DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO"

Transkrypt

1 GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a Wrocław tel./fax , DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce) wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Malczycach Zleceniodawca :Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych TECHSAN, Wrocław, ul. Sudecka 78/10 Opracowali: dr hab. Krystyna Choma-Moryl mgr inż. Tadeusz Kochański upr. Nr VII-1213 Wrocław, sierpień 2012 r. 1

2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Część tekstowa 1. Wstęp 2. Położenie i morfologia terenu badań 3. Budowa geologiczna i warunki wodne 4. Geotechniczna charakterystyka gruntów 5. Wnioski II. Część graficzna 1. Mapa topograficzna obszaru badań w skali 1: zał Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1 000 zał Objaśnienia symboli i znaków do profili zał Legenda do profili zał Karty dokumentacyjne otworów zał

3 1. Wstęp Dokumentację geotechniczną firma GEOL badania geologiczne, ul. Świeża 7a, Wrocław opracowała na zlecenie Pracowni Projektowej Inwestycji Komunalnych TECHSAN, Wrocław, ul. Sudecka 78/10. Dokumentację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839 oraz PN/B z 1998 roku). Przyjęto I kategorię geotechniczną. Celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz ustalenie parametrów geotechnicznych gruntów zalegających w podłożu projektowanej inwestycji. Jest to kanalizacja sanitarna we wsi Rachów (gm. Malczyce) wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Malczycach. Zakres przeprowadzonych prac W trakcie prac terenowych (sierpień 2012 r.) odwiercono 7 otworów badawczych do głębokości 2 metrów, 2 otwory do głębokości 2,5 m; 3 otwory do głębokości 3,5 m i po jednym otworze do głębokości 4,0m; 4,5m;5,0m i 6,0 m. Były to wiercenia ręczne-okrętne, rurowane. W trakcie wierceń grunty poddano analizie makroskopowej. Pobrano próbki gruntów spoistych celem oznaczenia wybranych cech fizycznych. Zagęszczenie gruntów sypkich ustalono przez sondowanie sondą dynamiczną SD-10 z końcówką stożkową. Otwory wiertnicze wytyczono w nawiązaniu do istniejącej sytuacji. Rzędne otworów odczytano z planów sytuacyjno wysokościowych. W trakcie prac kameralnych wykonano karty dokumentacyjne otworów oraz sporządzono tabelę uogólnionych parametrów geotechnicznych. Całość opracowania składa się z części tekstowej i załączników graficznych. 3

4 2. Położenie i morfologia terenu badań Teren badań położony jest w województwie dolnośląskim, powiecie średzkim, gminie Malczyce, we wsi Rachów. Pod względem fizjograficznym obszar położony jest na Nizinie Śląskiej w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Średzkiej, będącą równiną morenowosandrową. Teren jest płaski lub lekko pagórkowaty, wyniesiony około m npm. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne Na podstawie analizy materiałów archiwalnych i prac terenowych stwierdzono, że pod cienką warstwą gleby lub nasypów zalegają utwory plejstocenu. Podłoże budują mioceńsko - plioceńskie iły i mułki pstre, które osiągają miąższość ponad 100 metrów, a na skutek procesów glacitektonicznych i erozyjnych w niektórych rejonach występują tuż pod powierzchnią terenu. Plejstocen na badanym terenie reprezentowany jest przeważnie przez utwory stadiału maksymalnego, zlodowacenia środkowopolskiego. Są to piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. Piaski i żwiry wodnolodowcowe są to osady piaszczysto-żwirowe utworzone w czasie transgresji lądolodu środkowopolskiego. Ich średnia miąższość wynosi około 8 m. Są wykształcone jako piaski średnio- i gruboziarniste z domieszką żwirów. Na nich zalegają gliny zwałowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste. Są barwy brunatnej, szaro brązowej i żółto szarej. W ich obrębie występują lokalnie przewarstwienia piasków i piasków pylastych. Warstwę wodonośną stanowią piaski. Zwierciadło wody jest napięte. W obrębie glin stwierdza się sączenia wody. Obszar odwadnia rzeka Odra wraz z licznymi dopływami. 4

5 4. Geotechniczna charakterystyka gruntów Pod warstwą gleby lub nasypów niebudowlanych miąższości od 0,2 do 0,4 m ( z wyjątkiem otworów 9 i 13 w których miąższość nasypów wynosi odpowiednio 1,30 m i 0,70m ) składających się ze szlaki, gruzu ceglanego, gleby i piasku zalegają grunty mineralne rodzime nadające się do bezpośredniego posadowienia. Z uwagi na genezę, litologię oraz zróżnicowanie właściwości fizykomechanicznych w podłożu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne, wyróżniając dodatkowo w obrębie warstwy I, warstwy Ia, Ib, Ic i Id. Warstwa I - W jej skład wchodzą gliny o zróżnicowanym uziarnieniu, wykształcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste lub piaski gliniaste. Są barwy szaro brązowej, jasno szarej lub żółto brązowej. Zostały nawiercone we wszystkich otworach, na zmiennej głębokości. Ze względu na zróżnicowaną plastyczność zostały wyodrębnione warstwy Ia; Ib; Ic; Id. Warstwa Ia została stwierdzona w otworach 1,2,4,6,11 i 16 na zmiennych głębokościach. Budują ją gliny pylaste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Są twardoplastyczne na granicy półzwartych lub zwarte, I L = 0,00 0,00. Miąższość tej warstwy jest zmienna od 0,2 m wotworze 11 do 1,0 m w otworze 1. Warstwa Ib - występuje prawie we wszystkich otworach, z wyjątkiem otworu nr 8 i 13, na zmiennych głębokościach. W niektórych otworach występuje bezpośrednio pod glebą na głębokości 0,30m ; 0,40 m ( otwory 1,2,14,16), w większości otworów na głębokości kilkudziesięciu cm ( 0,50m -1,00m). Miąższość tej warstwy jest również zmienna. Budują ją głównie gliny pylaste i gliny piaszczyste, lokalnie piaski gliniaste ( otwór 5). Są w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności I L = 0,05-0,10. 5

6 Warstwa Ic została stwierdzona w otworach 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13 i 15. Występuje na zmiennych głębokościach, najpłycej na głębokości 0,3m w otworze 6, najgłębiej na głębokości 3,2m w otworze 10. Jej miąższość jest również zmienna. W jej obrębie występują głównie gliny piaszczyste, lokalnie piaski gliniaste i gliny pylaste. Są w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności I L = 0,15-0,20. Warswta Id została nawiercona w otworach 4; 13 i 15 na głębokościach odpowiednio 1,9m; 2,8m i 0,7m. Budują ją piaski gliniaste i gliny pylaste w stanie plastycznym, o stopniu plastyczności I L = 0,25-0,30. Warstwa II stwierdzono ją w otworze 5; 8; 10; 13 i 14. Budują ją piaski średnioziarniste i drobnoziarniste barwy szarej, szaro brązowej lub szaro żółtej, zalegające na zmiennej głębokości, najprawdopodobniej w postaci soczew lub przewarstwień w obrębie glin. Są w stanie średnio zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia I D = 0,50. Warstwa III nawiercona została w trzech otworach 7,12 i 13, bezpośrednio pod glebą lub nasypem na głębokości 0,30m 0,40m. Miąższość jej wynosi 0,30-0,50 m. Budują ją piaski pylaste szaro brązowe, mało wilgotne, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia I D = 0,50. W większości wykonanych otworów nie stwierdzono występowania warstwy wodonośnej. W otworach 4; 6 i 9 (zał. 3 i 4 ) stwierdzono sączenia wody w obrębie glin. Jedynie w otworze 13 ( zał.4 ) na głębokości 3,30 m ppt nawiercono napięte zwierciadło wody, stabilizujące się na głębokości 2,00m ppt. 6

7 Ponadto w otworze tym występują sączenia wody na głębokości 2,00 i 2,80m ppt 5. Wnioski Pod warstwą gleby lub nasypów miąższości 0,3-1,3 m zalegają grunty mineralne rodzime nadające się do bezpośredniego posadowienia. W podłożu gruntowym wydzielono trzywarstwy geotechniczne, wyróżniając dodatkowo, ze względu na zróżnicowaną plastyczność, w obrębie warstwy I warstwy Ia, Ib, Ic i Id. Głębokość przemarzania gruntu wynosi 0,8 m. Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze 13 jest ono napięte i stabilizuje się na głębokości 2,0m ppt ( zał. 19 ). W otworach 4; 6; 9 i 13 występują sączenia wody w obrębie glin. Pozostałe otwory do odwierconej głębokości są suche. Prowadząc prace ziemne w rejonie otworu 13, należy uwzględnić fakt stabilizowania się zwierciadła wody w obrębie glin pylastych przewarstwionych piaskami pylastymi, mogących mieć charakter kurzawki. Wykopów fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych nie należy pozostawiać odkrytych na czas dłuższy, ponieważ przy kontakcie z wodą (np. opadową) łatwo ulegają uplastycznieniu, co powoduje pogorszenie ich parametrów geotechnicznych. Grunty z wykopów nadają się do ponownego użycia. Należy je zagęścić warstwami grubości 0,2 0,3 m (w zależności od zagęszczenia). Gdy są w stanie twardoplastycznym i półzwartym (I L = 0,00 0,10) należy je przed zagęszczeniem zwilżyć i doprowadzić do stanu plastycznego (I L = 0,25-0,30). Parametry geotechniczne gruntów pomocne w obliczeniach statycznych i projektowaniu podano w Legendzie do profili (zał. 6). 7

8 Układ poszczególnych warstw obrazują karty dokumentacyjne otworów (zał. 7-22). 8

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 1. Orientacja 1 : 25000 2. Plan rozwiązań projektowych 1: 500 3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1:200 mk PERFEKT styczeń 2007-1 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Główny koordynator SOPO: Dariusz Grabowski** Główny koordynator MOTZ: Dariusz Grabowski** Koordynator regionalny: Jacek Rubinkiewicz**

Główny koordynator SOPO: Dariusz Grabowski** Główny koordynator MOTZ: Dariusz Grabowski** Koordynator regionalny: Jacek Rubinkiewicz** Zespół autorski: Kierownik zespołu mgr inż. Leszek Jurys* upr. geol. VIII-0085 mgr Jerzy Frydel* mgr Dorota Kaulbarsz* mgr inż. Anna Małka* mgr Urszula Pączek* mgr Tomasz Szarafin* mgr Tomasz Woźniak*

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Zleceniodawca: Urząd Gminy Dobroszyce Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, styczeń 2012. "FAMET" S.A., ul. Szkolna 15 A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. mgr inż. Marian Byrski. mgr inż.

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, styczeń 2012. FAMET S.A., ul. Szkolna 15 A, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. mgr inż. Marian Byrski. mgr inż. METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Branża : Konstrukcja Krapkowice, styczeń 2012 Nazwa obiektu budowlanego : Fundamenty tokarek KCI 600/700N V1 i V2 Adres obiektu budowlanego : działka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo