Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja badań podłoża gruntowego"

Transkrypt

1 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy w miejscowości Gliwice opracowali:. mgr inż. Mariusz Kudyk nr uprawnień geologicznych VII mgr inż. Łukasz Świerczek nr uprawnień geologicznych XI0200 Jasło, Czerwiec 2014

2 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAŃ 3.1 Położenie, morfologia i hydrografia 3.2 Budowa geologiczna 4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 5. WYNIKI ROZPOZNANIA 6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI SPIS TABEL: Tabela 1. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Zał Mapa topograficzna z lokalizacją terenu przeprowadzonych badań, skala 1: Zał Mapa dokumentacyjna (dostarczona przez Zleceniodawcę) z lokalizacją otworów badawczych, skala 1:0 Zał , , Karty otworów badawczych, skala 1:60 Zał. 2.3, 2.13 Karty otworów badawczych, skala 1:75 Zał Przekroje geotechniczne, skala pozioma 1:250, skala pionowa 1: Zał Przekroje geotechniczne, skala pozioma 1: skala pionowa 1: Zał. 4.1, , 4.6 Wyniki badań sondą dynamiczną, skala 1:60 Zał. 4.2, 4.5 Wyniki badań sondą dynamiczną, skala 1:75 Zał Analiza uziarnienia gruntu

3 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , WSTĘP W czerwcu 2014 roku przeprowadzono badania geotechniczne mające na celu rozpoznanie podłoża gruntowo wodnego projektowanej budowy budynku hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy w miejscowości Gliwice. Rozpoznanie przeprowadzone zostało za pomocą otworów badawczych, sondowań dynamicznych, makroskopowej oceny gruntów oraz badań laboratoryjnych. Inwestorem projektowanej inwestycji jest Huta Łabędy S.A. z siedzibą przy ulicy Zawadzkiego 45 w Gliwicach. W trakcie prac terenowych korzystano z dostarczonej przez Zamawiającego mapy sytuacyjno wysokościowej. 2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC Zakres prac badawczych został ściśle podyktowany przez Zamawiającego. Otwory badawcze Prace terenowe obejmowały wykonanie rozpoznania w 13 punktach. Rozpoznanie wykonano przy pomocy otworów małośrednicowych do głębokości 12,0 15,0 m poniżej powierzchni terenu ( ppt ), przy użyciu wiertnicy hydrauliczno obrotowej na sucho i zastosowaniu świdrów ślimakowych: L=1,5 m i =90 mm. Łącznie wykonano 162,0 mb wierceń. Otwory dostarczyły informacji na temat wykształcenia i miąższości przewierconych utworów. Podczas wykonywania wierceń dokonywano na bieżąco opisów makroskopowych cech gruntów, pobierano metodą B próbki gruntu z zachowaną wilgotnością i składem ziarnowym o klasie jakości 3 do strunowych worków foliowych, z których wybrane próbki przekazane zostały do badań laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem następstwa warstw. Maksymalna miąższość warstwy ubijanego urobku nie przekraczała 0,5 m. Teren prac uporządkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego. Sondowania dynamiczne W sąsiedztwie otworów badawczych nr 1, nr 3, nr 5, nr 8, nr 11 oraz nr 12 wykonano sondowanie sondą dynamiczną średnią DPM. Sondowanie prowadzono do głębokości

4 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , ,0 m ppt w obrębie punktów badawczych nr 1, nr 5, nr 8 oraz nr 12. Sondowanie w obrębie punktów badawczych nr 3 oraz nr 11 prowadzono do głębokości 15,0 m ppt. Wyniki sondowań pozwoliły na określenie zmienności stopnia zagęszczenia gruntów nie spoistych stwierdzonych w podłożu gruntowym. Przebieg sondowań wyrażony ilością uderzeń potrzebnych do zagłębienia stożkowej końcówki sondy o 10 cm (parametr N 10 ) prezentuje karta wyniki badań sondą dynamiczną (zał ). Badania laboratoryjne Zakres badań laboratoryjnych objął oznaczenie podstawowych własności fizycznych gruntów. Prace laboratoryjne obejmowały szczegółowo: analiza makroskopowa wszystkie próbki gruntów, analiza sitowa 7 oznaczeń (zał ), badania granic konsystencji (metodą Casagrande a ) 3 próbki gruntów, Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN88/B Zestawienie wyników badań laboratoryjnych granic konsystencji zawarto w tabeli nr WYNIKI ROZPOZNANIA W obrębie analizowanego obszaru do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe budują utwory czwartorzędowe akumulacji rzecznej, które litologicznie odpowiadają piaskom średnim oraz glinie pylastej. W miejscu wykonania otworów badawczych nr 1 7 strefę przypowierzchniową stanowią grunty nasypowe grunty niespoiste (piasek średni) z domieszką gruzu (15%), cegły (10%) oraz żużlu (10%) o miąższości 2,6 3,1 m. W miejscu wykonania otworu badawczego nr 8 strefę przypowierzchniową stanowi warstwa betonu o miąższości 0,4 m, pod którą zalegają grunty nasypowe grunty niespoiste (piasek średni) z domieszką żużlu (20%), odpadów komunalnych (20%) oraz cegły (5%) o miąższości 3,1 m. W miejscu wykonania otworów badawczych nr 9 11 strefę przypowierzchniową stanowią grunty nasypowe grunty spoiste (piasek gliniasty) z domieszką żużlu (30%), cegły (10%) oraz gruzu (10%) o miąższości 3,2 m. W miejscu wykonania otworów badawczych nr strefę przypowierzchniową stanowią grunty nasypowe grunty spoiste (piasek gliniasty) z domieszką gruzu (15%), żużlu (15%) oraz cegły (10%) o miąższości 3,1 3,3 m.

5 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , Podczas prowadzenia prac terenowych do głębokości rozpoznania stwierdzono obecność jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym w osadach piasku średniego. Zbiorcze zestawienie warunków hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 2. Tabela 2. Warunki hydrogeologiczne Lp. Otwór badawczy Litologia Poziom nawiercony [m p.p.t.] Poziom ustabilizowany [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] 1 1 P s 5,7 (203,2) 2 2 P s 5,8 (203,2) 3 3 P s 5,9 (203,1) 4 4 P s 6,0 (203,0) 5 5 P s 5,9 (203,0) 6 6 P s 5,9 (203,0) 7 7 P s 6,1 (202,9) 8 8 P s 6,1 (202,9) 9 9 P s 6,2 (202,8) P s 6,3 (202,7) P s 6,2 (202,8) P s 6,3 (202,7) P s 6,3 (202,7) 5,7 (203,2) 5,8 (203,2) 5,9 (203,1) 6,0 (203,0) 5,9 (203,0) 5,9 (203,0) 6,1 (202,9) 6,1 (202,9) 6,2 (202,8) 6,3 (202,7) 6,2 (202,8) 6,3 (202,7) 6,3 (202,7) Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworów badawczych przedstawiono w załącznikach

6 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH Charakterystykę warunków geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac terenowych, tj. wierceń, sondowań dynamicznych, badań makroskopowych próbek gruntów oraz wyniki badań laboratoryjnych i analizę materiałów archiwalnych, zgodnie z normami gruntowymi: PN02/B04452, PN81/B03020, PN86/B02480, PN88/B Parametry wiodące warstw geotechnicznych stopień plastyczności I L oraz stopień zagęszczenia I D ustalono metodą bezpośrednią A w rozumieniu normy PN81/B Pozostałe parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą związków korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechanicznodeformacyjnymi. W miejscu wykonania otworów badawczych nr 1 7 strefę przypowierzchniową stanowi warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z piasku średniego z domieszką gruzu, cegły oraz żużlu o miąższości 2,6 3,1 m. W miejscu wykonania otworu badawczego nr 8 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa betonu o miąższości 0,4 m, pod którą zalega nasyp niebudowlany zbudowany z piasku średniego z domieszką żużlu, odpadów komunalnych oraz cegły o miąższości 3,1 m. Strefę przypowierzchniową w miejscu wykonania otworów badawczych nr 9 13 stanowi warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z piasku gliniastego z domieszką żużlu, gruzu oraz cegły o miąższości 3,1 3,3 m. Pod warstwą nasypów niebudowlanych oraz bezpośrednio od powierzchni terenu zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane. W podłożu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Do warstwy pierwszej (I) zaliczono piasek średni o barwie brązowej w stanie zagęszczonym grunty nośne. Występowanie warstwy I stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy I przedstawiają się następująco: I (n) D ~ 0,71 (n) ~ 1,90 g/cm 3 c (n) u ~ 0,0 kpa (n) u ~ 34,3 o E (n) o ~ kpa M (n) o ~ kpa

7 Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel , Do warstwy drugiej (II) zaliczono piasek średni o barwie brązowej w stanie zagęszczonym grunty nośne. Występowanie warstwy II stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II przedstawiają się następująco: I (n) D ~ 0,76 (n) ~ 2,05 g/cm 3 c (n) u ~ 0,0 kpa (n) u ~ 34,6 o E (n) o ~ kpa M (n) o ~ kpa Do warstwy trzeciej (III) zaliczono glinę pylastą o barwie brązowej w stanie plastycznym grunty o obniżonej nośności. Występowanie warstwy III stwierdzono w czterech otworach badawczych. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy III przedstawiają się następująco: I (n) L ~ 0,45 symbol konsolidacji C (n) ~ 2,00 g/cm 3 c (n) u ~ 9,5 kpa (n) u ~ 10,8 o E (n) o ~ kpa M (n) o ~ kpa Do warstwy czwartej (IV) zaliczono glinę pylastą o barwie brązowo szarej w stanie plastycznym grunty o obniżonej nośności. Występowanie warstwy IV stwierdzono w jednym otworze badawczym. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy IV przedstawiają się następująco: I (n) L ~ 0,29 symbol konsolidacji C (n) ~ 2,00 g/cm 3 c (n) u ~ 13,6 kpa (n) u ~ 13,4 o E (n) o ~ kpa M (n) o ~ kpa Przed zastosowaniem do obliczeń podane parametry charakterystyczne należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną.

8 Lp Numer otworu Głębokość poboru próby [m ppt] Numer warstwy geotechnicznej Ilość wałeczków Stan gruntu Wilgotność W n [%] Granica plastyczności Wp[%] Wilgotność W n Granica płynności WL[%] Wskaźnik plastyczności Ip Stopień plastyczności Tabela 1. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych. Opis gruntu według analizy makroskopowej Cechy fizyczne Rodzaj gruntu i barwa IL 1 1 2,8 G π Glina pylasta, brązowa III w 3/3 pl 27,47 22,11 34,04 11,93 0, ,0 G π Glina pylasta, brązowa III w 3/3 pl 26,88 21,47 33,74 12,27 0, ,7 G π Glina pylasta, brązowo szara IV w 2/2 pl 25,13 22,10 32,53 10,43 0,29

9 obszar przeprowadzonych prac Obiekt: Hala magazynowa prętów prostych w miejscowości Gliwice Nazwa rysunku: Mapa topograficzna z lokalizacją obszaru przeprowadzonych prac ZAŁ. 1.1 Data: VI2014 Skala: 1: Opracował: Ł. Świerczek

10 I II VI 11 VI 10 9 V 8 IV 7 V 6 III 5 IV III 1 II I Otwory badawcze 1 I I Przekroje geotechniczne Obiekt: Hala magazynowa prętów prostych w miejscowości Gliwice Nazwa rysunku: Mapa dokumentacyjna z lokalizacją otworów badawczych ZAŁ. 1.2 Data: VI2014 Skala: 1:0 Opracował: Ł.Świerczek

11 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 1 Zał.Nr: 2.1 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) + żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE glina pylasta brązowa 3.0 Gπ III w pl 3.50 piasek średni brązowoszary 4.0 I mw piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

12 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 2 Zał.Nr: 2.2 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) +żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy 4.0 I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

13 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 3 Zał.Nr: 2.3 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 75 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) +żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy 4.0 I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q 9.0 zg 10.0 II mw/w

14 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 4 Zał.Nr: 2.4 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) + żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE glina pylasta brązowa Gπ III pl piasek średni brązowy w 5.0 I 0 0 piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

15 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 5 Zał.Nr: 2.5 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) +żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE glina pylasta brązowa piasek średni brązowy Gπ III pl 4.0 I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

16 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 6 Zał.Nr: 2.6 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) +żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE glina pylasta brązowa Gπ III pl 3.20 piasek średni brązowy 4.0 I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

17 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 7 Zał.Nr: 2.7 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek średni + gruz (15%) + cegła (10%) +żużel (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy 4.0 I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

18 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 8 Zał.Nr: 2.8 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny beton Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 0.40 nasyp niebudowlany (piasek średni + żużel (20%) + odpady komunalny (20%) + cegła (5%)) 1.0 INNE glina pylasta brązowoszara Gπ IV pl 4.20 piasek średni brązowy 5.0 I w piasek średni brązowoszary 7.0 CZWARTORZĘD Q 8.0 zg 9.0 II nw

19 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 9 Zał.Nr: 2.9 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + żużel (30%) + cegła (10%) + gruz (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy I w piasek średni brązowoszary 7.0 CZWARTORZĘD Q 8.0 zg 9.0 II nw

20 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 10 Zał.Nr: 2.10 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + żużel (30%) + cegła (10%) + gruz (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy I w piasek średni brązowoszary 7.0 CZWARTORZĘD Q 8.0 zg 9.0 II nw

21 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 11 Zał.Nr: 2.11 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 75 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + żużel (30%) + cegła (10%) + gruz (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q 9.0 zg II nw

22 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 12 Zał.Nr: 2.12 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + gruz (15%) + żużel (15%) + cegła (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy I w piasek średni brązowoszary CZWARTORZĘD Q zg 9.0 II nw

23 geologika KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 13 Zał.Nr: 2.13 Wiertnica: WHO Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: m Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + gruz (15%) + żużel (15%) + cegła (10%)) Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu 1.0 INNE piasek średni brązowy I w piasek średni brązowoszary 7.0 CZWARTORZĘD Q 8.0 zg 9.0 II nw

24 SE m n.p.m NW m n.p.m nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany Gπ I ID=0,71 III IL=0,45 Gπ III IL=0,45 I ID=0,71 I ID=0,71 I ID=0, Skala 250 1: II ID=0,76 II ID=0,76 II ID=0, II ID=0, Gł Gł Gł Gł Gł m m m m 13 Data Nazwisko Opracował Ł.Świerczek Weryfikował M.Kudyk Usługi Geologiczne "Geologika" s.c. P.Gorczyca J.Gorczyca ul. Kaczorowy 87, Jasło Przekrój geotechniczny II Zał.Nr 3.1 Skala 250 1:

25 SE m n.p.m NW m n.p.m nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany Gπ I ID=0,71 III IL=0,45 I ID=0,71 I ID=0, Skala 250 1: II ID=0,76 II ID=0,76 II ID=0, Gł Gł Gł Gł m m m 12 Data Nazwisko Opracował Ł.Świerczek Weryfikował M.Kudyk Usługi Geologiczne "Geologika" s.c. P.Gorczyca J.Gorczyca ul. Kaczorowy 87, Jasło Przekrój geotechniczny IIII Zał.Nr 3.2 Skala 250 1:

26 SE m n.p.m NW m n.p.m nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany I ID=0,71 I ID=0,71 III IL=0,45 Gπ Skala 1: II ID=0,76 II ID=0, Gł Gł Gł m m 4 Data Nazwisko Opracował Ł.Świerczek Weryfikował M.Kudyk Usługi Geologiczne "Geologika" s.c. P.Gorczyca J.Gorczyca ul. Kaczorowy 87, Jasło Przekrój geotechniczny IIIIII Zał.Nr 3.3 Skala 1:

27 SE m n.p.m NW m n.p.m nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany Gπ Gπ III IL=0,45 III IL=0, I ID=0,71 I ID=0, Skala 1: II ID=0,76 II ID=0, Gł Gł Gł m m 7 Data Nazwisko Opracował Ł.Świerczek Weryfikował M.Kudyk Usługi Geologiczne "Geologika" s.c. P.Gorczyca J.Gorczyca ul. Kaczorowy 87, Jasło Przekrój geotechniczny IVIV Zał.Nr 3.4 Skala 1:

28 SW m n.p.m NE m n.p.m beton beton nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany Skala 1: I ID=0,71 IV IL=0, Gπ IV IL=0,29 I ID=0, II ID=0,76 II ID=0, Gł Gł Gł m m 9 Data Nazwisko Opracował Ł.Świerczek Weryfikował M.Kudyk Usługi Geologiczne "Geologika" s.c. P.Gorczyca J.Gorczyca ul. Kaczorowy 87, Jasło Przekrój geotechniczny VV Zał.Nr 3.5 Skala 1:

29 SW m n.p.m NE m n.p.m nasyp niebudowlany nasyp niebudowlany I ID=0,71 I ID=0, Skala 1: II ID=0,76 II ID=0, Gł Gł Gł m m 12 Data Nazwisko Opracował Ł.Świerczek Weryfikował M.Kudyk Usługi Geologiczne "Geologika" s.c. P.Gorczyca J.Gorczyca ul. Kaczorowy 87, Jasło Przekrój geotechniczny VIVI Zał.Nr 3.6 Skala 1:

30 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Profil numer 1 Zał.Nr: 4.1 Sonda Nr: 1 Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 INNE Nasyp Gπ CZWARTORZĘD Czwarorzęd

31 geologika WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Profil numer 3 Zał.Nr: 4.2 Sonda Nr: 2 Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 INNE Nasyp CZWARTORZĘD Czwarorzęd

32 geologika WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Profil numer 5 Zał.Nr: 4.3 Sonda Nr: 3 Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 INNE Nasyp Gπ CZWARTORZĘD Czwarorzęd

33 geologika WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Profil numer 8 Zał.Nr: 4.4 Sonda Nr: 4 Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 INNE Nasyp Gπ CZWARTORZĘD Czwarorzęd

34 geologika WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Profil numer 11 Zał.Nr: 4.5 Sonda Nr: 5 Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 INNE Nasyp CZWARTORZĘD Czwarorzęd

35 geologika WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ Profil numer 12 Zał.Nr: 4.6 Sonda Nr: 6 Miejscowość: Gliwice Gmina: Gliwice Powiat: Gliwice Województwo: śląskie Obiekt: Hala magazynowa Inwestor: Huta Łabędy S.A. Wiercenie: Geologika s.c. Dozór geol.: Ł.Świerczek System wiercenia: Mechanicznoobrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 60 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 INNE Nasyp CZWARTORZĘD Czwarorzęd

36 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.1 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 1 3,7 [m ppt] I nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 1,6 4,7 20,5 59,4 13,8 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,17 0,26 0,30 0,33 0,38 0,41 0,45 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 2,41 1,29 0,016 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

37 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.2 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 2 5,0 [m ppt] I nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 0,7 4,4 29,6 54,4 10,9 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,20 0,28 0,32 0,36 0,39 0,43 0,50 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 2,15 1,19 0,019 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

38 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.3 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 13 7,0 [m ppt] II nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 0,6 4,1 8,0 52,7 34,6 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,13 0,17 0,22 0,26 0,3 0,33 0,37 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 2,54 1,13 0,006 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

39 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.4 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 7 10,0 [m ppt] II nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 0,3 8,3 8,2 42,7 40,5 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,089 0,13 0,17 0,21 0,26 0,31 0,36 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 3,48 1,05 0,003 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

40 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.5 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 5 8,0 [m ppt] II nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 0,5 6,6 11,1 43,6 38,2 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,32 0,37 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 3,56 1,00 0,003 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

41 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.6 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 2 11,5 [m ppt] II nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 0,1 2,5 15,4 50,5 31,5 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,13 0,18 0,23 0,28 0,32 0,36 0,40 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 2,77 1,13 0,007 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

42 zawartość ziarn(cząstek) mniejszych niż d, [%] ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAŁ. 5.7 Obiekt: Hala magazynowa Nr otworu: Głębokość: Data badania: Numer warstwy: 11 14,5 [m ppt] II nazwa gruntu Piasek średni WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA IŁOWA PYŁOWA PIASKOWA ŻWIROWA 0 0,001 0,01 0, średnica ziarn(cząstek), [mm] ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI żwirowa i kamienista d>2mm piaskowa 2mm d>0,05mm pyłowa i iłowa d 0,05mm piasek gruby 2<=d>0,5 piasek średni 0,5<=d>0,25 piasek drobny 0,25<=d>0,05 0,5 7,9 14,1 45,3 32,2 średnice miarodajne d 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 0,085 0,15 0,19 0,25 0,30 0,34 0,39 wskaźnik uziarnienia gruntu wskaźnik krzywizny uziarnienia wpółczynnik filtracji U=d 60 /d 10 = C=(d 30 2 )/(d 10 *d 60 )= k=0,36*d 20 2,3 = 4,00 1,25 0,005 m/s Badanie opracował mgr inż. Damian Dubiel

Opinia Geotechniczna

Opinia Geotechniczna Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Opinia Geotechniczna dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TABEL: Tabela 1. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

SPIS TREŚCI SPIS TABEL: Tabela 1. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAŃ 3.1 Położenie, morfologia i hydrografia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zestawienie wartości uogólnionych parametrów geotechnicznych

Tabela 1. Zestawienie wartości uogólnionych parametrów geotechnicznych SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAŃ 3.1 Położenie, morfologia i hydrografia 3.2 Budowa geologiczna 4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 5. WYNIKI ROZPOZNANIA 6. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel ,

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel , GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633 Pomagamy Tobie dbać o środowisko ul. tel./fax 056 46 256 32, NIP 876-101-25-70 www.ekoserwis.grudziadz.com Typ dokumentacji: Opinia geotechniczna Temat: Obora na terenie gospodarstwa w Szarnosiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 08 9 37, 1 019 0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Skawinie przy ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Nr arch. 4363/3 Nr egz. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Opracowała: Dyrektor techniczny: inż. Anita Olszewska mgr inż. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul.

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul. Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel. 502-52-68-01 adres do korespondencji: 83-331 Przyjaźń, ul. Łąkowa 35 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zleceniodawca Pani Janina Krajewska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa al. Niepodległości 162 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź Tel.: (0-42) 674-14-02;

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul.

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Zleceniodawca: Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o. 42-201 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15 Temat: Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

DROGOWE BADANIA LABORATORYJNE JANINA BARTNIK

DROGOWE BADANIA LABORATORYJNE JANINA BARTNIK - 80 Koźminek ul. Słowackiego tel. 00--870 mail: bart_pol@op.pl NIP: 98-0--0 Zleceniodawca: Pracowania Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO Przebudowa ulicy Świetlicowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis załączników

Spis treści. Spis załączników OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowowodne podłoża pod ławy fundamentowe torowiska regałów przesuwnych w pomieszczeniu Nr 1 istniejącej składnicy akt Biura Powiatowego Pomorskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA:

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE.

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE. INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. JÓZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-951 POZNAŃ NIP: 7792404508; REGON: 302065595; KRS: 0000413810 tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683. e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie Dariusz Kisieliski - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa budynku socjalnego i garażu Zakurzewo, gm. Grudziądz dz. nr 412/1

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska GEOWIERT Usługi Geologiczne Gabriel Marek Rzepka Adres biura: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 NIP 754-102-93-90 Tel./fax (77) 453-06-88 Telefon

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: kanalizacja deszczowa metodą mikrotunelingu Kargoszyn ul. Wiejska mazowieckie Wilech s.c.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nr arch. 3733/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 522 ODCINEK W KM OD 3 DO KM 4,1 MIKOŁAJKI POMORSKIE - KAMIENNA Opracowała: Weronika Palicka Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo