Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:"

Transkrypt

1 Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; NIP ; REGON , reprezentowaną przez Rafała Gibczyńskiego Prezesa Zarządu SOLVEN Finance sp. z o.o. oraz Pożyczkobiorcą: Imię: [imię] Nazwisko: [nazwisko] Seria i numer dowodu osobistego: [seria i numer dowodu osobistego] Numer domu: [nr domu] Miejscowość: [miejscowość] Numer telefonu: [numer telefonu] Drugie imię: [drugie imię] PESEL: [PESEL] Adres zameldowania: [ulica] Numer mieszkania: [Nr mieszkania] Kod pocztowy: [kod pocztowy] Adres poczty elektronicznej: [adres ] Adres do korespondencji: [ulica] Numer domu: [nr domu] Miejscowość: [miejscowość] Numer mieszkania: [Nr mieszkania] Kod pocztowy: [kod pocztowy] Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca są zwani dalej łącznie Stronami, a pojedynczo Stroną. I. DEFINICJE 1 Użyte w Umowie określenia oznaczają: 1) Umowa niniejsza umowa pożyczki na podstawie, której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odnawialną linię pożyczkową w ramach udzielonego limitu; 2) Pożyczka ratalna pożyczka spłacana w ratach; 3) Pożyczka krótkoterminowa - pożyczka spłacana jednorazowo; 4) Pożyczka łącznie pożyczka ratalna oraz pożyczka krótkoterminowa; 5) Harmonogram spłat ustalony przez Pożyczkodawcę harmonogram spłat Pożyczki ratalnej; 6) Dzień spłaty ustalony przez Pożyczkodawcę dzień spłaty Pożyczki krótkoterminowej, 7) Limit - wysokość dostępnej odnawialnej linii pożyczkowej dla Pożyczkobiorcy udzielonej przez Pożyczkodawcę po spłacie pierwszej Pożyczki w terminie oraz każdej następnej Pożyczki, stopniowo zwiększany do kwoty ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 8) Dzień wypłaty - dzień przekazania na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki;

2 9) Regulamin - regulamin określający warunki udzielania i dokonywania wypłat Pożyczki, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy; 10) Tabela kosztów tabela określająca warunki naliczania prowizji oraz innych kosztów, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy; pozostałe terminy zostały zdefiniowane w Regulaminie. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Na podstawie Umowy Pożyczkobiorca może wnioskować o Pożyczkę. 2. Pożyczka ratalna może być udzielona na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, a jej spłata następuje zgodnie z ustalonym Harmonogramem spłat. 3. Pożyczka krótkoterminowa może być udzielona na okres nieprzekraczający 60 dni, a jej spłata następuje w Dzień spłaty. 4. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy do wysokości Limitu dwa dodatkowe limity - Limit pożyczki ratalnej i Limit pożyczki krótkoterminowej; 5. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 6. Pożyczka zostaje udzielona na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy. III. WYPŁATA POŻYCZKI 3 1. Pożyczka w ramach odnawialnej linii pożyczkowej może być udzielona Pożyczkobiorcy, który: 1) Spełnia warunki określone w Umowie; 2) Spełnia warunki określone w Regulaminie; 3) Przedłożył Pożyczkodawcy wszelkie wymagane dokumentu, w tym żądane przez Pożyczkodawcę dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej; 4) Posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych w wyniku zawarcia Umowy; 5) Uzyskał pozytywną ocenę badania jego zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę oraz informacji uzyskanych z biur informacji gospodarczych; 6) zaakceptował warunki Umowy, Regulaminu oraz Tabeli Kosztów; 7) Uzyskał pozytywną decyzję w sprawie udzielenia Pożyczki. 2. W przypadku spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w ust. 1 dniem wypłaty jest dzień podjęcia przez Pożyczkodawcę decyzji o, której mowa w ust. 1 pkt Podczas rutynowych przerw technicznych oraz w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Pożyczkodawcy wpływających na przekazanie kwoty Pożyczki Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia przekazania kwoty Pożyczki do czasu zakończenia przerwy technicznej lub usunięcia problemów technicznych. 4. Kwota każdej Pożyczki wypłacana jest jednorazowo w pełnej wysokości na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 5. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty wynoszą: 1) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla pierwszej Pożyczki wynosi: [ ] %. 2) Całkowita kwota do zapłaty w przypadku pierwszej Wypłaty wynosi [ ] zł (słownie: [ ] złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty pierwszej Wypłaty, tj. [ ] zł (słownie: [ ] złotych), oraz całkowitego kosztu pierwszej Wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości [ ] zł (słownie: [ ] złotych). 3) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego Limitu w kwocie ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) dla

3 Pożyczki ratalnej lub 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Pożyczki krótkoterminowej wynosi: a) na podstawie Pożyczki ratalnej na okres 12 miesięcy wynosi 255,0%. b) na podstawie Pożyczki krótkoterminowej na okres 60 dni wynosi: 674,4% 4) Kwota całkowita do zapłaty w przypadku jednorazowego wykorzystania Dostępnego limitu na cel: a) Pożyczki Ratalnej w kwocie ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) wynosi: ,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Wypłaty, tj ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowitego kosztu wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). b) Pożyczki krótkoterminowej w kwocie ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i naliczenia maksymalnej prowizji w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) wynosi: ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), co stanowi sumę całkowitej kwoty Wypłaty, tj ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowitego kosztu wypłaty, na który składa się prowizja w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 6. Kwoty wskazane w ust. 4 obliczone zostały na dzień zawarcia Umowy. 7. Szczegółowe warunki pierwszej Wypłaty określone zostały w Potwierdzeniu wypłaty (załącznik nr 3 do Umowy). 8. Potwierdzenie wypłaty każdej następnej Wypłaty będzie przesłane Pożyczkobiorcy niezwłocznie po jej dokonaniu na adres podany przez Pożyczkobiorcę. 9. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z Umowy nie należą się Pożyczkodawcy w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) lub całkowitą kwotę kredytu W okresie obowiązywania Umowy Pożyczkobiorca w ramach odnawialnej linii pożyczki może wielokrotnie otrzymywać Pożyczkę i dokonywać jej spłaty. 2. Udzielenie kolejnej Pożyczki poprzedzone jest badaniem zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Pożyczki z ważnych przyczyn. O zaistnieniu ważnej przyczyny Pożyczkodawca niezwłocznie informuje Pożyczkobiorcę. 4. Pożyczkodawca może zmniejszyć Limit, Limit pożyczki krótkoterminowej lub Limit pożyczki ratalnej w przypadku wystąpienia problemów z dokonywaniem spłat przez Pożyczkobiorcę lub/i zaprzestaniem spłacania rat. 5. Odmowa udzielenia Pożyczki przez Pożyczkodawcę nie powoduje rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca może dokonać zmiany Harmonogramu spłat w postaci zmian dat płatności rat lub zwiększenia liczby rat. Pożyczkodawca może odmówić akceptacji wniosku Pożyczkobiorcy bez podania powodu. 2. Pożyczkodawca może umożliwić Pożyczkobiorcy podwyższenie kwoty Pożyczki w zależności od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku Pożyczkobiorcy o podwyższenie kwoty Pożyczki bez podania powodu.

4 3. W przypadku Pożyczki ratalnej, w razie udzielenia przez Pożyczkodawcę podwyższenia kwoty Pożyczki, z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywana jest pozostała do spłaty część kapitału Pożyczki oraz część prowizji, która jest wymagalna na dzień udzielenia podwyższenia. Pozostała część prowizji ulega zmniejszeniu z chwilą spłaty kapitału Pożyczki ratalnej z kwoty podwyższenia. 4. W przypadku Pożyczki krótkoterminowej, w razie udzielenia przez Pożyczkodawcę podwyższenia kwoty Pożyczki z przyznanej kwoty podwyższenia pokrywane jest aktualne zadłużenie z tytułu Pożyczki i prowizji. 5. Kwota podwyższenia pozostała po pokryciu aktualnego zadłużenia zgodnie z ust. 3 lub ust. 4, jest przekazywana Pożyczkobiorcy jako następna Pożyczka. Dla kwoty podwyższenia przekazywanej Pożyczkobiorcy Strony ustalają nowy Dzień spłaty lub Harmonogram spłat Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji z tytułu Pożyczki naliczanej zgodnie z Tabelą kosztów. Całkowity koszt danej Pożyczki jest każdorazowo wskazywany Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego wniosku o daną Pożyczkę oraz w Potwierdzeniu wypłaty. 2. Za wypłatę następnych Pożyczek prowizja jest zmienna i zależy od czynników wskazanych w Tabeli kosztów na Dzień wypłaty. Górna granica prowizji nie może wynieść więcej niż odpowiednio: 1) 85% kwoty Pożyczki ratalnej, 2) 40% kwoty Pożyczki krótkoterminowej; 3. W razie braku spłaty w Dniu spłaty lub w razie naruszenia Harmonogramu spłat, Pożyczkodawca obciążyć Pożyczkobiorcę kosztami obsługi zadłużenia zgodnie z 12 Umowy. 4. Kwota należna z tytułu prowizji w przypadku Pożyczki ratalnej jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w równych częściach w każdej racie. 5. Kwota należna z tytułu prowizji w przypadku Pożyczki krótkoterminowej pobierana jest łącznie z należnością z tytułu Pożyczki w Dniu spłaty. IV. SPŁATY 7 1. Spłata Pożyczki ratalnej następuje zgodnie z Harmonogramem spłat. 2. Harmonogram spłat określa liczbę rat, ich wysokość oraz datę ich spłat. 3. Harmonogram spłat udostępniany jest bezpłatnie Pożyczkodawcy na jego wniosek. 4. W ramach Limitu pożyczki ratalnej Pożyczkobiorca składa wniosek o udzielenie określonej kwotę pożyczki oraz liczbę rat. 5. Liczbę, wysokość rat oraz daty ich spłat ustala Pożyczkodawca biorąc pod uwagę wniosek Pożyczkobiorcy oraz ocenę zdolności i ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. 6. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są w następującej kolejności: a. część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty, b. część prowizyjna najwcześniej wymagalnej raty, c. część kapitałowa następnej raty, d. część prowizyjna następnej raty, e. zwrot kosztów, do poniesienia których zobowiązany jest Pożyczkobiorca zgodnie z Tabelą kosztów, f. należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego Pożyczka ratalna może być spłacona w całość lub części przed datą płatności ostatniej raty określonej w Harmonogramie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 2. Spłata Pożyczki ratalnej dokonana w sposób wskazany w ust. 1 zaliczana jest na poczet spłaty raty po dokonaniu rozliczenia wymaganych zobowiązań i odsetek naliczonych do dnia

5 wcześniejszej spłaty, chyba że Pożyczkobiorca wskaże inny sposób zaliczenia tej wpłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć dyspozycję, czy spłata częściowa ma zmniejszyć raty, czy skrócić okres finansowania albo że dokonana wpłata dotyczy spłaty całkowitej pożyczki. 3. Każda spłata raty przed terminem wymagalności lub spłata w kwocie wyższej niż wymagana zgodnie z Harmonogramem spłat, powoduje zaliczenie nadwyżki na poczet spłaty najbliższej wymagalnej raty pożyczki, zastrzeżeniem 12 ust. 7 Umowy, chyba że Pożyczkobiorca wskaże inny sposób zaliczenia. Nadpłata nie podlega oprocentowaniu Pożyczkodawca ustala przed wypłatą Pożyczki krótkoterminowej jej Dzień spłaty, który następnie zostaje wskazany w Potwierdzeniu wypłaty. 2. Pożyczkobiorca spłaca całości kwoty Pożyczki krótkoterminowej wraz ze wszystkimi kosztami najpóźniej w Dniu spłaty. 3. Spłaty zaliczane są w następującej kolejności: a. zwrot kwoty kapitału wypłaty; b. prowizje; c. zwrot kosztów, do poniesienia których zobowiązany jest Pożyczkobiorca zgodnie z Tabelą kosztów, d. należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego Pożyczka krótkoterminowa może być spłacona przed Dniem spłaty w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 11 Spłaty dokonywane są przez Pożyczkobiorcę na indywidualny numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Pożyczkodawcę Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do obciążania Pożyczkobiorcy kosztami powstałymi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Pożyczkobiorcę, tj.: 1. odsetkami za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego, 2. ewentualnymi kosztami sądowymi, egzekucyjnymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, 3. kosztami upomnień i windykacji. 2. Zadłużeniem przeterminowanym są wszelkie należności powstałe z tytułu Umowy, a niespłacone w terminie lub w wysokości określonej w Umowie. 3. Odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym spłata należności miała nastąpić, do dnia zapłaty. 4. Odsetki za opóźnienie obliczone będą od zadłużenia przeterminowanego w aktualnej wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w ustawy Kodeks cywilny, które na dzień podpisania niniejszej umowy zgodnie z art i 2 1 wynoszą dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). 5. Czynności upominawcze i windykacyjne są podejmowane w następujący sposób i polegają na: a. upomnieniu w formie SMS, wysyłane 1 dnia po terminie płatności, a kolejne co 1 dzień; b. upomnieniu w formie , wysyłane 1 dnia po terminie płatności, a kolejne co 2 dni; c. telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty, 1 dnia po terminie płatności, a kolejne co 2 dni; d. wezwaniu do zapłaty wysłanym listem zwykłym 10 dni po terminie płatności;

6 e. ostatecznym wezwaniu do zapłaty wysłanym listem poleconym po 25 dniach po terminie płatności. 6. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy. 7. Zadłużenie z tytułu niespłaconej Pożyczki zaspokajane jest w następującej kolejności: 1) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty czynności upominawczych i windykacyjnych; 2) odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego; 3) kwota niespłaconego kapitału. - należności określone w pkt. 2) - 3) nalicza się na poczet najdawniej wymagalnych. V. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny. Skutkiem odstąpienia jest jej wygaśnięcie i niemożność dokonywania kolejnych Pożyczek. 2. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od poszczególnych Pożyczek w terminie 14 dni od Dnia wypłaty bez podania przyczyny, nie skutkuje to jednak odstąpieniem od Umowy. 3. Pożyczkobiorca wykonuje swoje prawa, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez dostarczenie na adres Pożyczkodawcy oświadczenia w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki. Odsetki te będą naliczane w wysokości 0,03% za każdy dzień. Dodatkowo w przypadku odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy bezzwrotnie poniesione przez niego koszty notarialne oraz koszty na rzecz administracji publicznej. 5. W razie odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy, jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Pożyczkodawcy kwotę dokonanej Pożyczki, na indywidualny numer rachunku rozliczeniowego. Dniem zwrotu pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 6. W przypadku opóźnienia w zwrocie, kwota Pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym, począwszy od 31. dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną lub przesyłką listową na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę. 2. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną lub przesyłką listową na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę w razie: 1) Naruszenia przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu w zakresie warunków udzielenia pożyczki;

7 2) negatywnej oceny badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, 3) stwierdzenia zagrożenia w spłacie Pożyczki, 4) stwierdzenia, że informacje podane we wniosku oraz inne dokumenty i oświadczenia, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki są sfałszowane lub niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, 5) zalegania przez Pożyczkobiorcę ze spłatą raty pożyczki powyżej 25 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Pożyczkobiorcy do dokonania spłaty, a należności nie zostaną uregulowane w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty. 3. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, rozwiązać Umowę za jedno miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dostarczone na adres Pożyczkodawcy. 4. W razie wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty przed upływem okresu wypowiedzenia całego zadłużenia z tytułu Pożyczki. W okresie wypowiedzenia Umowy Pożyczkodawca nie udziela Pożyczkobiorcy nowych Pożyczek. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Oświadczenia i informacje związane z wykonywaniem Umowy będą Pożyczkobiorcy przekazywane przez Pożyczkodawcę pocztą elektroniczną lub przesyłką listową, na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji. 2. Oświadczenia Pożyczkodawcy będą przekazywane Pożyczkodawcy przesyłką listową na adres Pożyczkodawcy lub osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy W trakcie obowiązywania Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do informowania Pożyczkodawcy o zmianach wszelkich danych i informacji mających wpływ na prawidłową realizację postanowień Umowy, w szczególności o zmianie: 1) adresu zamieszkania lub do korespondencji, 2) numeru konta bankowego, 3) numeru telefonu, 4) innych danych osobowych, 5) danych i informacji mających wpływ na ocenę ryzyka kredytowego w czasie obowiązywania Umowy, w szczególności związanych ze zmianą jego sytuacji majątkowej lub finansowej. 2. W trakcie obowiązywania Umowy Pożyczkodawca zobowiązany jest do udzielania na wniosek Pożyczkobiorcy, wszelkich niezbędnych informacji związanych z Umową Pożyczkodawca ma prawo jednostronnie dokonać zmiany Umowy oraz Tabeli kosztów w razie zajścia ważnej przyczyny. 2. Pożyczkobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie postanowień Umowy lub Tabeli kosztów poprzez przesłanie ich aktualnych treści pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej lub przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji, nie później jednak niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. 3. Zmieniona Umowa lub Tabela kosztów wiąże Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życiu zmian chyba, że Pożyczkobiorca wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie z zachowaniem okresy wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia prze Pożyczkobiorcę Umowy jest on zobowiązany spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 3. Poprawki o charakterze formalnym czy terminologicznym, które nie wpływają na dotychczasowe lub przyszłe prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy nie stanowią zmiany Umowy lub Tabeli kosztów. Zmiany

8 Umowy lub Tabeli kosztów nie stanowią również zmiany danych teleadresowych lub rejestrowych Pożyczkodawcy oraz zmiany danych osobowych lub adresowych Pożyczkobiorcy Dane Pożyczkobiorcy przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy przez Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że: 1. administratorem jego danych osobowych jest Pożyczkodawca, 2. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 3. przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych 2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Pożyczkodawcę informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1015) (dalej: Ustawa), informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec Pożyczkodawcy do biur informacji gospodarczej, w rozumieniu Ustawy na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie. Jednocześnie potwierdza, że został poinformowany o możliwości odwołania upoważnienia w każdym czasie. 3. Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do złożenia w jego imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., bezterminowego upoważnienia do przekazania i udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez biura informacji gospodarczej. 19 Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i Tabeli kosztów Umowa wchodzi w życie z dniem wypłaty pierwszej Pożyczki. 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) Regulamin wypłat; 2) Tabela kosztów; 3) Potwierdzenie wypłaty; 4) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 4. Zmiana treści załączników do Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne, umowa wiąże strony w pozostałym zakresie. 6. Z zastrzeżeniem ust. 5, sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Umowy jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Strony mogą poddać spór wynikający z wykonywania Umowy rozstrzygnięciu Sądu Polubownemu przy Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ), na podstawie 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:

9 8. Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz przed stałym polubownych sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. Pożyczkobiorca posiada również prawo do skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach lub na stronach internetowych wyżej wskazanych podmiotów. 9. Pożyczkodawca ma prawo dokonać cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich, w tym także niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy. 10. Łącznie z przelaną wierzytelnością na osobę trzecią przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w tym ustanowione zabezpieczenia. 11. O fakcie dokonania cesji, Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym. 12. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że za jego zgodą w okresie obowiązywania Umowy Pożyczkodawca zamierza się z nim porozumiewać w języku polskim i jednocześnie Pożyczkobiorca wyraża na to zgodę. 13. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 14. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). 15. Pożyczkobiorca potwierdza, że zostały mu udzielone informacje o których mowa w art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), które otrzymał w formularzu informacyjnym. 16. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpis i data Pożyczkobiorcy : Podpis i data Pożyczkodawcy: Załączniki: 1. Regulamin wypłat; 2. Tabela kosztów; 3. Potwierdzenie wypłaty; 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy; 5. Formularz informacyjny;

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta]

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] zawarta w Krakowie pomiędzy: VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko nazwa i adres siedziba kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: PIXO Sp. z o.o. Adres: ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Umowa została pobrana ze strony lista-firm.com.pl darmowe pożyczki chwilówki online. Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy:

Umowa została pobrana ze strony lista-firm.com.pl darmowe pożyczki chwilówki online. Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy: Umowa Pożyczki nr - zawarta dnia - w Szczecinie pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko nazwa i adres siedziba kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: Dane identyfikacyjne: PIXO Sp. z o.o. ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Pośrednik kredytowy: 2. Opis głównych cech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką w wysokości Limitu pożyczkowego;

jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką w wysokości Limitu pożyczkowego; Umowa Pożyczki nr --- pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem KRS 0000610849 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu:

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu: Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% % UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy

Nie dotyczy.  Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy OPTIMA NOVA E-COMMERCE FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo