PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r."

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art i 2 oraz art 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz ze zm.) ( k.s.h. ) Zarządy spółek: 1. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Altowa 2, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , posiadającej NIP , REGON , zwanej dalej: ARBOmedia lub Spółką Dzieloną w składzie: Kirsten Drössel- Prezes Zarządu Stephan Bergamin- Członek Zarządu Martin Radelfinger- Członek Zarządu Krzysztof Bińkowski- Członek Zarządu działający w imieniu spółki ARBOmedia jako spółki dzielonej oraz działający zgodnie z art k.s.h. w imieniu spółki Goldbach Vehicle Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która ma zostać zawiązana w ramach procesu podziału, zwanej dalej Goldbach Vehicle lub Nową Spółką 2. Goldbach Audience Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Altowa 2, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , posiadającej NIP , REGON jako spółki przejmującej, zwanej dalej: Goldbach Audience lub Spółką Przejmującą, w składzie: Kirsten Drössel- Prezes Zarządu Stephan Bergamin- Członek Zarządu Krzysztof Bińkowski- Członek Zarządu 3. Goldbach Interactive (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Altowa 4, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , posiadająca NIP , REGON , jako spółki przejmującej, zwanej dalej: Goldbach Interactive lub Spółką Przejmującą, w składzie: Krzysztof Bińkowski- Prezes Zarządu 1

2 Kirsten Drössel- Członek Zarządu każda ze Spółek Przejmujących może z osobna być nazywana Spółką Przejmującą lub wspólnie Spółkami Przejmującymi. uzgadniają Plan Podziału. I. DEFINICJE 1. Dział Sprzedaży Część majątku Spółki Dzielonej w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z pozyskiwaniem klientów oraz sprzedawaniem usług świadczonych przez Spółkę Dzieloną i inne podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki Dzielonej, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania i stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, wraz z pracownikami zatrudnionymi w tym dziale. 2. Dział Agencji Interaktywnej Część majątku Spółki Dzielonej w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonego do realizacji zadań gospodarczych związanych ze sprzedażą i rozwojem usług dotyczących pozycjonowania witryn internetowych oraz dostarczenia klientom treści reklamowych, strategii dla rozwoju marek, tworzenia wizerunku firmy i tworzenia stron internetowych, a także realizacją kampanii zewnętrznych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania i stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, wraz z pracownikami zatrudnionymi w tym dziale. 3. Dział Realizacji Usług Kampanii Część majątku Spółki Dzielonej w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z pozyskiwaniem powierzchni reklamowych na witrynach internetowych i zawieraniem umów z właścicielami witryn internetowych tzw. Wydawcami, obsługą Wydawców, a także publikacją treści reklamowych na stronach internetowych należących do Wydawców, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania i stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, wraz z pracownikami zatrudnionymi w tym dziale. 4. Dział Administracji Część majątku Spółki Dzielonej w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z realizacją wspólnych, pomocniczych względem działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną usług w zakresie: finansów i księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, 2

3 IT, usług administracyjnych, usług prawnych oraz public relations i marketingu, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania i stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, wraz z pracownikami zatrudnionymi w tym dziale. 5. Działy Dział Sprzedaży, Dział Agencji Interaktywnej, Dział Realizacji Usług Kampanii, Dział Administracji 6. Dzień Wydzielenia a. dla każdej ze Spółek Przejmujących dzień wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego poszczególnych Spółek Przejmujących, zgodnie z art k.s.h., b. dla Nowej Spółki dzień jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art k.s.h., 7. Plan Podziału Niniejszy plan podziału 8. Wspólnik Spółki Dzielonej Goldbach Holding (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Altowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON II. OGÓLNE ZASADY PODZIAŁU 1. Podział zostanie dokonany w trybie art pkt 4 k.s.h., poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, tj. Działu Sprzedaży, Działu Agencji Interaktywnej, Działu Administracji odpowiednio na każdą ze Spółek Przejmujących: (1) Goldbach Audience, (2) Goldbach Interactive oraz Nową Spółkę (3) Goldbach Vehicle w zamian za udziały w Spółkach Przejmujących oraz udziały w Nowej Spółce, które otrzyma Wspólnik Spółki Dzielonej podział przez wydzielenie. 2. W ramach podziału nastąpi wydzielenie z majątku Spółki Dzielonej składników majątku (aktywów i pasywów) służących do realizacji zadań poszczególnych Działów, a następnie przeniesienie ich na odpowiednie Spółki Przejmujące oraz Nową Spółkę w sposób następujący: a. zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanych z Działem Sprzedaży, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, szczegółowo wskazanych w pkt III ppkt 7) Planu Podziału i opisanych w Załączniku nr 10 do Planu Podziału - zostanie przeniesiony na Goldbach Audience, 3

4 b. zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanych z Działem Agencji Interaktywnej, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa szczegółowo wskazanych w pkt III ppkt 7) niniejszego Planu Podziału i opisanych w Załączniku nr 11 do Planu Podziału - zostanie przeniesiony na Goldbach Interactive, c. zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanych z Działem Administracji, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, szczegółowo wskazanych w pkt III ppkt 7) niniejszego Planu Podziału oraz w Załączniku nr 12 do Planu Podziału - zostanie przeniesiony na Goldbach Vehicle. 3. W wyniku podziału do Spółki Dzielonej, z uwzględnieniem ust. 12 i 13 poniżej, należeć będą wyłącznie składniki materialne i niematerialne, prawa i zobowiązania związane z Działem Realizacji Usług Kampanii oraz składniki materialne i niematerialne, prawa i zobowiązania, które nie są związane z Działem Sprzedaży, Działem Agencji Interaktywnej, Działem Administracji i wszelkie takie składniki materialne i niematerialne, w tym prawa i zobowiązania, należące w Dniu Wydzielenia do Spółki Dzielonej, pozostaną własnością Spółki Dzielonej ( Pozostała Część Przedsiębiorstwa ). 4. Działy Sprzedaży, Agencji Interaktywnej i Administracji zostaną przeniesione na odpowiednie Spółki Przejmujące i Nową Spółkę - na zasadach opisanych w pkt 2 powyżej w zamian za udziały w Spółkach Przejmujących i Nowej Spółce, które obejmie Wspólnik Spółki Dzielonej na zasadach i w sposób szczegółowo określony w pkt III ppkt 2 i 3 Planu Podziału. 5. Po dokonaniu podziału Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o Pozostałą Część Przedsiębiorstwa. 6. W wyniku podziału pracownicy zatrudnieni w Spółce Dzielonej w Dziale Sprzedaży, Dziale Agencji Interaktywnej oraz Dziale Administracji, zgodnie z art Kodeksu Pracy, staną się pracownikami odpowiednio Goldbach Audience, Goldbach Interactive i Goldbach Vehicle. 7. W wyniku podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty złotych do kwoty złotych to jest o kwotę złotych przez umorzenie (słownie: dziewięciu tysięcy dwustu dziesięciu) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych). 8. W celu realizacji podziału nastąpi: a. podwyższenie kapitału zakładowego Goldbach Audience z kwoty złotych do kwoty złotych to jest o kwotę złotych poprzez utworzenie (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy dwustu osiemdziesięciu) nowych równych i niepodzielnych udziałów Goldbach Audience o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Audience zostaną pokryte składnikami majątku (aktywami i pasywami) Spółki Dzielonej wskazanymi w niniejszym Planie Podziału, 4

5 b. podwyższenie kapitału zakładowego Goldbach Interactive z kwoty złotych do kwoty złotych to jest o kwotę złotych poprzez utworzenie 532 (pięciuset trzydziestu dwóch) nowych równych i niepodzielnych udziałów Goldbach Interactive o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Interactive zostaną pokryte składnikami majątku (aktywami i pasywami) Spółki Dzielonej wskazanymi w niniejszym Planie Podziału, c. zawiązanie Goldbach Vehicle o kapitale zakładowym wynoszącym złotych i dzielącym się na (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów Goldbach Vehicle o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Nowe udziały w kapitale zakładowym Goldbach Vehicle zostaną pokryte składnikami majątku (aktywami i pasywami) Spółki Dzielonej wskazanymi w niniejszym Planie Podziału. 9. Zespół składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Sprzedaży, o których mowa w niniejszym Planie Podziału, przenoszonych do Goldbach Audience ma wartość nie niższą niż wartość podwyższonego kapitału zakładowego w Goldbach Audience. W przypadku ewentualnej nadwyżki wartości powyższych składników majątkowych ponad wartość nominalną udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Audience, nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy Goldbach Audience (agio). 10. Zespół składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Agencji Interaktywnej, o których mowa w niniejszym Planie Podziału, przenoszonych do Goldbach Interactive ma wartość nie niższą niż wartość podwyższonego kapitału zakładowego w Goldbach Interactive. Nadwyżka wartości powyższych składników majątkowych ponad wartość nominalną udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Interactive, nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy Goldbach Interactive (agio). 11. Zespół składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, związanych z Działem Administracji, o których mowa w niniejszym Planie Podziału, przenoszonych do Goldbach Vehicle, ma wartość nie niższą niż wartość kapitału zakładowego w Goldbach Vehicle. W przypadku ewentualnej nadwyżki wartości powyższych składników majątkowych ponad wartość nominalną udziałów obejmowanych w kapitale zakładowym Goldbach Vehicle, nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy Goldbach Vehicle (agio). 12. Po dniu podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność gospodarczą, zatrudniać nowych pracowników, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać nowe zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia wobec osób trzecich. Tacy nowi pracownicy, nowe składniki majątkowe, zobowiązania i prawa powstałe po dacie podpisania Planu Podziału i dotyczące każdego z Działów, istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na odpowiednią Spółkę Przejmującą lub Nową Spółkę w Dniu Wydzielenia. Pozostali pracownicy oraz wszelkie pozostałe nowe składniki majątkowe, prawa i zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej. 5

6 13. Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, odpowiednia Spółka Przejmująca lub Nowa Spółka stanie się stroną takiego postępowania jedynie wtedy, gdy postępowanie to będzie dotyczyło przejętego przez nią Działu. Stroną pozostałych postępowań pozostanie Spółka Dzielona. 14. Z uwagi na okoliczność, iż wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej oraz Spółek Przejmujących wyrazili zgodę, o której mowa w art k.s.h., oraz z uwagi na okoliczność, iż Plan Podziału stosownie do art k.s.h. przewiduje, iż Wspólnik Spółki Dzielonej zachowa udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Nowej Spółki, Spółka Dzielona i Spółki Przejmujące odstępują od: a. Sporządzania oświadczeń o stanie księgowym, o których mowa w art pkt 4 k.s.h., b. Badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez biegłego opinii z tego badania. 15. Przeniesienie określonych w niniejszym Planie Podziału składników majątkowych (aktywów i pasywów) związanych z Działem Sprzedaży, Działem Agencji Interaktywnej oraz Działem Administracji na Spółki Przejmujące oraz Nową Spółkę nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU 1. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale a. Spółka Dzielona i. ARBOmedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; b. Spółki Przejmujące: i. Goldbach Audience Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; ii. Goldbach Interactive (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; c. Nowa Spółka: i. Goldbach Vehicle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółek Przejmujących oraz Nowej Spółki i wysokość ewentualnych dopłat a. W zamian za przenoszoną część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działów Sprzedaży, Agencji Interaktywnej, Administracji, jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej tj. Goldbach Holding (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 6

7 otrzyma udziały w każdej ze Spółek Przejmujących oraz w Nowej Spółce, w ten sposób iż: i. w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 84,44 udziałów Goldbach Audience o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Audience tj. łącznie otrzyma udziałów Goldbach Audience o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Audience; ii. w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 0,27 udziału Goldbach Interactive o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Interactive tj. łącznie otrzyma 532 udziały Goldbach Interactive o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Goldbach Interactive; iii. w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Dzielonej Wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 84,43 nowych udziałów Goldbach Vehicle o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. łącznie otrzyma udziałów Goldbach Vehicle o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. b. W związku z brakiem możliwości wydania ułamkowych części udziałów w Spółkach Przejmujących oraz w Nowej Spółce oraz zważywszy, że stosunek wymiany udziałów, o którym mowa powyżej, został wyrażony liczbą nie całkowitą Wspólnik Spółki Dzielonej zobowiązany będzie do wniesienia dopłaty w wysokości złotych, na rzecz Goldbach Interactive. 3. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółkach Przejmujących oraz w Nowej Spółce a. Udziały w Spółkach Przejmujących oraz w Nowej Spółce zostaną wydane jedynemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej, zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów określonym w niniejszym Planie Podziału. b. Określony w niniejszym Planie Podziału stosunek wymiany udziałów został ustalony na podstawie wyceny wartości rynkowej udziałów Spółki Dzielonej z uwzględnieniem wartości rynkowej poszczególnych składników majątkowych Spółki Dzielonej przypisanych w niniejszym Planie Podziału Spółkom Przejmującym i Nowej Spółce oraz wartości rynkowej udziałów Spółek Przejmujących. c. Wspólnik Spółki Dzielonej zostanie wpisany do księgi udziałów spółki Goldbach Audience oraz Nowej Spółki nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Wydzielenia, natomiast do księgi udziałów spółki Goldbach Interactive zostanie wpisany nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia dopłaty. 7

8 4. Dzień, od którego nowe udziały Spółek Przejmujących oraz Nowej Spółki uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych Spółek Przejmujących oraz Nowej Spółki Nowe udziały Spółek Przejmujących oraz Nowej Spółki uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych Spółek Przejmujących oraz Nowej Spółki począwszy od Dnia Wydzielenia. 5. Prawa przyznane przez Spółki Przejmujące i Nową Spółkę Wspólnikowi Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej W wyniku podziału nie będą przyznane jakiekolwiek prawa, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. przez którąkolwiek ze Spółek Przejmujących lub Nową Spółkę Wspólnikowi Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej. 6. Szczególne korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w podziale, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane W wyniku podziału nie będą przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. dla członków organów spółek uczestniczących w podziale, a także innych osób uczestniczących w podziale. 7. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółkom Przejmującym oraz Nowej Spółce. a. W wyniku podziału na Goldbach Audience przeniesione zostaną składniki majątkowe (aktywa i pasywa) w tym zobowiązania stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związane z prowadzeniem Działu Sprzedaży. Wykaz przenoszonych na Goldbach Audience składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Sprzedaży, zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych Działowi Sprzedaży, a także pracowników Spółki Dzielonej realizujących zadania Działu Sprzedaży, według stanu na dzień 1 września 2012 r. został zamieszczony w Załączniku nr 10 do Planu Podziału. Na Goldbach Audience przechodzą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi pozostające w związku z działalnością Działu Sprzedaży, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. b. W wyniku podziału na Goldbach Interactive przeniesione zostaną składniki majątkowe (aktywa i pasywa) w tym zobowiązania stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związane z prowadzeniem Działu Agencji Interaktywnej. Wykaz przenoszonych na Goldbach Interactive składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Agencji Interaktywnej, zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych Działowi Agencji Interaktywnej, a także pracowników Spółki Dzielonej realizujących zadania Działu Agencji Interaktywnej, według stanu na dzień 1 września 2012 r. został zamieszczony w Załączniku nr 11 do Planu Podziału. Na Goldbach Interactive przechodzą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi pozostające w związku z działalnością Działu Agencji Interaktywnej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 8

9 c. W wyniku podziału na Goldbach Vehicle przeniesione zostaną składniki majątkowe (aktywa i pasywa) w tym zobowiązania stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związane z prowadzeniem Działu Administracji. Wykaz przenoszonych na Goldbach Vehicle składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Administracji, zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych Działowi Administracji, a także pracowników Spółki Dzielonej realizujących zadania Działu Administracji, według stanu na dzień 1 września 2012 r. został zamieszczony w Załączniku nr 12 do Planu Podziału. Na Goldbach Vehicle przechodzą z Dniem Wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi pozostające w związku z działalnością Działu Administracji, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 8. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółek Przejmujących lub Nowej Spółki oraz zasady podziału. Spółka Dzielona jest spółką jednoosobową. Plan podziału stosownie do przepisu art k.s.h. zostanie udostępniony na stronach internetowych spółek uczestniczących w podziale. Plan Podziału został przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Dzielonej oraz Zarządów Spółek Przejmujących z dnia 10 października 2012 r. oraz podpisany przez Spółkę Dzieloną i Spółki Przejmujące w dniu 10 października 2012 r. Zarząd ARBOmedia: Zarząd Goldbach Audience: Zarząd Goldbach Interactive: Stephan Bergamin Członek Zarządu Krzysztof Bińkowski Członek Zarządu Stephan Bergamin Członek Zarządu Krzysztof Bińkowski Członek Zarządu Krzysztof Bińkowski Prezes Zarządu Kirsten Drössel Członek Zarządu Załączniki do Planu Podziału: 1. Projekt umowy Nowej Spółki; 2. Projekt zmian Aktu Założycielskiego ARBOmedia Polska sp. z o.o.; 9

10 3. Projekt zmian umowy Goldbach Audience; 4. Projekt zmian umowy Goldbach Interactive; 5. Projekt uchwały ARBOmedia Polska sp. z o.o. o podziale ARBOmedia Polska sp. z o.o.; 6. Projekt uchwały Goldbach Vehicle o podziale ARBOmedia Polska sp. z o.o.; 7. Projekt uchwały Goldbach Interactive o podziale ARBOmedia Polska sp. z o.o.; 8. Projekt uchwały Goldbach Audience o podziale ARBOmedia Polska sp. z o.o.; 9. Wycena wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 września 2012 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej; 10. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Sprzedaży, przenoszonych na Goldbach Audience; 11. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Agencji Interaktywnej, przenoszonych na Goldbach Interactive; 12. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej związanych z Działem Administracji, przenoszonych na Goldbach Vehicle; 13. Uchwała ARBOmedia w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od wymogu sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółek uczestniczących w podziale; 14. Uchwała Goldbach Audience w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od wymogu sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółek uczestniczących w podziale; 15. Uchwała Goldbach Interactive w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od wymogu sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółek uczestniczących w podziale. 10

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 Oznaczenie Emitenta Nazwa (firma) Decora Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Środa Wielkopolska Adres Ul. Ignacego Prądzyńskiego nr 24

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne Kapitały (fundusze) własne Ujęcie bilansowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Kapitały (fundusze) własne A.Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo