Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ uzgodniony w Krakowie w dniu 08 stycznia 2014 roku Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 517 i 518 Kodeksu spółek handlowych przez: 1) U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS , NIP: reprezentowaną przez Andrzeja Krupińskiego - Prezesa Zarządu, Marię Krupińską - Wiceprezesa Zarządu, Roberta Jędrasa -Członka Zarządu, Macieja Krupińskiego - Członka Zarządu, Konrada Andrzejewskiego - Członka Zarządu oraz 2) U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS , NIP: , reprezentowaną przez: Andrzeja Krupińskiego wspólnika Marię Krupińską - wspólnika

2 1 UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA DEFINICJE Na użytek niniejszego planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć: k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) U JĘDRUSIA SP ZOO U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS , NIP: U JĘDRUSIA SP JAWNA Spółka Przejmująca Spółka Przejmowana Spółki Udziały z Połączenia Dzień Połączenia Plan Połączenia U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS , NIP: U JĘDRUSIA SP ZOO U JĘDRUSIA SP JAWNA U JĘDRUSIA SP ZOO i U JĘDRUSIA SP JAWNA 4390 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, przyznawanych przez U JĘDRUSIA SP ZOO wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej niniejszy dokument 2 TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W połączeniu uczestniczą: U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS , NIP: jako Spółka Przejmująca oraz

3 U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS , NIP: jako Spółka Przejmowana. 3 SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez U JĘDRUSIA SP ZOO spółki U JĘDRUSIA SP JAWNA w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na U JĘDRUSIA SP ZOO w zamian za nowe Udziały z Połączenia, które U JĘDRUSIA SP ZOO przyzna wspólnikom U JĘDRUSIA SP JAWNA zgodnie z ustaloną liczbą i wartością Udziałów z Połączenia przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, wskazanych w pkt 4 i na zasadach opisanych w pkt 5 Planu Połączenia. 3.2 Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała wspólników Spółki Przejmowanej Na zasadzie art i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego U JĘDRUSIA SP ZOO przez ustanowienie Udziałów z Połączenia. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia. 3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego U JĘDRUSIA SP Z OO związane z połączeniem Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy U JĘDRUSIA SP ZOO zostanie podwyższony o kwotę ,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze ustanowienia 4390 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) nowych udziałów w kapitale zakładowym U JĘDRUSIA SP ZOO o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. 3.4 Sukcesja generalna W wyniku połączenia Spółek, U JĘDRUSIA SP ZOO - zgodnie z treścią art k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej posiadającymi Udziały z Połączenia.

4 3.5 Dzień Połączenia Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby U JĘDRUSIA SPÓŁKA ZOO. Wpis ten zgodnie z treścią art k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. 4 LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 4.1 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej Podstawą ustalenia zasad przydziału Udziałów z Połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz w oświadczeniach o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek, sporządzonych na dzień 01 stycznia 2014 r., stanowiących załączniki nr 4-6 do Planu Połączenia, a więc sporządzonych zgodnie z przepisami art w zw. z art pkt 3) i 4) k.s.h. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności: i. bilanse Spółek stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku, ii. bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod, iii. pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach. 4.2 Wycena U JĘDRUSIA SP ZOO Podstawą dla ustalenia wartości U JĘDRUSIA SP ZOO na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmującej, sporządzonym na dzień 01 stycznia 2014 r.

5 Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono że wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi ,60 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100 gr). Ponieważ kapitał zakładowy U JĘDRUSIA SP ZOO tworzy (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziesięć) udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą księgową przy przyjęciu matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w dół wynosi 663,13 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złote 13/100). Ponieważ wartość księgowa udziałów w kapitale zakładowym U JĘDRUSIA SP ZOO jest wyższa niż ich wartość nominalna, dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, wartość jednego udziału w kapitale zakładowym U JĘDRUSIA SP ZOO zostaje ustalona w wysokości 663,13 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złote 13/100). 4.3 Wycena U JĘDRUSIA SP JAWNA Podstawą dla ustalenia wartości U JĘDRUSIA SP JAWNA na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 01 stycznia 2014 r. Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi ,81 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 81/100). 4.4 Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej Z porównania wartości Spółek, przy zastosowaniu metody księgowej, wynika że majątkowi U JĘDRUSIA SP JAWNA o wartości ,81 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) odpowiada 4390 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) [ ,81 / 663,13 ] udziałów U JĘDRUSIA SP ZOO o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. W konsekwencji, w zamian za majątek U JĘDRUSIA SP JAWNA, Spółka Przejmująca winna wydać wspólnikom U JĘDRUSIA SP JAWNA łącznie 4390 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) Udziałów z Połączenia. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń do jedności. 4.5 Wysokość ewentualnych dopłat Wspólnikom U JĘDRUSIA SP JAWNA nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art k.s.h.

6 5 ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ 5.1 Zasady ogólne Jak wskazano w pkt 3.4 Planu Połączenia, wspólnicy Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się wspólnikami U JĘDRUSIA SP ZOO, bez obowiązku objęcia i opłacenia Udziałów z Połączenia. Udziały z Połączenia zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółek Przejmowanych dopłat w gotówce. 5.2 Szczegółowe zasady przyznania Udziałów z Połączenia wspólnikom U JĘDRUSIA SP JAWNA Wspólnikami U JĘDRUSIA SP JAWNA są Maria Krupińska i Andrzej Krupiński. Udziały z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom U JĘDRUSIA SP JAWNA stosownie do ich udziału w zyskach i stratach U JĘDRUSIA SP JAWNA określonego w umowie Spółki Przejmowanej w następujący sposób: a) wspólnikowi Spółki Przejmowanej Andrzejowi Krupińskiemu (udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej 90%) zostanie przyznanych (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100); b) wspólnikowi Spółki Przejmowanej Marii Krupińskiej (udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej 10%) zostanie przyznanych 439 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 6 DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku U JĘDRUSIA SP ZOO na następujących warunkach: a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników U JĘDRUSIA SP ZOO uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia; b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez zgromadzenie wspólników U JĘDRUSIA SP ZOO uchwały w sprawie podziału zysku Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

7 7 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej będącej spółką osobową, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 8 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 08 stycznia 2014 roku w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami: U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach: Andrzej Krupiński Prezes Zarządu Maria Krupińska Wiceprezes Zarządu Robert Jędras Członek Zarządu Maciej Krupiński Członek Zarządu Konrad Andrzejewski Członek Zarządu (puste pole) Za U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach: Andrzej Krupiński Wspólnik Maria Krupińska Wspólnik

8 9 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA Do Planu Połączenia zgodnie z art w zw. z art k.s.h. dołączono następujące załączniki: 1. załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników U Jędrusia sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach o połączeniu; 2. załącznik nr 2 - projekt uchwały wspólników U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach o połączeniu; 3. załącznik nr 3 - projekt zmian umowy spółki U Jędrusia sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach; 4. załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, na dzień 01 stycznia 2014 roku; 5. załącznik nr 5 - oświadczenie U Jędrusia sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach o stanie księgowym spółki na dzień 01 stycznia 2014 roku; 6. załącznik nr 6 - oświadczenie U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach o stanie księgowym spółki na dzień 01 stycznia 2014 roku.

9 Załącznik nr 1 do Planu Połączenia PROJEKT Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników U Jędrusia sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach z dnia [ ] w sprawie połączenia U Jędrusia sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach i U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach Zgromadzenie Wspólników U Jędrusia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach (dalej: U JĘDRUSIA SP ZOO lub Spółka lub Spółka Przejmująca ), działając na podstawie art pkt 1) oraz art. 522 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h. ) uchwala, co następuje: 1. POŁĄCZENIE 1. U Jędrusia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach łączy się z U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS (dalej: U JĘDRUSIA SP JAWNA lub Spółka Przejmowana ). 2. Połączenie, o którym mowa w 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na U JĘDRUSIA SP ZOO w zamian za ustanowione nowe udziały, które U JĘDRUSIA SP ZOO wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia U JĘDRUSIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach oraz U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2014 roku (dalej: Plan Połączenia ). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na: a) Plan Połączenia; b) zmiany umowy spółki U JĘDRUSIA SP ZOO związane z połączeniem wskazane w 3 niniejszej uchwały. 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. W celu przeprowadzenia połączenia U JĘDRUSIA SP ZOO z U JĘDRUSIA SP JAWNA kapitał zakładowy U JĘDRUSIA SP ZOO zostaje podwyższony z kwoty ,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięć tysięcy złotych 00/00) do kwoty ,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę ,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze ustanowienia 4390 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) nowych udziałów w kapitale zakładowym U JĘDRUSIA SP ZOO o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

10 2. Udziały, o których mowa w 2 ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia U JĘDRUSIA SP ZOO ze Spółką Przejmowaną wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art k.s.h. i nie wymagają objęcia ani opłacenia. 3. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku U JĘDRUSIA SP ZOO na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy dzień wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: Dzień Połączenia ) nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników U JĘDRUSIA SP ZOO uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, udziały te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia; 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników U JĘDRUSIA SP ZOO uchwały w sprawie podziału zysku udziały te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia. 3. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem U JĘDRUSIA SP ZOO ze Spółką Przejmowaną postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki: 1) 5 ust. 1 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na (siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. 2) Dodaje się 6 ust. 1 2 umowy Spółki o następującym brzmieniu: 1 2. W procesie połączenia Spółki z U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach wspólnikom tej spółki wydano 4390 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj.: a) Andrzejowi Krupińskiemu wydano 3951 (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100);; b) Marii Krupińskiej wydano 439 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 4. UPOWAŻNIENIA Upoważnia się Zarząd U JĘDRUSIA SP ZOO do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia U JĘDRUSIA SP ZOO ze Spółką Przejmowaną.

11 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

12 Załącznik nr 2 do Planu Połączenia PROJEKT Uchwała nr [_] Wspólników U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach z dnia [ ] w sprawie połączenia U JĘDRUSIA sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach oraz U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach Wspólnicy U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach (dalej: U JĘDRUSIA SP JAWNA lub Spółka lub Spółka Przejmowana ), działając na podstawie art pkt 1) i art. 522 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h. ) uchwalają, co następuje: 1. POŁĄCZENIE 1. U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach łączy się jako spółka przejmowana z U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach, Radziemice Przemęczanki 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS (dalej: U JĘDRUSIA SP ZOO lub Spółka Przejmująca ). 2. Połączenie, o którym mowa w 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na U JĘDRUSIA SP ZOO w zamian za ustanowione nowe udziały, które U JĘDRUSIA SP ZOO wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia U JĘDRUSIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach oraz U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2014 roku (dalej: Plan Połączenia ). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA Wobec uchwalonego połączenia Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na Plan Połączenia. 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na proponowane zmiany umowy spółki U JĘDRUSIA SP ZOO jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że: 1 5 ust. 1 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na (siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

13 2) Dodaje się 6 ust. 1 2 umowy Spółki o następującym brzmieniu: 1 2. W procesie połączenia Spółki z U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach wspólnikom tej spółki wydano 4390 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj.: a) Andrzejowi Krupińskiemu wydano 3951 (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100);; b) Marii Krupińskiej wydano 439 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

14 Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Projekt zmian umowy spółki U Jędrusia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach (dalej w niniejszym załączniku zwanej: Spółką ) 1 5 ust. 1 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na (siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. 2) Dodaje się 6 ust. 1 2 umowy Spółki o następującym brzmieniu: 1 2. W procesie połączenia Spółki z U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach wspólnikom tej spółki wydano 4390 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj.: a) Andrzejowi Krupińskiemu wydano 3951 (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100);; b) Marii Krupińskiej wydano 439 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

15 Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku spółki U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, na dzień 1 stycznia 2014 roku. Dla celów ustalenia wartości majątku U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach, (dalej: Spółka ) zgodnie z art w zw. z art pkt 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 01 stycznia 2014 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do Planu Połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wobec powyższego, wartość majątku Spółki na dzień 01 stycznia 2014 r. przedstawia się następująco: AKTYWA (w złotych) Wartości niematerialne i prawne , 94 Rzeczowe aktywa trwałe ,69 Należności długoterminowe 0,00 Inwestycje długoterminowe 0,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,85 Zapasy ,51 Należności krótkoterminowe , 61 Inwestycje krótkoterminowe , 25 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 RAZEM , 58 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w złotych) Rezerwy na zobowiązania 0,00 Zobowiązania długoterminowe ,16 Zobowiązania krótkoterminowe ,61 Rozliczenia międzyokresowe ,00 RAZEM ,77 W związku z powyższym na dzień 01 stycznia 2014 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z zapisami art w zw. z art pkt 3) k.s.h., wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi ,81 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 81/100) Za U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach: Andrzej Krupiński Wspólnik Maria Krupińska Wspólnik

16 Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Oświadczenie U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2014 roku U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2014 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z zapisami art w zw. z art pkt 4) k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się następująco: - szczegóły w dołączonym dokumencie (bilansie), podpisanym przez wszystkich Członków Zarządu Andrzej Krupiński Prezes Zarządu Maria Krupińska Wiceprezes Zarządu Robert Jędras Członek Zarządu Maciej Krupiński Członek Zarządu Konrad Andrzejewski Członek Zarządu (puste pole)

17 Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Oświadczenie U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2014 roku U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2014 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z zapisami art w zw. z art pkt 4) k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się następująco: - szczegóły w dołączonym dokumencie (bilansie), podpisanym przez wszystkich Wspólników Andrzej Krupiński Wspólnik Maria Krupińska Wspólnik

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLA POŁĄCZE IA. Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ

PLA POŁĄCZE IA. Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PLA POŁĄCZE IA Spółki DOM SE IORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliniu JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ Spółki DOM SE IORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek Łomianki, dnia 30 października 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek 1. MDG Invest - Łąkowa sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz PLAN POŁĄCZENIA Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. Niniejszy Plan Połączenia (zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P L A N P O Ł Ą C Z E N I A P R Z E Z P R Z E J Ę C I E GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KOFOLA-HOOP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WÓD MINERALNYCH WODA GRODZISKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM oraz PAOLA S.A. Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Warszawa, 27.07.2007 r. Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym TVN Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952), wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i BELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 MARZEC 2017 PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r. UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu 12.06.2013r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie art. 409

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2016 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca),

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), Klotyldzin 5, 64-830 Margonin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o.

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2017 r. roku przez Zarządy łączących się

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O. ORAZ RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O. sporządzony w dniu 31 października 2017 r. przez: OT Rail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA OPEN FINANCE S.A. Z HB FINANSE SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA OPEN FINANCE S.A. Z HB FINANSE SP. Z O.O. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie oraz HB Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłaszają, że 17 listopada 2015 r. sporządzony został Plan Połączenia tych Spółek zmieniony korektą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA NOVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr z dnia 2 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy Futuris spółka akcyjna ITvent spółka akcyjna Novian TMT spółka akcyjna Warszawa, 17 września 2012 roku Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu roku

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu roku Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu. 2016 roku KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach (Spółka Przejmująca) z: Primo Home Polska Grupa Rovita Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach, PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 -

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan połączenia )

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 grudnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED Sp. z o.o. oraz CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JUPITER

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JUPITER SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzone w trybie art. 501 1 w zw. z art. 520 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.)

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. w zw. z art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia: UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ]. Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na Przewodniczącego wybrany został [ ]. Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo