Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) , fax. (71) Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka Poznań Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu projektowanej przebudowy ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego Lokalizacja: Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Wrocław Wrocław Wrocław dolnośląskie Wykonawca: GEOSKOP s. c. ul. Krakowska 29c Wrocław Opracował: mgr Marcin Kościk geolog inżynierski upr. nr VII-1262 mgr Joanna Szafranowska geolog Wrocław czerwiec 2010 r. NIP: REGON: ING Bank Śląski Konto numer:

2 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Spis treści 1 WSTĘP PODSTAWY FORMALNE CEL I ZAKRES MATERIAŁY WYJŚCIOWE OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH OTWORY BADAWCZE SONDOWANIA GEOTECHNICZNE OPRÓBOWANIE BADANIA LABORATORYJNE ODKRYWKI NAWIERZCHNI PRACE GEODEZYJNE WYDZIELENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WARUNKI GEOTECHNICZNE USTALENIE RODZAJU WARUNKÓW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI WYSADZINOWOŚĆ GRUNTÓW URABIALNOŚĆ GRUNTÓW OCENA JAKOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO PODSUMOWANIE I WNIOSKI...17 Spis załączników 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1: Mapa dokumentacyjna w skali 1: Karty geotechnicznych otworów badawczych 4. Wyniki badań sondą dynamiczną 5. Przekroje geotechniczne 1-1', 2-2', I-I' V-V' w skali 1:1000/50 oraz 3-3' 12-12' w skali 1:500/50 6. Objaśnienia do kart otworów i przekrojów geotechnicznych 7. Karty odkrywek nawierzchni 8. Wyniki badań laboratoryjnych 9. Tabela wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 2

3 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Wstęp 1.1 Podstawy formalne Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa z dnia 26 maja 2010 r. o nr GPL/BPT/296364/ zawarta pomiędzy zleceniodawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 36 w Poznaniu a wykonawcą - firmą GEOSKOP s. c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. Niniejsza dokumentacja została wykonana na podstawie następujących przepisów: a) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz wraz z późniejszymi zmianami); b) Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami); c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839); d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 1.2 Cel i zakres Przeprowadzone prace i badania miały na celu określenie warunków gruntowo - wodnych terenu pod projektowaną przebudowę ulicy Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego (Zał. nr 1 i 2). Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. Parametry gruntów przedstawione w niniejszej dokumentacji geotechnicznej, oparte zostały na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach geotechnicznych oraz badaniach laboratoryjnych próbek gruntów. Zestawienie parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw Zał. nr 9. 3

4 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 1) prace terenowe: wytyczenie 31 geotechnicznych otworów badawczych, 31 geotechnicznych otworów badawczych do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt łącznie 121,5 mb, 18 sondowań lekką sondą dynamiczną DPL do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt łącznie 65,6 mb, 2 odkrywki nawierzchni do głębokości 1,0 m ppt, badania makroskopowe gruntów. 2) prace laboratoryjne: oznaczenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów. 3) prace kameralne: przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych, karty dokumentacyjne sondowań geotechnicznych sondą dynamiczną DPL, karty odkrywek nawierzchni, karty badań laboratoryjnych, tekst opracowania z wnioskami. 1.3 Materiały wyjściowe 1. Zarys geotechniki Z. Wiłun, Warszawa 1987 r. 2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych Geoprojekt, Warszawa 1987 r. 3. Geotechnika. Badania polowe (PN-B-04452:2002). 4. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. (PB-B-02479:1998). 5. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998 r. 6. Geotechnika. Roboty ziemne (PN-B-06050:1999). 2 Opis zastosowanych metod badawczych 2.1 Otwory badawcze Otwory badawcze zostały wykonane za pomocą urządzenia H25S. Były to wiercenia mechaniczno - obrotowe, na sucho o średnicy φ 110 mm. 4

5 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Wykonano: 12 otworów badawczych do głębokości 5,0 m ppt otwory O-2 O-9, O-11, O-22, O-30 i O-31; 1 otwór badawczy do głębokości 4,5 m ppt O-14; 3 otwory badawcze do głębokości 4,0 m ppt O-12, O-13 i O-17; 15 otworów badawczych do głębokości 3,0 m ppt O-1, O-10, O-15, O-16, O-18 O-21, O-23 O-29. W sumie wykonano 121,5 mb wierceń (wobec przewidywanych 121,0 mb). W trakcie prowadzenia robót badawczych na bieżąco prowadzono opis geotechniczny gruntów i wykonywano ich makroskopowe badania. Po opróbowaniu otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. W trakcie prowadzenia robót pobrano 10 próbek gruntu do analiz laboratoryjnych (Zał. nr 8). Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zał. nr 3. Na podstawie profilów otworów wykreślono przekroje geotechniczne (Zał. nr 5), określono budowę geologiczną (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podłoża terenu badań. 2.2 Sondowania geotechniczne Dla oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych w rejonie lokalizacji otworów badawczych zostały wykonane sondowanie geotechniczne lekką sondą wbijaną typu DPL (SD-10), zgodnie z PN-B-04452:2002. Wykonano 18 sondowań geotechnicznych do maksymalnej głębokości 5,0 mb, o łącznym metrażu 65,6 mb. Ich lokalizację przedstawiono na Zał. nr 2, a karty sondowań geotechnicznych stanowią Zał. nr 4. Sondowania geotechniczne, łącznie z wynikami badań laboratoryjnych (Zał. nr 8) oraz z wynikami wierceń badawczych posłużyły do wydzielenia warstw geotechnicznych w podłożu, przedstawionych na Zał. nr 9, a tym samym do określenia warunków geotechnicznych. 2.3 Opróbowanie W trakcie wierceń pobrano, zgodnie z normami i wytycznymi PN-B-04452: próbek gruntów spoistych kat. B (o naturalnej wilgotności NW) oraz 2 próbki gruntów niespoistych kat. C (o naturalnym uziarnieniu NU) w celu określenia ich parametrów fizyko mechanicznych. Próbki pobrane zostały w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań pa- 5

6 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) rametrów fizyko mechanicznych. 2.4 Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne próbek gruntu pobranych z otworów badawczych przeprowadzone zostały w następującym zakresie: próbki gruntu kat. B (NW): - skład granulometryczny, - granice konsystencji, - gęstość właściwa, - gęstość objętościowa, - wilgotność naturalna; próbki gruntu kat. C (NU): - skład granulometryczny, - gęstość właściwa, - wilgotność naturalna. Badania składu uziarnienia gruntów niespoistych zostały wykonane poprzez rozdzielenie poszczególnych frakcji za pomocą odsiewania ich na sitach, wg normy PN-59/B W przypadku gruntów spoistych wykonana była analiza areometryczna wg normy PN-88/B Odkrywki nawierzchni W celu określenia konstrukcji jezdni wykonano 2 odkrywki nawierzchni (Zał. nr 7), do maksymalnej głębokości 1,0 m ppt, zlokalizowane w pobliżu otworów badawczych O-10 i O-18 (Zał. nr 2). Taka ilość odkrywek została wymuszona uwarunkowaniami technicznymi. Zostały one wykonane w miejscach optymalnych dla niniejszej dokumentacji, bez narażania pracowników na niebezpieczeństwo. 2.6 Prace geodezyjne Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworów badawczych (Zał. nr 2). 2.7 Wydzielenie warstw geotechnicznych Na podstawie wykonanych otworów badawczych (p. 2.1), sondowań geotechnicznych (p. 2.2) oraz badań laboratoryjnych (p. 2.4) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych podłoża. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod względem cech fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie 6

7 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) z Wytycznymi [2]. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw określono metodą A (badaniami polowymi i laboratoryjnie), oraz metodą B (na podstawie normy PN-81/B-03020). Średnie charakterystyczne i obliczeniowe wartości parametrów fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża przedstawiono w formie tabelarycznej na Zał. nr 9. Przebieg warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (Zał. nr 5). 3 Wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych 3.1 Budowa geologiczna Na podstawie wierceń, wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji w czerwcu 2010 r., rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań 31 otworami badawczymi do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt. W budowie podłoża udział biorą trzeciorzędowe grunty spoiste oraz czwartorzędowe grunty niespoiste i spoiste. Przykryte są one od góry w większości otworów warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,4 3,3 m. y niekontrolowane składają się z gleby, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł, gliny oraz gruzu budowlanego. Jedynie w otworach O-6, O-8 i O-24 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa gleby o miąższości 0,3 0,4 m (nie występują tu nasypy niekontrolowane). Pod istniejącą drogą (ul. Przyjaźni) występują prawdopodobnie nasypy budowlane podbudowa w postaci tłucznia, pospółek, piasku średniego ze żwirem, o miąższości około 0,35 0,40 m. Na badanym obszarze pod warstwą nasypów niekontrolowanych występują grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych, glin z kamieniami przewarstwionych piaskiem grubym, glin piaszczystych ze żwirem a także glin pylastych, glin zwięzłych i glin pylastych zwięzłych. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt w otworach O-1 O-5, O-10, O-18 O-21, O-23 i O-29. W obrębie utworów spoistych, na głębokości 0,4 3,3 m ppt, występują soczewki lub nieciągłe warstwy gruntów niespoistych w postaci piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych, grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Miąższość tych warstw i soczewek wynosi 0,3 2,7 m. W otworach O-11 O-17, O-22, O-24 O-28, O-30 i O-31 nie przewiercono spągu gruntów niespoistych do głębokości 3,0 5,0 m ppt. 7

8 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) W otworach O-6 O-9 na głębokości 2,7 4,4 m ppt nawiercono strop trzeciorzędowych iłów pylastych. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Budowa geologiczna została zilustrowana dołączonymi przekrojami geotechnicznymi (Zał. nr 5). 3.2 Warunki hydrogeologiczne Podczas prowadzonych prac w czerwcu 2010 r. na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego jedynie w obrębie soczewek lub nieciągłych warstw gruntów niespoistych w otworach O-6 O-8, O-11, O-12, O-22, O-24, O-30 i O-31. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny lub lekko napięty. Zostało nawiercone na głębokości 1,7 4,4 m ppt i stabilizuje się na głębokości 1,0 3,2 m ppt, tj. na rzędnych 120,54 122,05 m npm. 3.3 Warunki geotechniczne Ustalenie rodzaju warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej Po analizie warunków geotechnicznych przedstawionych m. in. na przekrojach (Zał. nr 5), stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, że obszar badań zaliczyć należy do terenu o prostych warunkach gruntowych, Planowaną inwestycję dla części drogowej proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na wykopy do II kategorii geotechnicznej Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.6), w podłożu wydzielono 13 warstw geotechnicznych: 5 w gruntach rodzimych niespoistych Ia, Ib, IIa, IIb i III, 6 w gruntach rodzimych spoistych C1a,, C2, C3, C4 i D oraz 2 w gruntach nasypowych i nb. Rekomendowane wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw, wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych, prac terenowych oraz normy PN-81/B przedstawiono w tabeli - Zał. nr 9. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw geotechnicznych. 8

9 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Warstwa nasypy niekontrolowane składające się z gleby, gliny, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł i gruzu budowlanego. Zostały one stwierdzone w prawie wszystkich otworach (z wyjątkiem otworów O-6, O-8 i O-24) bezpośrednio od powierzchni terenu. Ich miąższość wynosi 0,4 3,3 m. Ze względu na ich skład nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa nb nasyp budowlany reprezentowany przez tłuczeń, pospółki i piasek średni ze żwirem. Występuje w odkrywkach W-1 i W-2. Jego miąższość wynosi 0,30 0,85 m. Warstwa Ia piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym I D = 0,61. Został on nawiercony w otworach O-6, O-11 O-14, O-22 i O-24 O-26 na głębokości 1,3 3,3 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,4 1,2 m. W otworach O-12 O-14 i O-24 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 4,5 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,66 g/cm 3, wilgotność naturalna 17,84 %, kąt tarcia wewnętrznego 31, moduł odkształcenia pierwotnego 56 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 76 MPa. Warstwa Ib piasek pylasty w stanie zagęszczonym I D = 0,68. Został on nawiercony w otworach O-11, O-21 i O-25 na głębokości 2,5 3,9 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 14 %, kąt tarcia wewnętrznego 31, moduł odkształcenia pierwotnego 64 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 86 MPa. Warstwa IIa piasek średni, piasek gruby ze żwirem w stanie średniozagęszczonym I D = 0,61. Został on nawiercony w otworach O-6, O-8, O-26, O-28, O-30 i O-31 na głębokości 0,4 4,4 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 2,0 m. W otworach O-28, O-30 i O-31 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 5,56 %, kąt tarcia wewnętrznego 34, moduł odkształcenia pierwotnego 96 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 114 MPa. Warstwa IIb piasek średni, średni ze żwirem, piasek gruby w stanie za- 9

10 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) gęszczonym I D = 0,68. Został on nawiercony w otworach O-8, O-15 O-17 na głębokości 2,5 2,7 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 1,9 m w otworze O-8. W otworach O-15 O-17 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 4,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 4 %, kąt tarcia wewnętrznego 34, moduł odkształcenia pierwotnego 108 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 128 MPa. Warstwa III pospółka, pospółka z kamieniami w stanie średniozagęszczonym I D = 0,60. Została ona nawiercona w otworach O-5, O-7, O-10, O-25, O-26, O- 30 i O-31 na głębokości 1,5 3,4 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 1,1 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,65 g/cm 3, wilgotność naturalna 12 %, kąt tarcia wewnętrznego 39, moduł odkształcenia pierwotnego 156 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 174 MPa. Warstwa C1a gliny piaszczyste w stanie półzwartym I L < 0. Zostały one nawiercone w otworach O-26, O-27, O-29 i O-30 na głębokości 1,8 2,5 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,5 m w otworze O-30. W pozostałych otworach nie przewiercono spągu tej warstwy do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,67 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,20 g/cm 3, wilgotność naturalna 12 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 30 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 48 MPa. Warstwa gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem w stanie twardoplastycznym I L = 0,15. Zostały one nawiercone w otworach O-1, O-2, O-6 O-8, O-10, O-13 O-16, O-18 O-24, O-30 i O-31 na głębokości 0,3 4,1 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,3 2,0 m. W otworach O-1, O-2, O-10, O-18 O-21 i O-23 nie przewiercono spągu tej warstwy do głębokości 3,0 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,18 g/cm 3, wilgotność naturalna 14,50 %, kąt tarcia wewnętrznego 16, spójność 19 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 23 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 33 MPa. 10

11 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Warstwa C2 glina pylasta w stanie twardoplastycznym I L = 0,10. Została ona nawiercona w otworze O-8 na głębokości 0,7 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 1,0 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,10 g/cm 3, wilgotność naturalna 20 %, kąt tarcia wewnętrznego 16, spójność 22 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 26 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 37 MPa. Warstwa C3 glina zwięzła w stanie twardoplastycznym I L = 0,02. Została ona nawiercona w otworach O-6 i O-26 na głębokości 1,0 2,6 m ppt. Miąższość tej warstwy wynosi 0,7 1,0 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,70 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,15 g/cm 3, wilgotność naturalna 15,15 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 28 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 32 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 46 MPa. Warstwa C4 glina pylasta zwięzła w stanie półzwartym I L < 0. Została ona nawiercona w otworach O-3 O-5 na głębokości 2,0 2,7 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,72 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,11 g/cm 3, wilgotność naturalna 21,04 %, kąt tarcia wewnętrznego 18, spójność 30 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 48 MPa. Warstwa D ił pylasty w stanie półzwartym I L < 0. Został on nawiercony w otworach O-6 O-9 na głębokości 2,7 4,4 m ppt. Spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: gęstość właściwa 2,74 g/cm 3, gęstość objętościowa 2,12 g/cm 3, wilgotność naturalna 23,91 %, kąt tarcia wewnętrznego 13, spójność 60 kpa, moduł odkształcenia pierwotnego 22 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej 39 MPa Konstrukcja nawierzchni jezdni W celu określenia konstrukcji ul. Przyjaźni w czerwcu 2010 r. wykonano 2 odkrywki nawierzchni drogowej, zlokalizowane w pobliżu otworów badawczych O-10 i O-18 (Zał. nr 2) - do maksymalnej głębokości 1,0 m ppt. Liczba odkrywek 11

12 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) podyktowana była trudnymi warunkami w terenie (okrawężnikowana, miejscami wąska jezdnia, duże natężenie ruchu drogowego) oraz względami bezpieczeństwa badany rejon ma bardzo duży ruch drogowy. Odkrywka W-1: Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 0 do 0,15 m ppt kostka brukowa (granitowa), 0,15 do 0,5 m ppt nasyp budowlany (podbudowa pospółka), 0,5 1,0 m ppt nasyp budowlany (piasek średni ze żwirem). Odkrywka W-2: Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 0 do 0,1 m ppt kostka brukowa (granitowa), 0,1 do 0,4 m ppt nasyp budowlany (podbudowa tłuczeń granitowy + pospółka), 0,4 1,0 m ppt nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, piasek średni ze żwirem, fragmenty cegieł). Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że nawierzchnia ul. Przyjaźni wygląda następująco: na odcinku od około do około km występuje kostka brukowa, miejscami przykryta łatami asfaltu, na odcinku od około do km występuje asfalt (stara, zniszczona nawierzchnia); na odcinku od km do skrzyżowania z Al. Karkonoską występuje asfalt (nowa nawierzchnia) Wysadzinowość gruntów Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, określono wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty niewysadzinowe, wątpliwe i wysadzinowe: piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów wątpliwych, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, 12

13 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste (warstwa nr C2) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) zaliczono do gruntów wysadzinowych, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów wysadzinowych Urabialność gruntów Na podstawie normy PN-B-06050: 1999 [6], określono kategorie urabialności gruntów. Kategoria urabialności Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 Kategoria 6 Kategoria 7 Nazwa kategorii Gleba Opis kategorii Wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz materiałów nieorganicznych: żwiru, piasku, pyłu, iłu, również części organiczne: próchnicę (humus) oraz organizmy żywe. Grunty płynne Grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę. Grunty łatwo urabialne Grunty średnio urabialne Grunty trudno urabialne Skały łatwo urabialne i porównywaln e rodzaje gruntu a) grunty niespoiste i małospoiste: grunty frakcji żwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszką do 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3 (co odpowiada kuli o średnicy 0,30 m), b) grunty organiczne o małej zawartości wody, dobrze rozłożone, słabo skonsolidowane. a) mieszaniny frakcji żwirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające więcej niż 15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej, b) grunty spoiste o wskaźniku plastyczności Ip 15 %, w stanie od plastycznego do półzwartego, zawierające nie więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3, c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew. a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej niż 30 % kamieni i głazów o objętości do 0,01 m 3, b) grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej niż 30 % kamieni i głazów o objętości od 0,01 m 3 do 0,1 m 3 (objętość 0,1 m 3 odpowiada kuli o średnicy 0,60 m), c) grunty bardzo spoiste (W L 70 %), w stanie od plastycznego do półzwartego (0,50 I L 0). a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałe, b) porównywalne grunty zwięzłe lub zestalone (np. przez wyschnięcie, zamrożenie, związanie chemiczne), spoiste lub niespoiste, c) grunty niespoiste i spoiste zawierające więcej niż 30 % głazów o objętości od 0,01 m 3 do 0,1 m 3. a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn i dużą wytrzymałość strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe, Skały trudno b) zwięzłe, nie zwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze hałdy urabialne żużlowe itp. c) głazy o objętości powyżej 0,1 m 3. Tab. 1. Kategorie urabialności gruntów wg PN-B-06050: Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty 1, 3, 4 i 5 kategorii urabialności: glebę zaliczono do gruntów kategorii 1, 13

14 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów kategorii 4, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów kategorii 3, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów kategorii 3, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów kategorii 4, gliny pylaste (warstwa nr C2) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów kategorii Ocena jakości podłoża gruntowego Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem, gliny pylaste, pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe i iły pylaste oraz grunty niespoiste reprezentowane prze piaski pylaste, średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem, pospółki i pospółki z kamieniami. Przykryte są one od góry warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych. Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i cech fizyko mechanicznych [1]: Warstwa nasypy niekontrolowane składające się z gleby, gliny, piasku, piasku gliniastego, piasku ze żwirem, cegieł i gruzu budowlanego. Grunty te ze względu na ich skład i stopień konsolidacji należy uznać jako średnionośne i średniościśliwe a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nb nasypy budowlane reprezentowane przez tłuczeń, pospółki i piasek średni ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót 14

15 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) budowlanych jest doskonała do dobrej a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr Ia - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr Ib - grunty niespoiste w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr IIa - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr IIb - grunty niespoiste w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie, średnie ze żwirem i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr III - grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez pospółki i pospółki z kamieniami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C1a - grunty spoiste w stanie pózwartym, reprezentowane przez gliny piaszczyste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do 15

16 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C2 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C3 - grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C4 - grunty spoiste w stanie półzwartym, reprezentowane przez gliny pylaste zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr D - grunty spoiste w stanie półzwartym, reprezentowane przez iły pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest zła a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia budowli nadają się wszystkie grunty rodzime spoiste i niespoiste budujące podłoże terenu badań oraz grunty nasypu budowlanego nb. Dla nasypów niekontrolowanych () wskazane jest wykonanie dodatkowych badań nośności, np.: płytą VSS. Badania te pozwolą określić stopień ich konsolidacji a także możliwość posadowienia w nich projektowanych obiektów budowlanych. W przypadku posadowienia projektowanych obiektów poniżej poziomu zwierciadła wód podziemnych konieczne jest zastosowanie odwodnienia np. przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie to będzie miało charakter punktowy, nie będzie miało negatywnego wpływu na otoczenie. 16

17 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Metoda wykonywania wykopów i sposób zabezpieczenia ich ścian, wg normy PN-B [6], powinna być dobrana do rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu i rodzajów gruntu występujących w podłożu. Roboty ziemne wykonywane przy projektowanej inwestycji nie będą bezpośrednio oddziaływały na sąsiadujące konstrukcje, pod warunkiem wykonywania ich wg obowiązujących norm i sztuki budowlanej. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych należących do warstw C1a,, C2, C3, C4 i D wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Może on doprowadzić do uplastycznienia a nawet upłynnienia budujących ją gruntów, a tym samym do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. W przypadku wykorzystania gruntów spoistych do budowy nasypów należy pamiętać, że są to grunty wysadzinowe, zatem powinny się one znaleźć poniżej strefy przemarzania gruntów. 4 Podsumowanie i wnioski 1. Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo wodne terenu projektowanej przebudowy ul. Przyjaźni we Wrocławiu wraz z przebudową torowiska tramwajowego opracowano na podstawie umowy z dnia 26 maja 2010 r. o nr GPL/BPT/296364/ zawartej pomiędzy zleceniodawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 36 w Poznaniu a wykonawcą - firmą GEOSKOP s. c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, podłoże terenu badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. Planowaną inwestycję dla części drogowej proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, a dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na wykopy do II kategorii geotechnicznej. 3. Podłoże terenu badań budują czwartorzędowe grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem, gliny pylaste, pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, trzeciorzędowe grunty rodzime spoiste 17

18 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) reprezentowane przez iły pylaste oraz czwartorzędowe grunty niespoiste reprezentowane prze piaski pylaste, średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem, pospółki i pospółki z kamieniami. Przykryte są one od góry warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych. 4. Podczas prowadzonych prac w czerwcu 2010 r. na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego jedynie w obrębie soczewek lub nieciągłych warstw gruntów niespoistych w otworach O-6 O-8, O-11, O-12, O-22, O-24, O-30 i O-31. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków pylastych, średnich, średnich ze żwirem, piasków grubych ze żwirem, pospółek i pospółek z kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny lub lekko napięty. Zostało nawiercone na głębokości 1,7 4,4 m ppt i stabilizuje się na głębokości 1,0 3,2 m ppt, tj. na rzędnych 120,54 122,05 m npm. 5. W podłożu badanego terenu wydzielono 13 warstw geotechnicznych: 5 w gruntach rodzimych niespoistych Ia, Ib, IIa, IIb i III, 6 w gruntach rodzimych spoistych C1a,, C2, C3, C4 i D oraz 2 w gruntach nasypowych i nb. 6. Podział gruntów pod względem ich wysadzinowości, z uwzględnieniem zawartości cząstek 0,075 oraz cząstek 0,02, przedstawiono na podstawie normy PN-S-02205, 1998: piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów wątpliwych, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste (warstwa nr C2) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) zaliczono do gruntów wysadzinowych, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) zaliczono do gruntów wysadzinowych, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów wysadzinowych. 18

19 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) Podział gruntów pod względem ich urabialności przedstawiono na podstawie normy PN-B-06050: glebę zaliczono do gruntów kategorii 1, piaski pylaste (warstwa nr Ia i Ib) zaliczono do gruntów kategorii 4, piaski średnie, średnie ze żwirem, grube, grube ze żwirem (warstwa nr IIa i IIb) zaliczono do gruntów kategorii 3, pospółki, pospółki z kamieniami (warstwa nr III) zaliczono do gruntów kategorii 3, gliny, gliny z kamieniami przewarstwiane piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem (warstwa nr C1a i ) zaliczono do gruntów kategorii 4, gliny pylaste (warstwa nr C2) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny zwięzłe (warstwa nr C3) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, gliny pylaste zwięzłe (warstwa nr C4) ze względu na ich dużą spoistość zaliczono do gruntów kategorii 5, iły pylaste (warstwa nr D) zaliczono do gruntów kategorii Na podstawie uziarnienia i cech fizyko - mechanicznych podano klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy: Warstwa nasypy niekontrolowane. Grunty te ze względu na ich skład i stopień konsolidacji należy uznać jako średnionośne i średniościśliwe a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nb nasypy budowlane. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest doskonała do dobrej a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr Ia - piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr Ib - piaski pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót 19

20 GEO SKOP s.c. tel. (71) , fax. (71) budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy od do G2. Warstwa nr IIa - piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr IIb - piaski średnie, średnie ze żwirem i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr III - pospółki i pospółki z kamieniami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest bardzo dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C1a - gliny piaszczyste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr - gliny, gliny z kamieniami przewarstwione piaskiem grubym, gliny piaszczyste, piaszczyste ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dobra a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy. Warstwa nr C2 - gliny pylaste. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C3 - gliny zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. Warstwa nr C4 - gliny pylaste zwięzłe. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Przydatność tych gruntów do wykonywania robót budowlanych jest dostateczna a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G2. 20

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE

Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE Biuro Strategii i Rozwoju Portów Kwiecień, 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Numer dokumentu: Inwestorr: E-ILF-B-C12-ARC-SPC_0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo