Opinia geotechniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia geotechniczna"

Transkrypt

1 Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej Włodek upr. geol. V 1517 Warszawa, marzec 2014 r.

2 Spis treści: 1. Wstęp Cel badań Położenie terenu badań i ogólna budowa geologiczna Zakres wykonanych prac Obserwacje terenowe Warunki wodno-gruntowe Wnioski...7 Załączniki: 1 - mapy dokumentacyjna 2 - objaśnienia symboli i znaków geologicznych karty otworów przekroje geotechniczne 2

3 1. Wstęp Niniejszą opinię opracowano w celu wykonania budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie gminy Karczew. Dokumentacja powstała na zlecenie Pana Pawła Bobrowskiego, z Zakładu Techniki Sanitarnej "INSTECH" Cekanowo, ul. Letnia 27, Słupno. Inwestorem jest Urząd Gminy Karczew, ul. Warszawska 28, Karczew. Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Przy sporządzaniu dokumentacji korzystano z niżej wymienionych materiałów: PN-/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe PN-81-B Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowane PN-EN , PN-EN Baraniecka M. D., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 000, arkusz nr 561 Otwock, Wyd. Geologiczne Warszawa Dokumentacje wykonano w 6 egzemplarzach. 2. Cel badań Celem badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb określenia przydatności podłoża gruntowego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Karczew, na osiedlu Zagóry. Łączna długość wynosi ok. 3km. 3

4 3. Położenie terenu badań i ogólna budowa geologiczna Teren badań zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, na obszarze gminy Karczew. Obszar badań znajduje się na terenie tarasu zalewowego, ok. 2km od Wisły, ukształtowanego podczas północnopolskiego zlodowacenia. Zbudowany jest z piasków tarasu rzecznego i gruntów madowych. Pod względem genetycznym są to grunty o charakterze rzecznym. Według Kondrackiego, pod względem fizyczno-morfologicznym, teren badań położony jest w obrębie północnej części mezoregionu zwanego Doliną Środkowej Wisły. Mezoregion należy do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. 4. Zakres wykonanych prac Na zlecenie Projektanta wykonano wiercenia w liczbie 28 sztuk do głębokości 3m p.p.t. każdy. Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:2000. Wiercenia były wykonywane mechanicznie. Otwory wyznaczono na podstawie mapie otrzymanej od Projektanta, z naniesioną już lokalizacją otworów. Grunty spoiste były w stanie od miękkoplastycznego do twardoplastycznego, niespoiste w stanie średniozagęszczonym. Łącznie wykonano 28 otworów, razem 84m wierceń. Rzędne otworów przyjęto z otrzymanej mapy. 5. Obserwacje terenowe Ogólnie teren prac położony jest w obrębie osiedla domów jednorodzinnych. Jest też dużo powierzchni otwartej i niezagospodarowanych działek. Projektowana inwestycja będzie znajdować się w rejonie ulic Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Miziołka, Staffa, Miłosza, Herberta i Prusa. Otwory przeważnie wyznaczone były w sąsiedztwie zabudowań, wzdłuż istniejących dróg. Teren prac należy do zlewni Wisły. Poziom zwierciadła wód gruntowych związany jest z poziomem w Wiśle. Głębokości występującej wody w otworach badawczych przedstawia tabelka nr 1. 4

5 Punkt nr Rzędna otworu (m.n.p.m.) Głębokości nawierconego poziomu wody (m p.p.t.) Rzędna nawierconego poziomu wody (m.n.p.m.) 14,2 2,5,7 26,1 2,6,5 27,1 2,7,4 28,6 2,5,1 Tab.1. Hipsometria terenu i warunki wodne Teren prac zbudowany jest zarówno z gruntów niespoistych i spoistych. Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, na bieżąco określając rodzaj, wilgotność, barwę i stan gruntu oraz głębokości zalegania poszczególnych gruntów. Wiercenia prowadzone były suchą porą. Podczas prac starano się jak najdokładniej określić warunki wodno-gruntowe. 6. Warunki wodno-gruntowe W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 5 warstw. Z podziału wyłączono nasypy niekontrolowane oraz grunty pochodzenia organicznego i piaski humusowe. Wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych ustalono wykorzystując metodę B wg normy PN-81/B-03020: Osady niespoiste: To plejstoceńskie osady rzeczne. Grunty podzielono na: warstwa to piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. I D =0,4 warstwa Ib - to pospółka i żwiry, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. I D =0,4 Osady spoiste: To plejstoceńskie osady rzeczne. Grunty podzielono na: warstwa I - to piaski gliniaste, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. I L =0,4 warstwa IIb - to gliny piaszczyste i gliny, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. I L =0,2 warstwa IIc - to piaski gliniaste, w stanie miękkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. I L =0,5 5

6 Tabela nr 2 przedstawia podział gruntów na odpowiednie grupy i zestawienie parametrów geotechnicznych dla poszczególnych gruntów. Nr warstwy Nazwa wiodącego gruntu Stopień zagęszcz ID (-) Stopień plastyczności IL (-) Stopien konsolidacji X Gęst. objętościowa ρ (t/m3) Wilgotność naturalna w n (%) Spójność cu (kpa) Kąt tarcia wewn. Φ ( 0 ) Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo (kpa) Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo (kpa) I D = 0,4 Ib Po I D = 0,4 I I L = 0,4 C IIb Gp I L = 0,2 C IIc I L = 0,5 C 1,75 (1,9 dla nawodnionych) 16 (24 dla nawodnionych) ,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1,6 (1,7 dla nawodnionych) 1,9 (2,05 dla nawodnionych) 17,6 (26 dla nawodnionych) 12 (18 dla nawodnionych) 26, ,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1,7 (1,8 dla nawodnionych) 13,2 (19,8 dla nawodnionych) 33, , * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 /r/ 1,9 17,6 9,0 9, ,2 12,0 16,0 14, * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 /r/ 2,0 13,2 14,4 12, ,1 19,0 8,0 10, * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 /r/ 1,8 20,9 7,2 9, Tab. 2. Zestawienie parametrów geotechnicznych dla wywierconych gruntów X/n/ - wartości charakterystyczne/normowe/parametrów geotechnicznych * - współczynnik materiałowy X/r/ - wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych Normowe symbole skonsolidowania gruntów: A grunty spoiste morenowe, skonsolidowane B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane D iły, niezależnie od pochodzenia geologicznego 6

7 7. Wnioski Grunty holoceńskiej to i nasypy, Grunty plejstoceńskie rodzime to spoiste (np.: gliny piaszczyste, gliny) oraz niespoiste (np.: piaski drobne, piaski średnie, pospółki i żwiry), Poziom wody nawiercano na głębokościach 2,5-2,7 m p.p.t. Woda ma charakter zwierciadła swobodnego, Zaobserwowany charakter wody dotyczy okresu wykonywania badań i w poszczególnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów, w obrębie gruntów spoistych mogą pojawiać się sączenia, Ogólnie warunki wodno-gruntowe są dobre, W przypadku gruntów nienośnych i słabonośnych o ewentualnym sposobie wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant, Między otworami badawczymi miąższości gruntów mogą być różne, podobnie jak rodzaje gruntów, Podczas prac ziemnych należy chronić dno wykopu przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, Nasypy budowlane należy wykonywać z pospółki piaszczysto-żwirowej, Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorów geotechnicznych przez uprawnionego geologa, Strefa przemarzania wynosi 1,0 m. 7

8 XI VII Zał. 1 Mapa dokumentacyjna 25 VI VII 24 VI XIII XII 23 V IX 18 17IV VIII 19 V IV XIV IX 11 XIV XIII 8 LEGENDA: I III XII 5 4 I linia przekroju 1 6 II 7 X III miejsce i numer otworu INWESTOR: ZLECENIODAWCA: Zakładu Techniki Sanitarnej INSTECH" Cekanowo, ul. Letnia Słupno Urząd Gminy Karczew ul.warszawska Karczew Nazwa załącznika: Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna MAPA DOKUMENTACYJNA Temat: Budowa kanalizacji i wodociągu na osiedlu Zagóry, w miejscowości Karczew 3 Lokalizacja: II 2 VIII I 1 Opracował: I XI Dariusz Luks powiat otwocki, woj.. mazowieckie Podpis: : 1:2000 Warszawa luty 2014 Zał. nr: 1

9 Zał.2 - objaśnienia symboli i znaków geologicznych

10 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1 Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:.60 m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Holocen Piasek drobny, żółty Piasek drobny, biały Opis litologiczny Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID w szg 0.4 IL Piasek drobny, żółty 0.4 Gp Profil numer: 2 Rzędna:.10 m n.p.m. Data wiercenia: glina piaszczysta, brązowa piasek gliniasty, brązowy piasek gliniasty, brązowy Piasek drobny, biały IIb I IIc w szg tpl pl mpl szg Profil numer: 3 Rzędna:.10 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny zagliniony, żółty 1.10 Piasek drobny, żółty w szg Piasek drobny, biały Piasek drobny zagliniony, żółty 0.80 Piasek średni, żółty Profil numer: 4 Rzędna:.80 m n.p.m. Data wiercenia: w szg Piasek średni, żółty Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data:

11 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5 Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:.80 m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Piasek drobny zagliniony, żółty Piasek średni, żółty Piasek średni, biały Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID w szg 0.4 IL 0 Profil numer: 6 Rzędna:.70 m n.p.m. Data wiercenia: glina, brązowa Piasek średni, żółty Piasek drobny, żółty G IIb w tpl szg Π I I pl szg pl Profil numer: 7 Rzędna:.60 m n.p.m. Data wiercenia: piasek gliniasty, brązowy Piasek drobny, żółty pył, żółty Piasek drobny, biały na pograniczu piasku średniego żwir, żółty / Ż Ib w szg 0.4 Profil numer: 8 Rzędna:.40 m n.p.m. Data wiercenia: glina piaszczysta, brązowa pył, żółtoszary Piasek drobny, biały na pograniczu piasku średniego Gp Π / IIb I w tpl pl szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data:

12 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 9 Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:.20 m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny glina piaszczysta, brązowa Piasek średni, biały Symbol gruntu Gp Warstwa geotechniczna IIb Wilgotność w Stan gruntu tpl ID szg 0.4 IL Profil numer: 10 Rzędna:.70 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny zagliniony, żółty 1. Piasek drobny, żółty w szg Profil numer: 11 Rzędna:. m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny, żółty na pograniczu piasku średniego / w szg nasyp niekontrolowany (piaski drobne i humusowe) nn (+Ph) Profil numer: 12 Rzędna:.60 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny, żółty w szg Piasek średni, żółty 0 Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data:

13 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 13 Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:. m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny 0.30 Piasek drobny, żółty Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID IL w szg Profil numer: 14 Rzędna:.20 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny, żółty w szg piasek gliniasty, żółtoszary I w/m pl 0.4 nasyp niekontrolowany Piasek humusowy + Zwir + nn 0.40 Kamienie) piasek gliniasty, brązowy 0.80 Piasek drobny, żółty na pograniczu piasku I pl 0.4 średniego w szg 0.4 Profil numer: 15 Rzędna:.10 m n.p.m. Data wiercenia: , czarna Profil numer: 16 Rzędna:.80 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny na pograniczu piasku średniego, żółty Piasek średni, biały / w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data:

14 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 17 Zał.Nr: 3.5 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:.80 m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] 0.40 Piasek drobny, żółty na pograniczu piasku średniego Opis litologiczny Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID / w szg 0.4 IL 0 Profil numer: 18 Rzędna: m n.p.m. Data wiercenia: Piasek średni, żółty 1. Piasek drobny, biały w szg I pl 0.4 Profil numer: 19 Rzędna:.40 m n.p.m. Data wiercenia: piasek gliniasty, brązowy Piasek drobny, żółty na pograniczu piasku średniego Piasek gruby, żółty / Pr Ib w szg 0.4 nasyp niekontrolowany (piasek humusowy + cegły + nn beton) 0. Piasek drobny zagliniony, żółty 1.10 Piasek średni, biały 0 żwir, biały w szg 0.4 Ż Ib Profil numer: 20 Rzędna:. m n.p.m. Data wiercenia: Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks

15 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 21 Zał.Nr: 3.6 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:.40 m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] nasyp niekontrolowany (Piasek drobny + humusowy) nn piasek gliniasty, brązowy pył, żółtoszary Piasek średni, biały Opis litologiczny Symbol gruntu Π Warstwa geotechniczna I Wilgotność w Stan gruntu pl ID szg 0.4 IL Profil numer: 22 Rzędna:.40 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny, żółty 0 Piasek średni, biały w szg Profil numer: 23 Rzędna:.80 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek drobny, żółty 0 Piasek drobny, biały w szg nasyp niekontrolowany kanienie + piasek humusowy + nn cegly) 0. Piasek drobny, brązowy przewarstwiony gliną //G 1.10 Piasek drobny na pograniczu średniego, żółty w / szg 0.4 Profil numer: 24 Rzędna:.60 m n.p.m. Data wiercenia: żwir, żółty Ż Ib nw Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data:

16 Prace Geologiczne EMWU Maciej Włodek KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 25 Zał.Nr: 3.7 Wiertnica: Miejscowość: Karczew Gmina: Karczew Powiat: otwocki Województwo: mazowiecki Obiekt: Budowa kanalizacji i wodociągu Inwestor: Gmina Karczew Wiercenie: Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks System wiercenia: okrętny Rzędna:. m n.p.m 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] 0.40 glina piaszczysta, brązowa Gp IIb tpl Piasek drobny, żółty na pograniczu piasku średniego 1.40 Piasek drobny, biały na pograniczu piasku średniego / w szg 0.4 Opis litologiczny Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID IL 0 Profil numer: 26 Rzędna:.10 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek średni, ciemnoszary w szg Piasek gruby, ciemnoszary Pr Ib nw nasyp niekontrolowany (piasek humusowy + cegły) nn Profil numer: 27 Rzędna:.10 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek średni, ciemnoszary w szg Piasek średni, ciemnoszary nw Profil numer: 28 Rzędna:.60 m n.p.m. Data wiercenia: Piasek średni w szg Piasek średni zagliniony, żółty nw Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data:

17 m n.p.m m n.p.m. 93 I IIb Gp IIc : 1 10m 2 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.1 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny I-I 1: 2000

18 m n.p.m m n.p.m. IIb G : m 4.4m 5.4m 6 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.2 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny II-II 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

19 m n.p.m m n.p.m. I Π / I Gp Π I IIb Gp / nn(+ph) : Ż Ib / m m m 10.6m 11 10m 12 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.3 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny III-IIII 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

20 m n.p.m m n.p.m. nn / I / : 2.5 I m m m m 17 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.4 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny IV-IV 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

21 m n.p.m I m n.p.m. 93 / nn nn Pr Ib I Π I : Ib Ż m 20.4m m m 23 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.5 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny V-V 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

22 m n.p.m m n.p.m. nn IIb Gp //G / / / Ż Ib : m 25 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.6 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny VI-VI 1: 2000

23 m n.p.m m n.p.m. IIb Gp nn / / Pr Ib : m m m 25 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.7 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny VII-VII 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

24 m n.p.m I m n.p.m. 93 / I I Π Ib Pr / : Ib Ż m m m 3 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.8 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny VIII-VIII 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

25 m n.p.m m n.p.m. nn : Ż Ib 2.5 I m Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.9 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny IX-IX 1: 2000

26 m n.p.m m n.p.m : m 1 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.10 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny X-X 1: 2000

27 2000 1: m n.p.m nn Ib nn //G / Ż nn Π I nn IIb 8.40 Gp Π I / 5.80 I IIb IIc 2.10 Gp m n.p.m m m m m m m 2 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.11 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny XI-XI 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

28 m n.p.m m n.p.m. / G IIb : Gp 22 10m m m 6 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.12 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny XII-XII 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

29 m n.p.m m n.p.m : / m 17.2m 10 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.13 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Przekrój geotechniczny XIII-XIII 1: 2000 Rysunek wykonano programem "GeoStar"

30 m n.p.m m n.p.m. 93 nn(+ph) : m 12 Opinia geotechniczna Prace geologiczne EMWU Maciej Włodek Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Karczew Zał.Nr 4.14 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr Dariusz Luks Weryfikował Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny XIV-XIV 1: 2000

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2300 B - ulica Torowa w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2300 B - ulica Torowa w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2300 B - ulica Torowa w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. V-1727 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2301 B - ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2301 B - ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2301 B - ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. V-1727 Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ul. Szerokiej w Warszawie, dzielnicy Wesoła Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa al. Niepodległości 162 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź Tel.: (0-42) 674-14-02;

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel. 605965767 OPINIA GEOTECHNICZNA dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przebudowy istniejących trybun i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie Dariusz Kisieliski - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd, pow. radomski, woj. małopolskie. Opracował: Sprawdził:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633 Pomagamy Tobie dbać o środowisko ul. tel./fax 056 46 256 32, NIP 876-101-25-70 www.ekoserwis.grudziadz.com Typ dokumentacji: Opinia geotechniczna Temat: Obora na terenie gospodarstwa w Szarnosiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż.

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb budowy: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgazieniami DN 160 PVC. Miejscowość: Ostrówek

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu budowy budynku osługowego GDAŃSK, ul. Długie Ogrody, działka nr 166/10

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu budowy budynku osługowego GDAŃSK, ul. Długie Ogrody, działka nr 166/10 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych GEOTEST Sp. z o.o. 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 138/5 tel./fax (058) 3410274, tel. (058) 3416901 Pracownia Geotechniczna: GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A, piętro, pok.

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Fizjo - Geo Opinia geotechniczna dla potrzeb zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 109 (Wrocław, ulica Inżynierska 54) Zawartość dokumentacji I Tekst L.p. Str. 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Tadeusz Zarucki 12-100 Szczytno, Lipowiec 9 0 601 448 958 NIP 739 103 86 99 Regon 510336060 e-mail geoservis@o2.pl Konto: Bank Zachodni WBK IV oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000 Lipowiec,

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Przepompownia ks Dankowo, gm. Kwidzyn dz. nr 76/14 Zamawiający: San-Bud

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 46/17 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej.

Opinia Geotechniczna do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej. do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej. Lokalizacja: Łódź, ul. Sowińskiego 50/56, dz. nr 179/5 pow. łódzki woj. łódzkie Zleceniodawca: Izzba - architekci ul. Konarowa 9,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 OPINIA GEOTECHNICZNA na potrzeby projektu budowy drogi tymczasowej na terenie Motocrossu w Olsztynie przy ul. Lubelskiej gmina: Olsztyn powiat: olsztyński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa budynku socjalnego i garażu Zakurzewo, gm. Grudziądz dz. nr 412/1

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek ZLECENIODAWCA:

Małgorzata Filipek ZLECENIODAWCA: Małgorzata Filipek Usługi geologiczne GEOPORTA Małgorzata Filipek ul. Godebskiego 21/1 51-691 Wrocław ul. Poświęcka 17D/53 51-128 Wrocław Tel. 531-44-64-61 kontakt@geoporta.pl GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy rowów B-13.3 i B-38 we Wrocławiu Zleceniodawca: RWK Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kazachska 1 lok. 58, 02-999 Warszawa Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz -Jeruzal

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz -Jeruzal Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz -Jeruzal Lokalizacja: droga powiatowa nr 1316 E, pow. skierniewicki, woj. łódzkie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: kanalizacja deszczowa metodą mikrotunelingu Kargoszyn ul. Wiejska mazowieckie Wilech s.c.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu posadowienia budynków

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO - EO eologia, geotechnika, Fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 9; 5-6 Wrocław tel. 7.48.45.; 60.84.48.05;fax 7.7.89.90 OPINIA EOTECHNICZNA dla projektowanego

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 6 tel: 606 227 260, 660 053 662 eail: olczak4@wp.pl www.olczakgeol.pl OLCZAK GEOL Jest członkie Polskiego Koitetu Geotechniki OPINIA GEOTECHNICZNA usługi w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo