Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) , fax. (71) Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka Poznań Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu projektowanej przebudowy ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego Lokalizacja: Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Wrocław Wrocław Wrocław dolnośląskie Wykonawca: GEOSKOP s. c. ul. Krakowska 29c Wrocław Opracował: mgr Marcin Kościk geolog inżynierski upr. nr VII-1262 mgr Joanna Szafranowska geolog Wrocław czerwiec 2010 r. NIP: REGON: ING Bank Śląski Konto numer:

2 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Spis treści 1 WSTĘP PODSTAWY FORMALNE CEL I ZAKRES MATERIAŁY WYJŚCIOWE OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH OTWORY BADAWCZE SONDOWANIA GEOTECHNICZNE OPRÓBOWANIE BADANIA LABORATORYJNE ODKRYWKI NAWIERZCHNI PRACE GEODEZYJNE WYDZIELENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WARUNKI GEOTECHNICZNE USTALENIE RODZAJU WARUNKÓW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI WYSADZINOWOŚĆ GRUNTÓW URABIALNOŚĆ GRUNTÓW OCENA JAKOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO PODSUMOWANIE I WNIOSKI...17 Spis załączników 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1: Mapa dokumentacyjna w skali 1: Karty geotechnicznych otworów badawczych 4. Wyniki badań sondą dynamiczną 5. Przekroje geotechniczne 1-1', 2-2', I-I' V-V' w skali 1:1000/50 oraz 3-3' 12-12' w skali 1:500/50 6. Objaśnienia do kart otworów i przekrojów geotechnicznych 7. Karty odkrywek nawierzchni 8. Wyniki badań laboratoryjnych 9. Tabela wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 2

3 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Wstęp 1.1 Podstawy formalne Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa z dnia 26 maja 2010 r. o nr GPL/BPT/296364/ zawarta pomiędzy zleceniodawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 36 w Poznaniu a wykonawcą - firmą GEOSKOP s. c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. Niniejsza dokumentacja została wykonana na podstawie następujących przepisów: a) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz wraz z późniejszymi zmianami); b) Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami); c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839); d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 1.2 Cel i zakres Przeprowadzone prace i badania miały na celu określenie warunków gruntowo - wodnych terenu pod projektowaną przebudowę ulicy Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego (Zał. nr 1 i 2). Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. Parametry gruntów przedstawione w niniejszej dokumentacji geotechnicznej, oparte zostały na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach geotechnicznych oraz badaniach laboratoryjnych próbek gruntów. Zestawienie parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw Zał. nr 9. 3

4 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 1) prace terenowe: wytyczenie 31 geotechnicznych otworów badawczych, 31 geotechnicznych otworów badawczych do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt łącznie 121,5 mb, 18 sondowań lekką sondą dynamiczną DPL do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt łącznie 65,6 mb, 2 odkrywki nawierzchni do głębokości 1,0 m ppt, badania makroskopowe gruntów. 2) prace laboratoryjne: oznaczenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów. 3) prace kameralne: przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych, karty dokumentacyjne sondowań geotechnicznych sondą dynamiczną DPL, karty odkrywek nawierzchni, karty badań laboratoryjnych, tekst opracowania z wnioskami. 1.3 Materiały wyjściowe 1. Zarys geotechniki Z. Wiłun, Warszawa 1987 r. 2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych Geoprojekt, Warszawa 1987 r. 3. Geotechnika. Badania polowe (PN-B-04452:2002). 4. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. (PB-B-02479:1998). 5. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998 r. 6. Geotechnika. Roboty ziemne (PN-B-06050:1999). 2 Opis zastosowanych metod badawczych 2.1 Otwory badawcze Otwory badawcze zostały wykonane za pomocą urządzenia H25S. Były to wiercenia mechaniczno - obrotowe, na sucho o średnicy φ 110 mm. 4

5 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Wykonano: 12 otworów badawczych do głębokości 5,0 m ppt otwory O-2 O-9, O-11, O-22, O-30 i O-31; 1 otwór badawczy do głębokości 4,5 m ppt O-14; 3 otwory badawcze do głębokości 4,0 m ppt O-12, O-13 i O-17; 15 otworów badawczych do głębokości 3,0 m ppt O-1, O-10, O-15, O-16, O-18 O-21, O-23 O-29. W sumie wykonano 121,5 mb wierceń (wobec przewidywanych 121,0 mb). W trakcie prowadzenia robót badawczych na bieżąco prowadzono opis geotechniczny gruntów i wykonywano ich makroskopowe badania. Po opróbowaniu otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. W trakcie prowadzenia robót pobrano 10 próbek gruntu do analiz laboratoryjnych (Zał. nr 8). Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zał. nr 3. Na podstawie profilów otworów wykreślono przekroje geotechniczne (Zał. nr 5), określono budowę geologiczną (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podłoża terenu badań. 2.2 Sondowania geotechniczne Dla oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych w rejonie lokalizacji otworów badawczych zostały wykonane sondowanie geotechniczne lekką sondą wbijaną typu DPL (SD-10), zgodnie z PN-B-04452:2002. Wykonano 18 sondowań geotechnicznych do maksymalnej głębokości 5,0 mb, o łącznym metrażu 65,6 mb. Ich lokalizację przedstawiono na Zał. nr 2, a karty sondowań geotechnicznych stanowią Zał. nr 4. Sondowania geotechniczne, łącznie z wynikami badań laboratoryjnych (Zał. nr 8) oraz z wynikami wierceń badawczych posłużyły do wydzielenia warstw geotechnicznych w podłożu, przedstawionych na Zał. nr 9, a tym samym do określenia warunków geotechnicznych. 2.3 Opróbowanie W trakcie wierceń pobrano, zgodnie z normami i wytycznymi PN-B-04452: próbek gruntów spoistych kat. B (o naturalnej wilgotności NW) oraz 2 próbki gruntów niespoistych kat. C (o naturalnym uziarnieniu NU) w celu określenia ich parametrów fizyko mechanicznych. Próbki pobrane zostały w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań pa- 5

6 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) rametrów fizyko mechanicznych. 2.4 Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne próbek gruntu pobranych z otworów badawczych przeprowadzone zostały w następującym zakresie: próbki gruntu kat. B (NW): - skład granulometryczny, - granice konsystencji, - gęstość właściwa, - gęstość objętościowa, - wilgotność naturalna; próbki gruntu kat. C (NU): - skład granulometryczny, - gęstość właściwa, - wilgotność naturalna. Badania składu uziarnienia gruntów niespoistych zostały wykonane poprzez rozdzielenie poszczególnych frakcji za pomocą odsiewania ich na sitach, wg normy PN-59/B W przypadku gruntów spoistych wykonana była analiza areometryczna wg normy PN-88/B Odkrywki nawierzchni W celu określenia konstrukcji jezdni wykonano 2 odkrywki nawierzchni (Zał. nr 7), do maksymalnej głębokości 1,0 m ppt, zlokalizowane w pobliżu otworów badawczych O-10 i O-18 (Zał. nr 2). Taka ilość odkrywek została wymuszona uwarunkowaniami technicznymi. Zostały one wykonane w miejscach optymalnych dla niniejszej dokumentacji, bez narażania pracowników na niebezpieczeństwo. 2.6 Prace geodezyjne Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworów badawczych (Zał. nr 2). 2.7 Wydzielenie warstw geotechnicznych Na podstawie wykonanych otworów badawczych (p. 2.1), sondowań geotechnicznych (p. 2.2) oraz badań laboratoryjnych (p. 2.4) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych podłoża. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod względem cech fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie 6

7 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) z Wytycznymi [2]. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw określono metodą A (badaniami polowymi i laboratoryjnie), oraz metodą B (na podstawie normy PN-81/B-03020). Średnie charakterystyczne i obliczeniowe wartości parametrów fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża przedstawiono w formie tabelarycznej na Zał. nr 9. Przebieg warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (Zał. nr 5). 3 Wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych 3.1 Budowa geologiczna Na podstawie wierceń, wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji w czerwcu 2010 r., rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań 31 otworami badawczymi do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt. W budowie podłoża udział biorą trzeciorzędowe grunty spoiste oraz czwartorzędowe grunty niespoiste i spoiste. Przykryte są one od góry w większości otworów warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,4 3,3 m. y niekontrolowane składają się z gleby, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł, gliny oraz gruzu budowlanego. Jedynie w otworach O-6, O-8 i O-24 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa gleby o miąższości 0,3 0,4 m (nie występują tu nasypy niekontrolowane). Pod istniejącą drogą (ul. Przyjaźni) występują prawdopodobnie nasypy budowlane podbudowa w postaci tłucznia, pospółek, piasku średniego ze żwirem, o miąższości około 0,35 0,40 m. Na badanym obszarze pod warstwą nasypów niekontrolowanych występują grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych, glin z kamieniami przewarstwionych piaskiem grubym, glin piaszczystych ze żwirem a także glin pylastych, glin zwięzłych i glin pylastych zwięzłych. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt w otworach O-1 O-5, O-10, O-18 O-21, O-23 i O-29. W obrębie utworów spoistych, na głębokości 0,4 3,3 m ppt, występują soczewki lub nieciągłe warstwy gruntów niespoistych w postaci piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych, grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Miąższość tych warstw i soczewek wynosi 0,3 2,7 m. W otworach O-11 O-17, O-22, O-24 O-28, O-30 i O-31 nie przewiercono spągu gruntów niespoistych do głębokości 3,0 5,0 m ppt. 7

8 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) W otworach O-6 O-9 na głębokości 2,7 4,4 m ppt nawiercono strop trzeciorzędowych iłów pylastych. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Budowa geologiczna została zilustrowana dołączonymi przekrojami geotechnicznymi (Zał. nr 5). 3.2 Warunki hydrogeologiczne Podczas prowadzonych prac w czerwcu 2010 r. na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego jedynie w obrębie soczewek lub nieciągłych warstw gruntów niespoistych w otworach O-6 O-8, O-11, O-12, O-22, O-24, O-30 i O-31. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny lub lekko napięty. Zostało nawiercone na głębokości 1,7 4,4 m ppt i stabilizuje się na głębokości 1,0 3,2 m ppt, tj. na rzędnych 120,54 122,05 m npm. 3.3 Warunki geotechniczne Ustalenie rodzaju warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej Po analizie warunków geotechnicznych przedstawionych m. in. na przekrojach (Zał. nr 5), stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, że obszar badań zaliczyć należy do terenu o prostych warunkach gruntowych, Planowaną inwestycję dla części drogowej proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na wykopy do II kategorii geotechnicznej Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.6), w podłożu wydzielono 13 warstw geotechnicznych: 5 w gruntach rodzimych niespoistych Ia, Ib, IIa, IIb i III, 6 w gruntach rodzimych spoistych C1a,, C2, C3, C4 i D oraz 2 w gruntach nasypowych i nb. Rekomendowane wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw, wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych, prac terenowych oraz normy PN-81/B przedstawiono w tabeli - Zał. nr 9. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw geotechnicznych. 8

9 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Warstwa nasypy niekontrolowane składające się z gleby, gliny, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł i gruzu budowlanego. Zostały one stwierdzone w prawie wszystkich otworach (z wyjątkiem otworów O-6, O-8 i O-24) bezpośrednio od powierzchni terenu. Ich miąższość wynosi 0,4 3,3 m. Ze względu na ich skład nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa nb nasyp budowlany reprezentowany przez tłuczeń, pospółki i piasek średni ze żwirem. Występuje w odkrywkach W-1 i W-2. Jego miąższość wynosi 0,30 0,85 m. Warstwa Ia piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym I D = 0,61. Został on nawiercony w otworach O-6, O-11 O-14, O-22 i O-24 O-26 na głębokości 1,3 3,3 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,4 1,2 m. W otworach O-12 O-14 i O-24 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 4,5 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,66 g/cm 3, wilgotność naturalna 17,84 %, kąt tarcia wewnętrznego 31, moduł odkształcenia pierwotnego 56 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 76 MPa. Warstwa Ib piasek pylasty w stanie zagęszczonym I D = 0,68. Został on nawiercony w otworach O-11, O-21 i O-25 na głębokości 2,5 3,9 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 14 %, kąt tarcia wewnętrznego 31, moduł odkształcenia pierwotnego 64 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 86 MPa. Warstwa IIa piasek średni, piasek gruby ze żwirem w stanie średniozagęszczonym I D = 0,61. Został on nawiercony w otworach O-6, O-8, O-26, O-28, O-30 i O-31 na głębokości 0,4 4,4 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 2,0 m. W otworach O-28, O-30 i O-31 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 5,56 %, kąt tarcia wewnętrznego 34, moduł odkształcenia pierwotnego 96 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 114 MPa. Warstwa IIb piasek średni, średni ze żwirem, piasek gruby w stanie za- 9

10 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) gęszczonym I D = 0,68. Został on nawiercony w otworach O-8, O-15 O-17 na głębokości 2,5 2,7 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 1,9 m w otworze O-8. W otworach O-15 O-17 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 4,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 4 %, kąt tarcia wewnętrznego 34, moduł odkształcenia pierwotnego 108 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 128 MPa. Warstwa III pospółka, pospółka z kamieniami w stanie średniozagęszczonym I D = 0,60. Została ona nawiercona w otworach O-5, O-7, O-10, O-25, O-26, O- 30 i O-31 na głębokości 1,5 3,4 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 1,1 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 12 %, kąt tarcia wewnętrznego 39, moduł odkształcenia pierwotnego 156 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 174 MPa. Warstwa C1a gliny piaszczyste w stanie półzwartym I L < 0. Zostały one nawiercone w otworach O-26, O-27, O-29 i O-30 na głębokości 1,8 2,5 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,5 m w otworze O-30. W pozostałych otworach nie przewiercono spągu tej warstwy do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,67 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,20 g/cm 3, wilgotność naturalna 12 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 30 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 48 MPa. Warstwa gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem w stanie twardoplastycznym I L = 0,15. Zostały one nawiercone w otworach O-1, O-2, O-6 O-8, O-10, O-13 O-16, O-18 O-24, O-30 i O-31 na głębokości 0,3 4,1 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 2,0 m. W otworach O-1, O-2, O-10, O-18 O-21 i O-23 nie przewiercono spągu tej warstwy do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,18 g/cm 3, wilgotność naturalna 14,50 %, kąt tarcia wewnętrznego 16, spójność 19 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 23 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 33 MPa. 10

11 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Warstwa C2 glina pylasta w stanie twardoplastycznym I L = 0,10. Została ona nawiercona w otworze O-8 na głębokości 0,7 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 1,0 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,10 g/cm 3, wilgotność naturalna 20 %, kąt tarcia wewnętrznego 16, spójność 22 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 26 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 37 MPa. Warstwa C3 glina zwięzła w stanie twardoplastycznym I L = 0,02. Została ona nawiercona w otworach O-6 i O-26 na głębokości 1,0 2,6 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,7 1,0 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,70 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,15 g/cm 3, wilgotność naturalna 15,15 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 28 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 32 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 46 MPa. Warstwa C4 glina pylasta zwięzła w stanie półzwartym I L < 0. Została ona nawiercona w otworach O-3 O-5 na głębokości 2,0 2,7 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,72 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,11 g/cm 3, wilgotność naturalna 21,04 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 30 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 48 MPa. Warstwa D ił pylasty w stanie półzwartym I L < 0. Został on nawiercony w otworach O-6 O-9 na głębokości 2,7 4,4 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,74 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,12 g/cm 3, wilgotność naturalna 23,91 %, kąt tarcia wewnętrznego 13, spójność 60 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 22 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 39 MPa Konstrukcja nawierzchni jezdni W celu określenia konstrukcji ul. Przyjaźni w czerwcu 2010 r. wykonano 2 odkrywki nawierzchni drogowej, zlokalizowane w pobliżu otworów badawczych O-10 i O-18 (Zał. nr 2) - do maksymalnej głębokości 1,0 m ppt. Liczba odkrywek 11

12 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) podyktowana była trudnymi warunkami w terenie (okrawężnikowana, miejscami wąska jezdnia, duże natężenie ruchu drogowego) oraz względami bezpieczeństwa badany rejon ma bardzo duży ruch drogowy. Odkrywka W-1: Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 0 do 0,15 m ppt kostka brukowa (granitowa), 0,15 do 0,5 m ppt nasyp budowlany (podbudowa pospółka), 0,5 1,0 m ppt nasyp budowlany (piasek średni ze żwirem). Odkrywka W-2: Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 0 do 0,1 m ppt kostka brukowa (granitowa), 0,1 do 0,4 m ppt nasyp budowlany (podbudowa tłuczeń granitowy + pospółka), 0,4 1,0 m ppt nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, piasek średni ze żwirem, fragmenty cegieł). Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że nawierzchnia ul. Przyjaźni wygląda następująco: na odcinku od około do około km występuje kostka brukowa, miejscami przykryta łatami asfaltu, na odcinku od około do km występuje asfalt (stara, zniszczona nawierzchnia); na odcinku od km do skrzyżowania z Al. Karkonoską występuje asfalt (nowa nawierzchnia) Wysadzinowość gruntów Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, określono wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty niewysadzinowe, wątpliwe i wysadzinowe: piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów wątpliwych, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, 12

13 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste (warstwa nr C2) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) zaliczono do gruntów wysadzinowych, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów wysadzinowych Urabialność gruntów Na podstawie normy PN-B-06050: 1999 [6], określono kategorie urabialności gruntów. Kategoria urabialności Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 Kategoria 6 Kategoria 7 Nazwa kategorii Gleba Opis kategorii Wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz materiałów nieorganicznych: żwiru, piasku, pyłu, iłu, również części organiczne: próchnicę (humus) oraz organizmy żywe. Grunty płynne Grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę. Grunty łatwo urabialne Grunty średnio urabialne Grunty trudno urabialne Skały łatwo urabialne i porównywaln e rodzaje gruntu a) grunty niespoiste i małospoiste: grunty frakcji żwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszką do 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3 (co odpowiada kuli o średnicy 0,30 m), b) grunty organiczne o małej zawartości wody, dobrze rozłożone, słabo skonsolidowane. a) mieszaniny frakcji żwirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające więcej niż 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, b) grunty spoiste o wskaźniku plastyczności Ip 15 %, w stanie od plastycznego do półzwartego, zawierające nie więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3, c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew. a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3, b) grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości od 0,01 m 3 do 0,1 m 3 (objętość 0,1 m 3 odpowiada kuli o średnicy 0,60 m), c) grunty bardzo spoiste (W L 70 %), w stanie od plastycznego do półzwartego (0,50 I L 0). a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałe, b) porównywalne grunty zwięzłe lub zestalone (np. przez wyschnięcie, zamrożenie, związanie chemiczne), spoiste lub niespoiste, c) grunty niespoiste i spoiste zawierające więcej niż 30 % głazów o objętości od 0,01 m 3 do 0,1 m 3. a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn i dużą wytrzymałość strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe, Skały trudno b) zwięzłe, nie zwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze hałdy urabialne żużlowe itp. c) głazy o objętości powyżej 0,1 m 3. Tab. 1. Kategorie urabialności gruntów wg PN-B-06050: Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty 1, 3, 4 i 5 kategorii urabialności: glebę zaliczono do gruntów kategorii 1, 13

14 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów kategorii 4, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów kategorii 3, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów kategorii 3, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów kategorii 4, gliny pylaste (warstwa nr C2) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów kategorii Ocena jakości podłoża gruntowego Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem, gliny pylaste, pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe i iły pylaste oraz grunty niespoiste reprezentowane prze piaski pylaste, średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem, pospółki i pospółki z kamieniami. Przykryte są one od góry warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych. Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i cech fizyko mechanicznych [1]: Warstwa nasypy niekontrolowane składające się z gleby, gliny, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł i gruzu budowlanego. Grunty te ze względu na ich skład i stopień konsolidacji należy uznać jako średnionośne i średniościśliwe a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nb nasypy budowlane reprezentowane przez tłuczeń, pospółki i piasek średni ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót 14

15 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) budowlanych jest doskonała do dobrej a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr Ia - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr Ib - grunty niespoiste w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr IIa - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr IIb - grunty niespoiste w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie, średnie ze żwirem i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr III - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez pospółki i pospółki z kamieniami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C1a - grunty spoiste w stanie pózwartym, reprezentowane przez gliny piaszczyste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do 15

16 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C2 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C3 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C4 - grunty spoiste w stanie półzwartym, reprezentowane przez gliny pylaste zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr D - grunty spoiste w stanie półzwartym, reprezentowane przez iły pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest zła a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia budowli nadają się wszystkie grunty rodzime spoiste i niespoiste budujące podłoże terenu badań oraz grunty nasypu budowlanego nb. Dla nasypów niekontrolowanych () wskazane jest wykonanie dodatkowych badań nośności, np.: płytą VSS. Badania te pozwolą określić stopień ich konsolidacji a także możliwość posadowienia w nich projektowanych obiektów budowlanych. W przypadku posadowienia projektowanych obiektów poniżej poziomu zwierciadła wód podziemnych konieczne jest zastosowanie odwodnienia np. przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie to będzie miało charakter punktowy, nie będzie miało negatywnego wpływu na otoczenie. 16

17 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Metoda wykonywania wykopów i sposób zabezpieczenia ich ścian, wg normy PN-B [6], powinna być dobrana do rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu i rodzajów gruntu występujących w podłożu. Roboty ziemne wykonywane przy projektowanej inwestycji nie będą bezpośrednio oddziaływały na sąsiadujące konstrukcje, pod warunkiem wykonywania ich wg obowiązujących norm i sztuki budowlanej. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych należących do warstw C1a,, C2, C3, C4 i D wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Może on doprowadzić do uplastycznienia a nawet upłynnienia budujących ją gruntów, a tym samym do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. W przypadku wykorzystania gruntów spoistych do budowy nasypów należy pamiętać, że są to grunty wysadzinowe, zatem powinny się one znaleźć poniżej strefy przemarzania gruntów. 4 Podsumowanie i wnioski 1. Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo wodne terenu projektowanej przebudowy ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego opracowano na podstawie umowy z dnia 26 maja 2010 r. o nr GPL/BPT/296364/ zawartej pomiędzy zleceniodawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 36 w Poznaniu a wykonawcą - firmą GEOSKOP s. c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, podłoże terenu badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. Planowaną inwestycję dla części drogowej proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na wykopy do II kategorii geotechnicznej. 3. Podłoże terenu badań budują czwartorzędowe grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem, gliny pylaste, pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, trzeciorzędowe grunty rodzime spoiste 17

18 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) reprezentowane przez iły pylaste oraz czwartorzędowe grunty niespoiste reprezentowane prze piaski pylaste, średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem, pospółki i pospółki z kamieniami. Przykryte są one od góry warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych. 4. Podczas prowadzonych prac w czerwcu 2010 r. na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego jedynie w obrębie soczewek lub nieciągłych warstw gruntów niespoistych w otworach O-6 O-8, O-11, O-12, O-22, O-24, O-30 i O-31. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny lub lekko napięty. Zostało nawiercone na głębokości 1,7 4,4 m ppt i stabilizuje się na głębokości 1,0 3,2 m ppt, tj. na rzędnych 120,54 122,05 m npm. 5. W podłożu badanego terenu wydzielono 13 warstw geotechnicznych: 5 w gruntach rodzimych niespoistych Ia, Ib, IIa, IIb i III, 6 w gruntach rodzimych spoistych C1a,, C2, C3, C4 i D oraz 2 w gruntach nasypowych i nb. 6. Podział gruntów pod względem ich wysadzinowości, z uwzględnieniem zawartości cząstek 0,075 oraz cząstek 0,02, przedstawiono na podstawie normy PN-S-02205, 1998: piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów wątpliwych, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste (warstwa nr C2) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) zaliczono do gruntów wysadzinowych, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów wysadzinowych. 18

19 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Podział gruntów pod względem ich urabialności przedstawiono na podstawie normy PN-B-06050: glebę zaliczono do gruntów kategorii 1, piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów kategorii 4, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów kategorii 3, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów kategorii 3, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów kategorii 4, gliny pylaste (warstwa nr C2) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów kategorii Na podstawie uziarnienia i cech fizyko - mechanicznych podano klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy: Warstwa nasypy niekontrolowane. Grunty te ze względu na ich skład i stopień konsolidacji należy uznać jako średnionośne i średniościśliwe a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nb nasypy budowlane. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest doskonała do dobrej a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr Ia - piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr Ib - piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót 19

20 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr IIa - piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr IIb - piaski średnie, średnie ze żwirem i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr III - pospółki i pospółki z kamieniami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C1a - gliny piaszczyste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr - gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C2 - gliny pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C3 - gliny zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C4 - gliny pylaste zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. 20

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA siedziba: ul. Wieruszowska 38 98-360 Lututów tel./fax. 043 8714116 biuro: ul. Rumiankowa 43/3 54-512 Wrocław tel./fax. 071 3518837 tel kom. 0607 07 66 03 http://www.geo2000.pop.pl e-mail: geo2000@box.pop.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów, powiat miński.

i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów, powiat miński. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A. i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Nr arch. 4363/3 Nr egz. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Opracowała: Dyrektor techniczny: inż. Anita Olszewska mgr inż. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 100/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowy świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 25 wraz z kanalizacją kablową na terenie Portu Lotniczego Łódź Lokalizacja: Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

50 75 90-130 10 250 16 ZLECENIODAWCA PREBUD Janusz Preiss ul. Małej Łąki 23/24 02-793 Warszawa OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca projektowanej przebudowy ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE UL. PSTROWSKIEGO 28 B 10-602 OLSZTYN Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego modernizacji ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dębnie

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego modernizacji ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dębnie BUDOWLANE LABORATORIUM BADAWCZE ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego modernizacji ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dębnie Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna Egz. nr N-GEO Michał Niedziółka Al. Bohaterów Warszawy 34/35 70-340 SZCZECIN tel/fax. 91 484 38 40 Dokumentacja geotechniczna TEMAT: Świnoujście, woj. zachodniopomorskie - przebudowa ulicy Kołłątaja oraz

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku

Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku Raport nr 80/2009 Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku Pszczyna grudzień 2009r. Klient: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , ,

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , , BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zamawiający: MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa Inwestor: Urząd Gminy i

Bardziej szczegółowo

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE.

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE. INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. JÓZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-951 POZNAŃ NIP: 7792404508; REGON: 302065595; KRS: 0000413810 tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683. e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Gliwice, luty 2016 r.

Gliwice, luty 2016 r. OPINIA GEOTECHNICZNA Miejscowość: Województwo: Inwestycja: Zlewnia: Inwestor: PIEKARY ŚLĄSKIE ŚLĄSKIE BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POPIEŁUSZKI

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Spis treści

Załączniki. Spis treści Spis treści Informacje ogólne...2 1. Wstęp...3 2. Wykaz literatury, przepisów i norm...3 3. Wykonane prace geologiczne...4 3.1. Prace geodezyjne...4 3.2. Prace terenowe...4 3.3. Nadzór geotechniczny...5

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH 59-700 BOLESŁAWIEC UL. GDAŃSKA 31 tel. 075-732-22-74, tel. kom. 0601-570-580 lub 0503-126-140. EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WIT STANISŁAW WITASZAK Tel. 660 422 637 ul. Dąbrowskiego 1/11 63-000 Środa Wlkp. e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Krosno obręb Mosina, dz. nr 2713/3 Tabela nr 2 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Nr warstwy geotechnicznej Rodzaj gruntu Symbol (wg pkt.1.4.6) Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych GEOTEST Sp. z o.o. 80-264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 138/5 tel./fax (0-58) 3410274, tel. (0-58) 3416901 Pracownia Geotechniczna: GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A, III piętro,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy wiaty na działce nr 2652/3 w obrębie Pustyni Błędowskiej Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Chechło Klucze olkuski małopolskie Opracował:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Bardziej szczegółowo

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska GEOWIERT Usługi Geologiczne Gabriel Marek Rzepka Adres biura: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 NIP 754-102-93-90 Tel./fax (77) 453-06-88 Telefon

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nr arch. 3733/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 522 ODCINEK W KM OD 3 DO KM 4,1 MIKOŁAJKI POMORSKIE - KAMIENNA Opracowała: Weronika Palicka Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 043/13/01

Sprawozdanie nr 043/13/01 D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O ś A G R U N T O W E G O Sprawozdanie nr 043/13/01 INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce. ZLECENIODAWCA: SUDOP POLSKA SP. z o.o. ul. Tamka

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo