Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)"

Transkrypt

1 Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie. 4. Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa. 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu. 6. Skutki zbycia przedsiębiorstwa. 7. Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. 8. Zasady prawa firmowego. 9. Ochrona prawa do firmy. 10. Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. 11. Prokura legitymacja czynna i bierna. 12. Zakres umocowania prokurenta. 13. Wygaśnięcie prokury. 14. Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. 15. Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. 16. Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 17. Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. 18. Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. 19. Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. 20. Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. 21. Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. 22. Ewidencja działalności gospodarczej. 23. Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek. 24. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. 25. Formy ustrojowe (stadialne) spółek. 26. Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje.

2 27. Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej. 28. Podmiotowość prawna spółek handlowych. 29. Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich. 30. Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. 31. Postacie (rodzaje) wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). 32. Przesłanki i skutki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). 33. Przesłanki i skutki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). 34. Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 35. Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. 36. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. 37. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. 38. Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. 39. Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. 40. Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. 41. Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 42. Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. 43. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. 44. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. 45. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. 46. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. 47. Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. 48. Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 49. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. 50. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. 51. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. 52. Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 53. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. 54. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.

3 55. Prawa i obowiązki komandytariusza. 56. Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 57. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowoakcyjnej. 58. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. 59. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej. 60. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 61. Powstanie spółki z o.o. 62. Spółka z o.o. w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. 63. Kapitał zakładowy spółki z o.o. istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. 64. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. 65. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego. 66. Członkostwo udział prawa i obowiązki wspólników. 67. Rodzaje udziałów w spółce z o.o. 68. Uprzywilejowanie udziału a uprzywilejowanie wspólnika. 69. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. katalog i podział. 70. Prawo udziału w zysku spółki z o.o. 71. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki z o.o. 72. Prawo poboru nowych udziałów. 73. Prawo udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu. 74. Prawo kontroli. 75. Prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników. 76. Actio pro socio. 77. Obowiązek wniesienia wkładu do spółki z o.o. 78. Obowiązek dopłat. 79. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. 80. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o. 81. Zbycie udziału i zbycie części udziału. 82. Zastaw i użytkowanie na udziale. 83. Dziedziczenie udziału w spółce z o.o.

4 84. Wspólność udziału w spółce z o.o. 85. Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o. 86. Umorzenie udziału pojęcie i rodzaje. 87. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. 88. Zarząd spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. 89. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres urzędowania członka zarządu. 90. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. 91. Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady n adzorczej lub zgromadzenia wspólników. 92. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. 93. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. 94. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. 95. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej ( komisji rewizyjnej) spółki z o.o. 96. Zgromadzenie wspólników pojęcie, skład, kompetencje. 97. Zwoływanie zgromadzenia wspólników. 98. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników. 99. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym Zmiana umowy spółki Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki Likwidacja i czynności likwidacyjne Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej Spółka akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska Spółka akcyjna w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania Kapitał zakładowy spółki akcyjnej istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.

5 110. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej Pojęcie i rodzaje subskrypcji Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej Członkostwo akcje uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy Pojęcie i rodzaje akcji Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza Prawa i obowiązki akcjonariuszy katalog i podział Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy Prawo udziału w zysku spółki akcyjnej Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej Prawo poboru akcji nowej emisji Prawo udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i prawo głosu Prawo do informacji Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej Przeniesienie akcji Zastaw i użytkowanie akcji Umorzenie akcji pojęcie i rodzaje Umorzenie a unieważnienie akcji Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy Zarząd spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki akcyjnej; okres urzędowania członka zarządu Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej Rada nadzorcza spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej spółki akcyjnej.

6 140. Walne zgromadzenie akcjonariuszy pojęcie, skład, kompetencje Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy a prawo uzupełnienia porządku obrad i prawo zgłaszania projektów uchwał Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Elektroniczne walne zgromadzenie Legitymacja do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Głosowanie elektroniczne i korespondencyjne Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zmiana statutu Rozwiązanie spółki akcyjnej pojęcie, przyczyny, skutki Likwidacja i czynności likwidacyjne Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki akcyjnej oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej.

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego Prawo handlowe dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego Prawo prywatne (ius privatum) gałąź prawa skupiająca normy prawne, których

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1010/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 1010/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r. AKT PRZEKSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały Nr 1010/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz autorów... XV Wykaz skrótów... XIX Część 1. Utworzenie spółki przez JST... 1 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Łukasz Grzechnik... 3 1.1. Formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 44. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 44. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 44 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT Skarbiec Holding Spółka Akcyjna /tekst jednolity/ I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Skarbiec Holding Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A. 3. Spółka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 9 lipca 0 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Utworzenie i firma Spółki Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 4 sierpnia 2015 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA. Utworzenie i firma Spółki

TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 4 sierpnia 2015 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA. Utworzenie i firma Spółki TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 4 sierpnia 05 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Utworzenie i firma Spółki Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck Spis treści Przedmowa....................................................

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie STATUT SPÓŁKI EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity statutu po jego zmianie wynikającej z Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 27 maja 2015 roku I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r.

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zarząd spółki SARE spółka akcyjna niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo