Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)"

Transkrypt

1 Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) W 2013 r. do krajowej listy osób oczekuj¹cych (KLO) zg³oszono 4473 potencjalnych biorców. Do wszystkich oczekuj¹cych wys³ano powiadomienia o wprowadzeniu na listê. Kierownicy oœrodków kwalifikacyjnych otrzymali 603 zbiorcze powiadomienia o umieszczeniu na liœcie chorych z danego oœrodka. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki W 2013 r. w krajowej liœcie osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki zarejestrowanych by³o 2565 chorych, w tym 1241 zosta³o zg³oszonych do KLO Systematycznie wzrasta liczba potencjalnych biorców nerki powy ej 60 r. (Tabela 1). Stopniowo roœnie liczba osób zg³aszanych do przeszczepienia nerki, co przy rosn¹cej liczbie przeszczepieñ jest warunkiem utrzymania prawid³owego doboru biorcy. W obecnym systemie informatycznym wdro ono modu³ automatycznego, wyprzedzaj¹cego przypominania lekarzom prowadz¹cym i pracowniom zgodnoœci tkankowej o badaniach immunologicznych. Oznaczenie HLA oraz PRA u potencjalnego biorcy jest warunkiem umieszczenia chorego na liœcie oczekuj¹cych, podobnie jak potwierdzenie grupy krwi przez oœrodek kwalifikacyjny czy wpisanie rozpoznania i danych osobowych. W 2013 r. wykonano 26 przeszczepieñ nerki z brakiem niezgodnych HLA, w tym 3 nerki z 6 zgodnymi HLA. Tabela 1. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki (nerki i trzustki, nerki i w¹troby, nerki i serca) w latach Ca³kowita liczba osób zarejestrowanych w KLO Osoby zarejestrowane < 18 r * Osoby zarejestrowane > 60 r * Œredni wiek osób oczekuj¹cych 45 lat 45 lat 46 lat 47 lat 47 lat 47 lat 6 m-cy 11 m-cy 2 m-ce 3 m-ce* 1 m-c Osoby zg³oszone po raz pierwszy Liczba wszystkich przeszczepieñ nerki Liczba przeszczepieñ nerki od dawcy zmar³ego Liczba przeszczepieñ nerki od dawcy ywego Liczba jednoczasowych przeszczepieñ nerki i trzustki Liczba jednoczasowych przeszczepieñ nerki i wysp trzustkowych Liczba jednoczasowych przeszczepieñ nerki i w¹troby Osoby zmar³e na liœcie * *Liczone na dzieñ r. Tabela 2. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki (nerki i trzustki, nerki i w¹troby, nerki i serca) w latach Oczekuj¹cy w dniu na przeszczepienie ** Nerki Nerki i trzustki (wysp trzustkowych) (2) 30(3) Nerki i w¹troby Nerki i serca ** Od stycznia 2013 r. KLO wykazuje jedynie chorych aktywnie oczekuj¹cych na przeszczepienie. 22

2 Spoœród 940 osób aktywnie oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki 2013 r., 78% to chorzy oczekuj¹cy na pierwsze przeszczepienie nerki. Od 2013 r. ostatniego dnia ka dego miesi¹ca podajemy liczbê osób, które tego dnia mia³y status aktywny na krajowej liœcie oczekuj¹cych. W latach poprzednich w podanych liczbach uwzglêdnialiœmy tak e osoby czasowo wykluczone, czyli te, które zosta³y zg³oszone do KLO, ale z ró nych powodów wykluczone z typowania na czas okreœlony. Z uwagi na du e ró nice w czasie dyskwalifikacji, obecnie podajemy wy³¹cznie liczbê chorych gotowych do przeszczepienia danego dnia. Spoœród 1164 przeszczepieñ nerki wykonanych, u 979 biorców wykonano pierwsze przeszczepienie, u 168 biorców drugie a 17 biorców otrzyma³o trzecie przeszczepienie. Tabela 3. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki (nerki i trzustki, nerki i w¹troby, nerki i serca) danego roku * Oczekuj¹cy na pierwsze przeszczepienie Oczekuj¹cy na drugie przeszczepienie Oczekuj¹cy na trzecie przeszczepienie Oczekuj¹cy na czwarte przeszczepienie * Liczone na dzieñ r. Lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki w trybie pilnym w latach U wiêkszoœci chorych (73%) wymagaj¹cych pilnego przeszczepienia nerki wykonano ten zabieg. Trzech chorych pozosta³o na liœcie oczekuj¹cych w 2014 r. a u pozosta³ych trzech uda³o siê wytworzyæ sta³y i bezpieczny dostêp naczyniowy do dializ i nie wymagaj¹ pilnego przeszczepienia nerki (Tabela 4). Tabela 4. Lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki w trybie pilnym w latach Liczba osób zarejestrowanych Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê Liczba osób skreœlonych z listy pilnej Osoby zmar³e 1 - Liczba osób oczekuj¹cych Lista osób z cukrzycow¹ chorob¹ nerek oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki w latach W 2013 r. w zarejestrowanych by³o w KLO 152 osoby z cukrzycow¹ chorob¹ nerek, w tym 46 osób zg³oszono de novo do zabiegu przeszczepienia nerki i trzustki. Niepokoj¹ca jest du a œmiertelnoœæ wœród oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki w grupie chorych z cukrzyc¹ (3,9%) w stosunku do ogólnej œmiertelnoœci na liœcie oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki (1, 99%) i braku zgonów wœród osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki i trzustki. Zwi¹zane jest to z pewnoœci¹ z tym, e do przeszczepienia nerki i trzustki kwalifikowane s¹ osoby m³ode, bez dodatkowych obci¹ eñ zdrowotnych i z cukrzyc¹ typu 1, a do przeszczepienia nerki g³ównie osoby z cukrzyc¹ typu 2, która sprzyja problemom naczyniowym pogarszaj¹cym rokowanie w tej grupie chorych (Tabela 5 i 6). 23

3 Tabela 5. Lista osób z cukrzycow¹ chorob¹ nerek oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki w latach * Liczba osób z cukrzycow¹ chorob¹ nerek (I i II typ) zarejestrowanych w KLO oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê od dawcy zmar³ego Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê od dawcy ywego Osoby zmar³e na liœcie oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki *Liczone na dzieñ Tabela 6. Lista osób z cukrzycow¹ chorob¹ nerek oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki i trzustki w latach Liczba osób zarejestrowanych w KLO z cukrzycow¹ chorob¹ nerek (I typ) oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki i trzustki 71 62* w tym de novo Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê i trzustkê Liczba osób zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki i trzustki, które otrzyma³y przeszczepienie nerki 19 9* 2 5 Osoby zmar³e na liœcie oczekuj¹cych na tx nerki i trzustki 3 1* - - Osoby oczekuj¹ce na przeszczepienie nerki i trzustki (wysp trzustkowych) (2) 30(3) *Liczone na dzieñ Osoby zg³oszone do wyprzedzaj¹cego przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki (pre-emptive, przed rozpoczêciem dializ) w latach Spoœród 2565 chorych oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki, 97 osób zg³oszonych by³o do wyprzedzaj¹cego przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki, co stanowi 3,8%. Wykonano w tej grupie 58 zabiegów przeszczepienia nerki, w tym: 14 od dawców ywych oraz 4 nerki wraz z trzustk¹ pobran¹ od tego samego dawcy. Wielu chorych (39%), mimo zg³oszenia w KLO do wyprzedzaj¹cego przeszczepienia nerki rozpoczê³a leczenie dializami i nadal pozostaje na liœcie oczekuj¹cych. Tabela 7. Osoby zg³oszone do wyprzedzaj¹cego przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki (pre-emptive, przed rozpoczêciem dializ) w latach * Liczba osób zarejestrowanych Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê od dawcy zmar³ego Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê od dawcy ywego Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê i trzustkê Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê i w¹trobê Osoby zmar³e *Liczone na dzieñ r. 24

4 Osoby o podwy szonym ryzyku immunologicznym (PRA %) oczekuj¹ce na przeszczepienie nerki w latach Osoby o podwy szonym ryzyku immunologicznym stanowi¹ istotny odsetek wœród osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki. Mimo, e liczba tych osób w ostatnim roku wzros³a, nadal jest ona zani ona, gdy opiera siê na ma³o dok³adnych metodach oznaczania PRA, wykorzystuj¹cych ograniczon¹ do liczbê dawców limfocytów z danego rejonu a nie z ca³ego kraju. Oczekujemy na wdro enie molekularnych metod identyfikowania pacjentów podwy szonego ryzyka immunologicznego z zastosowaniem metod pozwalaj¹cych na iloœciow¹ i jakoœciow¹ ocenê przeciwcia³ anty HLA. Zastosowanie tych metod pozwoli nie tylko na rzeteln¹ identyfikacjê chorych o podwy szonym ryzyku immunologicznym, ale tak e na lepszy dobór tkankowy miêdzy dawc¹ i biorc¹ nerki z uwzglêdnieniem nieprzeszczepiania tych narz¹dów, przeciwko którym biorca bêdzie mia³ przeciwcia³a (Tabela 8). Tabela 8. Osoby o podwy szonym ryzyku immunologicznym (PRA %) oczekuj¹ce na przeszczepienie nerki w latach * Liczba osób oczekuj¹cych: PRA % PRA 50-79% Osoby, które otrzyma³y przeszczep nerki PRA % PRA 50-79% Osoby zmar³e na liœcie PRA % PRA 50-79% Liczba osób oczekuj¹cych PRA % PRA 50-79% *Liczone na dzieñ Chorzy oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki po przeszczepieniu innego narz¹du, tkanki lub komórek W 2013 r. zg³oszono do przeszczepienia nerki i wykonano przeszczepienie u chorej po autologicznym przeszczepieniu szpiku. Nadal oczekuje na przeszczepienie nerki chora po przeszczepieniu serca i p³uc. Z 3 chorych po przeszczepieniu p³uc zg³oszonych do przeszczepienia nerki, dokonano przeszczepienia u 2 chorych, z czego u jednej by³a to nerka pobrana od ywego dawcy. Liczba chorych wymagaj¹cych przeszczepienia nerki po przeszczepieniu w¹troby czy serca utrzymuje siê na podobnym poziomie od kilku lat, co przy rosn¹cej liczbie przeszczepieñ narz¹dów pozanerkowych (szczególnie w¹troby) pozwala stwierdziæ, e byæ mo e problem niewydolnoœci nerek w tej grupie chorych uda³o siê opanowaæ. Tabela 9. Chorzy oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki po przeszczepieniu serca w latach Liczba oczekuj¹cych Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê Liczba osób zdyskwalifikowanych od przeszczepienia Liczba zmar³ych Liczba osób oczekuj¹cych

5 Tabela 10. Chorzy oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki po przeszczepieniu w¹troby w latach Liczba oczekuj¹cych Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê Liczba osób zdyskwalifikowanych Liczba zmar³ych 1 1 Liczba osób oczekuj¹cych Chorzy oczekuj¹cy na jednoczasowe przeszczepienie nerki i w¹troby w latach Spoœród 9 chorych oczekuj¹cych na jednoczasowe przeszczepienie nerki i w¹troby, 2 osoby otrzyma³y taki przeszczep Tabela 11. Chorzy oczekuj¹cy na jednoczasowe przeszczepienie nerki i w¹troby w latach Liczba oczekuj¹cych Liczba osób, którym przeszczepiono nerkê i w¹trobê Liczba osób zdyskwalifikowanych Liczba zmar³ych Liczba osób oczekuj¹cych Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie nerki w latach W 2013 r. œredni czas oczekiwania na przeszczepienie nerki, liczony od zarejestrowania w KLO do dnia przeszczepienia, wynosi³ 10 miesiêcy. Czas dializoterapii przed przeszczepieniem nie zmienia siê (Tabela 12). Tabela 12. Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie nerki w latach œredni czas oczekiwania na przeszczepienie Grupa chorych od rozpoczêcia dializ do przeszczepienia * Zg³oszeni do pierwszego 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2lata 2lata przeszczepienia nerki 10 m-cy 8,5 m-ca 10 m-cy 11 m-cy 6 m-cy 6 m-cy Wysokoimmunizowani 4 lata 6 lat 4 lata 3 lata 4 lata 6 lat 6 m-cy 11 m-cy 8,5 m-ca 11 m-cy 5 m-cy 8 m-cy Zg³oszeni do przeszczepienia 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata 1 rok 1 rok nerki i trzustki 3,5 m-ca 4 m-ce 7 m-cy 9 m-cy 8 m-cy *Liczone na dzieñ Tabela 12 (cd). Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie nerki w latach œredni czas oczekiwania na przeszczepienie Grupa chorych od zakwalifikowania do przeszczepienia * Zg³oszeni do pierwszego przeszczepienia nerki 10 m-cy 7 m-cy 9 m-cy 11 m-cy 10 m-cy 10 m-cy Zg³oszenia pilne 32 dni 38 dni 42 dni 63 dni 16 dni 54 dni Wysokoimmunizowani 9 m-cy 15 m-cy 15,5 m-ca 17 m-cy 15 m-cy 16 m-cy Zg³oszeni do pierwszego przeszczepienia nerki i trzustki 4 m-ce 8,5 m-ca 8,5 m-ca 11,5 m-ca 5 m-cy 4 m-ce Zg³oszeni do przeszczepienia przed rozpoczêciem dializ 4,5 m-ca 6,5 m-ca 7,5 m-ca 8,5 m-ca 7,7 m-ca 9 m-cy *Liczone na dzieñ

6 Przyczyny niewydolnoœci nerek chorych zg³oszonych do KLO Dominuj¹c¹ przyczyn¹ niewydolnoœci nerek wœród chorych zg³oszonych do przeszczepienia jak i po przeszczepieniu nerki s¹ choroby k³êbuszkowe nerek. Nadal pozostaje grupa chorych (14%), u których nie uda³o siê zdiagnozowaæ przyczyny niewydolnoœci nerek, ale wyeliminowano w wiêkszoœci przypadków wady uk³adu moczowego, które by mog³y w krótkim czasie doprowadziæ do niewydolnoœci nerki przeszczepionej. Tabela 13. G³ówne przyczyny niewydolnoœci nerek u chorych zg³oszonych do KLO Grupy chorych Nowo zg³oszeni Wszyscy oczekuj¹cy Wszyscy, u których dokonano przeszczepienie nerki od zmar³ego dawcy Zg³oszeni przed rozpoczêciem dializ do pierwszego przeszczepienia nerki Dokonano przeszczepienia nerki przed rozpoczêciem dializ Dokonano przeszczepienia nerki od ywego dawcy Liczba G³ówne przyczyny niewydolnoœci nerek % Glomerulopatie pierwotne Cukrzycowa choroba nerek Glomerulopatie wtórne inne Torbielowatoœæ nerek Œródmi¹ szowe zapalenia nerek Nefropatia nadciœnieniowa Inne Nieznane Chorzy oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki z nietypowym odprowadzeniem moczu met. Brickera W 2013 r. 15 chorych oczekiwa³o na przeszczepienie nerki z nietypowym odprowadzeniem moczu metod¹ Brickera, czyli z pominiêciem w³asnego pêcherza moczowego i wytworzeniem przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej, z czego 12 zg³oszono Spoœród 15 osób, u 6 chorych takie odprowadzenie wykonano przed kwalifikacj¹, u pozosta³ych 9 chorych zaplanowano wytworzenie nietypowego odprowadzenia moczu w czasie przeszczepienia. W 2013 r. wykonano 10 przeszczepieñ nerki ww. chorym, w tym 3 przeszczepienia nerki do wczeœniej wytworzonej pêtli Brickera. U jednego chorego z tej grupy wykonano zespolenie moczowe do pêcherza moczowego mimo wczeœniejszej kwalifikacji do pêtli Brickera. Oœrodki kwalifikuj¹ce chorych do przeszczepienia nerki Zg³aszanie chorych do krajowej listy osób oczekuj¹cych odbywa siê za poœrednictwem oœrodków kwalifikacyjnych, dzia³aj¹cych przy oœrodkach transplantacyjnych. Po³owa chorych zg³aszanych z danego oœrodka kwalifikacyjnego jest przeszczepianych poza tym oœrodkiem. W 2013 r. odnotowaliœmy wzrost nowych zg³oszeñ do krajowej listy osób oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki. W 2013 r. stacje dializ zg³osi³y do kwalifikacji w oœrodkach kwalifikacyjnych 2584 osoby, z czego 1241 zakwalifikowano do przeszczepienia nerki i zg³oszono do KLO (Tabela 14). 27

7 Tabela 14. Oœrodki kwalifikuj¹ce chorych do przeszczepienia nerki. Oœrodek kwalifikacyjny Liczba chorych zg³oszonych do KLO w danym roku Bia³ystok Bydgoszcz Gdañsk Katowice Kraków Lublin ódÿ Poznañ Szczecin Warszawa Warszawa CZD Wroc³aw Razem Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie trzustki oraz wysp trzustkowych W 2013 r. wykonano 3 przeszczepienia samej trzustki oraz 3 przeszczepienia wysp trzustkowych. Zg³oszono de novo 5 osób do transplantacji nerki i wysp trzustkowych, 4 osoby do przeszczepienia nerki i trzustki lub wysp trzustkowych, 7 osób do przeszczepienia trzustki oraz jedn¹ osobê do przeszczepienia wysp trzustkowych (Tabela 15). Tabela 15. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie trzustki lub wysp trzustkowych w latach Liczba przeszczepieñ trzustki Liczba przeszczepieñ wysp trzustkowych Oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki i wysp trzustkowych 31grudnia * Oczekuj¹cy na przeszczepienie wysp trzustkowych 31grudnia Oczekuj¹cy na przeszczepienie trzustki lub wysp trzustkowych 31grudnia Oczekuj¹cy na przeszczepienie trzustki * Oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki i trzustki ewentualnie wysp trzustkowych Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie narz¹dów klatki piersiowej Osoby oczekuj¹ce na przeszczepienie serca W 2013 r. w Polsce do leczenia przeszczepieniem serca zg³oszono 234 nowych chorych i by³a to liczba podobna jak w latach poprzednich. Najwiêcej chorych zg³oszono do przeszczepienia serca w Œl¹skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu 107 osób, a najmniej w Centrum Zdrowia Dziecka 2 osoby, z tym, e oœrodek w CZD rozpocz¹³ dzia³alnoœæ ¹czna liczba chorych oczekuj¹cych na przeszczepienie serca w 2013 roku wynios³a 601 osób. Spoœród wszystkich oczekuj¹cych, przeszczepienie serca otrzyma³o 87osób (14%) w tym 4 osoby poni ej 18 r. (3 w Zabrzu, 1 w Instytucie Kardiologii w Warszawie), zdyskwalifikowano stale lub czasowo 118 osób (19,6%), zmar³o w trakcie oczekiwania 59 chorych (9,8%) r. oczekiwa³o na przeszczepienie serca 320 chorych (Tabela 16). 28

8 Tabela 16. Realizacja zapotrzebowania na leczenie przeszczepieniem serca w Polsce Warszawa Kraków Zabrze Gdañsk Poznañ Warszawa Instytut KSS SCCS UCK SKPP UM CZD Kardiologii ¹cznie Nowe zg³oszenia Nowe zg³oszenia w trybie pilnym Nowe zg³oszenia w trybie planowym Przeszczepienia ogó³em Przeszczepienia w trybie pilnym Przeszczepienia w trybie planowym Chorzy zmarli przed przeszczepieniem Liczba oczekuj¹cych Œredni czas oczekiwania chorych, którzy otrzymali przeszczepienie serca wyniós³ 66 dni dla biorców zg³oszonych w trybie pilnym oraz 10 miesiêcy dla biorców zg³oszonych w trybie planowym. Czas oczekiwania osób, które nie otrzyma³y przeszczepienia serca na koniec 2013 roku i nadal znajduj¹ siê na liœcie oczekuj¹cych, wyniós³ œrednio 15 miesiêcy. Chorzy, którzy zmarli nie doczekawszy przeszczepienia oczekiwali œrednio 15 miesiêcy (Tabela 17). Tabela 17. Œredni czas oczekiwania chorych zg³oszonych do leczenia przeszczepieniem serca Chorzy przeszczepieni, zg³oszeni w trybie pilnym Chorzy przeszczepieni, zg³oszeni w trybie planowym Chorzy zg³oszeni, którzy zmarli przed przeszczepieniem Oczekuj¹cy Warszawa Kraków Zabrze Gdañsk Poznañ Warszawa Instytut KSS SCCS UCK SKPP UM CZD Kardiologii Polska 33 dni 43 dni 7 dni 57 dni 188 dni - 66 dni 17 m-cy - 5 m-cy 9 m-cy m-cy 7 m-cy 15 m-cy 22 m-ce 13 m-cy 17 m-cy - 15 m-cy 15 m-cy 22 m-ce 24 m-ce 11 m-cy 15 m-cy 2 m-ce 15 m-cy W 2013 r. na przeszczepienie serca oczekiwa³o 22 osoby poni ej 18 r., z czego 20 zg³oszono po raz pierwszy. W 2013 r. przeszczepiono serce u 4 osób poni ej 18 r. Dwoje dzieci zmar³o w oczekiwaniu na przeszczepienie serca, 2 wykluczono czasowo, 1 wykluczono na sta³e z przeszczepienia serca. W dniu r. na aktywnej liœcie oczekuj¹cych na przeszczepienie serca pozostawa³o 13 dzieci. Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie serca w tej grupie chorych wynosi³ 5 miesiêcy (Tabela 18). 29

9 Tabela 18. Krajowa lista osób poni ej 18 r. oczekuj¹cych na przeszczepienie serca Warszawa Kraków Zabrze Gdañsk Poznañ Warszawa Instytut KSS SCCS UCK SKPP UM CZD Kardiologii ¹cznie Nowe zg³oszenia Przeszczepienia Chorzy zmarli przed przeszczepieniem Liczba oczekuj¹cych Osoby oczekuj¹ce na przeszczepienie serca i p³uc Od 2006 r. nie wykonano w Polsce ani jednego kombinowanego przeszczepienia serca wraz z p³ucami, 2013 r. na liœcie oczekuj¹cych pozostawa³y 3 osoby. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie p³uc Na liœcie osób oczekuj¹cych na przeszczepienie p³uc znajdowa³o siê 93 chorych, z czego 47 zosta³o zg³oszonych w tego roku. Potencjalni biorcy zostali zg³oszeni przez Œl¹skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Oddzia³ Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej PUM Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko³owskiego w Szczecinie-Zdunowie. W 2013 r. wykonano ³¹cznie 17 przeszczepieñ pojedynczego p³uca lub pary p³uc (12 w Zabrzu, 5 w Szczecinie) r. oczekiwa³o na przeszczepienie 45 chorych, 29 chorych zmar³o przed przeszczepieniem. Zdyskwalifikowano czasowo lub stale 2 osoby (Tabela 19). Tabela 19. Lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie p³uc Szczecin - Zdunowo Zabrze SCCS ¹cznie Nowe zg³oszenia Przeszczepienia Chorzy zmarli przed przeszczepieniem Liczba oczekuj¹cych Tabela 20. Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie p³uc Szczecin - Zdunowo Zabrze SCCS Polska Chorzy przeszczepieni 9 m-cy 7 m-cy 8 m-cy Chorzy zmarli przed przeszczepieniem - 12 m-cy 12 m-cy Oczekuj¹cy 4 m-ce 18 m-cy 11 m-cy Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie w¹troby W 2013 r. w Polsce do leczenia przeszczepieniem w¹troby zg³oszono 396 nowych chorych. Najwiêcej chorych zg³oszono do przeszczepienia z Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie 188 osób, a najmniej z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroc³awiu 11 osób. W 2013 r. ³¹czna liczba chorych oczekuj¹cych na przeszczepienie w¹troby wynios³a 553 chorych. Spoœród wszystkich oczekuj¹cych, przeszczepienie w¹troby od zmar³ego dawcy otrzyma³o 318 osób (57,5%), natomiast od dawcy ywego 18 osób (3,2%). Zmar³o 38 chorych (6,9%) oczekuj¹cych na 30

10 przeszczepienie. Na liœcie aktywnej osób oczekuj¹cych 2013 r. pozostawa³y 133 osoby, a 46 osób by³o wykluczonych czasowo lub stale. W Tabeli 21 przedstawiono zg³oszenia chorych do przeszczepienie w¹troby z podzia³em na oœrodki. Tabela 22 przedstawia œredni czas oczekiwania na przeszczepienie w¹troby w poszczególnych oœrodka transplantacyjnych w zale noœci od trybu zg³oszenia. Tabela 21. Realizacja zapotrzebowania na leczenie przeszczepieniem w¹troby w Polsce Katowice Szczecin Warszawa Warszawa Warszawa Wroc³aw SPSK SPWSZ CZD SKDJ WUM CSK WUM USK *Przeszczepienie od dawcy zmar³ego+przeszczepienie od dawcy ywego ¹cznie Nowe zg³oszenia Nowe zg³oszenia w trybie pilnym Nowe zg³oszenia w trybie planowym Przeszczepienia ogó³em ( CD + LD) (15+18)* (318+18)* Przeszczepienia w trybie pilnym Przeszczepienia w trybie planowym Chorzy zmarli przed przeszczepieniem Liczba oczekuj¹cych Tabela 22. Œredni czas oczekiwania chorych zg³oszonych do leczenia przeszczepieniem w¹troby w Polsce Katowice Szczecin Warszawa Warszawa Warszawa Wroc³aw SPSK SPWSZ CZD SKDJ WUM CSK WUM USK Polska Chorzy przeszepieni, zg³oszeni w trybie 2 dni 4 dni 6 dni 5 dni 2 dni 4 dni 4 dni pilnym Chorzy przeszepieni, zg³oszeni w trybie 2 m-ce 5 m-cy 4 m-ce 4 m-ce 3 m-ce 19 m-cy 6 m-cy planowym Chorzy zg³oszeni, którzy zmarli przed 8 dni 6 m-cy 18 dni 6 m-cy 1 m-c 5 m-cy 3 m-ce przeszczepieniem Oczekuj¹cy 3 m-ce 16 m-cy 5 m-cy 9 m-cy 8 m-cy 14 m-cy 9 m-cy Œredni czas oczekiwania chorych, którzy otrzymali przeszczepienie w¹troby w trybie pilnym, wynosi³ 4 dni, najd³u szy by³ w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i wyniós³ 6 dni. Œredni czas oczekiwania chorych, którzy otrzymali przeszczepienie w¹troby w trybie planowym wynosi³ 6 miesiêcy, najd³u szy by³ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroc³awiu i wynosi³ 19 miesiêcy. Œredni czas oczekiwania dla biorców, którzy nie otrzymali przeszczepienia w¹troby wyniós³ 9 miesiêcy. 31

11 Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie rogówki W 2013 r. odnotowano istotny wzrost liczby chorych oczekuj¹cych na przeszczepienie rogówki, przy mniejszej ni w 2012 r. liczbie nowo zg³oszonych chorych w ci¹gu roku. Rosn¹ca liczba chorych oczekuj¹cych na przeszczepienie rogówki jest g³ównie zwi¹zana ze zbyt ma³¹ liczb¹ przeszczepieñ rogówki wykonywanych w ci¹gu roku w stosunku do potrzeb. Liczba chorych zg³aszanych do przeszczepienia jest dwukrotnie wiêksza ni liczba wykonanych przeszczepieñ. W 2013 r. istotnie wzros³a w stosunku do 2012 r. liczba przeszczepieñ rogówki w trybie pilnym (862 88% vs %). Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie rogówki wynosi³ 53 dni w grupie osób pilnych i 7 miesiêcy w grupie osób zg³oszonych do przeszczepienia w trybie planowym. Tabela 23. Realizacja zapotrzebowania na leczenie przeszczepieniem rogówki w Polsce w latach r. Liczba Liczba Liczba aktywnie oczekuj¹cych Nowe wykonanych Dyskwalifikacje oczekuj¹cych osób zg³oszenia przeszczepieñ sta³e i czasowe na dzieñ ogó³em (pilne + planowe ) 2012** 2013** Uniwersytecki Szpital Kliniczny -* w Bia³ymstoku Szpital Uniwersytecki nr w Bydgoszczy (4+8) (28+1) WSS nr w Bytomiu (6+8) (9+0) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (8+1) (37+1) w Gdañsku Okrêgowy Szpital Kolejowy w Katowicach (19+119) (140+6) SPSK Nr 5 Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego (84+65) (133+7) w Katowicach Szpital Zespolony w Kêdzierzynie KoŸlu (1+5) (6+1) Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie (8+0) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 (36+14) (83+2) w Lublinie Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej (0+18) (61+4) w odzi Specjalistyczne Centrum Medyczne SA (5+18) (5+0) w Polanicy Zdroju 32

12 Tabela 23 (cd). Realizacja zapotrzebowania na leczenie przeszczepieniem rogówki w Polsce w latach r. Liczba Liczba Liczba aktywnie oczekuj¹cych Nowe wykonanych Dyskwalifikacje oczekuj¹cych osób zg³oszenia przeszczepieñ sta³e i czasowe na dzieñ ogó³em (pilne + planowe ) 2012** 2013** Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J Strusia w Poznaniu WSS nr im. Œw. Barbary (59+108) (151+42) w Sosnowcu SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (9+1) w Szczecinie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital (0+3) (3+0) Zespolony w Szczecinie Szpital Kliniczny Dzieci¹tka Jezus (2+10) (9+1) w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital (103 (156 Okulistyczny +140) +45) w Warszawie Wojskowy Instytut Medyczny (11+26) (9+4) w Warszawie Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego (0+19) (20+0) we Wroc³awiu Spektrum Sp. z o.o we Wroc³awiu (0+1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wroc³awiu ¹cznie Polska *- Brak danych **Liczba oczekuj¹cych osób dotyczy potencjalnych biorców oczekuj¹cych na przeszczepienie rogówki a liczba wykonanych przeszczepieñ dotyczy iloœci procedur przeszczepieñ rogówki. Ten sam biorca mo e mieæ kilka przeszczepieñ rogówki w ci¹gu roku zarówno w jednym oku jak i w drugim. 33

13 Tabela 24. Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie rogówki Œredni czas oczekiwania Œredni czas oczekiwania na przeszczepienie rogówki na przeszczepienie rogówki w trybie pilnym w trybie planowym (w dniach) (w miesi¹cach) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia³ymstoku -* - Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy 167 dni 13 m-cy WSS nr 4 w Bytomiu 83 dni - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdañsku 64 dni 8 m-cy Okrêgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 46 dni 5 m-cy SPSK Nr 5 Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego 46 dni 9 m-cy w Katowicach Szpital Zespolony w Kêdzierzynie KoŸlu 67 dni 11 m-cy Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 76 dni - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie 30 dni 6 m-cy Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej 40 dni 2 m-ce w odzi Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju 19 dni - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.j Strusia w Poznaniu - - WSS nr 5 im. Œw. Barbary w Sosnowcu 37 dni 7 m-cy SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 15 dni 2 m-ce w Szczecinie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 15 dni - Szpital Kliniczny Dzieci¹tka Jezus w Warszawie 55 dni 4 m-ce Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 36 dni 9 m-cy Warszawie Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 21 dni 8 m-cy Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie - - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wroc³awiu 84 dni - Spektrum Sp. z o.o. we Wroc³awiu Wojskowy Szpital Kliniczny we Wroc³awiu - - *- Brak transplantacji 34

14 Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie komórek przytarczyc W 2013 r. na krajowej liœcie osób oczekuj¹cych na przeszczepienie przytarczyc nie by³o potencjalnych biorców. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie twarzy W 2013 r. do krajowej listy osób oczekuj¹cych na przeszczepienie twarzy zg³oszono 2 osoby. Obie osoby mia³y wykonane przeszczepienie twarzy, w tym jedna w trybie pilnym. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie koñczyny górnej W 2013 r. na przeszczepienie koñczyny górnej oczekiwa³o w krajowej liœcie 8 osób. Krajowa lista osób oczekuj¹cych na przeszczepienie jelita W 2013 r. na przeszczepienie jelita oczekiwa³y 2 osoby. Tabela 25. Podzia³ na województwa. Oczekuj¹cy na przeszczepienie nerki (nerka + trzustka, nerka + w¹troba, nerka + serce) POLSKA dolnoœl¹skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ³ódzkie ma³opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie œl¹skie œwiêtokrzyskie warmiñsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Oczekuj¹cy (aktywni) r. Nowe zg³oszenia Zmarli na liœcie

15 Tabela 26. Podzia³ na województwa. Oczekuj¹cy na przeszczepienie w¹troby POLSKA dolnoœl¹skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ³ódzkie ma³opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie œl¹skie œwiêtokrzyskie warmiñsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Oczekuj¹cy (aktywni) r. Nowe zg³oszenia Zmarli na liœcie Tabela 27. Podzia³ na województwa. Oczekuj¹cy na przeszczepienie serca POLSKA dolnoœl¹skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ³ódzkie ma³opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie œl¹skie œwiêtokrzyskie warmiñsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Oczekuj¹cy (aktywni) r. Nowe zg³oszenia Zmarli na liœcie

16 Tabela 28. Podzia³ na województwa. Oczekuj¹cy na przeszczepienie p³uca POLSKA dolnoœl¹skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ³ódzkie ma³opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie œl¹skie œwiêtokrzyskie warmiñsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Oczekuj¹cy (aktywni) r. Nowe zg³oszenia Zmarli na liœcie Dorota Lewandowska, Poltransplant Ma³gorzata Hermanowicz, Poltransplant Jolanta Przygoda, Poltransplant Iwona Podobiñska, Poltransplant Izabela Walczyk, Poltransplant 37

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) W 2012 r. zg³oszono do krajowej listy (KLO) 4489 osób oczekuj¹cych na przeszczepienie. Do ka dego chorego wys³ano list zawiadamiaj¹cy o umieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia dotycz¹cym KLO z 4.12.2009 r., chorego do przeszczepienia narz¹du, po zakwalifikowaniu w Oœrodku Kwalifikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2013 ISSN 1428-0825

MARZEC 2013 ISSN 1428-0825 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów

Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów Spis pozwoleñ na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narz¹dów Podmioty lecznicze posiadaj¹ce na czynnoœci polegaj¹ce na pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu narz¹dów

Bardziej szczegółowo

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców Na podstawie decyzji podjętych podczas spotkania w siedzibie Poltransplantu w dniu 2012.09.05., w którym uczestniczyli przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Osób Oczekuj¹cych na przeszczepienie narz¹dów 2008

Krajowa Lista Osób Oczekuj¹cych na przeszczepienie narz¹dów 2008 Krajowa Lista Osób Oczekuj¹cych na przeszczepienie narz¹dów 2008 Lista oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki W 2008 r. w Krajowej Liœcie Osób Oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki,

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek oraz osób uczestniczących w pobieraniu i przeszczepianiu narządów Katowice, 6-8 października 2011

Bardziej szczegółowo

1 - Przeszczepienie autologicznego szpiku

1 - Przeszczepienie autologicznego szpiku 1 - Przeszczepienie autologicznego szpiku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr A. Jurasza AM w y Kliniczne Akademii Medycznej w u Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT KRAJOWA LISTA BIORCÓW PRZESZCZEPÓW UNACZYNIONYCH

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT KRAJOWA LISTA BIORCÓW PRZESZCZEPÓW UNACZYNIONYCH B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-005 WARSZAWA, UL. LINDLEYA 4, TEL. (+48 22) 622 58 06, FAX (+48 22) 622 32 43 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Dawcy narz¹dów w Polsce 2000 2009

Dawcy narz¹dów w Polsce 2000 2009 B I U L E T Y N I N O R M A C Y J N Y CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE

USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE USTAWOWE REJESTRY TRANSPLANTACYJNE Piotr Kaliciński Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej Rejestry podstawa prawna Art. 15. 1. W celu należytego monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców,

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

Zadania i rola Poltransplantu w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych

Zadania i rola Poltransplantu w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Zadania i rola Poltransplantu w odniesieniu do przeszczepiania komórek krwiotwórczych Prof. Roman Danielewicz Przeszczepianie komórek,

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum historia Opracowano w Gdañskiej Fundacji Rozwoju im. A. Mysiora Do programu zg³osi³y siê 53 szko³y. Wys³ano testy dla 521 uczniów. Raport obejmuje czêœæ z nich, gdy nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Stomia jelitowa- procedura nadal wykonywana u chorych z rakiem jelita grubego

Stomia jelitowa- procedura nadal wykonywana u chorych z rakiem jelita grubego Banaszkiewicz Zbigniew, Tojek Krzysztof, Jarmocik Paweł, Jawień Arkadiusz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat

Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat Wyniki konkursu ofert na swiadczenia zdrowotne finansowane z budzetu panstwa w 2004 roku. procedura 12 Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8 32 Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla chorego na temat operacji. przeszczepienie nerki. oraz Formularz œwiadomej zgody chorego na operacjê przeszczepienia nerki

Informacja dla chorego na temat operacji. przeszczepienie nerki. oraz Formularz œwiadomej zgody chorego na operacjê przeszczepienia nerki biomedycznych, które to umo liwi¹. Wszystko wskazuje na to, e w perspektywie tego stulecia mo liwoœci technologii genetycznej zmieni¹ ca³kowicie nasze odczuwanie i rozumienie w³asnej cielesnoœci, a oferowane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny nr 1 (24) maj 2016 issn 1428-0825 Biuletyn informacyjny CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT 02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87, www.poltransplant.org.pl CENTRALA

Bardziej szczegółowo

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r.

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r. Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień 30.06.2017 r. BIAŁYSTOK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Analiza kolejek. Miasto

Analiza kolejek. Miasto Faktyczna Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Kraków Wideoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 6 0 0 Samodzielny Publiczny Centralny

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości procedur wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa

Ocena jakości procedur wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa 2012 Ocena jakości procedur wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa Michał Bedlicki, Bożena Dubiek, Dorota Skrobacka, Andrzej Warunek, Agnieszka Wiechana, 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ MINISTRA ZDROWIA NA POBIERANIE, POZYSKIWANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW Procedura udzielania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

www.dializadomowa.pl

www.dializadomowa.pl 12 marca 2009 r Informacja prasowa Przewlekła choroba nerek prowadzi do nieodwracalnej niewydolności tego organu. Jedyną możliwością utrzymania chorego przy życiu jest leczenie nerkozastępcze. Dializowanie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 10 listopada 2010 r. LGD-4101-018-02/2010 P/10/095 Pani Ewa Książek-Bator Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LISTA SZPITALI, KTÓRE OTRZYMAJĄ SPRZĘT W RAMACH XXXIV KONKURSU OFERT

LISTA SZPITALI, KTÓRE OTRZYMAJĄ SPRZĘT W RAMACH XXXIV KONKURSU OFERT LISTA SZPITALI, KTÓRE OTRZYMAJĄ SPRZĘT W RAMACH XXXIV KONKURSU OFERT NEFROLOGIA 1. Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży M. Skłodowskiej-Curie 26 15-950

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. Katowice, dnia 17 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-13-01/2010/P/10/095 Pan dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i przeszczepianie narz¹dów w Polsce w 2007 r.

Pobieranie i przeszczepianie narz¹dów w Polsce w 2007 r. Pobieranie i przeszczepianie narz¹dów w Polsce w 2007 r. Zmarli dawcy narz¹dów W 2007 r. do biura koordynacji Poltransplantu w Warszawie wp³ynê³o 466 zg³oszeñ potencjalnych, zmar³ych narz¹dów. W 352 przypadkach

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM * Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM PRZEPISY PRAWNE USTAWA TRANSPLANTACYJNA Z 1 LIPCA 2005 R. NOWELIZACJA 17 LIPCA 2009R. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ UCHWAŁA SEJMOWA

Bardziej szczegółowo

LISTA SZPITALI, KTÓRE OTRZYMAJĄ SPRZĘT W EFEKCIE 34. KONKURSU OFERT NEFROLOGIA. M. Skłodowskiej-Curie 26

LISTA SZPITALI, KTÓRE OTRZYMAJĄ SPRZĘT W EFEKCIE 34. KONKURSU OFERT NEFROLOGIA. M. Skłodowskiej-Curie 26 LISTA SZPITALI, KTÓRE OTRZYMAJĄ SPRZĘT W EFEKCIE 34. KONKURSU OFERT NEFROLOGIA 1. 2. Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Oddział Chorób Dzieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki Przemysław Pyda Przeszczepianie trzustki Przeszczepianie trzustki na świecie Wskazania i rodzaj przeszczepu (I) Cukrzyca powikłana nefropatią; podwójny przeszczep nerka trzustka jednoczasowo z nerką SPK

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu Biuro Prasy i Promocji Rzecznik Prasowy tel.: 22 831 30 71 faks: 22 826 27 91 e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl INFORMACJA PRASOWA Zasłużony Dawca Przeszczepu Warszawa, 31 marca 2010 r. Tytuł Zasłużony Dawca

Bardziej szczegółowo

Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem. Lekarz Kierujący dr n. med. Wiesława Kwiatkowska. ORDYNATOR - ppłk lek. med. Wojciech TAŃSKI

Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem. Lekarz Kierujący dr n. med. Wiesława Kwiatkowska. ORDYNATOR - ppłk lek. med. Wojciech TAŃSKI WOJEWÓDTWO DOLNOŚLĄSKIE dane adresowe Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem adres e-mail ogólny telefon strona internetowa WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY ul. KAMIEŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 64 5552 Poz. 403 403 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,

Bardziej szczegółowo

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz 1. Potrzeby w zakresie hipertensjologii w skali poszczególnych województw i kraju w latach 2010-2015 w odniesieniu do sytuacji w latach 2005-2009. Hipertensjologia

Bardziej szczegółowo

i płuc, płuc czyli dlaczego dla ratowania bariery i ograniczenia. Marian Zembala Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

i płuc, płuc czyli dlaczego dla ratowania bariery i ograniczenia. Marian Zembala  Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Transplantacje serca i płuc, płuc czyli dlaczego dla ratowania chorych należy pokonywać istniejące bariery i ograniczenia. Marian Zembala Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze www.sccs.pl Kiedy transplantacja?

Bardziej szczegółowo

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV Lista ośrodków diagnostyki i leczenia zakażeń HCV u dorosłych i dzieci. Szacuje się, że w Polsce około 730 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

IMMUNOLOGIA KLINICZNA Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange

IMMUNOLOGIA KLINICZNA Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange IMMUNOLOGIA KLINICZNA Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange 1. Proszę o przedstawienie potrzeb w zakresie specjalności, którą Pan reprezentuje w skali poszczególnych województw i kraju w latach 2009 2015

Bardziej szczegółowo

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny WOJEWÓDZTW O MIASTO ADRES SZPITALA NAZWA SZPITALA NAZWA BENEFITU DOLNOŚLĄSKIE KAMIENNA GÓRA ŚWIDNICA ŚWIEBODZICE Ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z O.O. ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 4 (17) 2003 r.

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 4 (17) 2003 r. Nr 4 (17) 2003 r. Ma³opolska RKCh OG OSZENIE w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych MA OPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH Z SIEDZIB W KRAKOWIE ul.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera nie z powodu. powodu braku narządów do transplantacji

Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera nie z powodu. powodu braku narządów do transplantacji Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu Umiera nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narządów do transplantacji

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2008 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

SP nr 12 Głogów K2. PSP nr 1 Kolonowskie K3. SP nr 66 Bydgoszcz K4. SP nr 91 Kraków. SP nr 14 Przemyśl L3. SP nr 4 Kwidzyn L4. SP nr 9 Ostrów Wlkp.

SP nr 12 Głogów K2. PSP nr 1 Kolonowskie K3. SP nr 66 Bydgoszcz K4. SP nr 91 Kraków. SP nr 14 Przemyśl L3. SP nr 4 Kwidzyn L4. SP nr 9 Ostrów Wlkp. Boisko 5 GIM Nr 16 ul.wojciecha 9, Katowice Grupa K K1 SP nr 12 Głogów K2 PSP nr 1 Kolonowskie K3 SP nr 66 Bydgoszcz K4 SP nr 91 Kraków Boisko 6 GIM nr 20 ul.jankego 160, Katowice Grupa L L1 SP Sióstr

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ POLGRAFT. na lata 2010 2014

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ POLGRAFT. na lata 2010 2014 I. AKCEPTUJĘ (Minister Zdrowia) NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ POLGRAFT na lata 2010 2014 Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Pierwotnie steroidooporny zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich na podstawie danych Nephrosis OnLine

Pierwotnie steroidooporny zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich na podstawie danych Nephrosis OnLine Pierwotnie steroidooporny zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich na podstawie danych Nephrosis OnLine M.Drożyńska-Duklas 1, M.Pańczyk-Tomaszewska 2,E.Kuźma-Mroczkowska 2, D.Ostalska-Nowicka 3, A.Kluska-Juźwiak

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Warszawa 7 kwietnia 216r. Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wielu

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy w opiece paliatywno-hospicyjnej p yj j nad dziećmi w Polsce Tomasz Dangel Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Problemy: 1. Pacjenci kwalifikacja 2. Polityka zdrowotna państwa (MZ,

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 3/2008 w ramach Działania 12.2 PO IiŚ (zaktualizowana na dzień 02.02.2010 r.) data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie Podstawa prawna Ustawa Transplantacyjna ustawa z 1 lipca 2005r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Transplantologia to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 51

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 51 Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 51 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej lekarz Sławomira Milczarka. pt.: Polimorfizmy AIF-1 a częstość występowania ostrego odrzucania, opóźnienia

Ocena rozprawy doktorskiej lekarz Sławomira Milczarka. pt.: Polimorfizmy AIF-1 a częstość występowania ostrego odrzucania, opóźnienia Ocena rozprawy doktorskiej lekarz Sławomira Milczarka pt.: Polimorfizmy AIF-1 a częstość występowania ostrego odrzucania, opóźnienia podjęcia funkcji graftu i przewlekłej dysfunkcji graftu u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia Zakresy świadczeń Tryb realizacji świadczeń Lp. Kod produktu Nazwa świadczenia Uwagi 1 2 3 4 6 7 1 5.52.01.0000029 Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym 5 12 X X

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew Krwiodawstwa terenowe (w jednostkach) i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor.

Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew Krwiodawstwa terenowe (w jednostkach) i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor. TABLICA 3.3 STACJE I PUNKTY KRWIODAWSTWA W 1999 ROKU Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor. P O L S K A 1998 436 437113 432221 819740

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku W Brzesku rozmawiano o przyszłości transplantacji Społeczne i medyczne aspekty transplantacji - to tytuł konferencji jaka odbyła się w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku w zakresie:

OGŁOSZENIE. Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku w zakresie: OGŁOSZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 13:00-15:40 Sesja pielęgniarska - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym

Program konferencji. 13:00-15:40 Sesja pielęgniarska - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym Program konferencji PIĄTEK 16 10 2009 13:00-15:40 Sesja pielęgniarska - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym i po przeszczepie narządów. (Sala Lawendowa) Prowadzący: M. Stopiński, M. Liber,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y

B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw transplantacji Poltransplant 02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87 www.poltransplant.org.pl CENTRALA tel. (+48) 22 621

Bardziej szczegółowo