Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) , fax. (71) Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka Poznań Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu projektowanej przebudowy ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego Lokalizacja: Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Wrocław Wrocław Wrocław dolnośląskie Wykonawca: GEOSKOP s. c. ul. Krakowska 29c Wrocław Opracował: mgr Marcin Kościk geolog inżynierski upr. nr VII-1262 mgr Joanna Szafranowska geolog Wrocław czerwiec 2010 r. NIP: REGON: ING Bank Śląski Konto numer:

2 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Spis treści 1 WSTĘP PODSTAWY FORMALNE CEL I ZAKRES MATERIAŁY WYJŚCIOWE OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH OTWORY BADAWCZE SONDOWANIA GEOTECHNICZNE OPRÓBOWANIE BADANIA LABORATORYJNE ODKRYWKI NAWIERZCHNI PRACE GEODEZYJNE WYDZIELENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WARUNKI GEOTECHNICZNE USTALENIE RODZAJU WARUNKÓW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI WYSADZINOWOŚĆ GRUNTÓW URABIALNOŚĆ GRUNTÓW OCENA JAKOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO PODSUMOWANIE I WNIOSKI...17 Spis załączników 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1: Mapa dokumentacyjna w skali 1: Karty geotechnicznych otworów badawczych 4. Wyniki badań sondą dynamiczną 5. Przekroje geotechniczne 1-1', 2-2', I-I' V-V' w skali 1:1000/50 oraz 3-3' 12-12' w skali 1:500/50 6. Objaśnienia do kart otworów i przekrojów geotechnicznych 7. Karty odkrywek nawierzchni 8. Wyniki badań laboratoryjnych 9. Tabela wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 2

3 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Wstęp 1.1 Podstawy formalne Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa z dnia 26 maja 2010 r. o nr GPL/BPT/296364/ zawarta pomiędzy zleceniodawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 36 w Poznaniu a wykonawcą - firmą GEOSKOP s. c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. Niniejsza dokumentacja została wykonana na podstawie następujących przepisów: a) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz wraz z późniejszymi zmianami); b) Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami); c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839); d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 1.2 Cel i zakres Przeprowadzone prace i badania miały na celu określenie warunków gruntowo - wodnych terenu pod projektowaną przebudowę ulicy Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego (Zał. nr 1 i 2). Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. Parametry gruntów przedstawione w niniejszej dokumentacji geotechnicznej, oparte zostały na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach geotechnicznych oraz badaniach laboratoryjnych próbek gruntów. Zestawienie parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw Zał. nr 9. 3

4 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 1) prace terenowe: wytyczenie 31 geotechnicznych otworów badawczych, 31 geotechnicznych otworów badawczych do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt łącznie 121,5 mb, 18 sondowań lekką sondą dynamiczną DPL do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt łącznie 65,6 mb, 2 odkrywki nawierzchni do głębokości 1,0 m ppt, badania makroskopowe gruntów. 2) prace laboratoryjne: oznaczenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów. 3) prace kameralne: przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych, karty dokumentacyjne sondowań geotechnicznych sondą dynamiczną DPL, karty odkrywek nawierzchni, karty badań laboratoryjnych, tekst opracowania z wnioskami. 1.3 Materiały wyjściowe 1. Zarys geotechniki Z. Wiłun, Warszawa 1987 r. 2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych Geoprojekt, Warszawa 1987 r. 3. Geotechnika. Badania polowe (PN-B-04452:2002). 4. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. (PB-B-02479:1998). 5. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998 r. 6. Geotechnika. Roboty ziemne (PN-B-06050:1999). 2 Opis zastosowanych metod badawczych 2.1 Otwory badawcze Otwory badawcze zostały wykonane za pomocą urządzenia H25S. Były to wiercenia mechaniczno - obrotowe, na sucho o średnicy φ 110 mm. 4

5 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Wykonano: 12 otworów badawczych do głębokości 5,0 m ppt otwory O-2 O-9, O-11, O-22, O-30 i O-31; 1 otwór badawczy do głębokości 4,5 m ppt O-14; 3 otwory badawcze do głębokości 4,0 m ppt O-12, O-13 i O-17; 15 otworów badawczych do głębokości 3,0 m ppt O-1, O-10, O-15, O-16, O-18 O-21, O-23 O-29. W sumie wykonano 121,5 mb wierceń (wobec przewidywanych 121,0 mb). W trakcie prowadzenia robót badawczych na bieżąco prowadzono opis geotechniczny gruntów i wykonywano ich makroskopowe badania. Po opróbowaniu otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. W trakcie prowadzenia robót pobrano 10 próbek gruntu do analiz laboratoryjnych (Zał. nr 8). Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zał. nr 3. Na podstawie profilów otworów wykreślono przekroje geotechniczne (Zał. nr 5), określono budowę geologiczną (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podłoża terenu badań. 2.2 Sondowania geotechniczne Dla oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych w rejonie lokalizacji otworów badawczych zostały wykonane sondowanie geotechniczne lekką sondą wbijaną typu DPL (SD-10), zgodnie z PN-B-04452:2002. Wykonano 18 sondowań geotechnicznych do maksymalnej głębokości 5,0 mb, o łącznym metrażu 65,6 mb. Ich lokalizację przedstawiono na Zał. nr 2, a karty sondowań geotechnicznych stanowią Zał. nr 4. Sondowania geotechniczne, łącznie z wynikami badań laboratoryjnych (Zał. nr 8) oraz z wynikami wierceń badawczych posłużyły do wydzielenia warstw geotechnicznych w podłożu, przedstawionych na Zał. nr 9, a tym samym do określenia warunków geotechnicznych. 2.3 Opróbowanie W trakcie wierceń pobrano, zgodnie z normami i wytycznymi PN-B-04452: próbek gruntów spoistych kat. B (o naturalnej wilgotności NW) oraz 2 próbki gruntów niespoistych kat. C (o naturalnym uziarnieniu NU) w celu określenia ich parametrów fizyko mechanicznych. Próbki pobrane zostały w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań pa- 5

6 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) rametrów fizyko mechanicznych. 2.4 Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne próbek gruntu pobranych z otworów badawczych przeprowadzone zostały w następującym zakresie: próbki gruntu kat. B (NW): - skład granulometryczny, - granice konsystencji, - gęstość właściwa, - gęstość objętościowa, - wilgotność naturalna; próbki gruntu kat. C (NU): - skład granulometryczny, - gęstość właściwa, - wilgotność naturalna. Badania składu uziarnienia gruntów niespoistych zostały wykonane poprzez rozdzielenie poszczególnych frakcji za pomocą odsiewania ich na sitach, wg normy PN-59/B W przypadku gruntów spoistych wykonana była analiza areometryczna wg normy PN-88/B Odkrywki nawierzchni W celu określenia konstrukcji jezdni wykonano 2 odkrywki nawierzchni (Zał. nr 7), do maksymalnej głębokości 1,0 m ppt, zlokalizowane w pobliżu otworów badawczych O-10 i O-18 (Zał. nr 2). Taka ilość odkrywek została wymuszona uwarunkowaniami technicznymi. Zostały one wykonane w miejscach optymalnych dla niniejszej dokumentacji, bez narażania pracowników na niebezpieczeństwo. 2.6 Prace geodezyjne Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworów badawczych (Zał. nr 2). 2.7 Wydzielenie warstw geotechnicznych Na podstawie wykonanych otworów badawczych (p. 2.1), sondowań geotechnicznych (p. 2.2) oraz badań laboratoryjnych (p. 2.4) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych podłoża. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod względem cech fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie 6

7 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) z Wytycznymi [2]. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw określono metodą A (badaniami polowymi i laboratoryjnie), oraz metodą B (na podstawie normy PN-81/B-03020). Średnie charakterystyczne i obliczeniowe wartości parametrów fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża przedstawiono w formie tabelarycznej na Zał. nr 9. Przebieg warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (Zał. nr 5). 3 Wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych 3.1 Budowa geologiczna Na podstawie wierceń, wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji w czerwcu 2010 r., rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań 31 otworami badawczymi do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt. W budowie podłoża udział biorą trzeciorzędowe grunty spoiste oraz czwartorzędowe grunty niespoiste i spoiste. Przykryte są one od góry w większości otworów warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,4 3,3 m. y niekontrolowane składają się z gleby, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł, gliny oraz gruzu budowlanego. Jedynie w otworach O-6, O-8 i O-24 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa gleby o miąższości 0,3 0,4 m (nie występują tu nasypy niekontrolowane). Pod istniejącą drogą (ul. Przyjaźni) występują prawdopodobnie nasypy budowlane podbudowa w postaci tłucznia, pospółek, piasku średniego ze żwirem, o miąższości około 0,35 0,40 m. Na badanym obszarze pod warstwą nasypów niekontrolowanych występują grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych, glin z kamieniami przewarstwionych piaskiem grubym, glin piaszczystych ze żwirem a także glin pylastych, glin zwięzłych i glin pylastych zwięzłych. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt w otworach O-1 O-5, O-10, O-18 O-21, O-23 i O-29. W obrębie utworów spoistych, na głębokości 0,4 3,3 m ppt, występują soczewki lub nieciągłe warstwy gruntów niespoistych w postaci piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych, grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Miąższość tych warstw i soczewek wynosi 0,3 2,7 m. W otworach O-11 O-17, O-22, O-24 O-28, O-30 i O-31 nie przewiercono spągu gruntów niespoistych do głębokości 3,0 5,0 m ppt. 7

8 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) W otworach O-6 O-9 na głębokości 2,7 4,4 m ppt nawiercono strop trzeciorzędowych iłów pylastych. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Budowa geologiczna została zilustrowana dołączonymi przekrojami geotechnicznymi (Zał. nr 5). 3.2 Warunki hydrogeologiczne Podczas prowadzonych prac w czerwcu 2010 r. na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego jedynie w obrębie soczewek lub nieciągłych warstw gruntów niespoistych w otworach O-6 O-8, O-11, O-12, O-22, O-24, O-30 i O-31. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny lub lekko napięty. Zostało nawiercone na głębokości 1,7 4,4 m ppt i stabilizuje się na głębokości 1,0 3,2 m ppt, tj. na rzędnych 120,54 122,05 m npm. 3.3 Warunki geotechniczne Ustalenie rodzaju warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej Po analizie warunków geotechnicznych przedstawionych m. in. na przekrojach (Zał. nr 5), stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, że obszar badań zaliczyć należy do terenu o prostych warunkach gruntowych, Planowaną inwestycję dla części drogowej proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na wykopy do II kategorii geotechnicznej Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.6), w podłożu wydzielono 13 warstw geotechnicznych: 5 w gruntach rodzimych niespoistych Ia, Ib, IIa, IIb i III, 6 w gruntach rodzimych spoistych C1a,, C2, C3, C4 i D oraz 2 w gruntach nasypowych i nb. Rekomendowane wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw, wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych, prac terenowych oraz normy PN-81/B przedstawiono w tabeli - Zał. nr 9. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw geotechnicznych. 8

9 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Warstwa nasypy niekontrolowane składające się z gleby, gliny, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł i gruzu budowlanego. Zostały one stwierdzone w prawie wszystkich otworach (z wyjątkiem otworów O-6, O-8 i O-24) bezpośrednio od powierzchni terenu. Ich miąższość wynosi 0,4 3,3 m. Ze względu na ich skład nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa nb nasyp budowlany reprezentowany przez tłuczeń, pospółki i piasek średni ze żwirem. Występuje w odkrywkach W-1 i W-2. Jego miąższość wynosi 0,30 0,85 m. Warstwa Ia piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym I D = 0,61. Został on nawiercony w otworach O-6, O-11 O-14, O-22 i O-24 O-26 na głębokości 1,3 3,3 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,4 1,2 m. W otworach O-12 O-14 i O-24 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 4,5 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,66 g/cm 3, wilgotność naturalna 17,84 %, kąt tarcia wewnętrznego 31, moduł odkształcenia pierwotnego 56 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 76 MPa. Warstwa Ib piasek pylasty w stanie zagęszczonym I D = 0,68. Został on nawiercony w otworach O-11, O-21 i O-25 na głębokości 2,5 3,9 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 14 %, kąt tarcia wewnętrznego 31, moduł odkształcenia pierwotnego 64 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 86 MPa. Warstwa IIa piasek średni, piasek gruby ze żwirem w stanie średniozagęszczonym I D = 0,61. Został on nawiercony w otworach O-6, O-8, O-26, O-28, O-30 i O-31 na głębokości 0,4 4,4 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 2,0 m. W otworach O-28, O-30 i O-31 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 5,56 %, kąt tarcia wewnętrznego 34, moduł odkształcenia pierwotnego 96 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 114 MPa. Warstwa IIb piasek średni, średni ze żwirem, piasek gruby w stanie za- 9

10 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) gęszczonym I D = 0,68. Został on nawiercony w otworach O-8, O-15 O-17 na głębokości 2,5 2,7 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 1,9 m w otworze O-8. W otworach O-15 O-17 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 4,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 4 %, kąt tarcia wewnętrznego 34, moduł odkształcenia pierwotnego 108 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 128 MPa. Warstwa III pospółka, pospółka z kamieniami w stanie średniozagęszczonym I D = 0,60. Została ona nawiercona w otworach O-5, O-7, O-10, O-25, O-26, O- 30 i O-31 na głębokości 1,5 3,4 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 1,1 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 12 %, kąt tarcia wewnętrznego 39, moduł odkształcenia pierwotnego 156 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 174 MPa. Warstwa C1a gliny piaszczyste w stanie półzwartym I L < 0. Zostały one nawiercone w otworach O-26, O-27, O-29 i O-30 na głębokości 1,8 2,5 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,5 m w otworze O-30. W pozostałych otworach nie przewiercono spągu tej warstwy do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,67 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,20 g/cm 3, wilgotność naturalna 12 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 30 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 48 MPa. Warstwa gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem w stanie twardoplastycznym I L = 0,15. Zostały one nawiercone w otworach O-1, O-2, O-6 O-8, O-10, O-13 O-16, O-18 O-24, O-30 i O-31 na głębokości 0,3 4,1 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 2,0 m. W otworach O-1, O-2, O-10, O-18 O-21 i O-23 nie przewiercono spągu tej warstwy do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,18 g/cm 3, wilgotność naturalna 14,50 %, kąt tarcia wewnętrznego 16, spójność 19 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 23 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 33 MPa. 10

11 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Warstwa C2 glina pylasta w stanie twardoplastycznym I L = 0,10. Została ona nawiercona w otworze O-8 na głębokości 0,7 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 1,0 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,10 g/cm 3, wilgotność naturalna 20 %, kąt tarcia wewnętrznego 16, spójność 22 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 26 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 37 MPa. Warstwa C3 glina zwięzła w stanie twardoplastycznym I L = 0,02. Została ona nawiercona w otworach O-6 i O-26 na głębokości 1,0 2,6 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,7 1,0 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,70 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,15 g/cm 3, wilgotność naturalna 15,15 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 28 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 32 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 46 MPa. Warstwa C4 glina pylasta zwięzła w stanie półzwartym I L < 0. Została ona nawiercona w otworach O-3 O-5 na głębokości 2,0 2,7 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,72 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,11 g/cm 3, wilgotność naturalna 21,04 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 30 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 48 MPa. Warstwa D ił pylasty w stanie półzwartym I L < 0. Został on nawiercony w otworach O-6 O-9 na głębokości 2,7 4,4 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,74 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,12 g/cm 3, wilgotność naturalna 23,91 %, kąt tarcia wewnętrznego 13, spójność 60 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 22 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 39 MPa Konstrukcja nawierzchni jezdni W celu określenia konstrukcji ul. Przyjaźni w czerwcu 2010 r. wykonano 2 odkrywki nawierzchni drogowej, zlokalizowane w pobliżu otworów badawczych O-10 i O-18 (Zał. nr 2) - do maksymalnej głębokości 1,0 m ppt. Liczba odkrywek 11

12 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) podyktowana była trudnymi warunkami w terenie (okrawężnikowana, miejscami wąska jezdnia, duże natężenie ruchu drogowego) oraz względami bezpieczeństwa badany rejon ma bardzo duży ruch drogowy. Odkrywka W-1: Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 0 do 0,15 m ppt kostka brukowa (granitowa), 0,15 do 0,5 m ppt nasyp budowlany (podbudowa pospółka), 0,5 1,0 m ppt nasyp budowlany (piasek średni ze żwirem). Odkrywka W-2: Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 0 do 0,1 m ppt kostka brukowa (granitowa), 0,1 do 0,4 m ppt nasyp budowlany (podbudowa tłuczeń granitowy + pospółka), 0,4 1,0 m ppt nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, piasek średni ze żwirem, fragmenty cegieł). Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że nawierzchnia ul. Przyjaźni wygląda następująco: na odcinku od około do około km występuje kostka brukowa, miejscami przykryta łatami asfaltu, na odcinku od około do km występuje asfalt (stara, zniszczona nawierzchnia); na odcinku od km do skrzyżowania z Al. Karkonoską występuje asfalt (nowa nawierzchnia) Wysadzinowość gruntów Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, określono wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty niewysadzinowe, wątpliwe i wysadzinowe: piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów wątpliwych, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, 12

13 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste (warstwa nr C2) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) zaliczono do gruntów wysadzinowych, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów wysadzinowych Urabialność gruntów Na podstawie normy PN-B-06050: 1999 [6], określono kategorie urabialności gruntów. Kategoria urabialności Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 Kategoria 6 Kategoria 7 Nazwa kategorii Gleba Opis kategorii Wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz materiałów nieorganicznych: żwiru, piasku, pyłu, iłu, również części organiczne: próchnicę (humus) oraz organizmy żywe. Grunty płynne Grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę. Grunty łatwo urabialne Grunty średnio urabialne Grunty trudno urabialne Skały łatwo urabialne i porównywaln e rodzaje gruntu a) grunty niespoiste i małospoiste: grunty frakcji żwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszką do 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3 (co odpowiada kuli o średnicy 0,30 m), b) grunty organiczne o małej zawartości wody, dobrze rozłożone, słabo skonsolidowane. a) mieszaniny frakcji żwirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające więcej niż 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, b) grunty spoiste o wskaźniku plastyczności Ip 15 %, w stanie od plastycznego do półzwartego, zawierające nie więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3, c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew. a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3, b) grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości od 0,01 m 3 do 0,1 m 3 (objętość 0,1 m 3 odpowiada kuli o średnicy 0,60 m), c) grunty bardzo spoiste (W L 70 %), w stanie od plastycznego do półzwartego (0,50 I L 0). a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałe, b) porównywalne grunty zwięzłe lub zestalone (np. przez wyschnięcie, zamrożenie, związanie chemiczne), spoiste lub niespoiste, c) grunty niespoiste i spoiste zawierające więcej niż 30 % głazów o objętości od 0,01 m 3 do 0,1 m 3. a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn i dużą wytrzymałość strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe, Skały trudno b) zwięzłe, nie zwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze hałdy urabialne żużlowe itp. c) głazy o objętości powyżej 0,1 m 3. Tab. 1. Kategorie urabialności gruntów wg PN-B-06050: Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty 1, 3, 4 i 5 kategorii urabialności: glebę zaliczono do gruntów kategorii 1, 13

14 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów kategorii 4, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów kategorii 3, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów kategorii 3, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów kategorii 4, gliny pylaste (warstwa nr C2) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów kategorii Ocena jakości podłoża gruntowego Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem, gliny pylaste, pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe i iły pylaste oraz grunty niespoiste reprezentowane prze piaski pylaste, średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem, pospółki i pospółki z kamieniami. Przykryte są one od góry warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych. Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i cech fizyko mechanicznych [1]: Warstwa nasypy niekontrolowane składające się z gleby, gliny, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł i gruzu budowlanego. Grunty te ze względu na ich skład i stopień konsolidacji należy uznać jako średnionośne i średniościśliwe a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nb nasypy budowlane reprezentowane przez tłuczeń, pospółki i piasek średni ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót 14

15 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) budowlanych jest doskonała do dobrej a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr Ia - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr Ib - grunty niespoiste w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr IIa - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr IIb - grunty niespoiste w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie, średnie ze żwirem i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr III - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez pospółki i pospółki z kamieniami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C1a - grunty spoiste w stanie pózwartym, reprezentowane przez gliny piaszczyste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do 15

16 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C2 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C3 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C4 - grunty spoiste w stanie półzwartym, reprezentowane przez gliny pylaste zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr D - grunty spoiste w stanie półzwartym, reprezentowane przez iły pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest zła a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia budowli nadają się wszystkie grunty rodzime spoiste i niespoiste budujące podłoże terenu badań oraz grunty nasypu budowlanego nb. Dla nasypów niekontrolowanych () wskazane jest wykonanie dodatkowych badań nośności, np.: płytą VSS. Badania te pozwolą określić stopień ich konsolidacji a także możliwość posadowienia w nich projektowanych obiektów budowlanych. W przypadku posadowienia projektowanych obiektów poniżej poziomu zwierciadła wód podziemnych konieczne jest zastosowanie odwodnienia np. przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie to będzie miało charakter punktowy, nie będzie miało negatywnego wpływu na otoczenie. 16

17 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Metoda wykonywania wykopów i sposób zabezpieczenia ich ścian, wg normy PN-B [6], powinna być dobrana do rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu i rodzajów gruntu występujących w podłożu. Roboty ziemne wykonywane przy projektowanej inwestycji nie będą bezpośrednio oddziaływały na sąsiadujące konstrukcje, pod warunkiem wykonywania ich wg obowiązujących norm i sztuki budowlanej. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych należących do warstw C1a,, C2, C3, C4 i D wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Może on doprowadzić do uplastycznienia a nawet upłynnienia budujących ją gruntów, a tym samym do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. W przypadku wykorzystania gruntów spoistych do budowy nasypów należy pamiętać, że są to grunty wysadzinowe, zatem powinny się one znaleźć poniżej strefy przemarzania gruntów. 4 Podsumowanie i wnioski 1. Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo wodne terenu projektowanej przebudowy ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego opracowano na podstawie umowy z dnia 26 maja 2010 r. o nr GPL/BPT/296364/ zawartej pomiędzy zleceniodawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 36 w Poznaniu a wykonawcą - firmą GEOSKOP s. c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, podłoże terenu badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. Planowaną inwestycję dla części drogowej proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na wykopy do II kategorii geotechnicznej. 3. Podłoże terenu badań budują czwartorzędowe grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem, gliny pylaste, pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, trzeciorzędowe grunty rodzime spoiste 17

18 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) reprezentowane przez iły pylaste oraz czwartorzędowe grunty niespoiste reprezentowane prze piaski pylaste, średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem, pospółki i pospółki z kamieniami. Przykryte są one od góry warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych. 4. Podczas prowadzonych prac w czerwcu 2010 r. na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego jedynie w obrębie soczewek lub nieciągłych warstw gruntów niespoistych w otworach O-6 O-8, O-11, O-12, O-22, O-24, O-30 i O-31. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny lub lekko napięty. Zostało nawiercone na głębokości 1,7 4,4 m ppt i stabilizuje się na głębokości 1,0 3,2 m ppt, tj. na rzędnych 120,54 122,05 m npm. 5. W podłożu badanego terenu wydzielono 13 warstw geotechnicznych: 5 w gruntach rodzimych niespoistych Ia, Ib, IIa, IIb i III, 6 w gruntach rodzimych spoistych C1a,, C2, C3, C4 i D oraz 2 w gruntach nasypowych i nb. 6. Podział gruntów pod względem ich wysadzinowości, z uwzględnieniem zawartości cząstek 0,075 oraz cząstek 0,02, przedstawiono na podstawie normy PN-S-02205, 1998: piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów wątpliwych, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste (warstwa nr C2) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) zaliczono do gruntów wysadzinowych, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów wysadzinowych. 18

19 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Podział gruntów pod względem ich urabialności przedstawiono na podstawie normy PN-B-06050: glebę zaliczono do gruntów kategorii 1, piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów kategorii 4, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów kategorii 3, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów kategorii 3, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów kategorii 4, gliny pylaste (warstwa nr C2) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów kategorii Na podstawie uziarnienia i cech fizyko - mechanicznych podano klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy: Warstwa nasypy niekontrolowane. Grunty te ze względu na ich skład i stopień konsolidacji należy uznać jako średnionośne i średniościśliwe a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nb nasypy budowlane. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest doskonała do dobrej a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr Ia - piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr Ib - piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót 19

20 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr IIa - piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr IIb - piaski średnie, średnie ze żwirem i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr III - pospółki i pospółki z kamieniami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C1a - gliny piaszczyste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr - gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C2 - gliny pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C3 - gliny zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C4 - gliny pylaste zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. 20

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo:

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo: Inwestor: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Zleceniodawca: Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Opinia geotechniczna określająca warunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu Zleceniodawca: B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Strachocińskiej,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODŁOŻA DLA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.2.48.2013.ul. Maleczyńskich HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem Sięgacz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel ,

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel , GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI Zleceniodawca: Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 52-418 Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE POD PLANOWANĄ INWESTYCJĘ NA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA ze wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu posadowienia budynków

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Światkiewicz w miejscowości Wólka Kossowska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ul. Szerokiej w Warszawie, dzielnicy Wesoła Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 2 SPIS TREŚCI Wstęp 1. Zakres prac 2. Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 3. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntów 4. Warunki wodne 5. Wnioski SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

Białystok, wrzesień 2017 r

Białystok, wrzesień 2017 r Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B na odcinku Kopisk - droga krajowa nr 8 gmin. Dobrzyniewo Duże Palmowa 32/32 ZLECENIODAWCA: DROGART

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd, pow. radomski, woj. małopolskie. Opracował: Sprawdził:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Fizjo - Geo Opinia geotechniczna dla potrzeb zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 109 (Wrocław, ulica Inżynierska 54) Zawartość dokumentacji I Tekst L.p. Str. 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo