep szpiku (), a w pozosta³ych 836 (99%) przypadkach przeszczepiono komórki krwiotwórcze krwi obwodowej (). Tabela 1. Przeszczepienia autologiczne komórek krwiotwórczych w 2013 roku. CIC Oœrodki Transplantacyjne ¹czna liczba autotransplantacji 171 Klinika Hematologii UM w odzi Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie Dolnoœl¹skie Centrum Transplantacji Komórkowych we Wroc³awiu Klinika Hematologii UJ w Krakowie Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej 0 44 w Poznaniu 677 Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM w Katowicach Klinika Hematologii i Onkologii Dzieciêcej UM w Lublinie Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych IHiT w Warszawie Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wroc³awiu Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego UM w Poznaniu Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii UM w Bydgoszczy Klinika Hematologii i Transplantologii UM w Gdañsku Klinika Nowotworów Uk³adu Ch³onnego CO w Warszawie Oœrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii WIM w Warszawie Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnêtrznych WUM SPCSK w Warszawie Razem

2 W 2013 r. wykonano w Polsce 493 transplantacje alogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych. W 74 (15%) przypadkach przeszczepiono komórki hematopoetyczne szpiku, w 416 (84%) przypadkach komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. W trzech (1%) przypadkach wykorzystano do przeszczepienia krew pêpowinow¹ (Ryc. 1). Ryc. 1 Alotransplantacje komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych z uwzglêdnieniem rejestru pochodzenia dawcy i rodzaju materia³u przeszczepowego w 2013 roku. W 18 oœrodkach transplantacyjnych (CIC) wykonano 175 transplantacji (w tym 14 retransplantacji) od dawców rodzinnych. Natomiast w 14 oœrodkach transplantacyjnych (CIC), maj¹cych pozwolenie Ministra Zdrowia na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych, wykonano 318 transplantacji (w tym 25 retransplantacji) od dawców niespokrewnionych (Tabela 2). Tabela 2. alogeniczne komórek krwiotwórczych w 2013 roku. Oœrodki Transplantacyjne (CIC) Alotransplantacje od dawców niespokrewnionych Alotransplantacje od dawców rodzinnych transplantacje retransplantacje transplantacje retransplantacje ¹czna liczba alotransplantacji 56 CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC Razem

3 Najwiêcej w 2013 r. transplantacji od dawców niespokrewnionych przeprowadzono w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach (CIC 677), natomiast od dawców rodzinnych tak e w Klinice w Katowicach (CIC 677), niewiele mniej przeszczepieñ wykona³a Klinika Hematologii UJ w Krakowie (CIC 553), Klinika Transplantacji Szpiku w Gliwicach (CIC 428) oraz Klinika Hematologii UM w Poznaniu (CIC 730). Preferowanym Ÿród³em komórek krwiotwórczych do przeszczepienia alogenicznego od dawców rodzinnych by³a krew obwodowa (), któr¹ wykorzystano 141 razy (80%), w 31 (18%) przypadkach komórki pochodzi³y ze szpiku (), trzy razy (2%) Ÿród³em komórek by³a krew pêpowinowa (CBU). Tabela 3 przedstawia zestawienie rodzajów materia³u przeszczepowego pochodz¹cego od dawców rodzinnych z podzia³em na poszczególne oœrodki transplantacyjne (CIC). Tabela 3. Rodzaj materia³u transplantacyjnego od dawców rodzinnych w 2013 roku. Oœrodki Transplantacyjne (CIC) CBU CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC Razem W Tabeli 4 przedstawiono liczbê transplantacji od dawców niespokrewnionych wed³ug rodzaju materia³u przeszczepowego i z podzia³em na oœrodki transplantacyjne (CIC). Podobnie jak w przeszczepach rodzinnych preferowanym Ÿród³em komórek krwiotwórczych do przeszczepienia by³a krew obwodowa, któr¹ wykorzystano 275 razy (86%), szpik przeszczepiono w 43 przypadkach (13%). Tabela 4. Przeszczepienia od dawców niespokrewnionych w 2013 roku z uwzglêdnieniem rodzaju materia³u transplantacyjnego. Oœrodki Transplantacyjne (CIC) CBU CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC

4 Tabela 4 (cd). Oœrodki Transplantacyjne (CIC) CBU CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC Razem Spoœród wszystkich 318 przeszczepieñ od dawców niespokrewnionych, materia³ przeszczepowy do 146 transplantacji (46%) pochodzi³ od dawców z rejestrów, natomiast w przypadku 172 transplantacji (54%) wykorzystano materia³ pochodz¹cy od dawców krajowych. Warto podkreœliæ, i w zesz³ym roku ponad 50% dawców pochodzi³o z rejestrów. Tabela 5 przedstawia udzia³ dawców krajowych i, w ogólnej liczbie dawców z podzia³em na oœrodki transplantacyjne (CIC). Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych dawców szpiku w zasobach krajowych, zauwa alnie wzrós³ udzia³ przeszczepieñ od dawców w ca³kowitej liczbie przeszczepieñ od dawców niespokrewnionych. Tabela 5. Przeszczepienia alogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych wg pochodzenia dawcy w 2013 roku. Ogó³em Pochodzenie dawców Oœrodki Transplantacyjne (CIC) (dawcy polscy z rejestrów z rejestru i zagraniczni) polskiego CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC CIC Razem

5 W 2013 r. wskaÿnik udzia³u krajowych dawców do przeszczepienia dla biorców wynosi³ 54%, a w latach poprzednich odpowiednio: %, %, %, %, % (Rycina 2). Ryc. 2 Wzrost udzia³u materia³u pozyskiwanego od dawców w ca³kowitej liczbie przeszczepieñ od dawców niespokrewnionych w latach Rycina 3 przedstawia iloœæ wykonanych przeszczepów alogenicznych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych przez ostatnie osiem lat. Jeszcze w 2006 roku wykonywano wyraÿnie wiêcej przeszczepieñ od dawców rodzinnych ni od dawców niespokrewnionych, natomiast od 2009 roku liczba przeszczepów od dawców niespokrewnionych zaczê³a przewy szaæ liczbê przeszczepów rodzinnych i ta ró nica z roku na rok wyraÿnie roœnie. Ryc. 3 Przeszczepiania alogeniczne komórek krwiotwórczych w latach

6 W Tabeli 6 przedstawiono rozpoznania stanowi¹ce wskazania do przeszczepienia autologicznego i alogenicznego z podzia³em na przeszczepienia od dawców rodzinnych i niespokrewnionych. Najczêstszym wskazaniem do przeszczepienia autologicznego w 2013 r. by³y szpiczak plazmocytowy (57%), ch³oniaki nieziarnicze (21%) oraz ch³oniak Hodgkina (15%). W przypadku przeszczepieñ alogenicznych od dawców rodzinnych najczêstszym wskazaniem do przeszczepienia by³y ostra bia³aczka szpikowa (34%) oraz ostra bia³aczka limfoblastyczna (25%). G³ównym wskazaniem do przeszczepienia alogenicznego od dawców niespokrewnionych by³y ostra bia³aczka szpikowa (39%), ostra bia³aczka limfoblastyczna (21%). Tabela 6. Rozpoznania stanowi¹ce wskazanie do przeszczepienia auto- i alogenicznego w 2013 roku. Wskazania do autoi aloprzeszczepienia komórek krwiotwórczych Autotransplantacje (ogó³em) (1 trans.) Alotransplantacje od dawców rodzinnych (ogó³em) (1 trans.) Alotransplantacje od dawców niespokrewnionych Transplantacjtacje Transplan- (ogó³em) (1 trans.) Ostra bia³aczka szpikowa AML Ostra bia³aczka limfoblastyczna ALL Przewlek³a bia³aczka szpikowa CML Zespo³y mieloproliferacyjne MPS Zespo³y mielodysplastyczne MDS Przewlek³a bia³aczka limfoblastyczna CLL Ch³oniak Hodgkina Ch³oniaki nieziarnicze Szpiczak plazmocytowy Anemia aplastyczna AA Nowotwory lite Choroby autoimmunologiczne Niedobory odpornoœci Choroby metaboliczne Hemoglobinopatie Inne Razem Tabela 7 zawiera zestawienie dotycz¹ce wszystkich pobrañ oraz przeszczepieñ komórek krwiotwórczych zrealizowanych w 2013 roku. Od 826 dawców pobrano komórki krwiotwórcze szpiku i krwi obwodowej, w tym od 175 dawców spokrewnionych i 651 dawców niespokrewnionych. Tylko w 172 przypadkach dawcy krajowi oddali materia³ dla krajowego, a w 479 dawców odda³o materia³ przeszczepowy dla biorców. 60

7 Tabela 7. Pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce w 2013 roku. Pobrania dla biorców rodzinnych = 175 = 31 = 141 CBU = 3 = 31 = 141 CBU = 3 ¹czna liczba pobrañ od dawców = 826 = 12 = 2 ¹czna liczba pobrañ od dawców niespokrewnionych = 651 (29 pobrañ DLI) z PL3 = 15 (1 pobranie DLI) dla zagranicznego = 10 = 3 = 3 z PL5 = 113 (3 pobrania DLI) 1 dla krajowego 2 dla zagranicznego = 96 = 10 = 86 = 17 = 2 = 15 = 11 Przeszczepienia od dawców rodzinnych = 175 z PL6 = 523 (25 pobrañ DLI) 4 dla krajowego 21 dla zagranicznego = 64 = 53 = 459 = 78 = 381 = 479 ¹cznie = 651 = 172 Wszystkie przeszczepienia od dawców niespokrewnionych = 318 = 80 = 103 = 23 = 399 = 149 Przeszczepienia od dawców = 172 = 23 = 43 = 20 = 149 = 275 = 126 = 548 CBU CBU CBU Przeszczepienia od dawców = 146 Jak co roku przypominamy, e w ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów oœrodki przeszczepiaj¹ce szpik, komórki krwiotwórcze i krew pêpowinow¹ maj¹ obowi¹zek wpisywania przewidzianych przez ustawê danych osobowych i medycznych do krajowego rejestru przeszczepieñ w systemie informatycznym ustawowych rejestrów transplantacyjnych ( Serdeczne podziêkowania dla oœrodków transplantacyjnych, bo dziêki ich uprzejmoœci i dobrej wspó³pracy powy sze dane zosta³y zgromadzone. Anna êczycka, Poltransplant 61

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku W grudniu 2010 r. Poltransplant przeprowadzi³ konkurs ofert, a nastêpnie w styczniu 2011 r. podpisa³ umowy o ³acznej wartoœci 5 mln z³ na realizacjê doboru

Bardziej szczegółowo

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2013 roku

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2013 roku Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2013 roku Po przeprowadzeniu postêpowania konkursowego Poltransplant podpisa³ z piêcioma oœrodkami umowy na realizacjê Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2013

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP)

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Oœrodki Dawców Szpiku W 2013 r. funkcjonowa³o 14 oœrodków dawców szpiku. Na pocz¹tku 2014 r. pozwolenie ministra

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP)

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Zadania Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP)

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej Do zadañ Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNDSiKP) nale ¹: 1. prowadzenie krajowej listy osób

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej B2011_03.qxd 4/12/11 10:25 Page 33 Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Wyniki przeszczepiania komórek hematopoetycznych od dawcy niespokrewnionego

Wyniki przeszczepiania komórek hematopoetycznych od dawcy niespokrewnionego Wyniki przeszczepiania komórek hematopoetycznych od dawcy niespokrewnionego W ramach realizacji projektu badawczego w³asnego finansowanego przez Ministerstwo Nauki igrano Szkolnictwa Wy szego (grant nr

Bardziej szczegółowo

Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów

Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów Podmioty lecznicze posiadaj¹ce na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu narz¹dów

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP)

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNPDSiKP) Regulacje Prawne Zadania Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej

Bardziej szczegółowo

Zadania i rola Poltransplantu w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych

Zadania i rola Poltransplantu w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Zadania i rola Poltransplantu w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych Prof. Roman Danielewicz Przeszczepianie komórek,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 listopada 2010 r. LWR- 4101-10-02/2010 P/10/095 Pan Andrzej Zdeb Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci tomu 1. 1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych u dzieci Jerzy R. Kowalczyk... 3

Spis treœci tomu 1. 1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych u dzieci Jerzy R. Kowalczyk... 3 Spis treœci tomu 1 Wykaz skrótów...................................... XV I. Wiadomoœci ogólne................................ 1 1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych u dzieci Jerzy R. Kowalczyk... 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2016 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) W 2012 r. zg³oszono do krajowej listy (KLO) 4489 osób oczekuj¹cych na przeszczepienie. Do ka dego chorego wys³ano list zawiadamiaj¹cy o umieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w zakresie pobierania i przeszczepiania narz¹dów

Istotne zdarzenia i reakcje niepo ¹dane w zakresie pobierania i przeszczepiania narz¹dów Do Poltransplantu wp³ynê³y ³¹cznie 172 wnioski w sprawie zgody na przywóz lub wywóz z Polski komórek krwiotwórczych do przeszczepu w 2011 r. w tym 13 wniosków dotyczy³o wydania zgody na wywóz pobranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 64 5552 Poz. 403 403 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,

Bardziej szczegółowo

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców Na podstawie decyzji podjętych podczas spotkania w siedzibie Poltransplantu w dniu 2012.09.05., w którym uczestniczyli przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH SEMINARIUM VI ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI, PROF. UMK Transplantacja szpiku

Bardziej szczegółowo

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny Sławomira Kyrcz-Krzemień i wsp. Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach

Dzia³alnoœæ Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach Dzia³alnoœæ Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach 1997-2006 Centralny Rejestr Sprzeciwów (CRS) na pobranie po œmierci komórek, tkanek i narz¹dów dzia³a w POLTRANSPLANCIE od dn. 1.11.1996 roku zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH SEMINARIUM VI ROK DR HAB. MED. JAN STYCZYŃSKI Transplantacja szpiku kostnego = zabieg polegający na wprowadzeniu zdrowego szpiku w miejsce przekształconego nowotworowo

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 10 listopada 2010 r. LGD-4101-018-02/2010 P/10/095 Pani Ewa Książek-Bator Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE

Konferencja Naukowa TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE Konferencja Naukowa TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE Jubileusz 20-lecia transplantacji komórek krwiotwórczych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA pt.: Organizacja współpracy i leczenie z zastosowaniem hematopoetycznych komórek macierzystych

PROGRAM SZKOLENIA pt.: Organizacja współpracy i leczenie z zastosowaniem hematopoetycznych komórek macierzystych PROGRAM SZKOLENIA pt.: Organizacja współpracy i leczenie z zastosowaniem hematopoetycznych komórek macierzystych w dniach 10-12.12.2015 w Bramki ul. Łódzka 38; 05-870 Błonie (k/warszawy) HOTEL Karczma

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i przeszczepianie narz¹dów w Polsce w 2007 r.

Pobieranie i przeszczepianie narz¹dów w Polsce w 2007 r. Pobieranie i przeszczepianie narz¹dów w Polsce w 2007 r. Zmarli dawcy narz¹dów W 2007 r. do biura koordynacji Poltransplantu w Warszawie wp³ynê³o 466 zg³oszeñ potencjalnych, zmar³ych narz¹dów. W 352 przypadkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE

USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE Piotr Kaliciński Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej Rejestry podstawa prawna Art. 15. 1. W celu należytego monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) W 2013 r. do krajowej listy osób oczekuj¹cych (KLO) zg³oszono 4473 potencjalnych biorców. Do wszystkich oczekuj¹cych wys³ano powiadomienia o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1 (25) Maj 2017 ISSN 1428-0825 BIULETYN INFORMACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87, www.poltransplant.org.pl CENTRALA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW Procedura udzielania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

Krew pępowinowa to krew znajdująca się w łożysku. Przeszczepianie krwi pępowinowej

Krew pępowinowa to krew znajdująca się w łożysku. Przeszczepianie krwi pępowinowej Przeszczepianie krwi pępowinowej Autor: prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R.

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R. Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 4, 2014 Borgis *Jacek Wachowiak 1, Alicja Chybicka 2, Jerzy R. Kowalczyk 3, Mariusz Wysocki 4, Jolanta Goździk 5, Ewa Gorczyńska 2, Krzysztof Kałwak 2, Jan Styczyński

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r.

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r. Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień 30.06.2017 r. BIAŁYSTOK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień r.

Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień r. Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień 14.11.2017 r. BRZOZÓW Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-13-01/2010/P/10/095 Pan dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

dkms.pl Fundacja DKMS, wrzesień 2016

dkms.pl Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl, wrzesień 2016 O fundacji DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, na rzecz Pacjentów chorych na białaczkę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu Biuro Prasy i Promocji Rzecznik Prasowy tel.: 22 831 30 71 faks: 22 826 27 91 e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl INFORMACJA PRASOWA Zasłużony Dawca Przeszczepu Warszawa, 31 marca 2010 r. Tytuł Zasłużony Dawca

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl O FUNDACJI DKMS Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Robak

Prof. dr hab. Tadeusz Robak Prof. dr hab. Tadeusz Robak WYKŁAD INAUGURACYJNY PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH - NADZIEJE I RZECZYWISTOŚĆ Przeszczepianie komórek krwiotwórczych ma na celu całkowite zastąpienie układu krwiotwórczego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

PODSTAWY PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH PODSTAWY PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH DEF: Zabieg polegający na wprowadzeniu zdrowych komórek krwiotwórczych w miejsce przekształconych nowotworowo (białaczki)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. pt.: ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM HEMATOPOETYCZNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

PROGRAM SZKOLENIA. pt.: ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM HEMATOPOETYCZNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH PROGRAM SZKOLENIA pt.: ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM HEMATOPOETYCZNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH dla ośrodków dawców szpiku, pracowni typowania tkankowego, ośrodków pobierających hematopoetyczne

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1 ARTYKUŁ poglądowy Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych Jerzy Hołowiecki Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI MAJ 2014 ISSN A. Maciejewski D. Lewandowska, M. Hermanowicz, J. Przygoda, I. Podobiñska, I. Walczyk...

SPIS TREŒCI MAJ 2014 ISSN A. Maciejewski D. Lewandowska, M. Hermanowicz, J. Przygoda, I. Podobiñska, I. Walczyk... B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo

Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień r.

Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień r. Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień 30.03.2017 r. BYDGOSZCZ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dawcy narz¹dów w Polsce 2000 2009

Dawcy narz¹dów w Polsce 2000 2009 B I U L E T Y N I N O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r.

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Dziennik Ustaw Nr 54 4878 Poz. 330 330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku 2) Na podstawie art. 16a ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu Dz.U.06.79.556 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Białaczka - czy można z nią żyć?

Białaczka - czy można z nią żyć? Białaczka - czy można z nią żyć? Warszawa, 12 października 2007 r. Białaczka czy można z nią żyć? Komunikat Prasowy Dzień Honorowego Dawcy Szpiku 2007 Białaczka to nazwa grupy chorób nowotworowych układu

Bardziej szczegółowo

ETPOD i szkolenia szpitalne Podstawy Dawstwa Narz¹dów w latach 2010 2013

ETPOD i szkolenia szpitalne Podstawy Dawstwa Narz¹dów w latach 2010 2013 ETPOD i szkolenia szpitalne Podstawy Dawstwa Narz¹dów w latach 2010 2013 Szkolenia szpitalne dla lekarzy i pielêgniarek zaanga owanych w rekrutacjê zmar³ych dawców narz¹dów by³y prowadzone w Polsce (najczêœciej

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa

Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa SYMPOZJUM CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA" Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa mgr Agnieszka Goller Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego KOŚCIELISKO,

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel BIAŁYSTOK Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok Sekretariat czynny poniedziałek-piątek tel. 85 745 08 46 Telefon do

Bardziej szczegółowo

Ŝaden z rejestrów nie otrzymał pozwolenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy transplantacyjnej.

Ŝaden z rejestrów nie otrzymał pozwolenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy transplantacyjnej. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2010 r. KPZ-4101-03-04/2010 P/10/095 Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Wałaszewski Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU BROSZURA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW SZPIKU. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU BROSZURA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW SZPIKU. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie BROSZURA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW SZPIKU UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8, 20-078 LUBLIN TEL. 81 442 17 54, 535 592 381 ods@rckik.lublin.pl,

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2012 ISSN 1428-0825

KWIECIEÑ 2012 ISSN 1428-0825 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 793 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

BL 112 201 TK/14 Warszawa, 3 listopada 2014 r.

BL 112 201 TK/14 Warszawa, 3 listopada 2014 r. BL 112 201 TK/14 Warszawa, 3 listopada 2014 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 22 LIPCA 2014 R. (K 25/13) DOTYCZĄCYM USTAWY O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU I PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215 Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ujednolicony opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, (Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów) Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2017 r. Poz. 1000 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku W Brzesku rozmawiano o przyszłości transplantacji Społeczne i medyczne aspekty transplantacji - to tytuł konferencji jaka odbyła się w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia dotycz¹cym KLO z 4.12.2009 r., chorego do przeszczepienia narz¹du, po zakwalifikowaniu w Oœrodku Kwalifikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Szpiczak plazmocytowy. Grzegorz Helbig Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szpiczak plazmocytowy. Grzegorz Helbig Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Szpiczak plazmocytowy Grzegorz Helbig Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach MM - epidemiologia 90% przypadków rozpoznaje się powyżej 50 r.ż., Mediana wieku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1)2) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1)2) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. Dz.U.05.169.1411 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 175 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1)2) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wskazań do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w aspekcie oceny wyników i efektywności leczenia**

Ewaluacja wskazań do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w aspekcie oceny wyników i efektywności leczenia** DOI: 0.5604/0860696.7347 Post N Med 06; XXIX(C): 4-4 Borgis *Kamil Wieczorek, Paulina Reinhard, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień Ewaluacja wskazań do przeszczepienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek

Bardziej szczegółowo

NIE przyjmuje Pani jakiekolwiek leki w sposób przewlekły? NIE chorym na AIDS. NIE nosicielem wirusa HIV?

NIE przyjmuje Pani jakiekolwiek leki w sposób przewlekły? NIE chorym na AIDS. NIE nosicielem wirusa HIV? 28A Załącznik nr 1 do Umowy numer PL z dnia na usługę profilaktyczno-terapeutyczną polegającą na kwalifikacji i preparatyce krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych. Kwestionariusz dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania i rola Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

Zadania i rola Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Zadania i rola Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych Artur Kamiński ODS ODS BTiK/BKK Pracownie typowania tkankowego Kontrole Kontrole Kontrole

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek oraz osób uczestniczących w pobieraniu i przeszczepianiu narządów Katowice, 6-8 października 2011

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY Z CYTOGENETYKI KLINICZNEJ. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Bydgoszcz ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

STAŻ KIERUNKOWY Z CYTOGENETYKI KLINICZNEJ. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Bydgoszcz ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA (stan

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej

Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej ZALECENIA EKSPERTÓW / EXPERTS RECOMMENDATIONS 243 Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej Recommendations of the Committee of Experts

Bardziej szczegółowo

ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA

ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA ALLOPRZESZCZEPIENIE KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH w PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZCE LIMFOCYTOWEJ w POLSCE ANKIETA WIELOOŚRODKOWA Ośrodek koordynujący: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2007/DGL Prezesa NFZ z dnia 5.11.2007 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2007/DGL Prezesa NFZ z dnia 5.11.2007 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/2007/DGL Prezesa NFZ z dnia 5.11.2007 r. Załącznik nr 3c do załącznika do zarządzenia Nr 80/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2006 r. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Monika Badyda Ośrodek Dawców Szpiku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

1 Monika Badyda Ośrodek Dawców Szpiku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu LP Imię Nazwisko Ośrodek 1 Monika Badyda Ośrodek Dawców Szpiku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 2 Monika Baj- Krzyworzeka Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku w zakresie:

OGŁOSZENIE. Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku w zakresie: OGŁOSZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.

Bardziej szczegółowo

Kurs Hematologii w ramach Onkologii klinicznej

Kurs Hematologii w ramach Onkologii klinicznej Kurs Hematologii w ramach Onkologii klinicznej Witamy Państwa serdecznie w imieniu Pana Profesora Aleksandra Skotnickiego i pozostałych pracowników Katedry Hematologii. W ramach Onkologii Klinicznej przez

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego Przewodnik dla Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego www.dkms.pl Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Dzięki Tobie możemy realizować naszą

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1657 Warszawa, 29 grudnia 2008 r.

Druk nr 1657 Warszawa, 29 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-236-08 Druk nr 1657 Warszawa, 29 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2013 ISSN 1428-0825

MARZEC 2013 ISSN 1428-0825 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Poziom wiedzy studentów na temat transplantacji szpiku kostnego. Students Knowledge About a Bone Marrow Transplant.

PRACE ORYGINALNE. Poziom wiedzy studentów na temat transplantacji szpiku kostnego. Students Knowledge About a Bone Marrow Transplant. PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1, 35 40 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Aneta Wojczyk Poziom wiedzy studentów na temat transplantacji szpiku kostnego Students Knowledge

Bardziej szczegółowo