Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument I. Definicja przedsiębiorcy II. Przedsiębiorstwo w większym rozmiarze a mikro-, mały i średni przedsiębiorca III. Pojęcie przedsiębiorstwa Znaczenie podmiotowe Znaczenie funkcjonalne Znaczenie przedmiotowe IV. Zbycie przedsiębiorstwa V. Definicja konsumenta VI. Formy zorganizowania przedsiębiorców Wewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców VII. Nowe instrumenty wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Uwagi ogólne Ventures capital Fundusze kapitałowe Uwagi ogólne Formy prawne funduszy kapitałowych Sposoby inwestowania przez fundusze kapitałowe Business Angels (Aniołowie Biznesu) Fundusze poręczeniowe Fundusze pożyczkowe Bezzwrotne dotacje Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów I. Krajowy Rejestr Sądowy Uwagi ogólne Centralna Informacja... 75

2 VIII Spis treści 3. Struktura Krajowego Rejestru Sądowego Postępowanie rejestrowe Skutki wpisów i ogłoszenia wpisów II. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej III. Rejestry wolnych zawodów Dobra osobiste przedsiębiorcy I. Uwagi ogólne II. Nazwa i firma Nazwa Firma Firma osoby fizycznej Firma osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną III. Ochrona prawa do nazwy i do firmy Zakres ochrony nazwy i firmy Ochrona prawa do firmy Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa Czynności przedsiębiorców I. Uwagi ogólne II. Zarządzanie (prowadzenie spraw, kierowanie) Pojęcie zarządzania Zasady podejmowania decyzji i uchwał Zwykła, bezwzględna, kwalifikowana większość głosów Głosy oddane, obecne, całego składu Kworum potrzebne do podjęcia uchwał Głosowanie tajne i jawne Głosowanie z jednoczesnym uczestnictwem i bez uczestnictwa III. Reprezentacja Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie I. Osoby fizyczne Uwagi ogólne Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo II. Osoby prawne Powstanie Organy Przedstawiciele ustawowi Pełnomocnicy Prokura Uwagi ogólne Ustanowienie i udzielenie prokury Zakres przedmiotowy prokury Ograniczenie prokury

3 Spis treści IX 5.5. Legitymacja podmiotowa prokurentów Prokura oddzielna (jednoosobowa) i prokura łączna Szczególni pomocnicy osób prawnych III. Podmioty ustawowe (jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną) Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej I. Ograniczenia przedmiotowe Ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Wymóg zgłoszenia prowadzonej działalności Ograniczenia ze względu na cel prowadzonej działalności Ograniczenie ze względu na skład osobowy Ograniczenie ze względu na minimum kapitałowe Ograniczenie ze względu na formę prawną II. Ograniczenia podmiotowe Uwagi ogólne Zakazy wynikające z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Zakazy wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie województwa Zakazy wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Inne zakazy Zakazy wynikające z przepisów regulujących pozycję sędziów Zakazy odnoszące się do prokuratorów Zakazy odnoszące się do adwokatów Zakazy odnoszące się do radców prawnych Zakazy odnoszące się do notariuszy Konkurencja, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, zakaz konkurencji I. Konkurencja II. Nieuczciwa konkurencja i jej zwalczanie III. Nieuczciwe praktyki rynkowe IV. Zakaz konkurencji W Kodeksie spółek handlowych W Kodeksie pracy W ustawie Prawo spółdzielcze W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

4 X Spis treści Rozdział 2. Przedsiębiorcy, instytucje not for profit i inne podmioty w działalności gospodarczej Przedsiębiorca jednoosobowy I. Cechy przedsiębiorcy II. Rozpoczęcie działalności gospodarczej III. Specyfika przedsiębiorców jednoosobowych (osób fizycznych) IV. Zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej Spółka cywilna umowa przedsiębiorców (wzmianka) I. Uwagi ogólne II. Wspólność łączna między wspólnikami III. Prowadzenie spraw spółki IV. Zasady reprezentacji w ramach spółki cywilnej V. Odpowiedzialność za zobowiązania VI. Możliwość przekształcenia w spółkę prawa handlowego Spółki handlowe przepisy ogólne I. Przepisy wspólne Uwagi ogólne Stosunki holdingowe Ogłoszenia II. Spółki osobowe Podmiotowość spółek Zmiana umowy spółki Przeniesienie praw i obowiązków III. Spółki kapitałowe Spółka w organizacji Aporty Problematyka organów Zasada równego traktowania Nieważność spółki Spółka jawna I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Majątek spółki jawnej, wkłady do spółki IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Reprezentacja spółki VI. Prowadzenie spraw spółki VII. Udział w zysku i stratach VIII. Obowiązek lojalności i zakaz działalności konkurencyjnej IX. Wystąpienie wspólnika X. Rozwiązanie spółki XI. Likwidacja spółki Spółka partnerska I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki

5 Spis treści XI III. Odpowiedzialność za zobowiązania IV. Reprezentacja spółki V. Prowadzenie spraw VI. Udział w zyskach i stratach VII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki VIII. Likwidacja spółki Spółka komandytowa I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Majątek spółki, wkłady do spółki, udziały, suma komandytowa IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Reprezentacja spółki VI. Prowadzenie spraw spółki VII. Udział w zyskach i stratach VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki IX. Likwidacja spółki Spółka komandytowo-akcyjna I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Majątek spółki, kapitał zakładowy, wkłady do spółki IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Reprezentacja spółki VI. Prowadzenie spraw, nadzór i podejmowanie uchwał Prowadzenie spraw Nadzór Podejmowanie uchwał VII. Udział w zysku i stratach VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki IX. Likwidacja spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki Utworzenie spółki z o.o. w trybie zwykłym Zawiązanie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym ( szybka ścieżka ) III. Wkłady do spółki Rodzaje wkładów Zdolność aportowa Rodzaje aportów IV. Kapitał zakładowy Uwagi ogólne Podwyższenie kapitału zakładowego Obniżenie kapitału zakładowego Umorzenie udziałów V. Udziały

6 XII Spis treści VI. Prawa wspólników Uwagi ogólne Prawo żądania wyłączenia wspólnika Prawo do dywidendy Prawo do zbywania udziałów Prawo zwrotu dopłat Prawa mniejszości VII. Obowiązki wspólników Uwagi ogólne Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu Obowiązek dopłat Obowiązek świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki VIII. Organy spółki Zarząd Uwagi ogólne Powołanie zarządu Odwołanie zarządu Kompetencje zarządu Zakaz konkurencji Odpowiedzialność członków zarządu Rada nadzorcza i komisja rewizyjna Prawo indywidualnej kontroli Zakaz łączenia funkcji i stanowisk Powołanie i odwołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Kompetencje rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Sposób działania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Zgromadzenie wspólników Zgromadzenie wspólników jako organ spółki Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne Zasady zwoływania zgromadzeń Zasady podejmowania uchwał Zaskarżanie uchwał IX. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja X. Zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru Spółka akcyjna I. Uwagi ogólne II. Powstanie spółki Zawiązanie spółki Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej Rejestracja spółki III. Kapitał zakładowy Uwagi ogólne Podwyższenie kapitału zakładowego

7 Spis treści XIII 2.1. Zwykłe podwyższenie Subskrypcja akcji Zasady finansowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Podwyższenie ze środków własnych spółki Podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie Obniżenie kapitału zakładowego IV. Pojęcie akcji i ich rodzaje Pojęcie akcji Akcje uzyskane za gotówkę i akcje aportowe Akcje zwykłe i uprzywilejowane Akcje nieme Akcje imienne i na okaziciela Akcje własne Akcje związane ze szczególnymi obowiązkami Akcje objęte wspólnością Akcje gratisowe Akcje winkulowane Akcje mające postać dokumentu i akcje zdematerializowane Imienne świadectwa tymczasowe, imienne świadectwa założycielskie i świadectwa użytkowe Obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej V. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Uwagi ogólne Obowiązek zwrotu nieprawidłowo pobranych świadczeń Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Prawo do dywidendy Prawo do zbycia akcji Prawo głosu i prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Prawo poboru Prawo do informacji Prawo do pozbycia się akcjonariuszy mniejszościowych Prawo do żądania przymusowego odkupienia akcji i opuszczenia spółki VI. Organy spółki Zarząd Rada nadzorcza Walne zgromadzenie VII. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej VIII. Rozwiązanie i likwidacja spółki Procesy transformacyjne w spółkach I. Łączenie się spółek Cele i istota łączenia spółek Postępowanie przy łączeniu spółek kapitałowych

8 XIV Spis treści 3. Postępowanie przy łączeniu spółek z udziałem spółek osobowych Skutki połączenia spółek II. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej Cele i istota łączenia Zasady minimalnego standardu łączenia transgranicznego Ochrona interesów wierzycieli spółek uczestniczących w transgranicznej fuzji Ochrona wspólników mniejszościowych Kontrola legalności łączenia transgranicznego Zakaz unieważnienia połączenia transgranicznego Uczestnictwo pracowników Zagadnienia szczególne Łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej III. Podział spółek Cele i istota podziału Postępowanie przy podziale spółek Skutki podziału spółek IV. Przekształcanie spółek (oraz przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę) Cele i istota przekształcania spółek Postępowanie przy przekształcaniu spółek Szczególne zasady związane z przekształcaniem Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową Przekształcenie spółki kapitałowej w kapitałową Przekształcenie spółki osobowej w osobową Skutki przekształcenia Przekształcenie formy prowadzenia działalności przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kapitałową spółkę prawa handlowego Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych I. Uwagi ogólne II. Utworzenie EZIG III. Działanie EZIG IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Udział w zyskach VI. Nabycie i ustanie członkostwa VII. Rozwiązanie i likwidacja EZIG Spółka europejska I. Uwagi ogólne II. Definicja SE i jej cechy charakterystyczne III. Utworzenie SE IV. Organy spółki europejskiej System dualistyczny i system monistyczny

9 Spis treści XV 1.1. System dualistyczny System monistyczny Rada administrująca Dyrektorzy wykonawczy Komitety Uregulowania wspólne systemu dualistycznego i monistycznego Walne zgromadzenie V. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej VI. Przeniesienie siedziby SE do innego państwa członkowskiego. 603 VII. Rozwiązanie i likwidacja SE Spółdzielnie I. Definicja spółdzielni II. Tworzenie spółdzielni III. Rodzaje spółdzielni IV. Nabycie i ustanie członkostwa w spółdzielni V. Zasady działania spółdzielni Uwagi ogólne Walne zgromadzenie Rada nadzorcza Zarząd Grupy członkowskie VI. Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnię; majątek spółdzielni VII. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni Łączenie Podział Przekształcenie spółdzielni pracy Likwidacja Upadłość VIII. Spółdzielnia europejska Uwagi ogólne Utworzenie spółdzielni europejskiej Nabycie i utrata członkostwa Stosunki majątkowe SCE Organy SCE Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej Przedsiębiorstwa państwowe I. Definicja przedsiębiorstwa państwowego II. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych III. Zasady działania przedsiębiorstw państwowych Organy Przedstawiciele ustawowi Zastępca dyrektora Zarządca

10 XVI Spis treści 2.3. Zarządca komisaryczny Likwidator Tymczasowy kierownik Reprezentant upadłego Kurator Pełnomocnicy IV. Dysponowanie składnikami majątku przez przedsiębiorstwa Uwagi ogólne Dysponowanie w toku bieżącej działalności Dysponowanie w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych Dysponowanie w toku likwidacji przedsiębiorstw państwowych Dysponowanie w toku upadłości przedsiębiorstw państwowych Dysponowanie w toku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Komercjalizacja zwykła Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia Instytuty badawcze I. Cele instytutów badawczych II. Tworzenie instytutów badawczych i zasady ich działania III. Prowadzenie działalności gospodarczej i stosunki majątkowe IV. Procedury transformacyjne Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutów badawczych Komercjalizacja i prywatyzacja instytutów badawczych Przedsiębiorcy zagraniczni i oddziały przedsiębiorców zagranicznych I. Przedsiębiorcy zagraniczni II. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych III. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji wzajemnej I. Istota towarzystw ubezpieczeń wzajemnych II. Istota towarzystw reasekuracji wzajemnej III. Rodzaje towarzystw ubezpieczeń wzajemnych IV. Tworzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej V. Organy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej Zarząd Organy nadzoru

11 Spis treści XVII 3. Walne zgromadzenie członków VI. Majątek i prowadzenie działalności gospodarczej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy, gwarancyjny, rezerwowy oraz rezerwa techniczno-ubezpieczeniowa VII. Rozwiązanie i likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Główne oddziały zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji I. Uwagi ogólne II. Utworzenie głównego oddziału III. Działanie głównego oddziału IV. Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacje I. Pojęcie i typy fundacji II. Utworzenie fundacji Uwagi ogólne Akt fundacyjny Statut fundacji Wpis do rejestru III. Działalność fundacji Prowadzenie spraw, reprezentacja, podejmowanie uchwał Prowadzenie działalności gospodarczej IV. Nadzór nad fundacjami V. Likwidacja Stowarzyszenia I. Istota stowarzyszeń II. Tworzenie stowarzyszeń Uwagi ogólne Stowarzyszenia osób fizycznych Stowarzyszenia gmin III. Członkostwo w stowarzyszeniu IV. Organy stowarzyszeń Uwagi ogólne Walne zebranie członków Organ kontroli Zarząd V. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia VI. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń VII. Likwidacja stowarzyszenia Instytucje gospodarki budżetowej I. Pojęcie instytucji gospodarki budżetowej II. Tworzenie instytucji gospodarki budżetowej III. Struktura i funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej IV. Gospodarka finansowa instytucji gospodarki budżetowej

12 XVIII Spis treści V. Likwidacja instytucji gospodarki budżetowej Skarb Państwa I. Uwagi ogólne II. Działania Skarbu Państwa III. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa Gminy, powiaty, województwa I. Gminy Osobowość prawna Gospodarka komunalna II. Powiat III. Województwo Rozdział 3. Umowy handlowe Część ogólna I. Pojęcie umowy handlowej II. Podział umów III. Cechy umów handlowych IV. Zasada wolności umów V. Zasada pacta sunt servanda VI. Klauzula rebus sic stantibus VII. Specyfika zawierania umów handlowych Czynności przygotowawcze pojęcie Listy intencyjne Ogłoszenia, cenniki, reklamy, inne informacje Wzorce umowne Inne czynności przygotowawcze Zawarcie umowy w wykonaniu umowy przedwstępnej Sposoby zawierania umów Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa Zawieranie umów na odległość Szczególne zasady zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych Zawieranie umów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego Umowa sprzedaży na raty I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Strony umowy IV. Zawarcie umowy V. Zmiana i ustanie umowy VI. Wykonanie umowy VII. Prawa i obowiązki stron VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Umowa sprzedaży konsumenckiej I. Definicja umowy

13 Spis treści XIX II. Charakter umowy III. Strony umowy IV. Przedmiot umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową Odpowiedzialność z tytułu gwarancji X. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odesłanie Umowy budowlane I. Umowa o prace geologiczne Definicja umowy Przedmiot umowy Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi II. Umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne Definicja umowy Przedmiot umowy Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi III. Umowa o prace projektowe Definicja umowy Przedmiot umowy Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy

14 XX Spis treści 8. Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi IV. Umowa o roboty budowlane Definicja umowy Przedmiot umowy Rodzaje umów o roboty budowlane Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Umowa leasingu I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Przedmiot umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Prawa i obowiązki stron VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa rachunku bankowego I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Treść umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron umowy IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa agencyjna I. Definicja II. Charakter umowy III. Przedmiot umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Prawa i obowiązki stron

15 Spis treści XXI VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Umowa komisu I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Przedmiot umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy X. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Umowa przewozu I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Treść umowy przewozu IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa ubezpieczenia I. Definicja umowy II. Przedmiot umowy III. Charakter umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa składu I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Przedmiot umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

16 XXII Spis treści 12. Umowa franchisingu I. Definicja umowy II. Rodzaje umów franchisingowych III. Charakter umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy X. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji Umowa factoringu I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Rodzaje umów factoringowych IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron w różnych typach factoringu Uwagi ogólne Factoring właściwy (pełny) Factoring niewłaściwy (niepełny) IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa forfaitingu I. Definicja umowy II. Rodzaje umów forfaitingowych III. Charakter umowy IV. Strony umowy V. Podmioty związane z forfaitingiem niebędące stroną umowy forfaitingu VI. Zawarcie umowy VII. Zmiana i ustanie umowy VIII. Wykonanie umowy IX. Prawa i obowiązki stron X. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Indeks rzeczowy

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2

SPIS TREŚCI. Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne... 2 SPIS TREŚCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXV 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXV 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2015 godz. 09:37:50 Numer KRS: 0000550511

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2015 godz. 09:37:50 Numer KRS: 0000550511 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2015 godz. 09:37:50 Numer KRS: 0000550511 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1098, z 2002 r. Nr 37, poz. 330. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 27 28 sierpnia 2015r. IŁAWA Warsztaty nad jeziorem (najdłuższym w kraju) SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SZKOLENIE POPROWADZI RADCA PRAWNY Z MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA Program

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2978 Poz. 236 236 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.06.2014 godz. 14:54:44 Numer KRS: 0000511985

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.06.2014 godz. 14:54:44 Numer KRS: 0000511985 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2014 godz. 14:54:44 Numer KRS: 0000511985 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 19:01:00 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2015 godz. 13:31:53 Numer KRS: 0000564079

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2015 godz. 13:31:53 Numer KRS: 0000564079 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.06.2015 godz. 13:31:53 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2015 godz. 09:20:49 Numer KRS: 0000285379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2015 godz. 09:20:49 Numer KRS: 0000285379 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.10.2015 godz. 09:20:49 Numer KRS: 0000285379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.01.2014 godz. 14:42:50 Numer KRS: 0000325419

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.01.2014 godz. 14:42:50 Numer KRS: 0000325419 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2014 godz. 14:42:50 Numer KRS: 0000325419 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Identyfikator wydruku: RP/250733/43/20151023110453 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2015 godz. 11:04:53 Numer KRS: 0000250733 Informacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne A. Część ogólna 1. Osoby fizyczne 1.1. Konstrukcja prawna 1.2. Zdolność prawna osób fizycznych 1.3. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych (I) Brak zdolności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 16:25:45 Numer KRS: 0000513365

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 16:25:45 Numer KRS: 0000513365 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 16:25:45 Numer KRS: 0000513365 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2014 godz. 14:10:55 Numer KRS: 0000476683

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2014 godz. 14:10:55 Numer KRS: 0000476683 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.08.2014 godz. 14:10:55 Numer KRS: 0000476683 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2015 godz. 11:36:46 Numer KRS: 0000518190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2015 godz. 11:36:46 Numer KRS: 0000518190 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.05.2015 godz. 11:36:46 Numer KRS: 0000518190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 08:22:28 Numer KRS: 0000033439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 08:22:28 Numer KRS: 0000033439 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 08:22:28 Numer KRS: 0000033439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Towarowej Giełdy Energii SA

Statut Towarowej Giełdy Energii SA Statut Towarowej Giełdy Energii SA Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Towarowa Giełda Energii SA oraz odpowiedników firmy i jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer SA,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2015 godz. 11:13:39 Numer KRS: 0000379606

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2015 godz. 11:13:39 Numer KRS: 0000379606 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.05.2015 godz. 11:13:39 Numer KRS: 0000379606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.10.2015 godz. 08:31:52 Numer KRS: 0000372190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.10.2015 godz. 08:31:52 Numer KRS: 0000372190 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.10.2015 godz. 08:31:52 Numer KRS: 0000372190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza

Spis treści. Część pierwsza Wykaz skrótów.......................................... 13 Część pierwsza Stowarzyszenia w prawie polskim Rozdział I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r....... 17 1. Uwagi ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.07.2015 godz. 13:37:48 Numer KRS: 0000332145

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.07.2015 godz. 13:37:48 Numer KRS: 0000332145 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.07.2015 godz. 13:37:48 Numer KRS: 0000332145 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2015 godz. 08:29:11 Numer KRS: 0000546801

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2015 godz. 08:29:11 Numer KRS: 0000546801 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2015 godz. 08:29:11 Numer KRS: 0000546801 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2014 godz. 10:35:40 Numer KRS: 0000336138

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2014 godz. 10:35:40 Numer KRS: 0000336138 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2014 godz. 10:35:40 Numer KRS: 0000336138 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA Tarnów, 2015 rok 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: BVT Spółka Akcyjna. Spółka może

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:25:32 Numer KRS: 0000313046

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:25:32 Numer KRS: 0000313046 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:25:32 Numer KRS: 0000313046 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2015 godz. 10:09:00 Numer KRS: 0000415775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2015 godz. 10:09:00 Numer KRS: 0000415775 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2015 godz. 10:09:00 Numer KRS: 0000415775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1130) USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2015 godz. 13:08:07 Numer KRS: 0000377574

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2015 godz. 13:08:07 Numer KRS: 0000377574 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2015 godz. 13:08:07 Numer KRS: 0000377574 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo