PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU"

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

2 Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału spółki POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Planowane jest dokonanie podziału spółki POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł, który zostanie przeprowadzony w trybie art pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz spółkę nowo zawiązaną części majątku POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w postaci organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionych części działalności gospodarczej, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa, funkcjonujące pod nazwami: (i) Wydział Transportu Towarowego i Spedycji, (ii) Oddział Obrotu Produktami Naftowymi, (iii) Wydział Przewozów Osobowych oraz (iv) Wydział Zarządzania Infrastrukturą Wyodrębnienie wewnętrzne wskazanych w punktach (i) - (iv) Wydziałów i Oddziału Spółki POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w ramach struktury organizacyjnej Spółki POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w dniu 29 października 2014 r. uchwały nr 166/2014 w sprawie utworzenia Oddziałów i Wydziałów w ramach struktury organizacyjnej Spółki, zmienionej uchwałą Zarządu POL-MIEDŹ TRANS nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Wydział Transportu Towarowego i Spedycji zostanie w ramach Podziału wydzielony do spółki KGHM ZANAM Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. Oddział Obrotu Produktami Naftowymi zostanie w ramach Podziału wydzielony do spółki Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. Wydział Przewozów Osobowych zostanie w ramach Podziału wydzielony do spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,90 zł. Strona 2 / 23

3 Wydział Zarządzania Infrastrukturą zostanie w ramach Podziału wydzielony do Spółki Nowo Zawiązanej w wyniku Podziału. Spółka Nowo Zawiązana w wyniku Podziału będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach. Wydzielenie do wskazanych wyżej spółek przejmujących, tj. do KGHM ZANAM Sp. z o.o., do Energetyka sp. z o.o., do Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. oraz do spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. przeprowadzane jest jednocześnie, tj. nastąpi w ramach jednego, łącznego obniżenia kapitałów własnych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. (podjęta zostanie jedna uchwała w sprawie podziału przez Zgromadzenie Wspólników POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.). Co za tym idzie, niniejszy Plan Podziału obejmuje wszystkie wskazane wyżej wydzielenia do spółek przejmujących oraz do spółki nowo zawiązanej, tj.: 1) wydzielenie z POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji do spółki przejmującej - KGHM ZANAM Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, 2) wydzielenie z POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi do spółki przejmującej Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, 3) wydzielenie z POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Wydziału Przewozów Osobowych do spółki przejmującej - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz 4) wydzielenie z POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Wydziału Zarządzania Infrastrukturą do spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach. Zarządy spółek uczestniczących w Podziale dążyć będą do jednoczesnego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydzielenia do wskazanych wyżej spółek przejmujących i spółki nowo zawiązanej. Okoliczności dotyczące spółek uczestniczących w Podziale mające wpływ na treść Planu podziału I. Obniżenie kapitału zakładowego POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. - Spółki Dzielonej W dniu przyjęcia niniejszego Planu Podziału aktualny kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na (słownie: trzysta jeden tysięcy sto trzydzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. Należy jednakże wskazać, że na podstawie Uchwały nr 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej z dnia 30 stycznia 2015 r., objętej aktem notarialnym (Repertorium A Nr 587/2015) sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Niespodziewany, kapitał zakładowy Spółki Dzielonej został obniżony na podstawie art. 263 Kodeksu Spółek Handlowych o kwotę ,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) tj. z kwoty ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) poprzez umorzenie (słownie: pięćdziesięciu trzech tysięcy osiemdziesięciu jeden) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i o łącznej Strona 3 / 23

4 wartości nominalnej ,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych). O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd Spółki Dzielonej niezwłocznie ogłosił w trybie art. 264 KSH w dniu 5 lutego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wzywając wierzycieli do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Po upływie terminu do zgłaszania przez wierzycieli sprzeciwu co do przeprowadzonego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz dokonaniu wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które to zdarzenia poprzedzać będą podjęcie uchwały w sprawie podziału przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej i warunkują jej podjęcie, na dzień podjęcia uchwały w przedmiocie podziału przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosić będzie ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzielić się będzie na (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. W konsekwencji, uzgadnia się, że uchwała o Podziale spółki POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. podjęta zostanie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Walne Zgromadzenia) innych spółek uczestniczących w Podziale nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania konwokacyjnego, a tym samym ewentualnym zaspokojeniu wierzycieli lub zabezpieczeniu zgłoszonych przez nich roszczeń oraz dokonaniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z kwoty ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) poprzez umorzenie (słownie: pięćdziesięciu trzech tysięcy osiemdziesięciu jeden) udziałów. Konsekwentnie, w treści niniejszego uzgodnionego Planu Podziału wraz z załącznikami, w szczególności w projektach uchwał o podziale, przyjęto wskazaną wyżej wysokość kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, uwzględniającą dokonane wskazane obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. II. Przekształcenie spółki KGHM ZANAM Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach w spółkę akcyjną Ponadto, w pierwszym kwartale 2015 roku zostanie podpisany i przyjęty Plan Przekształcenia spółki KGHM ZANAM Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł w spółkę akcyjną. Spółka przekształcona funkcjonować będzie pod firmą KGHM ZANAM S.A. Zgodnie z przyjętym wstępnym Planem Przekształcenia, kapitał zakładowy spółki przekształconej będzie wynosić ,00 zł i będzie się dzielił na akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Uzgadnia się, że uchwała o podziale POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. podjęta zostanie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Walne Zgromadzenie) innych spółek uczestniczących w Podziale nie wcześniej niż po Strona 4 / 23

5 zakończeniu procesu rejestracji ww. przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Konsekwentnie, w treści niniejszego uzgodnionego Planu Podziału wraz z załącznikami, w szczególności w projektach uchwał o podziale, przyjmuje się założenie, że przedmiotowe przekształcenie zostało już dokonane, w szczególności uwzględnia się wskazaną wyżej firmę spółki przekształconej oraz wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej po dokonanym przekształceniu na warunkach wynikających z w/w wstępnego Planu Przekształcenia. III. Zmiana firmy Spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach Jednocześnie, należy zauważyć, iż w dniu 12 lutego 2015r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach podjęło Uchwałę nr 2/2015 objętą aktem notarialnym (Repertorium A Nr 1212/2015) sporządzonym przez notariusza Radosława Stępniak o zmianie umowy spółki, która obejmuje m.in. zmianę firmy spółki z Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. na MERCUS Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o wpis powyższej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został złożony w dniu 16 lutego 2015r. W związku z powyższym, w projekcie uchwał podziałowych oraz projektu umowy spółki po Podziale (stanowiącej Załącznik nr 6 do Planu Podziału) wskazuje się na zmienioną firmę spółki, co wynika z założenia, że na moment podjęcia uchwał podziałowych przedmiotowa zmiana zostanie skutecznie dokonana (tj. zakłada się, że uchwały podziałowe podjęte zostaną po dniu wpisu wskazanej wyżej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). Biorąc pod uwagę powyższe uwagi wstępne, działając na podstawie art i 2 w zw. z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,90 zł (zwanej dalej MERCUS lub Spółka Przejmująca 1 ) oraz 2. KGHM ZANAM Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł (zwanej dalej ZANAM lub Spółka Przejmująca 2 ) Strona 5 / 23

6 oraz 3. Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł (zwanej dalej ENERGETYKA lub Spółka Przejmująca 3 ) oraz 4. POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 190, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł (zwanej dalej POL-MIEDŹ TRANS lub Spółka Dzielona ), uzgadniają plan podziału POL-MIEDŹ TRANS. 1. DEFINICJE Spółka Nowo Zawiązana; Spółka Przejmująca 4 Udziały Podziałowe 1; Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym MERCUS Udziały Podziałowe 2; Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ENERGETYKA Udziały podziałowe 3; Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej Akcje Podziałowe; Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym ZANAM KGHM; Jedyny Udziałowiec Spółka nowo zawiązana w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, która będzie działać pod firmą PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach; udziałów w kapitale zakładowym MERCUS, które w wyniku Podziału zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału; udziały w kapitale zakładowym ENERGETYKA, które w wyniku Podziału zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału; udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, które w wyniku Podziału zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału; akcji w kapitale zakładowym ZANAM, które w wyniku Podziału zostaną przyznane KGHM, zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Podziału (założeniem jest podjęcie uchwał podziałowych po Dniu Przekształcenia ZANAM); KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy Strona 6 / 23

7 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadająca w dacie sporządzenia niniejszego Planu Podziału: udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, (po wpisie do rejestru przedsiębiorców dokonanego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POL- MIEDŹ TRANS nr 2/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. obniżenia kapitału zakładowego o kwotę: ,00 zł - posiadająca udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS o łącznej wartości nominalnej ,00 zł), udziały w kapitale zakładowym MERCUS, o łącznej wartości nominalnej ,15 zł, udziałów w kapitale zakładowym ZANAM, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (po Dniu Przekształcenia ZANAM w spółkę akcyjną posiadająca akcji w kapitale zakładowym ZANAM o łącznej wartości nominalnej ,00 zł), udziałów w kapitale zakładowym ENERGETYKA, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł oraz obejmująca w Dniu Wydzielenia udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Dzień Wydzielenia Dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców odpowiednio podwyższenia kapitału zakładowego MERCUS (Dzień Wydzielenia do MERCUS), ZANAM (Dzień Wydzielenia do ZANAM) oraz ENERGETYKA (Dzień Wydzielenia do ENERGETYKA), a także dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Nowo Zawiązanej (Dzień Wydzielenia Spółki Nowo Zawiązanej), dokonywane w związku z przyznaniem KGHM udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MERCUS, ZANAM i ENERGETYKA, a także w związku z wydaniem KGHM udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej (Dzień Wydzielenia jako dzień, w którym dokonany zostanie ostatni ze wskazanych wyżej wpisów do rejestru) Dzień Przekształcenia Dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Strona 7 / 23

8 Sądowego przekształcenia spółki KGHM ZANAM Sp. z o.o. w spółkę KGHM ZANAM Spółka akcyjna. KSH Oddział Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS Wydział Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS Wydział Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz ze zm.) Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej POL-MIEDŹ TRANS, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą Oddział Obrotu Produktami Naftowymi i podlegająca wydzieleniu na podstawie niniejszego Planu Podziału do ENERGETYKA. Wyodrębnienie Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL- MIEDŹ TRANS nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd POL- MIEDŹ TRANS w dniu 29 października 2014 r. uchwały nr 166/2014 w sprawie utworzenia Oddziałów i Wydziałów w ramach struktury organizacyjnej POL-MIEDŹ TRANS, zmienionej uchwałą Zarządu POL-MIEDŹ TRANS nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej POL-MIEDŹ TRANS, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą Wydział Przewozów Osobowych i podlegająca wydzieleniu na podstawie niniejszego Planu podziału do MERCUS. Wyodrębnienie Wydziału Przewozów Osobowych POL-MIEDŹ TRANS nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd POL-MIEDŹ TRANS w dniu 29 października 2014 r. uchwały nr 166/2014 w sprawie utworzenia Oddziałów i Wydziałów w ramach struktury organizacyjnej POL-MIEDŹ TRANS, zmienionej uchwałą Zarządu POL-MIEDŹ TRANS nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej POL-MIEDŹ TRANS, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą Wydział Transportu Towarowego i Spedycji i podlegająca wydzieleniu na podstawie niniejszego Planu podziału do ZANAM. Wyodrębnienie Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd POL-MIEDŹ TRANS w dniu 29 października 2014 r. uchwały nr 166/2014 w sprawie utworzenia Oddziałów i Wydziałów w ramach struktury organizacyjnej POL-MIEDŹ TRANS, zmienionej uchwałą Zarządu POL-MIEDŹ TRANS nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Strona 8 / 23

9 Wydział Infrastrukturą TRANS Plan Podziału Podział Zarządzania POL-MIEDŹ Organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona część działalności gospodarczej POL-MIEDŹ TRANS, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonująca pod nazwą Wydział Zarządzania Infrastrukturą i podlegająca wydzieleniu na podstawie niniejszego Planu podziału do Spółki Nowo Zawiązanej. Wyodrębnienie Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd POL- MIEDŹ TRANS w dniu 29 października 2014 r. uchwały nr 166/2014 w sprawie utworzenia Oddziałów i Wydziałów w ramach struktury organizacyjnej POL-MIEDŹ TRANS, zmienionej uchwałą Zarządu POL-MIEDŹ TRANS nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Niniejszy Plan podziału POL-MIEDŹ TRANS, uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej - POL-MIEDŹ TRANS i Zarządy Spółek Przejmujących: MERCUS, ZANAM oraz ENERGETYKA w dniu 25 lutego 2015 r. Podział POL-MIEDŹ TRANS, przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału i obejmujący wydzielenie Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS do ENERGETYKA, wydzielenie Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS do MERCUS, wydzielenie Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS do ZANAM oraz wydzielenie Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL-MIEDŹ TRANS do Spółki Nowo Zawiązanej. Wydzielenie do MERCUS Wydzielenie do ZANAM Wydzielenie do ENERGETYKA Wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej Podział POL-MIEDŹ TRANS w zakresie w jakim dotyczy wydzielenia Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS do MERCUS. Podział POL-MIEDŹ TRANS w zakresie w jakim dotyczy wydzielenia Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS do ZANAM. Podział POL-MIEDŹ TRANS w zakresie w jakim dotyczy wydzielenia Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS do ENERGETYKA. Podział POL-MIEDŹ TRANS w zakresie w jakim dotyczy wydzielenia Spółki Nowo Zawiązanej, tj. wydzielenia Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS do Spółki Nowo Zawiązanej. Strona 9 / 23

10 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE (art pkt 1 KSH) W Podziale uczestniczą: a) jako Spółka Przejmująca 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne MERCUS Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 11, (po dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany firmy spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o.) b) jako Spółka Przejmująca 2: KGHM ZANAM spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ul. Kopalnianej 7 (po Dniu Przekształcenia KGHM ZANAM spółka akcyjna), c) jako Spółka Przejmująca 3: Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, d) jako Spółka Nowo Zawiązana: Spółka Nowo Zawiązana, która z Dniem Wydzielenia będzie działała pod firmą PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach, e) jako Spółka Dzielona: POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie SPOSÓB PODZIAŁU 3.1 Podział zostanie przeprowadzony w trybie art pkt 4 KSH, poprzez: a) wydzielenie do MERCUS (będącej Spółką Przejmującą 1) części majątku POL-MIEDŹ TRANS w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydziału Przewozów Osobowych POL- MIEDŹ TRANS, b) wydzielenie do ZANAM (będącej Spółką Przejmującą 2) części majątku POL-MIEDŹ TRANS w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS, Strona 10 / 23

11 c) wydzielenie do ENERGETYKA (będącej Spółką Przejmującą 3) części majątku POL-MIEDŹ TRANS w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS oraz d) wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej (Spółki Przejmującej 4) części majątku POL-MIEDŹ TRANS w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS (Podział przez wydzielenie). 3.2 Od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia POL-MIEDŹ TRANS będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Przewozów Osobowych POL- MIEDŹ TRANS, Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS oraz Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL-MIEDŹ TRANS innych niż wynikające z normalnej działalności POL-MIEDŹ TRANS. 3.3 Podział zostanie przeprowadzony z obniżeniem kapitału zakładowego POL-MIEDŹ TRANS oraz z wykorzystaniem innych kapitałów własnych POL-MIEDŹ TRANS, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 Planu Podziału. 4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH I UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (art pkt 2 KSH) 4.1 Udziały w kapitale zakładowym MERCUS podwyższonym w związku z Podziałem przez Wydzielenie do MERCUS zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi. Stosunek, w jakim udziały posiadane przez Jedynego Udziałowca w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS zostaną wymienione na udziały MERCUS wynosi 1: 0,1 (tj. 1 udział MERCUS, jako Spółki Przejmującej 1 w zamian za każde 10 udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, jako Spółki Dzielonej posiadanych przez Jedynego Udziałowca a podlegających umorzeniu w związku z Wydzieleniem do MERCUS). 4.2 Akcje w kapitale zakładowym ZANAM podwyższonym w związku z Podziałem przez Wydzielenie do ZANAM zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi. Stosunek, w jakim udziały posiadane przez Jedynego Udziałowca w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS zostaną wymienione na akcje ZANAM wynosi 0,02:1 (tj. 50 akcji ZANAM, jako Spółki Przejmującej 2 w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, jako Spółki Dzielonej posiadany przez Jedynego Udziałowca, a podlegający umorzeniu w związku z Wydzieleniem do ZANAM). 4.3 Udziały w kapitale zakładowym ENERGETYKA podwyższonym w związku z Podziałem przez Wydzielenie do ENERGETYKA zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi. Stosunek, w jakim udziały posiadane przez Jedynego Udziałowca w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS zostaną wymienione na udziały ENERGETYKA wynosi 1:0,1 (tj. 1 udział ENERGETYKA, jako Spółki Przejmującej 3 w zamian za 10 udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, Strona 11 / 23

12 jako Spółki Dzielonej posiadanych przez Jedynego Udziałowca, a podlegających umorzeniu w związku z Wydzieleniem do ENERGETYKA). 4.4 Wszystkie Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w związku z Wydzieleniem do Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi. Stosunek, w jakim udziały posiadane przez Jedynego Udziałowca w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS zostaną wymienione na udziały w Spółce Nowo Zawiązanej wynosi 1:0,1 (tj. 1 udział Spółki Nowo Zawiązanej, jako Spółki Przejmującej 4 w zamian za 10 udziałów w kapitale zakładowym POL- MIEDŹ TRANS, jako Spółki Dzielonej posiadanych przez Jedynego Udziałowca, a podlegających umorzeniu w związku z Podziałem przez wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej). 4.5 Określone w pkt parytety wymiany zostały uzgodnione w toku negocjacji biznesowych z Jedynym Udziałowcem i są uzasadnione faktem, że dokonywanie wycen MERCUS, ZANAM, ENERGETYKA i POL-MIEDŹ TRANS, stanowiących podstawę do określania innych parytetów wymiany udziałów w ramach Podziału, generowałoby w istniejących okolicznościach faktycznych, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że KGHM jest Jedynym Udziałowcem wszystkich uczestniczących w podziale spółek, nieuzasadnione ekonomicznie koszty. 4.6 Zgodnie z przepisem art. 153 zdania drugiego KSH (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz zgodnie z art. 333 ust. 1 zdania pierwszego (dla spółki akcyjnej) udziały oraz akcje są niepodzielne. Z uwagi na to, że nie jest możliwe wydanie ułamkowej części udziału lub akcji, Zarządy Spółek uczestniczących w Podziale przez Wydzielenie ustalają, że: a) w zamian za (słownie: trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, KGHM otrzyma (słownie: trzy tysiące dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym MERCUS, co wynika z przyjętego parytetu wymiany udziałów 1:0,1 oraz zaokrąglenia liczby udziałów otrzymanej z zastosowania przyjętego parytetu w dół do najbliższej liczby całkowitej; b) w zamian za (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, KGHM otrzyma (słownie: sześćset jeden tysięcy pięćset) akcji w kapitale zakładowym ZANAM, co wynika z przyjętego parytetu wymiany 0,02:1 oraz zaokrąglenia liczby udziałów oraz akcji otrzymanej z zastosowania przyjętego parytetu w dół do najbliższej liczby całkowitej; c) w zamian za (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) udziały w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, KGHM otrzyma (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym ENERGETYKA, co wynika z przyjętego parytetu wymiany 1:0,1 oraz zaokrąglenia liczby udziałów otrzymanej z zastosowania przyjętego parytetu w dół do najbliższej liczby całkowitej; d) w zamian za (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) udziały w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, KGHM otrzyma (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały tj. obejmie całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, co wynika z przyjętego parytetu wymiany 1:0,1 oraz zaokrąglenia liczby udziałów otrzymanej z zastosowania przyjętego parytetu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Strona 12 / 23

13 4.7 Z uwagi na ustalone w niniejszym pkt 4 oraz pkt 5 Planu Podziału zasady dotyczące przyznania Jedynemu Udziałowcowi udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1 MERCUS, akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2 - ZANAM, udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 3 ENERGETYKA oraz udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 4 Spółka Nowo Zawiązana, w szczególności okoliczność, że KGHM jest wyłącznym udziałowcem i akcjonariuszem wszystkich uczestniczących w Podziale spółek oraz obejmie całość udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej, nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art i 4 KSH. 5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW ORAZ AKCJI W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH ORAZ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWOZAWIĄZANEJ (art pkt 3 KSH) ORAZ PODZIAŁ TYCH UDZIAŁÓW I AKCJI POMIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ WRAZ Z ZASADAMI PODZIAŁU (art pkt 8 KSH) I. POL-MIEDŹ TRANS kapitał zakładowy 5.1 Przyjmuje się, że kapitał zakładowy POL-MIEDŹ TRANS, zgodnie z informacjami wskazanymi we wstępie do niniejszego Planu Podziału, na moment przyjęcia uchwał o Podziale wynosić będzie ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzielić się będzie na (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, przy czym całość udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) posiadać będzie KGHM jako Jedyny Udziałowiec; II. MERCUS kapitał zakładowy 5.2 Kapitał zakładowy MERCUS wynosi ,90 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 565,55 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) każdy, przy czym całość udziałów w kapitale zakładowym MERCUS, o łącznej wartości nominalnej ,15 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych piętnaście groszy) posiada KGHM jako Jedyny Udziałowiec; III. ZANAM kapitał zakładowy 5.3 Przyjmuje się, że kapitał zakładowy ZANAM, zgodnie z informacjami wskazanymi we wstępie do niniejszego Planu Podziału, na moment przyjęcia uchwał o Podziale (tj. po Dniu Przekształcenia) wynosić będzie ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych) i dzielić się będzie na (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji o wartości Strona 13 / 23

14 nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, przy czym całość akcji w kapitale zakładowym ZANAM, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych) posiadać będzie KGHM. IV. ENERGETYKA kapitał zakładowy 5.4 Kapitał zakładowy ENERGETYKA wynosi ,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, przy czym całość udziałów w kapitale zakładowym ENERGETYKA, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) posiada KGHM jako Jedyny Udziałowiec. V. SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA kapitał zakładowy 5.5 Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosić ,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych) i będzie się dzielić na (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych) przy czym całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej będzie posiadać KGHM jako Jedyny Udziałowiec. VI. Podwyższenie kapitału zakładowego MERCUS, ZANAM i ENERGETYKA oraz wpis do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej 5.6 W celu realizacji Podziału: a) kapitał zakładowy MERCUS zostanie podwyższony o kwotę ,60 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez utworzenie (słownie: trzy tysiące dwanaście) Udziałów Podziałowych 1, b) kapitał zakładowy ZANAM zostanie podwyższony o kwotę ,00 zł (słownie: sześć milionów piętnaście tysięcy złotych), poprzez utworzenie (słownie: sześćset jeden tysięcy pięćset) Akcji Podziałowych, c) kapitał zakładowy ENERGETYKA zostanie podwyższony o kwotę ,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa) Udziałów Podziałowych 2. d) utworzonych zostanie (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej (Udziały Podziałowe 3), o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych). 5.7 Udziały Podziałowe zostaną przyznane Jedynemu Udziałowcowi: Strona 14 / 23

15 a) w przypadku Wydzielenia do MERCUS Udziały Podziałowe 1 zostaną przyznane KGHM w zamian za posiadane przez KGHM (słownie: trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, które w związku z podziałem ulegną umorzeniu, b) w przypadku Wydzielenia do ZANAM Akcje Podziałowe zostaną przyznane KGHM w zamian za posiadane przez KGHM (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, które w związku z podziałem ulegną umorzeniu. c) w przypadku Wydzielenia do ENERGETYKA Udziały Podziałowe 2 zostaną przyznane KGHM w zamian za posiadane przez KGHM (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) udziały w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, które w związku z podziałem ulegną umorzeniu. d) w przypadku Wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej Udziały Podziałowe 3 zostaną przyznane KGHM w zamian za posiadane przez KGHM (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) udziały w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, które w związku z podziałem ulegną umorzeniu. 5.8 Łączna kwota podwyższenia w wyniku Podziału kapitału zakładowego MERCUS, ZANAM, jak również ENERGETYKA, a także wysokość kapitału zakładowego Spółki Nowo Zawiązanej odpowiada wartości nominalnej odpowiednio Udziałów Podziałowych 1, Udziałów Podziałowych 2, Udziałów Podziałowych 3 i Akcji Podziałowych i wynika z przyjętego na potrzeby Podziału parytetu wymiany dla spółek MERCUS, ENERGETYKA i Spółka Nowo Zawiązane: 1:0,1 (tj. 1 udział w kapitale zakładowym MERCUS w zamian za 10 udziałów w kapitale zakładowym POL- MIEDŹ TRANS, 1 udział w kapitale zakładowym ENERGETYKA w zamian za 10 udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS oraz 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej w zamian za 10 udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS) oraz parytetu wymiany przyjętego dla spółki ZANAM 0,02:1 (tj. 50 akcji w kapitale zakładowym ZANAM w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS). e) Obniżenie kapitału zakładowego POL-MIEDŹ TRANS 5.9 Wydzielenie części majątku POL-MIEDŹ TRANS w postaci Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS do ENERGETYKA, Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS do MERCUS, Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS do ZANAM oraz Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS do Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi z kapitału zakładowego POL-MIEDŹ TRANS oraz w zakresie, w jakim wartość majątku przenoszonego na MERCUS, ZANAM, ENERGETYKA oraz Spółkę Nowo Zawiązaną w ramach Podziału przez Wydzielenie przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego z innych kapitałów własnych POL-MIEDŹ TRANS, tj. z wykorzystaniem: a) zysku netto, b) zysku z lat ubiegłych, c) kapitału zapasowego, d) kapitału z aktualizacji wyceny. Strona 15 / 23

16 5.10 W wyniku Podziału kapitał zakładowy POL-MIEDŹ TRANS, zgodnie z informacjami podanymi we wstępie, zostanie obniżony z kwoty ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) do kwoty ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez umorzenie (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięć) udziałów należących do Jedynego Udziałowca Suma kwot, o które będzie obniżany kapitał zakładowy POL-MIEDŹ TRANS i odpowiednio inne kapitały własne POL MIEDŹ TRANS będzie odpowiadać wartości wydzielanego majątku (wartość aktywów netto), tj. Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS przenoszonego na ENERGETYKA, Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS, przenoszonego na MERCUS, Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS przenoszonego na ZANAM oraz Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL-MIEDŹ TRANS przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną Obniżenie kapitału zakładowego POL-MIEDŹ TRANS, o którym mowa w pkt 5.9 i pkt 5.10 Planu Podziału, nastąpi poprzez umorzenie, na zasadzie art KSH, (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięć) udziałów w kapitale zakładowym POL-MIEDŹ TRANS, należących do Jedynego Udziałowca, przy czym: a) udziałów POL-MIEDŹ TRANS, należące do Jedynego Udziałowca, zostanie umorzonych z tytułu wydzielenia Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS do MERCUS, b) udziałów POL-MIEDŹ TRANS, należących do Jedynego Udziałowca, zostanie umorzonych z tytułu wydzielenia Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS do ZANAM, c) udziały POL-MIEDŹ TRANS, należących do Jedynego Udziałowca, zostaną umorzone z tytułu wydzielenia Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS do ENERGETYKA, d) udziały POL-MIEDŹ TRANS, należących do Jedynego Udziałowca, zostaną umorzonych z tytułu wydzielenia Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS do Spółki Nowo Zawiązanej W wyniku Podziału, kapitał zakładowy POL-MIEDŹ TRANS, obniżony zostanie do kwoty ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i będzie się dzielić na (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, które w całości posiadać będzie KGHM jako Jedyny Udziałowiec, przy czym kapitał zakładowy POL- MIEDŹ TRANS zostanie obniżony: a) o kwotę ,00 zł (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu wydzielenia Wydziału Przewozów Osobowych POL-MIEDŹ TRANS do MERCUS; Strona 16 / 23

17 b) o kwotę ,00 zł (słownie: sześć milionów piętnaście tysięcy złotych) z tytułu wydzielenia Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS do ZANAM; c) o kwotę ,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) z tytułu wydzielenia Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS do ENERGETYKA; d) o kwotę ,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) z tytułu wydzielenia Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS do Spółki Nowo Zawiązanej; 5.14 W związku z Podziałem następującym poprzez wydzielenie Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS do MERCUS, poprzez wydzielenie Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS do ZANAM, poprzez wydzielenie Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS do ENERGETYKA oraz poprzez wydzielenie Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS do Spółki Nowo Zawiązanej i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego POL-MIEDŹ TRANS, w Umowie Spółki POL-MIEDŹ TRANS zostaną dokonane zmiany, które przedstawia Załącznik nr 10 do Planu Podziału. 6. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM ORAZ SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ (art pkt 7 KSH) 6.1 W związku z Podziałem, na MERCUS zostanie przeniesiony Wydział Przewozów Osobowych POL-MIEDŹ TRANS wraz z przynależnymi do tego Wydziału składnikami majątku oraz zezwoleniami, koncesjami oraz pozwoleniami, na ZANAM przeniesiony zostanie Wydział Transportu Towarowego i Spedycji POL-MIEDŹ TRANS wraz z przynależnymi do tego Wydziału składnikami majątku, zezwoleniami, koncesjami oraz pozwoleniami, na ENERGETYKA przeniesiony zostanie Oddział Obrotu Produktami Naftowymi POL-MIEDŹ TRANS wraz z przynależnymi do tego Oddziału składnikami majątku, zezwoleniami, koncesjami oraz pozwoleniami, z kolei na Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesiony zostanie Wydział Zarządzania Infrastrukturą POL-MIEDŹ TRANS wraz z przynależnymi do tego Wydziału składnikami majątku, zezwoleniami, koncesjami oraz pozwoleniami. 6.2 W związku z Wydzieleniem do MERCUS, na rzecz MERCUS jako Spółki Przejmującej 1 przeniesione zostaną następujące składniki majątkowe POL-MIEDŹ TRANS przynależne do Wydziału Przewozów Osobowych (wartość ustalona została według stanu na dzień 1 stycznia 2015r.): a) Wartości niematerialne i prawne o wartości ,13 PLN wymienione w Tabeli nr I.1, b) Rzeczowy majątek trwały o wartości ,27 PLN, wymieniony w Tabeli nr I.2, c) Zapasy o wartości ,51 PLN wymienione w Tabeli nr I.3, d) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości ,28 PLN wymienione w Tabeli nr I.4, e) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych o wartości ,04 PLN, wymienione w Tabeli nr I.5, Strona 17 / 23

18 f) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów trwałych o wartości ,00 PLN, wymienione w Tabeli nr I.6, g) Zobowiązania krótkoterminowe o wartości ,07 PLN, wymienione w Tabeli nr I.7, h) Zobowiązania długoterminowe o wartości ,71 PLN, wymienione w Tabeli nr I.8, i) Koncesje, licencje, zezwolenia, wymienione w Tabeli nr I.9. Tabele wskazane w niniejszym pkt 6.2 stanowią integralną część Planu Podziału W związku z Wydzieleniem do ZANAM, na rzecz ZANAM jako Spółki Przejmującej 2 przeniesione zostaną następujące składniki majątkowe POL-MIEDŹ TRANS przynależne do Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji (wartość ustalona została według stanu na dzień 1 stycznia 2015r.): a) Rzeczowy majątek trwały o wartości ,91 PLN, wymieniony w Tabeli nr II.1, b) Zapasy o wartości ,84 PLN, wymienione w Tabeli nr II.2, c) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości ,72 PLN, wymienione w Tabeli nr II.3, d) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości ,74 PLN, wymienione w Tabeli nr II.4, e) Zobowiązania krótkoterminowe o wartości ,88 PLN, wymienione w Tabeli nr II.5, f) Zobowiązania długoterminowe o wartości ,83 PLN, wymienione w Tabeli nr II.6, g) Koncesje, licencje, zezwolenia, wymienione w Tabeli nr II.7. Tabele wskazane w niniejszym pkt 6.3 stanowią integralną część Planu Podziału W związku z Wydzieleniem do ENERGETYKA, na rzecz ENERGETYKA jako Spółki Przejmującej 3 przeniesione zostaną następujące składniki majątkowe POL-MIEDŹ TRANS przynależne do Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi (wartość ustalona została według stanu na dzień 1 stycznia 2015r.): a) Wartości niematerialne i prawne o wartości ,37 PLN, wymienione w Tabeli nr III.1, b) Rzeczowy majątek trwały o wartości ,47 PLN, wymieniony w Tabeli nr III.2, c) Zapasy o wartości ,01 PLN, wymienione w Tabeli nr III.3, d) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości ,41 PLN, wymienione w Tabeli nr III.4, e) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości ,19 PLN, wymienione w Tabeli nr III.5, f) Zobowiązania krótkoterminowe o wartości ,91 PLN, wymienione w Tabeli nr III.6, g) Zobowiązania długoterminowe o wartości ,02PLN, wymienione w Tabeli nr III.7, h) Koncesje, licencje, zezwolenia, wymienione w Tabeli nr III.8. Tabele wskazane w niniejszym pkt 6.4 stanowią integralną część Planu Podziału W związku z Wydzieleniem do Spółki Nowo Zawiązanej, na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej jako Spółki Przejmującej 4 przeniesione zostaną następujące składniki majątkowe POL-MIEDŹ Strona 18 / 23

19 TRANS przynależne do Wydziału Zarządzania Infrastrukturą (wartość ustalona została według stanu na dzień 1 stycznia 2015r.): a) Wartości niematerialne i prawne o wartości ,85 PLN, wymienione w Tabeli nr IV.1, b) Rzeczowy majątek trwały o wartości ,28 PLN, wymieniony w Tabeli nr IV.2, c) Akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych o wartości ,00 PLN, tj. 100 % udziałów spółki PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach 79D ( Lubin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł, wymienione w Tabeli nr IV.3, d) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości ,23 PLN wymienione w Tabeli nr IV.4, e) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości ,26 PLN wymienione w Tabeli nr IV.5, f) Zobowiązania krótkoterminowe o wartości ,03 PLN, wymienione w Tabeli nr IV.6, g) Zobowiązania długoterminowe o wartości ,70 PLN, wymienione w Tabeli nr IV.7, h) Koncesje, licencje, zezwolenia, wymienione w Tabeli nr IV.8. Tabele wskazane w niniejszym pkt 6.5 stanowią integralną część Planu Podziału. 6.6 Dodatkowo w skład wydzielanego do MERCUS Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS wchodzą: Kontrakty handlowe przypisane do Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS, których lista stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego Planu Podziału, Pracownicy przypisani do Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 13 do Planu Podziału Dodatkowo w skład wydzielanego do ZANAM Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS wchodzą: Kontrakty handlowe przypisane do Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS, których lista stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego Planu Podziału, Pracownicy przypisani do Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 15 do Planu Podziału Dodatkowo w skład wydzielanego do ENERGETYKA Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS wchodzą: Kontrakty handlowe przypisane do Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, których lista stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego Planu Podziału, Pracownicy przypisani do Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 17 do Planu Podziału. Strona 19 / 23

20 6.8.3 Postępowania sądowe w toku przypisane do Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, których lista stanowi Załącznik nr 18 do Planu Podziału Dodatkowo w skład wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS wchodzą: Kontrakty handlowe przypisane do Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS, których lista stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego Planu Podziału, Pracownicy przypisani do Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 20 do Planu Podziału W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku POL - MIEDŹ TRANS nieprzypisane na podstawie niniejszego Planu Podziału, w szczególności w pkt od 6.1. do 6.9 oraz Tabelach nr I.1-IV.8 określonych w tych punktach powyżej jednoznacznie do Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS i Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS, oraz niepozostające z nimi w funkcjonalnym związku, pozostają w POL MIEDŹ TRANS. Jednocześnie przyjmuje się, że wszystkie składniki majątku POL-MIEDŹ TRANS nieprzypisane jednoznacznie do Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS i Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL MIEDŹ TRANS, ale pozostające z nimi w funkcjonalnym związku (tworzące zorganizowaną część przedsiębiorstwa), pomimo niewymienienia w niniejszym Planie Podziału, w szczególności w pkt od 6.1. do 6.9 oraz Tabelach nr I.1-IV.8 określonych w tych punktach powyżej stają się majątkiem odpowiednio spółki przejmującej dany Oddział lub Wydział W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do zmiany składników majątku Oddziału Obrotu Produktami Naftowymi POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Przewozów Osobowych POL MIEDŹ TRANS, Wydziału Transportu Towarowego i Spedycji POL MIEDŹ TRANS oraz Wydziału Zarządzania Infrastrukturą POL-MIEDŹ TRANS, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku wskazanych wyżej Oddziału i Wydziałów i pozostające z nimi w funkcjonalnym związku zostaną przeniesione na odpowiednio MERCUS, ZANAM, ENERGETYKA i Spółkę Nowo Zawiązaną w związku z Podziałem, w ramach wydzielanych do tych spółek zorganizowanych części przedsiębiorstwa Mając na względzie art KSH Zarząd POL MIEDŹ TRANS zawiadamia Zarządy odpowiednio każdej ze spółek przejmujących MERCUS, ZANAM, ENERGETYKA oraz Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o podziale. Strona 20 / 23

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ LUMEL I SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (podział przez wydzielenie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu sporządzony w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Zarząd spółki INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. uzgodniony między: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy w kapitale zakładowym

Udział procentowy w kapitale zakładowym PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAŚNIKU Kraśnik, 27 lutego 2017 rok Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr z dnia 2 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia: UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach ( Podział ) został uzgodniony w dniu 2 lutego 2016 r. na

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 września 2017r.

z dnia 11 września 2017r. Plan podziału MEDITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul Wirowska 6 z dnia 11 września 2017r. Niniejszy plan podziału zwany dalej jako Plan podziału został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu Aneks nr 12 z dnia 2 stycznia 2011 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

MSIG 133/2016 (5018) poz

MSIG 133/2016 (5018) poz MSIG 133/2016 (5018) poz. 17624 17624 Poz. 17624. EDF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000013479. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Korporacja Budowlana Dom S.A. UCHWAŁA NR. z dnia 7 marca 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Korporacja Budowlana Dom S.A. UCHWAŁA NR. z dnia 7 marca 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. Projekt: 1 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie

Bardziej szczegółowo

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 2017-08-03 09:25 BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz PLAN POŁĄCZENIA Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GRUPY AKCJONARIUSZY I

UCHWAŁA GRUPY AKCJONARIUSZY I UCHWAŁA GRUPY AKCJONARIUSZY I spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie podziału Spółki 1 GRUPA AKCJONARIUSZY I, reprezentująca 44,55

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie. zwołanego na 13 kwietnia 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie. zwołanego na 13 kwietnia 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie zwołanego na 13 kwietnia 2017 r. Projekt: 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art. 409 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Plan Podziału Impel Spółka Akcyjna - jako Spółka Dzielona - oraz. Vantage Development Spółka Akcyjna - jako Spółka Przejmująca-

Plan Podziału Impel Spółka Akcyjna - jako Spółka Dzielona - oraz. Vantage Development Spółka Akcyjna - jako Spółka Przejmująca- Plan Podziału Impel Spółka Akcyjna jako Spółka Dzielona oraz Vantage Development Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca na podstawie art. 529 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku Materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r. Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 27.12.2016r. Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna. w dniu sierpnia 2013 roku. UCHWAŁA nr

PROJEKTY UCHWAŁ. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna. w dniu sierpnia 2013 roku. UCHWAŁA nr PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna w dniu sierpnia 2013 roku UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna z dnia sierpnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 grudnia 2010 roku PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Warszawa, dnia 29 grudnia 2010 roku 1 PLAN POŁĄCZENIA COMP SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI RICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 2.11.2016 R PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W POSTACI ZORGANIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA DWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna, dokonuje wyboru Pani Jolanty Gasz-Łapeta na Przewodniczącego. ---------------------------------------------

Bardziej szczegółowo